Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
1.lipca X sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
29 cze 2015 - 10:58:13
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 208, poz. 6258).

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie :

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2015,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020,

3) zmiany uchwały Nr 18/VII/4/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2015,

4) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015r.,

5) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 77 w obrębie 03-20, położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ul. Wareckiej,

6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 98/15 z obrębu 03-12,

7) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Stawowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer: 37/6, 37/8, 37/10 z obrębu 01-25,

8) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 17 w obrębie 0016 Obory, gmina Konstancin- Jeziorna,

9) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 25/3 i 126/1 w obrębie 01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej,

10) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 19/2 w obrębie 03-10, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Źródlanej,

11) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 173 w obrębie 03-15, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Królowej Marysieńki.

VI. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
9.września - XI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
26 sie 2015 - 19:14:18
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 9 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2015,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020,

3. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.,

4. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin – Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości,

5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ciszyca w gminie Konstancin-Jeziorna,

6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Piaski w gminie Konstancin-Jeziorna,

7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Opacz w gminie Konstancin-Jeziorna,

8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna,

9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego (0016) Obory w gminie Konstancin-Jeziorna,

10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gassy w gminie Konstancin – Jeziorna,

11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Habdzin w gminie Konstancin-Jeziorna,

12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Łęg w gminie Konstancin-Jeziorna,

13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Dębówka w gminie Konstancin-Jeziorna,

14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bielawa - część północna w gminie Konstancin-Jeziorna,

15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bielawa - część wschodnia w gminie Konstancin-Jeziorna,

16. zmiany uchwały nr 73/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska, zmienionej uchwałą Nr 347/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005r. oraz uchwałą nr 526/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014 r.,

17. przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030”,

18. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ew. nr 1/3 w obrębie 03-08, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mostowej,

19. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ew. nr 53 i 9/14 w obrębie 03-26, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzbnowskiej,

20. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Przeskok, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. nr 23/1 z obrębu 01-25,

21. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14, stanowiącej działkę ew. nr 46 z obr. 03-04,

22. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - działki ew. nr 85/9 z obr. 0004 Czarnów na działkę ew. nr 89/2 z obr. 0004 Czarnów,

23. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - działek ew. nr 85/10 i 85/11 z obr. 0004 Czarnów na działkę ew. nr 89/5 z obr. 0004 Czarnów,

24. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - działek ew. nr 85/12 i 85/13 z obr. 0004 Czarnów na działki ew. nr 88/8 i 89/9 z obr. 0004 Czarnów,

25. przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy miejscowości Parcela - Obory na nazwę Parcela,

26. zmiany uchwały nr 6/VII/2/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania radnych do stałych komisji Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna
(dot. rezygnacji radnej Jadwigi Magdziarz),

27. zmiany uchwały Nr 4/VII/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (dot. radnego Tomasza Nowickiego),

28. zmiany uchwały Nr 6/VII/2/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania radnych do stałych komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (dot. rezygnacji radnego Tomasza Nowickiego).

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Korespondencja.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu porządku obrad „Wystąpienia mieszkańców” jest przewidywana około godziny 14.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
21.października - XIII sesja Rady Miejskiej
08 pa 2015 - 18:38:06
XIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (21.10.2015)

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 21 października 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.zmian uchwały budżetowej na rok 2015,

2.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020,

3.wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4.wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,

5.przystąpienia do sporządzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,

6.wyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96/18 w obrębie 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna,

7.wyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ew. nr 19/2 w obrębie 03-10 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Źródlanej,

8.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia budynku amfiteatru wraz z widownią na terenie Parku Zdrojowego w Konstancinie – Jeziornie,

9.przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X - wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
18.listopada XIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
04 lis 2015 - 21:54:46
Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2015,

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019,

3. Zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 166/VI/18/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4. Wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej 1A, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 4/1 z obrębu 02-03 oraz działki ewidencyjnej numer 108/7, 108/18, 108/20 z obrębu 03-12,

5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie,

6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie,

7. Zmiany uchwały Nr 32/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie,

8. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji , za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

9. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

10. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016,

11. Zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna,

12. Przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014,

13. Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Korespondencja.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. IX wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
30.listopada - XV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
29 lis 2015 - 20:51:23
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie :

1.zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015,

2.uchylenia uchwały Nr 26/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

3.uchylenia uchwały Nr 89/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27.05.2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

4.uchylenia uchwały Nr 170/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019,

5.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019.

