Forum Konstancina
Szanowny Panie Burmistrzu, Koleżanki i Koledzy Radni,

W związku z nieumieszczeniem projektu uchwały o konsultacjach społecznych w porządku obrad Sesji RM w dniu 24 stycznia, oświadczam, co następuje:

a) Biuro Prawne UMiG służy obsłudze w równym stopniu Rady Miejskiej, jak i Burmistrza i jego pracowników. Niewydanie przez to Biuro opinii o moim projekcie uchwały w przeciągu tygodnia (od dnia oficjalnego złożenia przeze mnie tego dokumentu w BRM oraz w Kancelarii UMiG, z jednoznacznym pismem przewodnim) uważam za karygodne i świadczące o lekceważeniu przez UMiG zapisów Statutu Gminy i Regulaminu RM. Skoro bowiem prawnicy gminni są w stanie w ciągu 1-2 dni opiniować wprowadzane w trybie szczególnym na sesje RM skomplikowane uchwały, tym bardziej są w stanie zaopiniować ten projekt, która w 99% swojej treści powiela materiał uchwał już przyjętych, opublikowanych i od dłuższego czasu z powodzeniem funkcjonujących w takich znaczących miastach Polski, jak Szczecin, Olsztyn i dziesiątki innych.
b) Oczekuję, że w najbliższych dniach Biuro Prawne wyrazi swoją opinię i zasugeruje ewentualne poprawki w treści zgłoszonej uchwały, a porządek obrad zostanie o nią uzupełniony odpowiednio wcześnie, tj. przed poniedziałkiem 14 stycznia tak, aby poszczególne komisje RM mogły ten projekt zaopiniować przed sesją.
c) W przypadku, jeśli z winy Biura Prawnego oraz UMiG wymieniony projekt nie zostanie wprowadzony pod obrady na sesji styczniowej, złożę w tej sprawie oficjalną skargę do SKO, zaś projekt złożę na kolejną sesję zaopiniowany tym razem już na mój prywatny koszt przez niezależną kancelarię prawną kompetentną do opiniowania takich dokumentów, ponieważ Regulamin RM w par. 25 pkt 2 w żaden sposób nie precyzuje, przez jakiego radcę prawnego projekty uchwał mają być opiniowane.

Próbę niedopuszczenia projektu pod obrady pod pretekstem niezaopiniowania go lub odrzucenia przez płatnych pracowników pana burmistrza, jeśli taka próba miałaby miejsce, należałoby uznać za złamanie podstawowych zasad demokracji lokalnej.

Z pozdrowieniami,

Tomasz Zymer
radny VI kadencji

LIST DO RADNYCH Z 1 STYCZNIA 2013:
Sent: Tuesday, January 01, 2013 3:39 PM
Subject: Projekt uchwały RM o konsultacjach społecznych w gminie


Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni,

W załączeniu przesyłam przygotowany przeze mnie na liczne prośby mieszkańców projekt uchwały o konsultacjach społecznych w naszej gminie. Projekt ten, wraz z jego podstawą prawną i szczegółami regulaminu, oparty jest o uchwały funkcjonujące już z powodzeniem od dłuższego okresu w bardzo licznych gminach Polski, a także o założenia programu poprawy jakości administracji publicznej realizowanego przez urzędy miast i gmin w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z par. 25 pkt 4.3 oraz 5 Regulaminu Rady Miejskiej składam ten projekt jutro w Biurze Rady Miejskiej oraz do Biura Prawnego w celu zaopiniowania, w terminie zgodnym z Regulaminem, na ponad 16 dni przed planowaną Sesją Rady w dniu 24 stycznia. Wnioskuję o wprowadzenie tego projektu pod obrady i jego głosowanie na najbliższej Sesji.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Tomasz Zymer
radny VI kadencjiZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-09 14:06 przez Tomasz Zymer.
TEKST PROJEKTU UCHWAŁY O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
09 sty 2013 - 14:13:22
Pełny tekst projektu uchwały, przygotowanego przeze mnie na podstawie uchwał już przyjętych lub przygotowywanych w innych miastach, m.in. w Szczecinie i Olsztynie:

[tomaszzymer.blogspot.com]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-09 21:25 przez Tomasz Zymer.
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
09 sty 2013 - 17:36:18
Dostałem list od p. radnego Bogusława Komosy, który odbieram jako poparcie dla inicjatywy uchwałodawczej i za który jego autorowi w tym miejscu dziękuję.
Projekt uchwały wymaga dopracowania, dlatego nie na tej sesji
09 sty 2013 - 20:52:57
Pismo przysłane przez Andrzeja Cieślawskiego - Przewodniczącego RM:

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
W odpowiedzi na wystąpienie kolegi radnego T.Zymera, wyjaśniam co nastepuje.
Wbrew twierdzeniom Pana Radnego Biuro Prawne wyraziło opinię o jego projekcie , ktorą dzisiaj otrzymałem.
Jest to opinia trzystronicowa pełna zastrzeżeń z konkluzja, że projekt tej uchwał w takiej formie nie może być uchwalony.
Kopie tej opinii poleciłem przekazać wszystkm radnym do skrzynek.
Choćby z tego względu umieszczenie w proponowanym porządku obrad najbliższej sesji tego projektu jest niemożliwe.
W ciągu ostatniego tygodnia poprzez intenet udało mi sie ściągnąć kilka innych przykładów podobnych uchwał i być może one są równie dobrym a może lepszym podejściem do tematu . Tekst, ktory proponuje radny Zymer jest wzorowany na, z tego co wiem, nie uchwalonym do tej pory projekcie samorządu szczecińskiego.
W moim przekonaniu uchwała w sprawie konsultacji społecznych wymaga stosownego namysłu a nie debatowania o szczegółach na sesji.
Dlatego na najbliższej sesji zawnioskuję o powołanie doraźnej komisji do opracowania projektu takiej uchwały
Radny Zymer ma pełne prawo do zgłoszenia samodzielnie wniosku o wprowadzenie swojego projektu do porządku obrad sesji styczniowej. Bedę temu przeciwny, z tych wzgledów, o których wspomniałem.
Radny Zymer ma pełne prawo do złożenia skargi na mnie i kogo tylko chce. Ma również pełne prawo do wydatkowania swoich własnych pieniedzy , jak chce.
Przypominam jednak, że radnego T.Zymera też obowiązują pewne zasady, choćby dobrego obyczaju.
Zwykle zanim upubliczni się swoje zarzuty warto je przedyskutować z osobami w to zaangażowanymi, w tym przypadku, ze mną.
Uchwała o konsultacjach społecznych jest uchwałą ważną, ale jej brak przez następny miesiąc czy dwa nie zakłóci działania Rady Miejskiej.
Natomiast przyjecie w pośpiechu zapisów nieprzemyślanych, może narobić szkody.
Jeszcze raz podkreślam, że nie jestem przeciw opracowaniu takiej uchwały, ale uważam, że w przygotowaniu projektu, który będzie podstawą debaty na sesji powinno wziąć znacznie więcej radnych niż tylko radny T.Zymer.
Pozdrawiam serdecznie
ANDRZEJ CIEŚLAWSKI
Re: Projekt uchwały wymaga dopracowania, dlatego nie na tej sesji
09 sty 2013 - 21:12:03


Radny Zymer ma pełne prawo do złożenia skargi na mnie i kogo tylko chce. Ma również pełne prawo do wydatkowania swoich własnych pieniedzy , jak chce.
Przypominam jednak, że radnego T.Zymera też obowiązują pewne zasady, choćby dobrego obyczaju.

