Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
21 lut 2015 - 14:16:22
O to chodziło?

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego ZGK zajmuje się eksploatacją i konserwacją budynków i lokali komunalnych będących własnością Gminy Konstancin-Jeziorna.

www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej 3

[www.zgk-konstancin.pl]
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
21 lut 2015 - 18:37:39
Mieszkaniec wynajmujący od gminy placu gminie. To gmina,placu wspólnocie.

Możliwa jest sytuacja, ze mieszkaniec placu gminie np 300 zl,, a gmina wspólnocie,500 zl. Wtedy dokladamy sie wszyscy.

Poza tym jezeli ktos nie zapłaci gminie to ona i tak musi zapłacić wspólnocie.
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
23 lut 2015 - 12:42:03
Mieszkasz w gminnym wiec to ty błysnąłeś. Jako były członek zarządu wspólnoty chyba sie znam smiling smiley

Gmina jest właścicielem i wynajmuje mieszkańcowi. Ale jezeli istnieje wspólnota to każdy właściciel (gmina, osoba prywatna, firma) placi co miesiac wspólnocie zaliczkę na koszty utrzymania części wspólnych, zaliczkę na media oraz na fundusz remontowy. I to wspolnota placi rachunki.

Czy science,fiction z tym, ze mieszkaniec płaci gminie mniej niż gmina wspólnocie? Gmina ustalając wysokość czynszu mieszkańcowi stosuje różne ulgi i nie musi on odzwierciedlać rzeczywistych kosztów płaconych wspólnocie. Takze doczytaj, a potem sie wymądrzaj.
Anonimowy użytkownik
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
23 lut 2015 - 16:19:27
Szanowni Państwo,
to ja wywołałem temat działania Piasecz. Komisji i obecności w niej p.Sul. Dlatego postanowiłem poinformować o tym, co w tej sprawie robiłem i czego się dowiedziałem przez ponad rok. Sytuacja, nawet jeśli zgodna z prawem, nie powinna być moim zdaniem akceptowana. Na dodatek komisja piaseczyńska działa jak działa... Postanowiłem na sesji nie poruszać już tego tematu, skoro komisja ładu nie widzi problemu...
Nie umiem dołączyć opinii, regulaminu i składu, ale gdyby ktoś chciał je dostać, prosze podać swój adres - prześlę.
Jan Strękowski

Najpierw była uchwała RM K-J z 25 lutego 2008r. wyrażająca zgodę na powierzenie przez Burmistrza Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Arch. Funkcji organu doradczego Burmistrza K-J. w sprawach planowania i zagospod. przestrzennego.
Pani Sul ponoć była już wtedy jej członkiem
Chodzi o to, że Art. 8 ust. 3 ustawy z dn. 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na sporządzających miejscowe plany zagospod. obowiązek powołania komisji urb.-arch., jako organu doradczego ws. planowania i zag. przestrzennego. Art. 8 ust. 4 ustawy pozwala Burmistrzowi na powierzenie tego innej gminie za zgodą Rady Miejskiej. Uchwały dotyczyły też 2009, 2010, 2011, 2012 i2013r.

15 grudnia 2013r. skierowałem list do Wydz. Plan. Przestrzennego w Konstanc.-Jez. (podpisane też przez D.Miziołowską i Cz.Wyszomirskiego), złożone 16 grudnia, z pytaniem, kiedy odbędzie się posiedzenie komisji dotyczące naszego projektu planu, na którym chcielibyśmy być obecni (z odpisami m.in. do burmistrza K-J).

18 grudnia 2013r. napisałem do przew. Piasecz. Komisji ws. udostępnienia regulaminu i składu osobowego Komisji (złożyła p.A.Sobkow)

17 stycznia 2014r., czyli po miesiącu i dniu, jeśli przyjąć, że dostał pismo 16 grudnia, odpowiedział mi burmistrz Jańczuk, informując, że projekt naszego planu został już zaopiniowany 19 lipca 2013r.

30 stycznia 2014r. (złożony 31) skierowałem do burmistrza pismo z prośbą o informację, jaka była opinia nt. naszego projektu planu, czy były uwagi, jak rozłożyły się głosy. Prosiłem też o interwencję w Piaseczyńskiej komisji, która od miesiąca nie przekazała nam regulaminu i składu komisji, choć minął ustawowy termin! Lub podanie przez burmistrza nam tych informacji. Prosiłem też o rozważenie dalszego korzystania z usług tak uchylającej się od podania podstawowych inf. Komisji.

