Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
19 mar 2014 - 22:33:14

rondo
Ale akurat w tym przypadku UMiG nie ma żadnego wpływu na plany i zamierzenia inwestycyjne prywatnej spólki. W przypadku p.Rowinskiego również. Natomiast nawet jesli p.Jacek Rowiński nie wywiąże się z realizacji pprzedstawionych planów dot. przystani/portu, budowy ciągu komunikacyjnego będącego wejściem do parku zdrojowego od strony ul. Warszawskiej, to raczej bezpowrotnie utraci twarz, juz nawet nie jako inwestor ale jako mieszkaniec naszej gminy. Wiarygodność łatwo utracić, odzyskać bardzo trudno.

Absolutnie nie ma. Tym bardziej warto z rezerwą podchodzić do przystani i innych rzeczy.

Wiarygodność to jest teraz dość tani towar, a w tego typu inwestycjach mam wrażenie zupełnie bezwartościowy. Wątpię, czy ktokolwiek by się przejął, prócz zawiedzionych entuzjastów smiling smiley

Tomku, moderator nie był dzisiaj nawet na spotkaniu na Grapie z komendantem SM, które z mojego punktu widzenia jest ważniejsze, niż dużo bardziej ogólne spotkanie z tego wątku. I ma to zupełnie zerowe znaczenie.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
19 mar 2014 - 23:04:37
Tylko jak widzę entuzjastę w osobie człowieka, który w najbardziej abstrakcyjnym wątku o historii wieszczy o upadku i pisze o zniszczeniach, to jakoś mam dysonans, czyli tzw. rozmarszcz smiling smileyWszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
20 mar 2014 - 08:01:53
KOMENTARZ WYCOFANY PRZEZ AUTORAZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-04-09 16:53 przez Tomasz Zymer.
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
20 mar 2014 - 09:50:58

Tomasz Zymer
odbieram wypowiedź Mani o "słuchaniu w kółko tych samych wywodów" w następujący sposób: po co brać udział w procesach decyzyjnych, skoro można posłuchać plotek z drugiej ręki.

Piszę na forum z dwóch głównych powodów: forum jest świetnym miejscem na "przetrenowanie" i przemyślenie wielu kwestii przed ich publicznym postawieniem (zwierciadełko, powiedz przecie...), a po drugie - od dziecka mam potrzebę wyrażania swoich myśli na piśmie i daje mi to satysfakcję, że kilka-kilkanaście osób to przeczyta i skomentuje. Nie piszę tu, żeby prowadzić agitkę. Byłaby to zresztą marna agitka wobec znikomej liczby osób uważnie czytających i zaangażowanych w temat.

właśnie dlatego nie chce mi się chodzić na komisje, bo wszystko przeczytam prędzej czy później.

Chyba mylisz powinność moderatora z obowiązkami rzetelnego dziennikarza confused smiley
Radna chce wiedzieć za dużo
23 mar 2014 - 15:30:20
Radna chce się dowiedzieć, jakie kluczowe oficjalne wnioski w imieniu gminy złożył w sejmie Burmistrz? Niech złoży wniosek o informację publiczną i czeka miesiąc jak wszyscy.

From: Dorota Gadomska
To: brm@konstancinjeziorna.pl
Cc: Kazimierz Jańczuk
Sent: Thursday, March 20, 2014 12:08 PM
Subject: projekt zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, elektrownia wodna

"Uprzejmie proszę o przekazanie Radnym następującej informacji

W odpowiedzi na prośby:
1. Pani Anny Lewandowskiej ?proszę o przesłanie uwag i wniosków jakie UMiG Konstancin-Jeziorna złożył do przedstawionego projektu zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym?
2. Pani Izabeli Skoneckiej o udostepnienie dokumentacji drugiej elektrowni wodnej projektowanej w sąsiedztwie jazzu [ UWAGA: pani Burmistrz jaz myli się z jazzem, choć rzeczywiście z tą uchwałą to niezły jazz; chodzi o wniosek innej firmy sprzed 4 lat, o którym już była mowa w tym wątku; firma ta chciała wykorzystać istniejące spiętrzenie na Imberfalu, a budynek elektrowni dobudować obok. ]
uprzejmie informuję, że dokumentacja znajdująca się w posiadaniu Urzędu jest udostępniana po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Dorota Gadomska
II Zastępca Burmistrza
UMiG Konstancin-Jeziorna; Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
22 717 53 68 w 102, 22 717 53 99 w 102"
Inwestor ante portas, twierdzy "strefa A" bronić będą prawnicy, cudowna broń prawników - jeszcze nieznana
23 mar 2014 - 17:49:53
Konstancin-Jeziorna, 22 marca 2014 r.
Do: Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
p. Kazimierza Jańczuka
Do wiadomości: radnych RM oraz mediów lokalnych
Dotyczy: Dodatkowych opinii prawnych o projekcie uchwały
w sprawie zmiany statutu uzdrowiska (zmiany granic strefy A)