Pogrubienia w tekście oczywiście moje. To ma być przykład tych dobrych obyczajów? A może po prostu arogancji i buty? O uwagach na jednej z sesji pod adresem mieszkańca ("o biciu się w piersi" ) nie wspominam.
Zwykle zanim upubliczni się swoje zarzuty warto je przedyskutować z osobami w to zaangażowanymi, w tym przypadku, ze mną.

Z Przewodniczącym Rady, który lubi wypowiadać się używając "MY" i oczywiście za każdym razem ma stosowne błogosławieństwo, w formie uchwały, przynajmniej zwykłej większości w Radzie smiling smiley.
Uchwała o konsultacjach społecznych jest uchwałą ważną, ale jej brak przez następny miesiąc czy dwa nie zakłóci działania Rady Miejskiej.

Bardzo celne spostrzeżenie Pana Cieślawskiego.
Oczywiście, że nie zakłóci działania Rady, ani nawet Towarzystwa Wzajemnej Adoracji smiling smiley. Działania Rady nie zakłócą nawet mieszkańcy, bo zawsze można nie udzielić im głosu smiling smiley.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-09 21:13 przez czaknoris.
Odpowiedź na list p. Przewodniczącego RM
09 sty 2013 - 21:24:03
Odpowiedź na list p. Przewodniczącego RM

Szanowni Koledzy i Koleżanki Radne,

Moim zdaniem opinię Biura Prawnego o projekcie uchwały powinno przekazać się w pierwszej kolejności autorowi projektu, a także wszystkim radnym, zamiast powiadamiać nas gremialnie w obszernym mailu, że opinia leży sobie w skrzynkach. Czy aż tak trudno jest zeskanować trzy strony tekstu? A może wydatkowane w ubiegłym roku na komputeryzację Urzędu kilkaset tysiecy złotych nie starczyło na zakup skanera za 100-200 złotych? Jest to kolejny przykład archaicznego i niewydolnego systemu komunikacji, którego uparcie trzyma się nasz Urząd. Pan Przewodniczący natomiast, zamiast po prostu załączyć właściwy dokument, krytykuje moje poczynania bez stosownego wsparcia, jakim byłaby załączona opinia.

Uchwała szczecińska faktycznie nie została jeszcze przyjęta, jednak podjęto już w Polsce liczne uchwały sformułowane podobnie i oparte na tych samych podstawach prawnych. Skoro Urząd za pośrednictwem opinii płatnych i zależnych pracowników Pana burmistrza odrzuca dziś niezależny projekt radnego, zakładam, że w to miejsce wspomniana przez p. Przewodniczącego speckomisja Rady Miejskiej wypracuje inny. Nie będę zatem na siłę forsował mojego projektu ani zgłaszał go ponownie do porządku obrad w styczniu. Będę jednak naciskał na poddanie gotowego projektu speckomisji pod głosowanie nie później, niż na wiosnę bieżącego roku, tak, aby kolejna ważna kwestia nie rozmyła się w papierologii. Co do składu owej speckomisji, uważam, że powinien on zostać wybrany spośród radnych, których kandydatury uzyskają najwięcej głosów na najbliższej sesji, zaś burmistrz powinien zostać zobowiązany przez Radę do delegowania kompetentnego pracownika Biura Prawnego RM na każde posiedzenie rzeczonej speckomisji.

Co do końcowego komentarza pana Przewodniczącego, chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie występując z inicjatywą podjęcia takiej uchwały i przedstawiając mój własny, zapewne niedoskonały projekt doprowadziłem w ogóle do powstania sytuacji, w której być może procedura jej przygotowania i uchwalenia zostanie uruchomiona. Ani pan Przewodniczący, ani klub PO, ani pan burmistrz nie wystapili z projektem czy choćby z pomysłem takiej uchwały, zaś z uważnej obserwacji postawy pracowników Urzędu w kwestii konsultacji społecznych w ostatnich dwóch latach dla mnie osobiście wynika jasno, że UMiG nigdy z własnej inicjatywy projektu takiej uchwały by nam nie przedstawił. Chciałbym także zapytać pana Przewodniczącego, dlaczego uważa za niewłaściwe przygotowanie projektu uchwały (w oparciu o dostępne wzorce z innych miejscowości) przez pojedynczego radnego, a nie widzi nic zdrożnego w tym, że wielokrotnie otrzymujemy do uchwalenia rozmaite projekty przygotowane przez pojedynczych urzędników UMiG, które albo, jak zeszłoroczny projekt "Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi...etc." okazują się, jak wykazała to znakomicie p. radna Skonecka, kompletnymi bublami prawnymi, albo są uchylane przez Wojewodę jak sprzeczne z obowiązującym prawem, albo zawierają sformułowania nie mające wiele wspólnego z językiem polskim. Inicjatywa uchwałodawcza radnych w tej kadencji bywa wykorzystywana rzadko, zaś społeczna opinia o pasywności naszej Rady zaczyna się niestety utrwalać.

Chciałbym jeszcze zadać panu Przewodniczącemu pytanie: czy podstawą do dyskusji w ramach speckomisji będzie jakiś nowy szkic projektu uchwały, a jeśli tak, to kto go przedstawi - pracownik pana burmistrza, pan Przewodniczący, czy też ktoś inny? I czy ten wstępny szkic będzie punktem wyjścia, czy też, jak w przypadku projektów niektórych planów miejscowych - niepodważalnym aksjomatem?

Na koniec śpieszę wyjaśnić, że nie konsultowałem moich "zarzutów" z panem Przewodniczącym, ponieważ, po pierwsze, nie dotyczyły one w najmniejszym stopniu jego osoby lub funkcji, zaś po drugie, w przeciągu tygodnia, jaki upłynął od przesłania przeze mnie projektu uchwały nie dał mi w żaden sposób, choćby krótkim komunikatem zwrotnym poznać, że jest w tej sprawie "osobą zaangażowaną", co zapewne należałoby właśnie do "dobrego obyczaju".