VI. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
16. grudnia - XVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
02 gru 2015 - 19:42:34
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2015r. poz. 1515) informuję, iż zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołów z XIII, XIV i XV sesji

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.

VIII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

IX. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych oraz poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miejskiej,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020,

3. zmian uchwały budżetowej na 2015r.

4. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 24 z obrębu 03-02 o powierzchni 0.3318 ha, uregulowanej w księdze wieczystej numer WA5M/00273750/8,

5. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,

6. nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej i Borowej w Konstancinie-Jeziorna nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Denzlingen,

7. nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie oraz Warszawskiej w Bielawie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Saint-Germain-en-Laye,

8. nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Chylickiej, Bolesława Prusa i Stanisława Moniuszki w Konstancinie-Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Nowa Wilejka,

9. nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Długiej i Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Krzemieniec.

10 nadania nazwy rondu przy ul. Warszawskiej w Bielawie imienia Profesora Lecha Kaczyńskiego.

XI. Wystąpienia mieszkańców.

XII. Korespondencja.

XIII. Rozpatrzenie skarg.

XIV. Wolne wnioski.

XV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. XI wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej CieślawskiZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-12-14 20:38 przez mania.
27.stycznia XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
12 sty 2016 - 21:13:22
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

VI. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2015 rok.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami

VIII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020,

3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2016,

5. ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok
2016,

6. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym,

7. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna,

8.określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna

9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/19 z obrębu 03-12,

10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12,

11. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej stanowiącej działki ewidencyjne numer 12/5 i 12/6 z obrębu 01-16,

12. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 34 stanowiącej działkę ewidencyjną numer 13/1 z obrębu 01-16,

13. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 w obrębie 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna,

14. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa C – I etap,

15. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 , położonych w mieście Konstancin-Jeziorna,

16. uchylenia uchwały Nr 110/VII/9/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno-zachodniego – I etap – dla działki o nr ew.53 z obrębu 01-28,

17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna.

18. uchylenia uchwały Nr 58/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 1 – dla działek o nr ew.15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna,

19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ew.15/13,15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna,

20. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.61/1 i 62/2 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie,

21. zmiany uchwały Nr 244/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia,

22. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.

XI. Wystąpienia mieszkańców.

XII. Korespondencja.

XIII. Rozpatrzenie skarg.

XIV. Wolne wnioski.

XV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu XI- „Wystąpienia mieszkańców” przewidywana jest około godziny 14.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
24.lutego - XVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
09 lut 2016 - 22:55:55
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VII.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2016, pobierz projekt uchwały

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020, pobierz projekt uchwały

3. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,pobierz projekt uchwały

4. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, pobierz projekt uchwały

5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 14, pobierz projekt uchwały

6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie, pobierz projekt uchwały

7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

8. zmiany uchwały Nr 266/V/20/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu Klarysew – Gawroniec,

9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16,17,18,19,20,21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie – dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05,

11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie,

12. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 207/9 z obrębu 0004 Czarnów,

13. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 205/16 i 205/21 z obrębu 0004 Czarnów,

14. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 149/8 i 150/12 z obrębu 0004 Czarnów,

15. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 99/1 z obrębu 0004 Czarnów,

16. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Borowinie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 66/1 i 66/2 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina,

17. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Piaskowej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 74 z obrębu 01-14,

18. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 49 w obrębie 03-21, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu X „Wystąpienia mieszkańców” przewidywana jest około godziny 14.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/.../ Andrzej Cieślawskithumbs upUWAGA!

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej są do pobrania tu:
[bip.konstancinjeziorna.pl]
13.kwietnia - XIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
03 kwi 2016 - 22:08:01
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019,

3. nadania imienia Gminnemu przedszkolu Nr 5 z siedzibą w Oborach,

4. wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Konstancin-Jeziorna pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego,

5. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku,

6. wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piotra Skargi (dz. ew. 46 z obr.03-10),

8. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie,

9. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 52 z obrębu 0017 Obórki, gmina Konstancin-Jeziorna,

10. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 88/2 z obrębu 0010 Kawęczynek- Borowina,

11. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 77 z obrębu 0009 Kawęczyn,

12. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu,

13. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie,

14. upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawania dodatku energetycznego,

15. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

16. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

17. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

18. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie,

19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów - rejon ul. Skowronka,

20. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna,

21. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/2 z obrębu 03-01 w Konstancinie- Jeziornie,

22. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40/2 z obrębu 03-03 w Konstancinie-Jeziornie,

23. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Świetlicowej,

24. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych etap I - dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie,

25. w sprawie uchylenia uchwały nr 485/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna,

26. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna,

27. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska - etap 2,

28. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna,

29 w sprawie uchylenia uchwały nr 77/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska, zmienionej uchwałą nr 346/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz uchwałą nr 525/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.,

30. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska w gminie Konstancin-Jeziorna,

31. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Realizacja punktu X „Wystąpienia mieszkańców” przewidywana jest około godziny 14.00.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/.../ Andrzej Cieślawskiprojektów uchwał na razie nie widać, ale nie traćmy nadziei - powinny się lada dzień ukazać w zakładce: [bip.konstancinjeziorna.pl]
Projekty uchwał na XIX sesję RM
11 kwi 2016 - 21:07:29
Lepiej późno niż wcale, sporo czytania, ale może zdążymy eye popping smiley

projekty uchwał są tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Data publikacji w BIP: 2016-04-11
1.czerwca - XX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziornyb
19 maj 2016 - 10:45:39
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016r. poz. 446) informuję, iż zwołuję XX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.Zmian uchwały budżetowej na rok 2016.

2.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019.

3.Powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna

4.Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5.Zmieniająca uchwałę Nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.

6.Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.

7.Przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13 letnie.

8.Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2015.

9.Uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

10.Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

11.Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

12.Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, na których zamieszkują mieszkańcy.

13.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 15/8 z obrębu 0003 Ciszyca,
gmina Konstancin-Jeziorna.

14.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96/18 z obrębu 0010
Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

15.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 92/24 z obrębu 0010
Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

16.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 52 z obrębu 0017 Obórki, gmina Konstancin-Jeziorna.

17.Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytuły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Sobieskiego (dz. ew. 87 z obr.03-23).

18.Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 17/12 z obrębu 0004 Czarnów.

19.Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 132/1,
132/2 i 132/3 z obrębu 0004 Czarnów.

20.Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej (dz. ew. 149/1 z obr. 03-23).

21. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

22. Uchylenia uchwały Nr 224/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 244/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia.

23.Zmiany uchwały Nr 244/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia.

24. Uchylenia uchwały Nr 486/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia.

25.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia.

26.Uchylenia uchwały Nr 474/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa.

27.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa.
28.Uchylenia uchwały Nr 484/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jezior bielawskich i terenów przyległych.

29.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jezior bielawskich i terenów przyległych.

30.Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap II.

31.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego.

32.Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4.

33.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ulicy Kolejowej.

34.Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 2.

35.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/19, 96/20, 96/21, 96/23 i 96/24 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.


X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/.../ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XX sesję RM, mozna znaleźć tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2016-05-19 10:48 przez mania.
29.czerwca - XXI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
17 cze 2016 - 10:27:23
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok:
a) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2015,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały,

2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2015 rok:
a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały,
Materiały i projekty uchwał do pobrania

3. zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
Projekt uchwały do pobrania

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019,
Projekt uchwały do pobrania

5. zmiany uchwały Nr 585/IV/38/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą nr 97/III/17/1999 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 1999 r.
Projekt uchwały do pobrania

6. zmiany uchwały Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna,
Projekt uchwały do pobrania

7. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 15/8 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna,
Projekt uchwały do pobrania

8. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Turowicach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 26/2, 26/4, 26/7, 26/9, 26/11,114/2, 114/3, 114/4 z obrębu 0022 Turowice,
Projekt uchwały do pobrania

9. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 30/1, 31/1, 32 z obrębu 03-28,
Projekt uchwały do pobrania

10. zniesienia jednostki pomocniczej-Osiedla Obory oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej-sołectwa Obory,
Projekt uchwały do pobrania

11. wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Opacz, gmina Konstancin-Jeziorna, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 199/3 z obrębu 0019 Opacz,
Projekt uchwały do pobrania

12. zmiany uchwały Nr 208/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-jeziorna na rok 2016,
Projekt uchwały do pobrania

13. przyjęcia do realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018,
Projekt uchwały do pobrania

14. zasad rozpatrywania wniosków o nadaniu nazw miejscom publicznym w gminie Konstancin-Jeziorna
Projekt uchwały do pobrania

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Korespondencja.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu porządku obrad „Wystąpienia mieszkańców” przewidywana jest około godziny 14-tej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/.../ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XXI sesję RM do pobrania, tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]
7.września - XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
28 sie 2016 - 22:34:38
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 446) informuję, iż zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 7 września 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2016. Projekt uchwały do pobrania