Szanowny Panie Burmistrzu,

W dniu 20 marca nie mógł Pan być obecny podczas niektórych części posiedzenia Komisji Ładu i SK Rady Miejskiej. Dlatego tą drogą informuję Pana, że Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do pana Burmistrza, aby ewentualne dodatkowe opinie prawne dotyczące mojego projektu uchwały w sprawie zmiany statutu uzdrowiska zostały przekazane radnym do zapoznania się NAJPÓŹNIEJ NA 2 DNI przed sesją Rady zaplanowaną na środę 26 marca.
Zwracam uwagę pana Burmistrza, że swój projekt uchwały przekazałem do Biura Rady Miejskiej w regulaminowym terminie, tj. w dniu 7 marca. Licząc od poniedziałku 10 marca, dwa tygodnie to niezwykle długi okres na wykonanie opinii prawnej w sprawie uchwały liczącej tylko pół strony tekstu. Par. 25 pkt 2 Regulaminu Rady Miejskiej (zał. nr 5 do uchwały nr 141/VI/14/2011 RM z dn. 13 września 2011) mówi, że ?projekty uchwał Rady powinny być zaopiniowane przez radcę prawnego.? Zgodnie z tym artykułem, złożyłem mój projekt wraz z dołączoną do niego szczegółową opinią prawną, co zresztą jest w naszej praktyce uchwałodawczej ewenementem, gdyż większość projektów uchwał jest zaopatrzona tylko w podpis radcy prawnego na marginesie bez żadnych komentarzy. Mimo takiego postępowania z mojej strony, pan Burmistrz był łaskaw ogłosić na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 18 marca, iż zlecił Pan aż dwie kolejne, dodatkowe opinie prawne do tejże samej uchwały: jedną u etatowej pracownicy Urzędu Gminy, p. mecenas Iwony Czohary, drugą zaś - w zewnętrznej kancelarii prawnej B. Błędowska i Wspólnicy. W związku z tą informacją zwróciłem się do Pana Burmistrza w dniu 18 marca z pisemnym otwartym apelem, aby w/w radcy prawni zasugerowali na piśmie ewentualne konkretne poprawki w tekście projektu i zgłosili je przed Sesją RM. Apel ten pozostaje jak na razie bez odpowiedzi.
W chwili złożenia do BRM projektu uchwały był on już zaopiniowany przez radcę prawnego, a zatem dodatkowa opinia zlecona przez Burmistrza nie była wymagana Regulaminem Rady Miejskiej. Jedynym uzasadnieniem zamówienia takich dodatkowych opinii mogłaby być chęć uściślenia i udoskonalenia ważnego projektu uchwały poprzez zasugerowanie ewentualnych poprawek. Na niemal każdej sesji Rady Miejskiej mamy do czynienia z sytuacją, w której głosowane już wcześniej projekty uchwał wracają z poprawkami do ponownego uchwalenia przez Radę, ponieważ pierwotne uchwały przygotowane przez UMiG i zaopiniowane przez prawników gminnych zostały następnie uchylone przez Wojewodę, zakwestionowane przez RIO, lub w inny sposób okazały się wadliwe. W przypadku żadnego z uchylonych projektów nie były zawczasu przygotowywane podwójne czy potrójne opinie prawne. Skoro zatem w tym jednym szczególnym przypadku projektu zgłoszonego przez radnego pan Burmistrz przejawia nagle tak wyjątkową ostrożność ? za co jestem zresztą wdzięczny ? to jako radni zakładamy, że rezultatem tych zabiegów będzie znakomicie przygotowany i zweryfikowany projekt uchwały, który radni będą mogli bez żadnych wątpliwości poddać pod głosowanie na sesji 26 marca.
Nie do przyjęcia byłaby natomiast sytuacja, gdyby zlecone dodatkowo opinie prawne zostały przez pana Burmistrza wykorzystane w celu siania wątpliwości wśród radnych bez wskazania konkretnych uzupełnień i poprawek w tekście uchwały. Wynajmowanie prawników za fundusze publiczne w celu dowodzenia, że projekt autorstwa radnego, niepopierany przez pana Burmistrza nie da się przeprowadzić ? bez wskazania, jak usunąć ewentualne wady projektu ? byłoby nie tylko cyniczną grą polityczną, lecz także jaskrawym naruszeniem dyscypliny budżetowej. Obsługa prawna Urzędu Gminy nie służy bowiem do manipulowania decyzjami niezależnego organu uchwałodawczego, jakim jest Rada Miejska, lecz do wspierania pracy tego organu. Próba przejęcia politycznej kontroli nad tym, które uchwały będą uchwalane, a które nie, poprzez wywieranie wpływu na głosy radnych za pomocą analiz prawnych dostarczanych w ostatnim momencie na sesję Rady ? byłaby także dowodem, że pan Burmistrz chce podporządkować władzę uchwałodawczą władzy wykonawczej, co byłoby zaprzeczeniem podstaw demokracji samorządowej.
W przypadku, jeśli wymienione opinie prawne zostaną dostarczone radnym dopiero w dniu 26 marca bez możliwości ich wcześniejszej analizy i nie będą zawierały konkretnych propozycji poprawek w tekście uchwały ? będę zmuszony złożyć zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, do czego obliguje Radę Miejską Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych art. 93 ust. 1 pkt 4. Bez względu na to, czy moja interpretacja takiego postępowania władzy wykonawczej jako naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest słuszna, czy też nie, pozostaje, panie Burmistrzu, jeszcze opinia publiczna, która potępia korzystanie ze środków publicznych w celu uprawiania gry politycznej między organami samorządu. Z tego chociażby względu mam głęboką nadzieję, że zarówno wniosek Komisji Ładu i SK RM z 20 marca, jak i oba moje apele do pana Burmistrza odniosą pozytywny skutek i mój projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej z takimi ewentualnymi poprawkami, jakie wynikną z przeprowadzonych analiz prawnych. Nie chodzi przy tym o ten konkretny projekt uchwały, tylko o respektowanie podstawowych zasad ustroju samorządowego i zachowanie rzeczywistej suwerenności decyzji Rady.

