Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
26.kwietnia XXX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
11 kwi 2017 - 15:07:02
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

2.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

3.Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

4.Uchwalenia  statutu sołectwa Obory.

5.Ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych.

6.Udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.

7.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych  numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

8.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 83/2 i 84/2 z obrębu 01-14, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

9.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

10.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 15/8 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

11.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych  numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

12.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych  numer 27/1 i 27/2 z obrębu 0013 Kierszek, gmina Konstancin-Jeziorna.

13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 96/18 i 92/24 z obrębu  0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

14.Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działce ewidencyjnej    numer 4/22 z obrębu 01-18, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

15.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno- rejon ulicy Granicznej  (m. Konstancin-Jeziorna)

16.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie.

17.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap1.

18.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap I.

19.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap II.

20.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap III.

X. Wystąpienia mieszkańców.    

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski
XXXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
17 maj 2017 - 16:46:06
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXX i XXXI sesji.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Wystąpienia mieszkańców.

7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap II.

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap III.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia, zmienionej uchwałą Nr 302/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r.

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 473/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 1.

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek –Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 416/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji-Konstancin-Jeziorna 2020+.

13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obory.

19.Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów i logopedów.

20. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

21. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu nr 1 przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie.

22. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Prusa stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58/2 z obrębu 03-06.

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Królowej Jadwigi stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 158 z obrębu 03-15.

26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szymanowskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23.

27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 22 z obrębu 01-24.

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 47/13 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyły na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 148/14 z obrębu 0019 Opacz, gmina Konstancin-Jeziorna.

30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 2 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 20/1 z obrębu 01-24.

32. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 85/7 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.

33. Projekt uchwały w sprawie oceny realizacji programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.

34. Projekt uchwały w sprawie oceny realizacji kontraktu na budowę ratusza z firmą Coprosa Polska sp. z o.o. Liderem i członkiem konsorcjum.

35. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

36. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

37.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

38. Korespondencja.

39. Rozpatrzenie skarg.

40.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XXXII sesje sa tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwały 497 do 524 podjęte na XXXII sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-06-19 20:02 przez mania.
XXXIII sesja Rady Miejskiej
19 cze 2017 - 19:57:10
XXXIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XXXIII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie  § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. z późń. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 208, poz. 6258).
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Odczytanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
IV. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
V. Podjęcie projektów uchwał  w sprawie :
odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
powołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
VI. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

Projekty uchwał na XXXIII sesję: [bip.konstancinjeziorna.pl]

protokół z obrad XXXIII Sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-09 17:44 przez mania.
XXXIV sesja Rady Miejskiej
19 cze 2017 - 21:15:00
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Wystąpienia mieszkańców.

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

7.Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2016.

8.Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

9.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

10.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium.

11.Dyskusja.

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 rok.

13.Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

15.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna.

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego.

17.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1.

18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1

20.Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

21.Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie.

22.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16.

23.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1384/2 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

24.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 117 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

25.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

26.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 211/3, 211/5, 211/6 z obrębu 0004 Czarnów.

27.Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 12/3, z obrębu 01-16.

28.Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 12/5 i 12/6, z obrębu 01-16 wraz z nabyciem prawa własności do znajdujących się na nieruchomości budynków.

29.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 214/VII/17/2016 r. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej stanowiącej działki ew. nr 12/5 i 12/6 z obrębu 01-16.

30.Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w przedmiocie budowy Centrum Sportu w Konstancinie-Jeziornie.

31.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

32.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

33. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

34.Korespondencja.

35.Rozpatrzenie skarg.

36.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XXXIV sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwały od 525  do 547 podjęte na XXXIV sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-09 17:42 przez mania.
XXXV Sesja Rady Miejskiej
04 lip 2017 - 10:22:48
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 05 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie par. 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/V1114/201 1 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 208, poz. 6258) zmienionej uchwałą Nr 382/V1132/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 6285).

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta
Konstancin-Jeziorna.

VI. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski

___________________________
Projekt uchwały na XXXV sesją RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały od 548 do nr 549. podjęte na XXXV sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-09 17:39 przez mania.
30. sierpnia - XXXVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
29 sie 2017 - 21:16:40
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258) zmienionej uchwałą Nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 6285).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

Projekt uchwały na XXXVI sesję Rady Miejskiej: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwała 550 podjeta na XXXVI sesji RM [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-09 17:37 przez mania.
6.września - XXXVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
30 sie 2017 - 21:10:21
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 6 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołów z XXXII, XXXIV i XXXV sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia mieszkańców.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

9. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym.