Z pozdrowieniami,
Tomasz Zymer
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
09 sty 2013 - 23:56:50
Odpowiedź pana Przewodniczącego RM na mój list (wysłana dziesięć minut przed północą):

Szanowny Panie Radny,
Odpowiadam na zadane mi przez Pana pytania.
Nie widzę nic niewłasciwego w Pana inicjatywie. Natomiast uważam za niewłaściwa Pana reakcję na fakt nie umieszczenie z całą premedytacją przeze mnie Pana projektu uchwały w porzadku obrad.
Opinia prawna nadeszła dzisiaj po południu i wdrożyłem zgodnie z procedura wszelkie kroki, które są przewidziane regulaminem. Pan zareagował impulsywnie, co potrafię zrozumieć, ale nie pochwalam.
Wystarczyło do mnie zwrócić sie z pytaniem, dlaczego w porzadku obrad nie ma Pana projektu uchwały otrzymałby Pan wyczerpujaca odpowiedź. Ciesze się, że potwierdza Pan, że Pana projekt uchwały jest oparty na nie uchwalonym do tej pory projekcie szczecińskim. Dlaczego jednak w poprzednim mailu twiedziłł Pan, że ten projekt jest wzorowany na funkcjonujacych już podjetych uchwałach? W ten sposób sugerował Pan niekompetencję naszego Biura Prawnego, co ja osobiscie uwazam za wysoce naganne. Prosze również nie pozowac na jedynego sprawiedliwego w gronie radnych. Troche więcej pokory.
Informuję i przypominam również Panu, że to Rada jako gremium określi, co będzie podstawa dalszych ewentualnych prac nad projektem uchwały.
Piszę "ewentualnych", gdyż powstanie takiej uchwały nie jest obligatoryjne,jak Pan sobie z tego zdaje sprawę i Rada wcale nie jest zobowiązana do jej uchwalenia.
Na koniec nie mogę zrozumieć jak Pan mógł uważać, że nie jestem osoba "zaangażowaną" w tę sprawę skoro kierował Pan również do mnie pismo z dnia 2. stycznia, a także, że znając doskonale statut i ustawę o samorządzie wie Pan, iż to Przewodniczący Rady, którym mam być zaszczyt na razie, organizuje prace Rady Miejskiej i odpowiada za proponowanie porządku obrad sesji.
Serdecznie pozdrawiam i namawiam do chwili refleksji.
ANDRZEJ CIEŚLAWSKI/Przewodniczacy Rady Miejskiej

Moja odpowiedź na powyższy list pana Przewodniczącego:

Szanowny Panie Przewodniczący,

Przedstawiony przeze mnie projekt uchwały jest oparty na projektach i już podjętych uchwałach dostępnych w sieci, w tym rzeczywiście w pewnej części na uchwale szczecińskiej, która była zresztą szeroko konsultowana z ekspertami unijnymi i samorządowymi instytucjami doradczymi jako element programu ?Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację? współfinansowanego ze środków UE. Nie widzę szczerze mówiąc konkretnych powodów, dlaczego szerokie i kompetentne gremia, które współtworzyły projekt szczeciński oraz np. dawno już przyjęte i funkcjonujące uchwały z Biłgoraja (podjęta 24.02.2012), Częstochowy (podjęta 28.06.2010), Piszu (28.09.2006), Żywca (28.04.2010), z których korzystałem przy redakcji mojego projektu, miałyby być mniej kompetentne od pracowników naszego Biura Prawnego.

Nota bene - zaintrygowany informacjami podanymi przez pana przewodniczącego sięgnąłem do źródeł (BIP) i ustaliłem ponad wszelką wątpliwość, że Rada Miasta Szczecin podjęła jednak w dniu 26 marca 2012 uchwałę nr XVII/479/12 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w znacznej części zbieżną z moim projektem: [bip.um.szczecin.pl] . Uchwała ta nadal funkcjonowała we wrześniu 2012, kiedy prezydent miasta ogłaszał na jej podstawie konsultacje społeczne założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina: [bip.um.szczecin.pl] . Nic mi nie wiadomo o tym, żeby ta uchwała została kiedykolwiek uchylona. Koryguję zatem tym samym informację podaną przez pana Przewodniczącego i mylnie przeze mnie potwierdzoną, jakoby projekt samorządu szczecińskiego nie został jeszcze uchwalony. Jest uchwalony i nawet został już wykorzystany z powodzeniem do przeprowadzenia istotnej procedury konsultacyjnej, którą w naszej gminie, ku krytyce części mieszkańców, pominięto. Potwierdzam zatem niniejszym, że mój projekt jest oparty na co najmniej pięciu już podjętych i funkcjonujących uchwałach, w tym m.in. szczecińskiej. Co do zaś kompetencji pracowników naszego Biura Prawnego, nie mam podstaw się wypowiadać, ponieważ widuję ich tylko z rzadka na sesjach Rady, najczęściej - zajętych ciekawą rozmową z kimś z urzędników, zaś na posiedzeniach komisji - w zasadzie nigdy, choć bardzo często są tam potrzebni.

Nie rozumiem zdania z listu pana Przewodniczącego: "wdrożyłem zgodnie z procedura wszelkie kroki, które są przewidziane regulaminem". Czyżby Regulamin Rady przewidywał, że otrzymaną opinię prawną na temat projektu radnego wkłada się temu radnemu popołudniu do (niedostępnej po godzinie 16.00) skrzynki, choć o godzinie 14.30 był u niego kurier z BRM z materiałami na sesję - a następnie (po godzinie 21.00) krytykuje się jego inicjatywę uchwałodawczą w publicznym mailu (wysłanym także przez pana Przewodniczącego na forum internetowe z prośbą o opublikowanie), jednak - bez przedstawienia jakichkolwiek elementów tejże opinii? Muszę przyznać, że nie potrafię odnaleźć takich elementów w Regulaminie naszej Rady. Nie rozumiem także, kto w końcu ma określić, "co będzie podstawą dalszych ewentualnych prac nad projektem uchwały" - podkomisja Rady wyłoniona na sesji czy też cała Rada "jako gremium"? I dlaczego wobec tego w przypadku zdecydowanej większości innych projektów uchwał Rada jako gremium nie ma najmniejszego wpływu na materiał będący podstawą do opracowywania projektów uchwał zgłoszonych przez burmistrza, a stworzonych przez jego pracowników? Rozumowanie pana Przewodniczącego w tej kwestii jest dla mnie nieprzejrzyste pod względem spójności zasad procedury uchwałodawczej.