Z poważaniem,
Tomasz Zymer
Radny Rady Miejskiej VI kadencji
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
23 mar 2014 - 18:25:41

Tomasz Zymer
...............................................................................

Piszę na forum z dwóch głównych powodów: forum jest świetnym miejscem na "przetrenowanie" i przemyślenie wielu kwestii przed ich publicznym postawieniem (zwierciadełko, powiedz przecie...), a po drugie - od dziecka mam potrzebę wyrażania swoich myśli na piśmie i daje mi to satysfakcję, że kilka-kilkanaście osób to przeczyta i skomentuje. Nie piszę tu, żeby prowadzić agitkę. Byłaby to zresztą marna agitka wobec znikomej liczby osób uważnie czytających i zaangażowanych w temat.

Sympatyczne ze strony Autora w swej wymowie "wyznanie wiary".
Ułatwiające w przyszłości ,tak sadzę , zrozumienie wreszcie przez Tych ,emocjonalnie reagujących czytelników , zbyt / ich zdaniem / "wyrafinowanych" myśli czy też poglądów Autora , których prezentacje /jak się "wydało" / dyktowane są "wyznanymi" przez Niego intencjami. .A tak na marginesie,mają Oni uzasadnione prawo mieć do Niego "pretensję" . Autor dotychczas w pewnym sensie ."bawił się Ich kosztem" . Ale po tym oświadczeniu , mają już szansę być "świadomi".
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
23 mar 2014 - 18:49:10

kaan

Sympatyczne ze strony Autora w swej wymowie "wyznanie wiary".
Ułatwiające w przyszłości ,tak sadzę , zrozumienie wreszcie przez Tych ,emocjonalnie reagujących czytelników , zbyt / ich zdaniem / "wyrafinowanych" myśli czy też poglądów Autora , których prezentacje /jak się "wydało" / dyktowane są "wyznanymi" przez Niego intencjami. .A tak na marginesie,mają Oni uzasadnione prawo mieć do Niego "pretensję" . Autor dotychczas w pewnym sensie ."bawił się Ich kosztem" . Ale po tym oświadczeniu , mają już szansę być "świadomi".