4 lutego 2014r. na komisji ładu przyjęto uchwałę o komisji urb., ale była awantura, protestowała p.Sobków wskazywała na jej tajność
4 lutego 2014 Komisja Uzdrowiskowa, przew. M.Skowroński przyniósł mój pierwszy list, przeczytałem jednak list do burmistrza, wiceb, Gadomska, stwierdziła, że posiedzenia wszystkie są zamknięte, wiec nie ma sprawy. W dyskusji okazało się, że p. Sul uczestniczy w pracach komisji. Wywiązała się dyskusja z p.Skowrońskim, czy też głosuje, ona twierdziła, że w sprawach konstancińskich planów nie uczestniczy w głosowaniu, on przypominał jej, że kiedyś, gdy bywał na jakichś komisjach, uczestniczyła w głosowaniach.

6 lutego 2014 odpowiedział mi łaskawie przez. Komisji Jacek Ryszkowski, przesyłając kopie ustanowionego przez burmistrza P-na w 2007r. regulaminu i zarządzenia powołującego komisję z 29 czerwca 2007 i jej skład: Jacek Ryszkowski –przew., Radosława Kozicka-Baranowska-sekretarz, Ewa Klimkowska-Sul – czł., Bogumiła Kozakiewicz – czł., Piotr Piętka – czł.
W regulaminie podano, że obsługę biurową komisji prowadzi sekretarz, par.5 p.2 mówi zaś: „Do zakresu zadań Sekretarza związanych z obsługą biurową komisji należy w szczególności przygotowanie posiedzeń komisji, prowadzenie korespondencji, dostarczanie członkom komisji niezbędnych materiałów na posiedzenie, sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń komisji, przygotowanie projektów opinii, rejestracja i archiwizacja opinii wydanych przez Komisję”.
W par.6 zaś p.9 „Opinie wraz z kopiami materiałów stanowiących podstawę ich wydania podlegają rejestracji i archiwizacji”.

10 lutego 2014r. odezwał się burmistrz K-J. i przekazał opinię piaseczyńskiej komisji, a ponadto poinformował, że przekazał do nich moją prośbę o podanie regulaminu i składu komisji i podania informacji nt. „rozkładu głosów w trakcie posiedzenia komisji”
Opinia była pozytywna, a uwagi niemerytoryczne, a techniczno – literowe.

12 lutego 2014 na sesji RM p.Bartoszewska wręcza mi odpowiedź burmistrza, że przesłali do P-na prośbę o regul, skład, info o głosowaniach, już miałem to z Piaseczna pocztą. Sul przedstawia projekt uchwały, Magdziarz za powołaniem własnej komisji, 10 wstrz,. 8 za

14 lutego 2014r wyszło pismo od przew. Komisji Jacka Ryszkowskiego, że już mi wszystko przesłał. Co do opinii napisał, że „Opinia ta została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji”. !!! (a więc i p.Sul)

17 lutego 2014r. napisałem ponownie (bo pismo z 14 jeszcze nie przyszło) do p.J.Ryszkowskiego, dziękując za przesłane dokumenty, te o które prosiłem i te, o które nie prosiłem (Uchwała RM z 2013). I prosiłem o info. nt. wyników głosowania oraz powołując się na wypowiedź burmistrza Jańczuka na sesji RM 12 lutego, że wszelka dokumentacja jest jawna, prosiłem o udostępnienie opinii, protokołów i innych dokumentów.

25 marca 2014 napisałem do przew. Ryszkowskiego dziękując za przesłane dokumenty i przypominając, że w piśmie z 17 lutego prosiłem o dostęp do protokołów, opinii itp, dotyczących planów K-J.

1 kwietnia 2014 pismo skierował do mnie p.Ryszkowski, podając namiary na p.sekretarz Kozicką-Baranowską, bym ustalił termin spotkania z nią.
Zrobiłem to gdzieś w miesiąc później, ale nie zobaczyłem protokołów, bo p.Baranowska poinformowała mnie, że przew. Komisji uznał i zarządził, że nie warto ich sporządzać. Dowiedziałem się też, że p.Sul brała udział we wszystkich głosowaniach dotyczących K-J, nieprawdą wiec jest, że nie uczestniczyła w nich.
Na dodatek nie informowała komisji o żadnych szczegółach, kontrowersjach itp. związanych z projektami planów, więc oni głównie zwracają uwagę na kwestie proceduralne i podobne, bo wiedzy planistycznej dodatkowej na ich temat nie dostają i żadnych dokumentów także.