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019. Projekt uchwały do pobrania

3. Zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 119/VI/14/2011 w sprawie opłaty prolongacyjnej. Projekt uchwały do pobrania

4. Określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. Projekt uchwały do pobrania

5. Zmiany uchwały Nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Projekt uchwały do pobrania

6. Przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „W zdrowiu ku dorosłości-edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety”. Projekt uchwały do pobrania

7. Zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania

8. Zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Projekt uchwały do pobrania

9. Deklaracji przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Piaseczyńskim zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811W (ul. Warecka) – na odcinkach od km 2+940,00 do km 3+760,00 oraz km 0+271,30 do km 1+180,00”, planowanej do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Projekt uchwały do pobrania

10. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie, na działce ewidencyjnej numer 15/8w obrębie 0003 Ciszyca gmina Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania

11. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 w obrębie 0014 Łęg. Projekt uchwały do pobrania

12. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 141/5 z obrębu 03-15 położonej w Konstancinie-Jeziornie. Projekt uchwały do pobrania

13. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 31/1 z obrębu 03-28. Projekt uchwały do pobrania

14. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 149/10 150/14 z obrębu 0004 Czarnów. Projekt uchwały do pobrania

15. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wiejskiej 4 (dz.ew.80 z obr.03-01). Projekt uchwały do pobrania

16. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Kościelnej 33 (dz.ew.77 z obr.03-19). Projekt uchwały do pobrania

17. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających ulicy Żwirowej w Parceli. Projekt uchwały do pobrania

18. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Turowicach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 26/2, 26/4, 26/7, 26/9, 26/11, 114/2, 114/3, 114/4 z obrębu 0022 Turowice. Projekt uchwały do pobrania

19.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 98/15 z obrębu 03-12. Projekt uchwały do pobrania

20. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 78 z obrębu 03-12. Projekt uchwały do pobrania

21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów- rejon ul. Wypoczynkowej. Projekt uchwały do pobrania

22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.12 z obrębu 03-08 w Konstancinie-Jeziornie. Projekt uchwały do pobrania

23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla działki o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie. Projekt uchwały do pobrania

24. Zmiany uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego, zmienionej uchwałą Nr 345/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r. Projekt uchwały do pobrania

25. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Świetlicowej. Projekt uchwały do pobrania

26. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła. Projekt uchwały do pobrania

27. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działek ewidencyjnych numer 22 i 120 z obrębu 01-24. Projekt uchwały do pobrania Pismo do
uchwały

28. W sprawie uchylenia Uchwały Nr 321/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania Pismo do uchwały


X. Wystąpienia mieszkańców.
XI. Korespondencja.
XII. Rozpatrzenie skarg.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/.../ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny tu do pobrania: [bip.konstancinjeziorna.pl]
14.10.2016 - XXIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny - nadzwyczajna
14 pa 2016 - 10:13:12
XXIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny - nadzwyczajna
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 października 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141 NI/14/20 11 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r.


Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
V. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
1) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Góra Kalwaria projekt uchwały do pobrania: [bip.konstancinjeziorna.pl]
VI. Zamknięcie obrad.
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/.../ Andrzej Cieślawski
26.10.2016 - XXIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna
14 pa 2016 - 20:29:32
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446) informuję, iż zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2015rok.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

Zmian  uchwały budżetowej na rok 2016. Projekt uchwały do pobrania

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019. Projekt uchwały do pobrania

Uchwalenia programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”. Projekt uchwały do pobrania

Uchwalenia programu profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy. Projekt uchwały do pobrania

Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 w obrębie 0007 Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania

Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 52 w obrębie 0017 Obórki, gmina Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania

Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 51/12 w obrębie 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania

Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 32/5w obrębie 0016 Obory, gmina Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania

Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 12/63 w obrębie 0019 Józefosław, gmina Piaseczno. Projekt uchwały do pobrania

Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Gorzowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 11/1 z obrębu 01-29. Projekt uchwały do pobrania

Nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Fryderyka Chopina, oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 60/1 z obrębu 03-04. Projekt uchwały do pobrania

Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Piotra Skargi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  ewidencyjna numer 4/1 z obrębu 03-11. Projekt uchwały do pobrania

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki ewidencyjnej  nr 85/10 z obrębu 0004 Czarnów na udział ½ części w działce ewidencyjnej  nr 89/5 z obrębu 0004 Czarnów  oraz na zamianę nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 85/11 z obrębu 0004 Czarnów na udział ½ części w działce ewidencyjnej nr 89/5 z obrębu 0004 Czarnów. Projekt uchwały do pobrania