Ironia, czy dezaprobata, bo jakoś nie mogę zrozumieć?
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
23 mar 2014 - 19:11:24
KOMENTARZ WYCOFANY PRZEZ AUTORAZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-04-09 16:55 przez Tomasz Zymer.
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
23 mar 2014 - 20:17:24

Tomasz Zymer
Kaan lubi komplikować. .........
....... ! ?

Panie Tomaszu ......forum jest świetnym miejscem dla "przetrenowania " i przemyślenia wielu kwestii... czyli pozostając w tej konwencji , jest to pańskie
" pole treningowe" dla "formowania " m.in pańskich przyszłych a nie zawsze aktualnych /bieżacych poglądów .Idąc dalej tym "tropem" ,może odrobinę przesadzając - to także , "sondownia" / od sondy / opinii w tym ,zgoda że, w ograniczonym , ale raczej aktywnym lokalnie gronie /mowa o "piszących " / i promocji w szerszym gronie tych "czytających" . Moja interpretacja pańskiego "wyznania wiary" jest neutralna i jest wynikiem mego rozumienia pańskich wyrażonych w niej intencji.W żadnym stopniu nie ogranicza to Innych , Tych nie mających "problemów" z mym komentarzem do własnego poglądu w kwestii pańskiego "wyznania wiary".Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-03-24 06:20 przez kaan.
Re: Radna chce wiedzieć za dużo
23 mar 2014 - 20:52:34

TZ
Nie chodzi przy tym o ten konkretny projekt uchwały, tylko o respektowanie podstawowych zasad ustroju samorządowego i zachowanie rzeczywistej suwerenności decyzji Rady.
Decyzje Rady zdają sie być suwerenne na tyle na ile wpisują sie w politykę dyktowaną przez Burmistrza...gorzej, że świadomość tego faktu zdaje się być u niektórych (chyba nawet u większości) stosunkowo ograniczona....
... A projekt uchwały (z autopoprawkami) będzie przedstawiony radnym pod głosowanie i tak
24 mar 2014 - 18:52:59
Szanowne Koleżanki i Koledzy radni, Panie Burmistrzu,

Dziękuję za przesłaną dziś opinię prawną. Po szczegółowym zapoznaniu się z zawartymi tam uwagami do mojego projektu uchwały, przygotowałem autopoprawkę do mojego projektu, którą prześlę Państwu w dniu jutrzejszym po skonsultowaniu, tak aby mogli się Państwo zapoznać z proponowanymi przeze mnie zmianami w tekście uchwały przed sesją Rady.

W przypadku, gdyby suwerenną decyzją Rady nie doszło do głosowania nad tą uchwałą, złożę zmieniony projekt na sesję majową. [UWAGA: 25 marca sam zdecydowałem się przenieść projekt uchwały na sesję majową ze względu na potrzebę szczegółowego omówienia zmian w tekście projektu]