Nasza pani kierownik wydziału gospodarki przestrzennej w urzędzie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna, p.Klimkowska – Sul, podlegająca burmistrzowi, jest zarazem od 2008r. członkiem Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Piaseczyńskiej, ale jako że ustawa na to pozwala, od tegoż 2008r. Burmistrz i Rada M.Konstancina zleca tej komisji co roku opiniowanie także projektów planów - przygotowywanych przez kierowany przez p.Sul wydział naszego urzędu (i to opłaca). Tak więc pani Sul z ramienia burmistrza przygotowuje plany i następnie opiniuje je jako członek niezależnej od niego komisji.
Jeśli przyjmiemy, że opinia komisji jest tylko formalnością niewartą uwagi, to i tak nie powinniśmy akceptować sytuacji ocierających się o konflikt etyczny, czy moralny. Wydaje mi się, że jednak komisja ta, i tak jest w wielu innych miejscowościach, może pełnić ważną rolę korygującą przygotowywane plany i to we współpracy z mieszkańcami (bywa, że posiedzenia komisji są jawne, mieszkańcy się im przysłuchują, mogą nawet zgłaszać swoje uwagi, a potem udostępnia się publicznie protokoły). U nas przyjęto inny model – odklepać. Stąd komisja ta, nie orientując się w niczym dodatkowym dotyczącym projektu planu opiniowanego przez nią, zajmuje się wyłapywaniem przecinków i przyklepywaniem (wyjątkowe są przypadki oceny negatywnej projektu). Jest to wbrew tendencji włączania mieszkańców do decydowania o swoich lokalnych sprawach, czy szerzej publicznych, którą widzimy wokoło. Tylko nie w Konstancinie – Jeziornie!
Nie chodzi mi więc, jak sugerował na ostatniej komisji ładu p.Burmistrz, o wyrzucanie pani kierownik Sul z piaseczyńskiej komisji, nie kwestionuję też jej kompetencji zawodowych, niech sobie doradza komu chce – tylko nie samej sobie!
Burmistrz te zastrzeżenia znał od roku, ale zastosował znany z poprzedniej kadencji manewr – stawiania radnych przed faktem dokonanym (bo budżet już gotowy, bo komisja budżetu przyjęła itp.), aby odsunąć podjęcie, rozumiem, że niewygodnej dla siebie decyzji.

W ustawie samorządowej art.30 o pracownikach samorządowych:
1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 15:42:16
Jak tam dzisiejsza sesja? Jakieś dobre wieści, pozytywne zaskoczenia? Negatywne?
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 18:11:41
Pozwolę sobie napisać parę słów odnośnie sesji.

1. Sprzedaż Wierzejewskiego 8 uchwalona - jeśli nie sprzeda się w pierwszym terminie Burmistrz przyjdzie do Rady z ponownym zapytaniem o sprzedaż. Były podnoszone argumenty, czy nie sprzedajemy w złej koniunkturze, czy nie warto budynku odnowić i przeznaczyć na cele gminne ( bardzo kosztowny remont), a także podniesiona została kwestia odzyskania tej nieruchomości przez gminę. Gmina była już właścicielem tej nieruchomości, ale przyszli w pewnym momencie rzekomi spadkobiercy, którzy sfałszowali dane o ich prawowitej własności i gdy wyszło to później na jaw gmina mogła odzyskać nieruchomość znowu. Przy okazji padł wniosek o to, aby bardziej rozreklamowane były sprzedaże nieruchomości gminnych u nas, bo ogranicza się to w zasadzie do ustawowego minimum.

2. Zbycie udziałów 3/64 części nieruchomości przy ul. Emilii Plater w Warszawie też uchwalone- gmina ma udziały w działce, której 62 z 64 udziałów ma jeden udziałowiec(skupił już udziały pozostałych oprócz dwóch), Chce pobudować budynek handlowo usługowy.Zaznaczyliśmy by udziały nie zostały sprzedane za cenę niższą niż 500 tyś zł.

3. Uchwała dotycząca zasad odpłatności za korzystanie z obiektow sportowych administrowanych przez GOSiR- uchwalona, ze zmianami. Ze zniżek będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy 50 % od cen wynajmu komercyjnego, a także uregulowany został zapis, że zniżki na wynajem dostaną kluby sportowe oraz stowarzyszenia i fundacje działające non profit prowadzące działalność dla mieszkańców gminy. Dodaliśmy też możliwość kupna biletu ulgowego na saunę w Gosirze dla emerytów i rencistów.