Na koniec (a raczej, jak się zdaje, na początek) ciekawej dyskusji przepraszam pana Przewodniczącego za być może niefortunne sformułowanie i potwierdzam, że ze względu na swoją funkcję jest Pan rzeczywiście osobą "zaangażowaną" w tę sprawę. Pisząc o niewykazaniu zaangażowania miałem na myśli Pańskie wypowiedzi i formę kontaktu ze mną oraz prezentowaną postawę, a nie - pełnioną funkcję.

Do pokory i refleksji pana Przewodniczącego namawiał nie będę, ale pozwoli pan Przewodniczący, że potraktuję mentorsko-protekcjonalny ton Pana "porad" pod moim adresem jako Pana osobistą słabostkę.

Pozdrawiam,
Tomasz Zymer
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
10 sty 2013 - 00:14:22

Tomasz Zymer
Odpowiedź pana Przewodniczącego RM na mój list (wysłana dziesięć minut przed północą):


(...)
Piszę "ewentualnych", gdyż powstanie takiej uchwały nie jest obligatoryjne,jak Pan sobie z tego zdaje sprawę i Rada wcale nie jest zobowiązana do jej uchwalenia.
(...)

ANDRZEJ CIEŚLAWSKI/Przewodniczacy Rady Miejskiej

Tego nawet nie trzeba komentować, ale warto zapamiętać.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-10 00:14 przez czaknoris.
Izabela Skonecka - Radna Kcina o projekcie uchwały
10 sty 2013 - 16:42:08
Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni,


choc jest to odpowiedź na maila Radnego Zymera, zwracam się do wszystkich, gdyż sprawa, o opinie w której zwrócił się do nas Radny Zymer dotyczy nas wszystkich. Nie tylko jako radnych, ale przede wszystkim jako mieszkańców.


Na wstępie mojej wypowiedzi chcę jasno wyrazic moje zdanie - uchwała o konsultacjach społecznych jest konieczna. Pokazały to chocby prace nad uchwałą o współpracy z organizacjami pozarządowymi czy nad uchwałą dotyczącą inicjatywy lokalnej. Jak pamiętamy, początkowo pierwszą z wymienionych uchwał przedstawiono nam do głosowania z pominięciem konsultacji społecznych, dopiero na moją uwagę, że stanowi to naruszenie prawa, uchwałę wycofano do konsultacji. Niestety, to, co przeprowadzono (przy obu uchwałach), tylko z nazwy było konsultacjami społecznymi. Do znacznej części organizacji czy instytucji informacja żadna nie dotarła, pomimo że były w gminnym wykazie bądź też ich działania na rzecz społeczności naszej gminy były urzędnikom doskonale znane (m.in. p.Malinowski z Muzeum Bajek czy p. Stański od Flis Festiwalu). Przy konsultacjach dotyczących inicjatywy lokalnej zawiadomiono jedynie kluby sportowe zajmujące się piłką nożną. Fakty te potwierdzają koniecznośc prawnego uregulowania sposobu i procedur przeprowadzania konsultacji społecznych.


Bardzo dobrze, że radny Zymer zwrócił uwagę na potrzebę szybkiego podjęcia takiej uchwały, szkoda tylko, ze zapomniał o niezwykle ważnym etapie przy podejmowaniu uchwał dotyczących prawa miejscowego, szczególnie tych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i dotyczących aktywności obywateli, a mianowicie o konsultacjach społecznych właśnie. Nie wyobrażam sobie, by uchwała określająca ramy i formy partycypacji społeczeństwa, czyli podstawy demokracji, mogła powstac bez tychże konsultacji.


Dlatego, pomimo iż uważam za niezwykle ważne szybkie wprowadzenie w naszej gminie uchwały o konsultacjach, proponowanego przez Radnego Tomasza Zymera sposobu wprowadzenia tej uchwały nie popieram.


Uważam, ze niezależnie czy będzie to projekt uchwały przedstawiony przez jednego radnego i skopiowany z uchwał funkcjonujących dzieś w Polsce, czy powstały podczas prac "speckomisji" (jak to okreslił Radny Zymer), czy też napisany przez urzędników UMiG i przedstawiony Radzie przez Burmistrza, powinna to byc przede wszystkim uchwała dobra, a wpływ na efekt końcowy powinni miec też sami zainteresowani, czyli społecznośc lokalna.


Nie ulega też wątpliwości, że celem nadrzędnym, przyswiecającym podczas prac nad tą uchwałą powinno byc dobro mieszkańców i jakośc życia w naszej Gminie, a nie ambicjonalne rozgrywki.


Z poważaniem


Izabela Skonecka
Re: Izabela Skonecka - Radna Kcina o projekcie uchwały
10 sty 2013 - 18:36:18
"a nie ambicjonalne rozgrywki..."

i to akurat ambicje ma niby Pan Zymer, który jest jedną z najbardziej bezinteresownych i prawych osób jakie poznałam w tej gminie (było ich kilka), o równocześnie niezwykle wysokim ilorazie inteligencji.

umarłam grinning smiley

tu, już kiedyś pisałam, kolejna wersja projektu ustawy o konsultacjach

[www.prezydent.pl]

zmiany będą bardzo duże. sporo pracy dla "tut. UMiGu" cool smiley

mariaZmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-10 18:38 przez maria.
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
10 sty 2013 - 19:29:27
Jakie zainteresowanie Radnych. Listy do publikacji przysyłają smiling smiley.

O uchwale w dzisiejszym wydaniu Nad Wisłą: [www.nadwisla.pl]
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
10 sty 2013 - 20:12:14
Odebrałem dziś w Biurze Rady Miejskiej opinię prawną o skompilowanym przeze mnie projekcie uchwały. Opinia jest konkretna i sensowna - jutro ją zeskanuję i wrzucę na forum. Uwag jest kilkanaście, z tego tylko dwie dotyczą elementów mojego własnego pomysłu (zasad wprowadzania wniosku o konsultacje przez Młodzieżową Radę oraz konsultacji w sprawie planów miejscowych). Pozostałe uwagi prawników, co ciekawe, dotyczą zapisów, które zaczerpnąłem bezpośrednio z uchwał już podjętych i z powodzeniem funkcjonujących w innych miastach. Co najzabawniejsze, prawnicy nie ruszyli ani w ogóle nie skomentowali pewnego ust ępu z mojego projektu, którego w dotychczasowych uchwałach z innych miast nie ma w ogóle, a który zaczerpnąłem z praktyki niemieckiej. Zapis ten dotyczy możliwości uchwalenia konsultacji przez Radę mimo wcześniejszej odmowy burmistrza.