Zwracam uwagę, że skądinąd rzetelna analiza prawna p. mecenas Beaty Błędowskiej zawiera jeden ewidentny błąd oraz jedną wadę logiczną (wnioskowanie entymematyczne) polegającą na pominięciu przesłanki oczywistej:
1) Błąd, o którym piszę, zawarty jest w ostatnim akapicie opinii: ?Zmiana granic stref uzdrowiskowych [?] dotyczy, moim zdaniem, zmian niezależnych od gminy np. takich, jak zmiany granic administracyjnych gminy.? Jest to oczywista nieprawda: zgodnie z procedurą ustawową, granice stref ochrony uzdrowiskowej zostają zaproponowane w operacie uzdrowiskowym opracowanym przez gminę i przedstawionym Ministrowi Zdrowia do zaopiniowania, a następnie ? ustalone w uchwale Rady Miejskiej zwanej statutem Uzdrowiska. Oznacza to, że na każdym etapie prac propozycje granic stref wychodzą bezpośrednio od gminy, zaś Ministerstwo tylko je opiniuje.
2) Wada logiczna opinii prawnej p. Błędowskiej polega na przemilczeniu faktu, że aby Burmistrz mógł przystąpić do opisanej w ustawie o uzdrowiskach (art. 40 i 41) procedury, musi go najpierw do tego obligować uchwała Rady Miejskiej, ponieważ tylko Rada może decydować o przystąpieniu do zmiany swojej własnej uchwały, jaką jest statut Uzdrowiska. Uchwała o przystąpieniu do zmiany statutu Uzdrowiska jest warunkiem sine qua non przeprowadzenia całej procedury, jaką jest: opracowanie zmiany operatu, jej zaopiniowanie, a następnie ? po uzyskaniu obligatoryjnej opinii Ministerstwa ? uchwalenie przez Radę Miejską statutu Uzdrowiska z proponowaną zmianą. Choć zatem tekst mojego pierwotnego projektu uchwały należy bezwzględnie przeformułować (stąd autopoprawka), to jednak samo podjęcie uchwały przez Radę jest absolutnie niezbędne dla rozpoczęcia procesu zmiany przebiegu granicy strefy.

Na zakończenie uwaga: pan Burmistrz mimo moich dwóch publicznych apeli przedstawił nam opinię prawną, która neguje możliwość głosowania nad moim projektem, lecz nie przedstawia żadnych konkretnych propozycji zmian. W ten sposób kosztowna obsługa prawna i ekspercka Urzędu Gminy służy wyłącznie do tego, żeby nie dopuścić do przeprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej radnego. Ewentualne poprawki w tekście uchwały radny musi wprowadzić we własnym zakresie. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce przy moim projekcie uchwały o konsultacjach społecznych, przy propozycjach poprawek w projektach planów miejscowych, a także w przypadku niektórych wniosków radnych o informację publiczną. Stanowczo protestuję i nie zgadzam na wykorzystywanie obsługi prawnej i eksperckiej Urzędu Gminy jako narzędzia do blokowania inicjatywy i działań radnych oraz do ?filtrowania? decyzji suwerennej władzy uchwałodawczej zgodnie z agendą polityczną pana Burmistrza. Prawnicy opłacani ze środków publicznych mają służyć radnym bezpośrednią pomocą w opracowywaniu projektów uchwał oraz w ich codziennej działalności samorządowej.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz ZymerZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-03-25 22:42 przez Tomasz Zymer.
Re: ... A projekt uchwały (z autopoprawkami) będzie przedstawiony radnym pod głosowanie i tak
24 mar 2014 - 20:28:32

rondo


Tomasz Zymer
Stanowczo protestuję i nie zgadzam na wykorzystywanie obsługi prawnej i eksperckiej Urzędu Gminy jako narzędzia do blokowania inicjatywy i działań radnych oraz do ?filtrowania? decyzji suwerennej władzy uchwałodawczej zgodnie z agendą polityczną pana Burmistrza.

Tomku, czy masz rozeznanie - czy pozostali radni są podobnego zdania ?

Pozostali radni na razie milczą w tej sprawie.

Tak czy inaczej, ekspertyza p. Błędowskiej pomogła mi (jako głos krytyczny) wprowadzić istotne poprawki do tekstu uchwały (musiałem oczywiście sam przestudiować wszystkie dokumenty i teksty ustawowe i sam sformułować korekty). Po dzisiejszych rozmowach mam przekonanie, że poprawiony projekt jest jak najbardziej zgodny z ustawą o uzdrowiskach. Jutro będzie gotowa ostateczna wersja. Inna sprawa, jak potraktują radni na sesji moją propozycję autopoprawki. Jeśli nie zechcą głosować poprawionego projektu, złożę go ponownie na sesję majową.
Re: ... A projekt uchwały (z autopoprawkami) będzie przedstawiony radnym pod głosowanie i tak
25 mar 2014 - 22:26:48

