Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
15 sie 2016 - 19:02:13


nie widzę w intencji walki z bezrobociem ani z przemocą w rodzinie.
nie ma znaczenia kto co widzi tylko co jest celem a co środkiem...a powtórzę, że ankieta to jest mały pikuś...
może zdania z ustawy o rewitalizacji pomogą zrozumieć o co to tu kaman...temat jest skomplikowany jednak co do zasady tyczy rozwiązywania problemów społecznych a nie...naprawy przestrzeni miejskiej jako takiej...


Art. 2. 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowa-dzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitaliza-cji.

Art. 5. 1. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewi-talizacji,

Art. 9. 1. Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecz-nych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowa-ny w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzają-cych zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedosto-sowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyj-nej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Po co ta ankieta -
15 sie 2016 - 21:55:28
Gmina Konstancin-Jeziorna realizuje projekt pn „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem projektu jest sporządzenie programu rewitalizacji gminy Konstancin-Jeziorna.

Wysokość dofinansowania z UE: 123.687 zł.


Narzekasz, że nie ma konsultacji społecznych, teraz jest możliwość wypowiedzenia się w rożnych sprawach. To czego nie ma w pytaniach - można dodać, jest zostawione miejsce na indywidualne wypowiedzi.

Ta dyskusja przypomina mi narzekanie niezadowolonych ze sposobu rządzenia - krajem, gmina itp. A gdy pytam narzekaczy czy wzięli udział w wyborach, wielu mówi: "A po co mam głosować, wiadomo przecież, że nic się nie zmieni". Nie rozumie taki osioł, że od niego tak wiele zależy.
Re: Po co ta ankieta -
15 sie 2016 - 22:03:19
Nie do konca rozumiem czemu ma służyć odwracanie kota ogonem co kto zrozumiał...
Zwłaszcza, że ja wiem o jaką rewitalizację chodzi a ludzie wypełniający ankietę (oby w jak największej liczbie bo zdaje się nie ma specjalnie pomysłu jak ją szerzej rozdystrybuować.....) już nie do końca muszą kojarzyć cel ćwiczenia....
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
16 sie 2016 - 09:01:15
Nie wiem po co ta dyskusja, stawianie zarzutów, szukania dziury w całym, powoływanie się na ustawy - chodzi o WYPEŁNIENIE ANKIETY i tyle.

Może jak w starym kawale: "Daj Panu Bogu szanse - kup los", czytaj "Daj miastu szanse - wypełnij ankietę"
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
17 sie 2016 - 16:08:48


Nie wiem po co ta dyskusja, stawianie zarzutów, szukania dziury w całym
a po co obrażanie ludzi?


Daj miastu szanse - wypełnij ankietę
ja ankietę już wypełniłem...mimo, że mam swoje zdanie na temat je przełożenia na późniejsze rzeczywiste zmiany w mieście...zwłaszcza w sferze społecznej...
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 63
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017