Choć uwagi prawników są moim zdaniem całkowicie zasadne, to z wyjątkiem jednej, która wymaga dyskusji i przemyślenia (oddzielenie termatów do konsultacji fakultatywnych od tych, przy których konsultacje są wymagane ustawowo), wszystkie pozostałe stanowią niewielkie poprawki, których naniesienie w tekście projektu zajęłoby jakieś 20 minut. Z tego właśnie względu oceniam motywację p. przewodniczącego Andrzeja Cieślawskiego do odrzucenia tego projektu następująco: w 10% zdecydowały czynniki merytoryczne (korekty, które zresztą chętnie bym przyjął), w 90% - polityczne. Odbieram wczorajszą wymianę zdań jako polemikę między "człowiekiem władzy" a "człowiekiem sprawy".

Jest mi najzupełniej obojętne, kto ostatecznie doprowadzi do przyjęcia tej uchwały i kogo uznają za jej autora / autorów. Obawiam się tylko, że pan przewodniczący nie ma jasnej koncepcji, jak w miejsce mojego projektu stworzyć nowy. Pisze o podkomisji, ale nie wyjaśnia, w jakim składzie (czy z przedstawicielami strony społecznej? stowarzyszeń? Urzędu? ekspertów-redaktorów biegłych w prawie? ), na jakich zasadach oraz kiedy wyłonionej. Mam wrażenie, że chodzi tu o takie rozmycie i rozciągnięcie sprawy w czasie, żeby, po pierwsze, projekt znalazł się pod pełną kontrolą tzw. powers-that-be (w skrajnym przypadku, jak ujęli to mieszkańcy jednego z miast "tak uchwalić konsultacje, żeby przypadkiem żadnych konsultacji nie było" ), a po drugie - doczekał się uchwalenia mniej więcej na wiosnę 2014 w przeddzień otwarcia nowej kampanii wyborczej. Taki plan - jeśli mam rację co do intencji pana Przewodniczącego - zdecydowanie mi nie odpowiada i jeśli "podchody" będą trwały do kwietnia br., to w ramach prima aprilisu złożę mój własny projekt pod głosowanie raz jeszcze, tyle, że tym razem uwzględniający wszystkie uwagi gminnych prawników i już zaopiniowany przez niezależnego radcę prawnego. To tyle. Na razie czekam na szczegóły odnośnie tej słynnej już "speckomisji" .

PS. Pani Mario, jakby Pani mnie lepiej znała, nie nazywałaby mnie Pani prawym i bezinteresownym człowiekiem. Mogę tylko odpowiedzieć słowami Piłata z Bułhakowa: "Czy to mnie nazwałeś dobrym człowiekiem? Jesteś w błędzie." Pochlebia mi Pani z tą inteligencją, ale trzeźwo patrząc na sprawę - motywacja moja, pana Przewodniczącego czy innych radnych jest tu sprawą drugorzędną. Sprawą podstawową jest stworzenie sensownych podstaw transparencji i udziału społecznego w funkcjonowaniu władzy samorządowej w gminie.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-10 20:18 przez Tomasz Zymer.
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
10 sty 2013 - 20:23:12
i może to najlepiej świadczy o Pana inteligencji.
Mało ludzi ma świadomość własnych granic.
Za mało...
Ale chapeau bas!
będę trzymać kciuki za Pana inicjatywę.

maria
Re: Izabela Skonecka - Radna Kcina o projekcie uchwały
11 sty 2013 - 09:09:58
i pomyśleć, że


dzieś w Polsce
tak uchwalają konsultacje, że mają tam 'sensowne podstawy transparencji i udziału społecznego w funkcjonowaniu władzy samorządowej w gminie'...
dyskusja jest pasjonująca...wyłaniający się obraz tradycyjny...Tomasz walczący z wiatrakami...
choć może...to wszystko jednak kwestia, że winniśmy koniecznie dokonać 'refleksji nad tematem w pokorze' do czego często wzywa nas Pan Przewodniczący...;)
władza i lud...temat stary jak świat...
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
12 sty 2013 - 10:38:12
Przekazuję opinię Biura Prawnego UMiG o skompilowanym przeze mnie projekcie uchwały (komentarz napisałem już powyżej):Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
12 sty 2013 - 19:26:38
Tomasz pozdrawiamZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-12 20:55 przez Bogusław Komosa.
Re: Do Radnych: Uchwała o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
25 sty 2013 - 14:11:21
Na wczorajszej sesji radni przyjęli w głosowaniu propozycję p. przewodniczącegp RM, Andrzeja Cieślawskiego, by opracowaniem projektu uchwały zajęła się Komisja BOKiS pod przewodnictwem p. Grażyny Chojnowskiej. Punktami wyjścia będą: mój projekt uchwały oraz uwagi zgłoszone przez prawników gminnych. Pierwsze posiedzenie Komisji poświęcone tej uchwale wyznaczono na poniedziałek 11 lutego, godz. 17.00. Proszę moderatorów o uwzględnienie tej daty w tytule wątku. Po opracowaniu projekt uchwały zostanie poddany pod otwarte konsultacje społeczne.

Chciałbym zaznaczyć, że choć poparłem sugestię p. Cieślawskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały, nie jestem członkiem Komisji BOKiS i nie będę mógł głosować ani nad wnioskami do projektu, ani współdecydować o terminach prac komisji nad nim.
Nowy projekt uchwały o konsultacjach
06 lut 2013 - 08:57:07
Biuro Rady Miejskiej przesłało dziś radnym od p. Grażyny Chojnowskiej, przewodniczącej Komisji BOKiS nowy projekt uchwały o konsultacjach społecznych z następującym komentarzem:

Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Kontynuując prace rozpoczęte przez Tomka Zymera,przedstawiam Państwu projekt uchwały dotyczącej konsultacji społecznych. Projekt ten uwzględnia wszystkie uwagi zawarte w opinii prawnej wydanej przez p. Iwonę Czoharę. Chciałam nadmienić,iż projekt,który Państwu przesyłam uzyskał pozytywną opinię prawnika/opinia dotyczy strony formalno-prawnej/.Treść projektu traktuję jako bazę do dyskusji na komisji w dniu 11 lutego o godz.17.00 ,na którą Państwa serdecznie zapraszam.
Grażyna Chojnowska


POPRAWKA DO MOJEGO PORANNEGO WPISU: z rozmowy z p. radną Grażyną Chojnowską wynika, że opracowała tę nową wersję projektu w oparciu o mój pierwotny projekt oraz uwagi biura prawnego do tego projektu. Jest to zatem wstępna wersja do dyskusji będąca, jak p. Chojnowska zaznacza, kontynuacją tej samej inicjatywy radnych z uwzględnieniem poprawek prawno-formalnych.