4.Z istotnych uchwał podjęto też uchwałę w sprawie zasad sprzedaży omunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych Jaworskiego 21 a,b,c,d,e,h,ik,l,m, Literatów 12,14,16, Mickiewicza 17, pl. Zgody 9.11, Wilanowska 6a,8,10,12,14,15,17,18a, 20. Celem sprzedaży jest wyjście gminy ze wspólnot mieszkaniowych.

Dodatkowo uzyskaliśmy informację, że wniosek o dofinansowanie sieci wod-kan terenów Skolimowa Zachodniego przeszedł do drugiego etapu weryfikacji. Poruszano tematy reklam wielkoformatowch na terenie gminy i wydawania pozwolenia na ich ustawienie przez Starostwo bez zastosowania się do naszego prawa miejscowego. Powzięty został też wniosek o skatalogowanie wielkoformatowych reklam na terenie gminy. Podjęto też wniosek o zwiększenie skuteczności w sprzątaniu dróg i poboczy gminnych (chodników itp.) Podjęto też temat potrzeby konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie naszej gminy. Komisja Ładu w tej sprawie będzie 11 marca wstępnie. Podjęto wniosek, by do tego czasu były przedstawione dane przewoźnika odnośnie wykorzystania poszczególnych L-ek przez pasażerów. Konsultacje w kwestii komunikacji będą miały na celu przygotowanie się do przetargu w 2016 roku po to aby bardziej dostosować ofertę L-ek do potrzeb pasażerów. Omówiono też kwestię veturilo i możliwościach uzupełnienia sieci o stację veturilo przy ul. Polnej. Temat do sprawdzenia, czy umowa zawarta na trzy lata dopuszcza taką ewentualność. Podjęliśmy też uchwałę o zwiększeniu dotacji na komisję urbanistyczno - planistyczną w Piasecznie, ze względu n niezapłacenie należnej kwoty w 2014 roku dla gminy Piaseczno. W tym temacie przewodniczacy zwrócił się też o wydanie pisemnej opinii prawników w kwestii korekty błędu o którym już tutaj pisałem, a mianowicie w uchwale budżetowej opublikowanej na stronach internetowych urzędu w materiałach pomocniczych stanowiących załącznik uchwały już wpisana została omyłkowo kwota 15 tyś zł na dotację na funkcjonowanie komisji planistycznej, zamiast kwoty 7.500 zł. Kwota 15.000 powinna być wpisana w tą pozycję budżetową dopiero po podjęciu uchwały dzisiaj, a widniała już w budżecie wcześniej, co było pomyłką.

Z grubsza tyle informacji myślę;P

Jeszcze ze spraw dotyczących komisji rewizyjnej - zrezygnowała z niej Radna Aneta Słomba, a zasiliła szeregi komisji budżetu.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-02-25 18:13 przez Mario.
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 19:48:33
Dzięki za streszczenie.
Pytanie z innej beczki - która komisja RM może oświecić/ ośmielić Burmistrza i zapytać kiedy ścieżki rowerowe pojawią się przy drogach gminnych?
Mam nadzieję, że 5 lat planowania i przygotowań wystarczą by ruszyć z tym tematem bardzo mocno "z kopyta".
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 20:54:16
Temat dróg gminnych to gestia Komisji Ładu. W kwestii ścieżki rowerowej Burmistrz spotkał się z dyr. Pokorskim by omówić warunki budowy ciągu pieszo rowerowego od Starej Papierni do mostu na Jeziorce przy tężni, oraz pomostów przy Hugonówce i Starej Papierni. Otrzymaliśmy info od Burmistrza Machałka, że dotyczyło to uzgodnień do pozwoleń na budowę. Jednak wiecej szczegółow nie podano, gdyż Burmistrz Jańczuk nie był obecny z powodu wyjazdu służbowego.
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 21:07:40
No tak ale to nadal nie jest ścieżka rowerowa przy drodze gminnej.
To co jest obecnie na grobli z powodzeniem służy rowerzystom i pieszym. Jak rozumiem chodzi o ucywilizowanie tego co jest. Oby nie skończyło się na postawieniu znaków tak jak w przypadku ścieżek rowerowych "w śladzie" Jeziorki. To nadal kropla w morzu potrzeb i mam nadzieję, że po 5 latach namysłu, planowania nie jest to wszystko na co "stać" naszą gminę...
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 21:25:35
Wiem co to ścieżka przy drodze gminnej....błagam........podałem tylko informację o tym o się dzieje w sprawie jednej ze ścieżek.
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 21:29:22
Wiem i cieszę się. Pytanie czy Burmistrz i Jego zastępca to wiedzą?
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
25 lut 2015 - 22:21:49
Jeśli wiedzą to być może nie powiedzą...a konsultacji społecznych albo choć oficjalnych planów w tym względzie sie doczekamy? Obawiam się, że nie....
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
10 wrz 2015 - 07:05:22
Jak tam nasi dzielni Rajcy na wczorajszej sesji? Jakieś pozytywy? Czy tylko głosowania "na tak" dla pomysłów Burmistrza?
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
14 cze 2017 - 13:56:00
Ponoć przewodniczący RM się obronił.... to rada nadal będzie BEZradna wobec dziadostwa Burmistrza.
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
14 cze 2017 - 14:17:23
Mina młodego radnego, który zamierzał zając miejsce przewodniczącego - BEZCENNA...drinking smiley
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
14 cze 2017 - 14:25:02
Mnie miny i stołki nie interesują. Interesuje mnie ciężka praca Radnych na rzecz gminy oraz sprawiedliwe i surowe rozliczanie Burmistrza. Rada ma instrumenty - może obniżyć wynagrodzenie, może nie dać absolutorium co może być wstępem do odwołania ze stanowiska. Burmistrz robi co chce lub często stawia radę przed faktem dokonanym. Nadal większość radnych jak się okazuje udaje, że nic się nie dzieje... niech w końcu ruszą tyłek w swoje obwody i zobaczą co w trawie piszczy. Samo "dopieszczanie" Parku Zdrojowego i parady w strojach z epoki nie wystarczą.