TZ
W ten sposób kosztowna obsługa prawna i ekspercka Urzędu Gminy służy wyłącznie do tego, żeby nie dopuścić do przeprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej radnego.
Dramat....
Przesunięcie głosowania na sesję majową w celu szczegółowego omówienia poprawionego projektu w komisjach Rady
25 mar 2014 - 22:39:12
Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, Panie Burmistrzu,

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią przesyłam w załączeniu poprawiony projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany statutu uzdrowiska, uwzględniający uwagi zawarte w obu nadesłanych opiniach prawnych: p. mecenas Beaty Błędowskiej oraz p. mecenas Iwony Czohary.

Oto lista najważniejszych zmian w moim projekcie uchwały:
1) W tytule uchwały zamiast „w sprawie zmiany statutu uzdrowiska” mamy „w sprawie przystąpienia do zmiany statutu uzdrowiska”;
2) §1 wskazuje bezpośrednio na konkretny zapis obowiązującej uchwały nr 244/V/17/2008 z 8 września 2008 (Statut Uzdrowiska), którego dotyczy procedura inicjowana wprowadzaną przeze mnie uchwałą;
3) §2 i 3 precyzują czynności, do których Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza Gminy (przygotowania operatu uzdrowiskowego ze zmianą, przekazania operatu do zaopiniowania przez Min. Zdrowia, następnie przygotowania projektu nowelizacji uchwały Statut Uzdrowiska w oparciu o zaopiniowany pozytywnie operat), tak, aby cała procedura przebiegła zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
4) §4 mówi, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, ponieważ uchwała ta dopiero inicjuje proces zmiany Statutu Uzdrowiska, a nie stanowi sama w sobie zmiany Statutu, co oznacza, że nie podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ze względu na liczne wątpliwości związane z redakcją tekstu uchwały (nie z celem podjęcia uchwały!), m.in. te przedstawione w dwóch opiniach prawnych otrzymanych przez radnych wczoraj i dziś – postanowiłem po przemyśleniu tej kwestii, zgodnie z §25 pkt 6 Regulaminu Rady Miejskiej z 13 września 2011 wycofać mój projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany Statutu Uzdrowiska z porządku obrad sesji marcowej celem spokojnego przedyskutowania poprawionego projektu w zmienionej formie w komisjach Rady przed przystąpieniem do jego uchwalenia. Poprawiony projekt złożę ponownie na najbliższą sesję Rady w maju, z tym, że zrobię to przynajmniej na miesiąc przed zaplanowanym terminem kolejnej sesji, tak, by niezwykle zapracowanym prawnikom gminnym starczyło czasu na dokonanie analizy projektu PRZED jego opiniowaniem przez komisje Rady. Dla ułatwienia wraz z projektem przekażę przewodniczącemu Rady Miejskiej proponowany kalendarz prac nad tym projektem. Pierwszą wersję poprawionego projektu przekazuję radnym zgodnie z obietnicą już teraz - w załączeniu.

Z pozdrowieniami,
Tomasz Zymer
Radny VI kadencji
O opiniach prawnych zamówionych przez UMiG
25 mar 2014 - 22:44:42
Bielawa, 25 marca 2014
OD: Tomasz Zymer, exams@orange.pl, tel. 504-080-170
DO: Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, p. Kazimierza Jańczuka
DO WIADOMOŚCI: Zastępcy Burmistrza, p. Doroty Gadomskiej

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:

1) Dlaczego opinia prawna p. mecenas Beaty Błędowskiej w sprawie mojego projektu uchwały o zmianie statutu uzdrowiska, nosząca datę 16 marca 2014, przekazana została Wydziałowi Planowania Przestrzennego UMiG 19 marca (środa), zaś przewodniczącemu Rady Miejskiej dopiero 24 marca (poniedziałek), a zatem aż w 8 dni po jej sporządzeniu, pomimo wniosków oficjalnie składanych przez Komisję Uzdrowiskową, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 18 marca (w obecności pana Burmistrza i pani Wiceburmistrz) oraz jednogłośnie przegłosowanych przez Komisję Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych RM w dniu 20 marca (w obecności pani Wiceburmistrz), by opinię prawną przekazać radnym NIEZWŁOCZNIE po jej otrzymaniu?
2) Czy pan Burmistrz zdaje sobie sprawę, że takie świadome opóźnienie w przekazaniu opinii prawnej, w połączeniu z informacją ustną pani Wiceburmistrz podaną na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 18 marca, że opinie prawne są w przygotowaniu oraz przez pana Burmistrza – że p. mec. I. Czohara wyraziła wstępnie (ustnie) istotne wątpliwości co do projektu uchwały - stanowiło dla radnych istotne utrudnienie przy opiniowaniu projektu uchwały? Jak w tej sytuacji pan Burmistrz usprawiedliwia to opóźnienie?
3) Dlaczego pani mecenas Iwona Czohara w swojej opinii z dnia 25 marca pisze m.in.: „ponieważ intencje projektodawcy nie są znane opiniującemu, dlatego nie jest możliwe zaproponowanie w treści uchwały bądź w podstawie prawnej stosownych zmian”, skoro projektodawca w pierwszym zdaniu uzasadnienia do projektu uchwały napisał jasno: „Celem zmiany statutu uzdrowiska jest umożliwienie budowy na jazie wymienionym w §1 zeroemisyjnej elektrowni wodnej umożliwiającej pozyskanie tzw. zielonej energii z praktycznym wykorzystaniem istniejących urządzeń wodnych.” Czy cel i intencja uchwały nie są ze sobą tożsame? Czy powoływanie się pani mecenas na rzekomy brak znajomości intencji projektodawcy mimo jednoznacznego określenia celu uchwały w treści projektu nie stanowi zdaniem pana Burmistrza (ze strony p. mec. I. Czohary) dowodu braku umiejętności czytania projektu ze zrozumieniem? Dlaczego w pierwszym akapicie ta sama opinia prawna powołuje się na zapisy ustawowe przywołane „zgodnie z intencją projektodawcy”? Skąd pani mecenas wie, że zgodnie z intencją, skoro, jak później twierdzi, nie zna tej intencji?
4) Proszę o podanie, jaki konkretnie był koszt opinii prawnej wykonanej przez podmiot zewnętrzny– p. mecenas B. Błędowską – na temat mojego projektu uchwały oraz o przekazanie kopii faktury za tę opinię.
5) Proszę o wyjaśnienie, czy prawnicy zatrudnieni przez Urząd Miasta i Gminy mogą sugerować konkretne poprawki w tekstach przedłożonych przez radnych projektów uchwał, czy nie, a jeśli tak, to czemu tego nie robią.

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:
x pliki komputerowe
RODZAJ NOŚNIKA:
x inny
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
x Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres exams@orange.pl.................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Z poważaniem,

Bielawa, 25 marca 2014 Tomasz Zymer (wniosek zostanie złożony także
w wersji papierowej w kancelarii UMiG)
Miejscowość, data podpis wnioskodawcy
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
26 mar 2014 - 06:07:19
(...) smoking smileyZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-03-28 17:07 przez ola.
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
26 mar 2014 - 06:29:33
Ja znam wykładnię Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, która stwierdza, ze intencja ustawodawcy byla zupelnie przeciwna do tego co bylo zapisane w przepisach.

Także moze Tomku miales jeszcze jakieś inne skrywane intencje smiling smiley
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
26 mar 2014 - 09:18:54

ola
[.................................... W późniejszym wieku umiejętność czytania ze zrozumieniem rośnie w stopniu statystycznie nieistotnym.................................


To stwierdzenie jest zdecydowanie nieuprawnione a nawet błędne . W póżniejszym wieku te umiejętności ZROZUMIENIA !! w stopniy statystycznie istotnym /ograniczam tę opinię z braku możliwości "bieżącej obserwacji" tylko do naszego kraju / maleją . Konsekwencje tego "zjawiska" widoczne "gołym okiem" mają znaczący wpływ nie tylko na problemy z "przyswajaniem treści" ale także na wiele innych dziedzin decydujących o t.z.w. Naszej rzeczywistości.
Re: 18.marca uchwała o zmianie statutu uzdrowiska na komisji uzdrowiskowej
27 mar 2014 - 06:03:18
(...) cool smileyZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-03-28 17:08 przez ola.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 59
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017