W związku z tym projektem napisałem dziś do radnych następujący list:

Dzień dobry,

W związku z przesłaniem tego nowego projektu uchwały (już z pozytywną opinią prawników burmistrza) wstrzymuję się z ustalonym wcześniej (na ostatniej sesji Rady) przesyłaniem Państwu mojego wcześniejszego projektu, ponieważ byłoby to bezprzedmiotowe.

Chciałbym tylko zwrócić uwagę na następujący zapis nowego projektu uchwały:
§ 8.2Opinia Rady Miejskiej nie jest wiążąca dla Burmistrza.

Oraz zapis z mojego wcześniejszego projektu:
§ 6.2. Rada Miejska może przyjąć każdy wniosek o konsultacje społeczne odrzucony przez Burmistrza w głosowaniu na sesji zwykłą większością głosów. W takim wypadku Burmistrz ma obowiązek niezwłocznie wydać zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji.

Biuro prawne nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do cytowanego powyżej zdania z mojej wersji projektu, z czego wynikałoby, że zapis o przyjęciu wniosku o konsultacje społeczne przez Radę Miejską mimo jego odrzucenia przez burmistrza jest zgodny z prawem. Jeśli jednak Wysoka Rada pragnie pozbawiać się wszelkich prerogatyw w tak ważnej kwestii na rzecz władzy wykonawczej (a nie wiemy dziś, jakie będzie stanowisko w tej sprawie kolejnych osób sprawujących funkcję burmistrza), to jest to oczywiście decyzja szanownych Kolegów i Koleżanek Radnych. Zwracam uwagę, że nie podejmujemy tej uchwały dla obecnej Rady i obecnego pana burmistrza (który, jak sądzę, sprawę konsultacji społecznych traktuje bardzo poważnie), ale przynajmniej na kilka lat i należałoby brać pod uwagę fundamentalną zasadę równowagi władz uchwałodawczej i wykonawczej w ramach systemu samorządowego.

Zwracam uwagę jeszcze na ten zapis nowego projektu uchwały:

3.Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając wagę przedmiotu konsultacji dla zgłaszających i gminy, koszty konsultacji oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

Zapis ten oznacza de facto całkowitą uznaniowość konsultacji. zależnie od zdania burmistrza. Burmistrz może odmówić konsultacji nawet wnioskowanych przez kilka tysięcy osób, tłumacząc to "małą wagą przedmiotu", "wysokim kosztem" albo "niewłaściwym proponowanym sposobem konsultacji". Choćby nikogo nie przekonał, jego decyzja będzie i tak wiążąca. Ktoś przy okazji projektu szczecińskiego napisał w internecie: "chcą tak uchwalić konsultacje, żeby konsultacji na było". Postarajmy się, żeby tego nie powiedziano wkrótce o naszym projekcie.

Z pozdrowieniami,

Tomasz Zymer


Nowy poprawiony projekt uchwały o konsultacjach załączam do oceny poniżej. Można go porównać z moim projektem zamieszczonym wyżej w tym wątku:

PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konstancin-Jeziorna określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ????????
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia ?????????2013 r.


Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Rozdział I

Przepisy ogólne.

§1


1.Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawach ważnych dla gminy.
2.Regulamin stosuje się do przedsięwzięć zarówno, dla których konsultacje, jak to wynika z innych przepisów, winny być przeprowadzone obligatoryjnie, jak i do konsultacji fakultatywnych, zarządzanych przez Burmistrza.
W przypadku konsultacji obligatoryjnych zasady i tryb ich przeprowadzania określone w Regulaminie będą stosowane, o ile inne ustawy nie regulują postępowania w przypadku danych konsultacji inaczej.

§2
Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna uczestnictwa w decydowaniu o ważnych dla gminy sprawach poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieraniu opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.
§3

1. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji .
2. Konsultacje winny być przeprowadzone w czasie, który pozwoli uwzględnić
ich wynik w realizacji przedsięwzięcia.

§ 4
Konsultacje ,w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
a) ogólnogminny ? dotyczy przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców całej
gminy;
c) lokalny ? dotyczy przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców określonego
obszaru.
§5

1. Konsultacje przedsięwzięć o zasięgu lokalnym mogą być prowadzone według procedury uproszczonej.
2. W procedurze uproszczonej, o której mowa w §5 ust.1:
a) przeprowadzenie konsultacji ogłasza Burmistrz Konstancina-Jeziorny lub osoba przez niego upoważniona;
b) informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest co najmniej 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia;
c) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać elementy,
o których mowa w §12 ust. 3 pkt a-f.
3. Raport o wynikach konsultacji winien zawierać stanowisko Burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej , do uzyskanych opinii i propozycji.

Rozdział II
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.

§ 6
Burmistrz Gminy może poddać konsultacjom ważne dla Gminy przedsięwzięcia z inicjatywy własnej lub na wniosek:
a) mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 50 osób
b) Rady Miejskiej
c) Rady Osiedla
d) Rady Sołeckiej
e) Młodzieżowej Rady Miejskiej

§ 7
1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Burmistrza.
2. .Wniosek określa :
a) cel konsultacji
b) przedmiot konsultacji;
c) zasięg konsultacji;
d) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;
e) propozycję form konsultacji;
f) uzasadnienie.
3. .Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłaszany przez mieszkańców Konstancina-Jeziorny, o których mowa w §6ust.1 pkt. a , powinien także zawierać:
a) wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców,
b) adresu do korespondencji;
c) listę osób popierających wniosek, zawierającą:
- adresy zamieszkania osób popierających wniosek,
- numery PESEL osób popierających wniosek,
- własnoręczne podpisy osób popierających wniosek .
- w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy określenie przedmiotu konsultacji.

§ 8

1. Burmistrz może zwrócić się do Rady Miejskiej o opinię w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych, a w szczególności, co do:
a) celowości ich przeprowadzenia;
b) zasięgu konsultacji
c) formy przeprowadzenia konsultacji.
2.Opinia Rady Miejskiej nie jest wiążąca dla Burmistrza.
3.Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając wagę przedmiotu konsultacji dla zgłaszających i gminy, koszty konsultacji oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.
4. O wyniku rozpatrzenia wniosku, Burmistrz informuje wnioskodawców w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.§ 9

1. Burmistrz Gminy wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
2. Zarządzenie, o którym mowa w §9 pkt.1 powinno zawierać:
a) nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w §11, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Burmistrz powierzył przeprowadzenie konsultacji;
b) treść informacji o ogłoszeniu konsultacji, zawierającą punkty wymienione w §12 ust.3 pkt. a-e .