Moim zdaniem są bardzo mocne "niedociągnięcia, zaniechania" w pracy naszego urzędu. To najdelikatniejsze określenie jakie przychodzi mi do głowy. Za to wszystko odpowiada jedna osoba -> Burmistrz.
Edukacja obywatelska
14 cze 2017 - 15:18:48

Mixiorek
Ponoć przewodniczący RM się obronił.... to rada nadal będzie BEZradna wobec dziadostwa Burmistrza.

Zapomniałeś lub nie wiesz, że RM jest organem podejmującym decyzje (UCHWAŁY), a Burmistrz jest wykonawcą tych decyzji. Analogicznie jak Sejm i Premier.

O przyjęciu / odrzuceniu uchwał decydują radni większością głosów. Radnych w Kcinie jest 21. Przewodniczący RM jest jednym z 21 radnych i dysponuje TYLKO JEDNYM głosem - przeciw /za/, więc nie decyduje o losie uchwał
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
14 cze 2017 - 15:32:36
Maniu,

Litości....
Przeczytałaś ze zrozumieniem to co napisałem? "Nadal większość radnych jak się okazuje udaje, że nic się nie dzieje..."

Burmistrz wykonuje tylko potulnie decyzje rady? To chyba żart....
Przewodniczący rady tak jak marszałek sejmu (skoro już porównujesz choć moim zdaniem nietrafnie) decyduje o porządku obrad oraz o tym, które uchwały będą procedowane, udziela głosu, zwołuje sesje itp. żaden z pozostałych 20 radnych nie może tego zrobić.

Przestań bronić obecnego Burmistrza, który już od pewnego czasu utracił kontakt z rzeczywistością a nad swoimi podwładnymi chyba nigdy do końca nie panował. Co dopiero nad miastem i gminą.

Ciekawe czy przyjdzie refleksja by przewodniczący zastanowił się czemu 9 radnych na 21 chce jego odwołania? Czy może to spisek opozycji, układ, sitwa, gradobicie i plamy na słońcu? Szkoda, że dwójka radnych się wstrzymała. Tu nie można stać okrakiem, trzeba opowiedzieć się po któreś stronie.
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
14 cze 2017 - 15:56:43

Mixiorek
Nadal większość radnych jak się okazuje udaje, że nic się nie dzieje... niech w końcu ruszą tyłek w swoje obwody i zobaczą co w trawie piszczy. Samo "dopieszczanie" Parku Zdrojowego i parady w strojach z epoki nie wystarczą.

Większość radnych tej i poprzedniej kadencji jest jakby z Księżyca. Chowają się w lokalu RM, no może bywają na paradach. Na co dzień nie widać - już łatwiej spotkać patrol SM. angry smiley
A chyba po to zostali wybrani, żeby nas słuchać nie tylko na dyżurach, podczas komisji, ale także w okręgach które reprezentują.

PS. napisałam powyższą wiadomość nie czytając Twojej ostatniej
Re: SESJE R, VII kadencji (2014-2018)
18 cze 2017 - 21:19:04
Maniu...przede wszystkim Burmistzr powinien sluchac ludzi....radni zaś pilnować, by te glos był słyszalny...
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 59
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017