Wyrażenia zgody  na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Piaseczyńskiej, stanowiących działki ewidencyjne numer 25/6 i 26/3 z obrębu 01-23. Projekt uchwały do pobrania
 
Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.53/31 z  obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie. Projekt uchwały do pobrania
 
Uchylenia Uchwały Nr 357/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  terenu Kawęczyna Zachodniego, zmienionej   uchwałą Nr 345/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r. Projekt uchwały do pobrania
 
Zmiany  uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego, zmienionej uchwałą Nr 345/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r. Projekt uchwały do pobrania
 
Uchylenia uchwały Nr 82/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Wschodniego, zmienionej uchwałą Nr 344/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r. i uchwałą Nr 528/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014 r. Projekt uchwały do pobrania
 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu ewidencyjnego Kawęczyn – część wschodnia. Projekt uchwały do pobrania
 
Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew - Gawroniec – etap 2. Projekt uchwały do pobrania
 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec. Projekt uchwały do pobrania
 
Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 3. Projekt uchwały do pobrania
 
Opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Projekt uchwały do pobrania
 
Przyjęcia „Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”. Projekt uchwały do pobrania
 
Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (w przedmiocie wypowiedzenia przez Burmistrza podczas obrad sesji nieprawdziwych stwierdzeń i pomówień). Projekt uchwały do pobrania
 
Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu). Projekt uchwały do pobrania
 
Stanowisko Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie skargi w przedmiocie bezczynności Rady Miejskiej polegającej na nierozpatrzeniu wniosku w ustawowym terminie. Projekt uchwały do pobrania
 
Zmiany uchwały Nr 6/VII/2/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania radnych do stałych komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania
 
Zmiany w składzie osobowym Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania
 
Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Projekt uchwały do pobrania

XI. Wystąpienia mieszkańców.    
XII. Korespondencja.
XIII. Rozpatrzenie skarg.
XIV. Wolne wnioski.
XV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. XI wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny do pobrania tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]


Uchwały (od numeru 363 do 393), podjęte na Sesji nr 24 są tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2016-11-10 23:22 przez mania.
23.listopada XXV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna
10 lis 2016 - 23:15:13
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XXV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.zmian uchwały budżetowej  na rok 2016, Projekt uchwały do pobrania

2.zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019, Projekt uchwały do pobrania

3.wysokości stawek podatku od nieruchomości, Projekt uchwały do pobrania
 
4.obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego  na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2017, Projekt uchwały do pobrania
 
5.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017, Projekt uchwały do pobrania
 
6.przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, Projekt uchwały do pobrania
 
7.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie, Projekt uchwały do pobrania
 
8.wyrażenia zgody  na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej działkę ewidencyjna numer 33/7 z obrębu 01-06, Projekt uchwały do pobrania
 
9.nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Gassy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 175/1 z obrębu 0007 Gassy, Projekt uchwały do pobrania
 
10.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wojewódzkiej 29 (dz. ew.15 z obr.03-19), Projekt uchwały do pobrania
 
11.nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 92/10 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, Projekt uchwały do pobrania
 
12.nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 92/12 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, Projekt uchwały do pobrania
 
13.nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 92/14 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, Projekt uchwały do pobrania
 
14.nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 92/16 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, Projekt uchwały do pobrania
 
15.nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 92/18 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, Projekt uchwały do pobrania
 
16.nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 117/10 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, Projekt uchwały do pobrania
 
17.wyrażenia zgody na utworzenie Gminnego Muzeum Stefana Żeromskiego. Projekt uchwały do pobrania

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu X-tego wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz. 14.00
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

Projekty uchwał na XXV sesję RM - do pobrania tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały od numeru 394 do 410, podjęte na XXV sesji w dniu 23 listopada 2016 r. są tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2016-12-04 23:08 przez mania.
XXVI sesja Rady Miejskiej
04 gru 2016 - 23:01:32
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.


Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.

VIII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017: Projekt uchwały do pobrania
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych oraz poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miejskiej,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020, Projekt uchwały do pobrania

3. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok, Projekt uchwały do pobrania

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019, Projekt uchwały do pobrania

5. uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna (dąb szypułkowy „Marian”), Projekt uchwały do pobrania

6. uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna (dąb szypułkowy „Mieszko”), Projekt uchwały do pobrania

7. zmiany uchwały Nr 207/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ ścieków dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2016. Projekt uchwały do pobrania

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

projekty uchwał na XXVI sesję RM, tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwały - nr 411 - 420 podjęte na XXVI sesji, tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-01-27 18:42 przez mania.
8.lutego - XXVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna
27 sty 2017 - 18:39:07
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

3. Przyjęcia Programu „Konstancińska Karta Seniora”.

4. Ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ ścieków  dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2017r.

5. Ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017.

6. Ustalenia zasad otrzymywania diety przez sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Konstancin-Jeziorna.

7. Umowy z Powiatem Piaseczyńskim dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie.

8. Wyrażenia  zgody  na zawarcie umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/2, 1/3 i 31/2 w obrębie 03-08 przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie oraz niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej działkę  nr ewidencyjny 1/1 o powierzchni 0,0368 ha w obrębie ewidencyjnym 03-08 przy ul. Mostowej w Konstancinie-Jeziornie.

9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Obory oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory.

10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 4/10 z obrębu 02-02.

11. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Kierszek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 16/1, 16/4,17/1 z obrębu 0013 Kierszek.

12.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 167/20 z obrębu 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna.

13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

14. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej numer 24 w obrębie 0016 Obory, gmina Konstancin-Jeziorna.

15. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej numer 117 w obrębie 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

16. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działkach  ewidencyjnych  numer 53, 9/14  z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

17. Wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Gąsiorowskiego stanowiącej działkę ewidencyjną numer 8/1 z obrębu 03-22.

18. Nabycia do zasobu  nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 17/9 z obrębu 0004 Czarnów.

19. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika  wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory.

20. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.

21. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie  (z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej).

22. Zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych.

23. Uchwalenia programu profilaktyki schorzeń  narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.

24. Uchwalenia programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym  uwzględnieniem czerniaka”.

25. Określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

26. Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych dla których  organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna.

27. Określenia wysokości  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie  przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

28. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

29. Zmiany uchwały Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna.

30. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.

31. Zmiany uchwały nr 310/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu Skolimowa wschodniego.

32. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz  udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.

33. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew.8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie.

34. Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie odmowy odpłatnego umieszczania informacji o działalności kancelarii prawnej na jednym z przystanków należących do gminy Konstancin-Jeziorna.

X. Wystąpienia mieszkańców.
   
XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

______________________________________________
projekty uchwał na XXVII sesję, tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały od numeru 421 do 454. podjęte na XXVII sesji RM są tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-02-24 22:20 przez mania.
28.marca - XXVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna
14 mar 2017 - 22:11:32
Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwal w sprawie:

1.Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

2.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

3. Zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.

4.Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

5.Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.

6.Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku.

7.Przystąpienia Gminy Konstancin-Jeziorna do Programu .Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Konstancin-Jeziorna”.

8.Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (dot. prowadzenia działalności pocztowej).

9. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (dot. prowadzenia działalności prawniczej, rachunkowej).

10.Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Sobieskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15.

11. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna.

12. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.

13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 52/31 w obrębie 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

14. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 5 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.

16. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego - etap 1.

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu X. wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz. 14.00Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

________________________________________________________
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM są tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały od numeru 455 do 476 podjęte na XXVIII sesji RMZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-04-11 15:12 przez mania.
10.kwietnia XXIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
04 kwi 2017 - 18:05:35
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że działając na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.) oraz 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 208, poz. 6258) zmienionego uchwałą 328/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 6285) zwołuje w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 XXIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na wniosek 1/4 składu Rady z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie:

Przeprowadzenia referendum gminnego.

V. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


projekt uchwały na XXIX sesję RM jest tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

między innymi można tu przeczytać uzasadnienie uchwały

UZASADNIENIE
do uchwały Nr ...........Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia................. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
Wobec zamiaru objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m. St. Warszawę i utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, uważa się za stosowne, aby
mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dni 15 września 2000 r. o referendum lokalnym wyrazili swoją wolę w wyżej wymienionym
zakresie w głosowaniu referendalnym.
Wprowadzenie proponowanych zmian ogranicza suwerenność podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy.
Dodatkowo uzdrowiskowy status gminy Konstancin-Jeziorna może po włączeniu jej do miasta stołecznego Warszawy zostać utracony wobec ograniczenia podmiotowości
gmin wchodzących w skład projektowanej aglomeracji warszawskiej.

Uchwała nr 477 podjęta na XIX sesji RMZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-04-11 15:09 przez mania.
Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.
Dostępni użytkownicy
Goście: 66
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017