§ 10

1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
a) spotkania z mieszkańcami, umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu;
b) warsztatów dla mieszkańców Gminy, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań.
Z warsztatów sporządza się protokół zawierający zgłoszone podczas nich opinie i propozycje mieszkańców.
c) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z
możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego specjalnie
opracowanego dla celu danych konsultacji
2. Dopuszczalne są także inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców Konstancina-Jeziorny do uczestnictwa w tych konsultacjach.
3.Konsultacje przedsięwzięć wymagających specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
4. Eksperci mogą być zapraszani w szczególności do:
a) udziału w pracy zespołów prowadzących analizę i ocenę zgłoszonych opinii i propozycji;
b) udziału w dyskusjach panelowych, w tym dotyczących ewaluacji danego przedsięwzięcia bądź przedstawienia rozwiązań jego dotyczących;
c) sporządzenia opinii lub ekspertyzy z dziedziny konsultowanego przedsięwzięcia.§ 11

Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna może powierzyć przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom.

§12

1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną, w szczególności na stronie internetowej pod adresem: www.konstancinjeziorna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna.
2.Wskazane jest bezpośrednie informowanie mieszkańców z wykorzystaniem innych dostępnych środków.
3. Informacja o ogłoszeniu konsultacji, zwana dalej informacją, powinna zawierać:
a) cel i przedmiot konsultacji,
b) termin konsultacji,
c) zasięg terytorialny konsultacji,
d) formy konsultacji,
e) uzasadnienie,
f) w przypadku, o którym mowa w §11, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Burmistrz powierzył przeprowadzenie konsultacji.
4. Informacja o konsultacjach społecznych powinna być rozesłana do lokalnych mediów. Ukazanie się informacji w lokalnych mediach nie warunkuje przeprowadzenia konsultacji.
5. Informacja publikowana jest co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz §5 ust. 2 pkt b .
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach informacja może być publikowana co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
7. Informacje skierowane do mieszkańców powinny ponadto zawierać:
a) wskazanie podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie konsultacji;
b) opinię Rady Miejskiej, jeśli taka została wydana
c) zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji.
d) informacje o zamierzonych formach konsultacji;
e)dokumentację związaną z konsultacjami (ankiety, opracowania,
wizualizacje, protokoły ze spotkań, raporty z przeprowadzonych
konsultacji;
f) informację o adresie, pod którym dostępne jest forum internetowe czynne w okresie trwania konsultacji.


Rozdział III

Zakończenie konsultacji.

§ 13

1. Raport z konsultacji, zawierający ich przebieg i wyniki, podaje się do wiadomości publicznej na stronie Gminy Konstancin-Jeziorna pod adresem www.konstancinjeziorna.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.konstancinjeziorna.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. Raport z konsultacji powinny uwzględniać analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Burmistrza Konstancina-Jeziorny do wszystkich opinii i propozycji zawartych w zestawieniu.

§ 14

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Burmistrza K-J.

§ 15
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział.

Uzasadnienie

Celem prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla Gminy, które spowodują znaczącą zmianę warunków życia mieszkańców. Konsultacje społeczne przeprowadzane w Gminie Konstancin-Jeziorna mają wzmocnić aktywną współpracę pomiędzy władzami samorządowymi a obywatelami oraz podnosić jakość demokracji lokalnej. Zadaniem Uchwały jest określenie i usystematyzowanie sposobu i formy prowadzenia dialogu z mieszkańcami Gminy Konstancin-Jeziorna. Podjęcie niniejszej Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie.


Uważam, że przedstawiony nam nowy poprawiony projekt uchwały może być bardzo dobrym punktem wyjścia do pracy nad tą uchwałą, z zastrzeżeniem tych punktów, które przedstawiłem powyżej:
1) W tak ważnej sprawie pozostawienie Radzie Miejskiej tylko niewiążącego i opcjonalnego głosu opiniodawczego jest moim zdaniem nieporozumieniem.
2) Nie można dopuścić, aby decyzja o przeprowadzeniu konsultacji lub ich braku była podejmowana czysto uznaniowo przez burmistrza na podstawie wieloznacznych i poddających się dowolnej interpretacji kryteriów, jak te podane w projekcie.

Przewodnicząca Komisji BOKiS, p. Grażyna Chojnowska, ma nadzieję, że poprawiony projekt uda się wprowadzić na marcową sesję Rady. Podzielam opinię, że tak właśnie powinno i może się stać.
Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-02-06 12:52 przez Tomasz Zymer.
Tekst uchwały o konsultacjach społecznych po zmianach przegłosowanych przez Komisję BOKiS
11 lut 2013 - 21:47:40
Poniżej podaję nową wersję tekstu projektu uchwały, będącą wynikiem dzisiejszej 4-godzinnej pravy Komisji BOKiS, radnych spoza komisji oraz mieszkańców.

Propozycje zmian zgłosili: p. burmistrz Kazimierz Jańczuk, p. radna Izabela Skonecka, p. radna Grażyna Konitzer, p. radny Piotr Stankiewicz, p. radna Alfreda Konopka, p. radna Jadwiga Magdziarz, p. przewodniczący RM Andrzej Cieślawski, p. przewodnicząca komisji BOKiS Grażyna Chojnowska, obecni mieszkańcy: p. Aleksandra Ambroziewicz, p. Jacek Rowiński, p. Andrzej Zambrowicz, radny Krystian Jachacy z Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz ja. Uchwała wróci teraz do Biura Prawnego do ponownego zaopiniowania po poprawkach. Plan jest taki, żeby projekt stanął na sesji Rady Miejskiej w dniu 7 marca.

Tekst podany kapitalikami to ten, który uległ zmianie lub został dodany. Niektóre punkty usunięto lub przeniesiono. Przyjęto propozycję p. radnych Skoneckiej wzorowaną na projekcie warszawskim, by decyzję o konsultacjach mogła poza burmistrzem podejmować także Rada Miejska w drodze uchwały. Wprowadzono zapis o tym, że przebieg konsultacji będzie podawany na bieżąco na stronie gminnej, a szczegółowy raport z konsultacji będzie zawierał informacje o wszystkich wnioskach mieszkańców oraz o stanowisku burmistrza w sprawie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konstancin-Jeziorna określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ????????
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia ?????????2013 r.

Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznychRozdział I

Przepisy ogólne.

§1

1.Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna w sprawach ważnych dla gminy.
2.Regulamin stosuje się do przedsięwzięć zarówno, dla których konsultacje, jak to wynika z innych przepisów, winny być przeprowadzone obligatoryjnie, jak i do konsultacji fakultatywnych, zarządzanych przez Burmistrza.
W przypadku konsultacji obligatoryjnych zasady i tryb ich przeprowadzania określone w Regulaminie będą stosowane, o ile PRZEPISY ODRĘBNE NIE STANOWIĄ INACZEJ.

§2
Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna uczestnictwa w decydowaniu o ważnych dla gminy sprawach.

§ 3
1. Konsultacje ,w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
a) ogólnogminny ? dotyczy przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców całej
gminy;
b) lokalny ? dotyczy przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców określonego
obszaru.
2. Konsultacje przedsięwzięć o zasięgu lokalnym mogą być prowadzone według procedury uproszczonej.
a) przeprowadzenie konsultacji ogłasza Burmistrz GMINY Konstancin-Jeziorna;
b) informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia;
c) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać elementy,
o których mowa w §8 ust. 3 poniżej.
3. Raport o wynikach konsultacji winien zawierać stanowisko Burmistrza W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE.
Rozdział II
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.

§ 4
1. Konsultacje przeprowadza się:
a) z inicjatywy burmistrza,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, przedstawionej w formie uchwały.
2. Burmistrz gminy może przeprowadzić konsultacje na wniosek:
- mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze
- Rady Osiedla
- Rady Sołeckiej
- Młodzieżowej Rady Miejskiej

§ 5
1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Burmistrza.
2. .Wniosek określa :
a) cel konsultacji
b) przedmiot konsultacji;
c) zasięg konsultacji;
d) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;
e) propozycję form konsultacji;
f) uzasadnienie.
3. .Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłaszany przez mieszkańców GMINY, o których mowa w §4 ust.2, powinien także zawierać:
a) wskazanie osoby ODPOWIEDZIALNEJ ZA KONTAKT W SPRAWIE KONSULTACJI,
b) adres do korespondencji;
c) listę osób popierających wniosek, zawierającą:
- adresy zamieszkania osób popierających wniosek,
- numery PESEL osób popierających wniosek,
- własnoręczne podpisy osób popierających wniosek .
- w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy określenie przedmiotu konsultacji.
4.Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając wagę przedmiotu konsultacji dla zgłaszających i gminy, koszty konsultacji oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.
5. O wyniku rozpatrzenia wniosku, Burmistrz informuje wnioskodawców w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 6

1. Burmistrz Gminy wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
2. Zarządzenie, o którym mowa w §6 pkt.1 powinno zawierać:
a) nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Urzędu MIASTA I Gminy Konstancin-Jeziorna, wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji;
b) treść informacji o ogłoszeniu konsultacji, zawierającą punkty wymienione w §8 ust.3.
§ 7

1. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji .
2. Konsultacje winny być przeprowadzone w czasie, który pozwoli uwzględnić ich wynik w realizacji przedsięwzięcia.
3. Konsultacje POWINNY być prowadzone w FORMIE ELEKTRONICZNEJ I CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z PODANYCH NIŻEJ FORM:
a) PROTOKOŁOWANYCH spotkań z mieszkańcami, umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji.
b) warsztatów dla mieszkańców Gminy, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań.
Z warsztatów sporządza się protokół zawierający zgłoszone podczas nich opinie i propozycje mieszkańców.
c) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego specjalnie opracowanego dla celu danych konsultacji
4. Dopuszczalne są także inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców GMINY do uczestnictwa w tych konsultacjach.
5.Konsultacje przedsięwzięć wymagających specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
6. Eksperci mogą być zapraszani w szczególności do:
a) udziału w pracy zespołów prowadzących analizę i ocenę zgłoszonych opinii i propozycji;
b) udziału w dyskusjach panelowych, w tym dotyczących ewaluacji danego przedsięwzięcia bądź przedstawienia rozwiązań jego dotyczących;
c) sporządzenia opinii lub ekspertyzy z dziedziny konsultowanego przedsięwzięcia.

§8

1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną, w szczególności na stronie internetowej pod adresem: www.konstancinjeziorna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu MIASTA I Gminy Konstancin-Jeziorna.
2.Wskazane jest bezpośrednie informowanie mieszkańców z wykorzystaniem innych dostępnych środków.
3. Informacja o ogłoszeniu konsultacji, zwana dalej informacją, powinna zawierać:
a) cel i przedmiot konsultacji,
b) termin konsultacji,
c) zasięg terytorialny konsultacji,
d) formy konsultacji,
e) uzasadnienie,
4. Informacja o konsultacjach społecznych powinna być rozesłana do lokalnych mediów. Ukazanie się informacji w lokalnych mediach nie JEST WARUNKIEM przeprowadzenia konsultacji.
5. Informacja publikowana jest co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji,
6. Informacje skierowane do mieszkańców powinny ponadto zawierać:
a) wskazanie podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie konsultacji;
b) zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji.
c) informacje o zamierzonych formach konsultacji;
d) dokumentację związaną z konsultacjami (ankiety, opracowania,
wizualizacje, protokoły ze spotkań, raporty z przeprowadzonych
konsultacji;

Rozdział III

Zakończenie konsultacji.

§ 9

1. Raport z konsultacji, zawierający ich przebieg i wyniki, podaje się do wiadomości publicznej na stronie URZĘDU MIASTA I Gminy Konstancin-Jeziorna i w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. Raport z konsultacji powinIEN uwzględniać analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Burmistrza Konstancina-Jeziorny W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE.
3. INFORMACJE O PROWADZONYCH KONSULTACJACH UMIESZCZANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE URZĘDU MIASTA I GMINY.

§ 10
KONSULTACJE SPOŁECZNE SĄ DIALOGIEM WŁADZ Z MIESZKAŃCAMI. WYNIK KONSULTACJI JEST GŁOSEM DORADCZYM. OSTATECZNĄ DECYZJĘ PODEJMUJĄ WŁADZE GMINY.

Uzasadnienie

Celem prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla Gminy, które spowodują znaczącą zmianę warunków życia mieszkańców. Konsultacje społeczne przeprowadzane w Gminie Konstancin-Jeziorna mają wzmocnić aktywną współpracę pomiędzy władzami samorządowymi a obywatelami oraz podnosić jakość demokracji lokalnej. Zadaniem Uchwały jest określenie i usystematyzowanie sposobu i formy prowadzenia dialogu z mieszkańcami Gminy Konstancin-Jeziorna. Podjęcie niniejszej Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-02-11 21:49 przez Tomasz Zymer.
do 4.kwietnia zgłoś ew. zastrzeżenia do projektu uchwały
25 mar 2013 - 12:02:04
tu: [www.konstancinjeziorna.pl] znajdziesz projekt uchwały oraz namiar gdzie opinię złozyć