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciszyca.

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czernidła.

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębówka.

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępa Oborska.

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawęczyn.

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obórki.

16.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Okrzeszyn.

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piaski.

18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słomczyn.

19.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

20.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Żeromskiego.

21.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Szkołę Podstawową Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego.

22.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Mejstera.

23.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Szkołę Podstawową Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”.

24.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja.

25.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 56 oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.

26.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul Jaworskiego 21 A oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.

27.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

28.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jaworskiego , stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/46 z obrębu 02-02.

29.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

30.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 143/10 z obrębu 0002 Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna.

31.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

32.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/3 i 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

33.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 943/7 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

34.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/4 i 889/8 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

35.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 z obrębu 0007 Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna.

36.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa- część północno-zachodnia.

37.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego.

38.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.

39.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.

40.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1.

41.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 219/2017).

42.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 307/2017).

43.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 287/2017).

44.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 278/2017).

45.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 253/2017).

46.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 254/2017).

47.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 328/2017).

48.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 347/2017).

49.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 247/2017).

50.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 220/2017).

51.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 285/2017).

52.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 255/2017).

53.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie bezczynności Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 195/2017).

54.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 218/2017).

55.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 279/2017).

56.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 216/2017).

57.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 221/2017).

58.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 246/2017).

59.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 327/2017).

60.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 329/2017).

61.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 245/2017).

62.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 217/2017).

63.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 277/2017).

64.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 346/2017).

65.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 194/2017).

66.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 249/2017).

67.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 248/2017).

68.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

69.Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

70.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

71.Korespondencja.

72.Rozpatrzenie skarg.

73.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


__________________________________________________________________
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwały 551 do 612 podjęte na XXXVII sesji RM [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-12 18:58 przez mania.
25. października - XXXVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
13 pa 2017 - 21:56:44
Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  25 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVII sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Wystąpienia mieszkańców.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

9.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok w zakresie zakupu mebli  i wyposażenia  do nowego Ratusza.

10.Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód  Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 425/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności  należącej do Gminy  Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017.

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych.

13.Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

14.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

15.Projekt uchwały w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną opłatę.

16.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 562/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Słomczyn.

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 561/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Piaski.

19.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 560/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Okrzeszyn.

20.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 559/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Obórki.

21.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 558/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kawęczyn.

22.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 557/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kępa Oborska.

23.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 556/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Dębówka.

24.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 555/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Czernidła.

25.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 554/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Ciszyca.

26.Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako działka ewidencyjna numer 41/3 z obrębu 03-10.

27.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

28.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

29.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 106, 110, 287,128/1  z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

30.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.

31.Projekt uchwały w sprawie w wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul.  Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.

32.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.

33.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działki  ewidencyjnej numer 10/46 z  obrębu 02-02.

34.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działek ewidencyjnych numer 8/1,7/27, 7/29, 10/46 z obrębu 02-02.

35.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

36.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 582/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łeg – etap 2

37.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łeg – etap 2.

38.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 583/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  - etap 1.

39.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  - etap 1.

40.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 581/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.

41.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.

42.Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna.

43.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna.

44.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 28/2 oraz fragmentu działki o nr ewid. 38 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) Gm. Konstancin-Jeziorna.

45.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Chylice-Letnisko w mieście Konstancin-Jeziorna.

46.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników.

47.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

48.Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

49.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

50.Korespondencja.

51.Rozpatrzenie skarg.

52.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały od 613 do 660 podjęte na XXXVIII sesji RMZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-11-14 17:25 przez mania.
6.listopada XXXIX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
05 lis 2017 - 09:53:53
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, poświęcona ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniu sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, oraz uchwaleniu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2017r. poz. 1875) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258) zmienionej uchwałą Nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 6285).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

_____________________________________________________________
Projekty uchwał na XXXIX sesję tu: [www.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-11-14 17:27 przez mania.
22 listopada - XL sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
14 lis 2017 - 17:22:48
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875) informuję, iż zwołuję XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu   22 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Wystąpienia mieszkańców.

6. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 13/4 i 14/5 z obrębu 0022 Turowice, Gmina Konstancin-Jeziorna.

9. Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew Gawroniec – etap I.

14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna ( BRM 455/2017)

15. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

16. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

17. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

18. Korespondencja.

19. Rozpatrzenie skarg.

20. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski

________________________________________________
projekty uchwał na XL sesję RM : [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały nr od 661  do 675 przyjęte na XL sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-12-09 18:38 przez mania.
20.grudnia XLI - sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
09 gru 2017 - 18:33:33
Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2017 r. poz. 1875) informuję, iż zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji.

6.Wystąpienia mieszkańców.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ( kapliczka murowana z końca XIX w.).

10.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (neogotycki krzyż przydrożny z 1856 r.).

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 164/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.

12.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o wieloletniej prognozie finansowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018 – 2022.

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.

16.Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „ Mączyński” w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 5  im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „ Mączyński”.

17.Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wojewódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 56/1 z obrębu 03-06 wraz z nabyciem prawa własności do znajdującego się na nieruchomości budynku.

18.Projekt uchwały w sprawie nabycia do  zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bolesława Prusa 9C oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 58/1 z obrębu 03-06.

19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy  Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 52/4 z obrębu 01-23.

20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 67 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna.

21.Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według  udziału własności należącej  do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2018.

22.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w dolinie rzeki Jeziorki, przy ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie.

23.Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

24.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

25.Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

26.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

27.Korespondencja.

28.Rozpatrzenie skarg.

29.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XLI sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały nr 676 do 708 podjęte na XLI sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-02-01 19:33 przez mania.
14.lutego - XLII Sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
01 lut 2018 - 19:31:08
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XLII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia mieszkańców.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem dotującym.

11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”.

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

13. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna (na działce ew.165/1 z obrębu 0019 Opacz).

14. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna (na działce ew.18/1 z obrębu 0325).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 45 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca gmina Konstancin-Jeziorna.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 z obrębu 0007 Gassy gmina Konstancin-Jeziorna.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 66/2 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina gmina Konstancin-Jeziorna.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 66 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 98/8, 98/15 z obrębu 03-12, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 41 i 43 z obrębu 03-06, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 56 z obrębu 0018 Okrzeszyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bielawa.

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina.

28. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieciszew.

29. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów.

30. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy.

31. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin.

32. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczynek.

33. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska.

34. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek.

35. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg.

36. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz.

37. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela.

38. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Turowice.

39. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

40. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

41. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

42. Korespondencja.

43. Rozpatrzenie skarg.

44. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XLII sesję RM - [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały nr: od 709 do 729. podjęte na XLII sesji RM - [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-03-07 19:29 przez mania.
21. marca - XLIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
07 mar 2018 - 19:25:38
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 21 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia mieszkańców.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

9. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.

10. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Bielawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 943/7 oraz część działki ewidencyjnej nr 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, nazwy „ Rodziny Rossmanów”.

13. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer im. Rodziny Natansonów”.

14. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Czarnowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 148/5 z obrębu 0004 Czarnów, nazwy „Magiczna”.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedziba w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1600 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 288/3 w obrębie 0009 Kawęczyn, położonej we wsi Kawęczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna a Gminą Piaseczno oraz Nextbike Polska S.A. w celu realizacji wspólnego działania dotyczącego kompatybilności systemów Konstancińskiego Roweru Miejskiego i Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek.

20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina.

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz.

22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg.

23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska.

24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin.

25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy.

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela.

27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.5.2018)

28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.15.2018)

29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.26.20180)

30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.41.2018)

31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.42.2018)

32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.43.2018)

33. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

34. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

35. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

36. Korespondencja.

37. Rozpatrzenie skarg.

38. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XLIII sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały nr od 730 do 763 podjęte na XLIII sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-04-08 08:45 przez mania.
25. kwietnia XLIV sesja Rady Miejskiej
11 kwi 2018 - 15:15:36
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1
.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia mieszkańców.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

9. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego i Statutu Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Konstancinie-Jeziornie.

10. Projekt uchwały określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 72/2 i 72/3 z obrębu 03-17 w Konstancinie-Jeziornie.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer im. Rodziny Natansonów”.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Kochanowskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 163 z obrębu 03-23.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 443/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 108/15, 108/14, 98/15, 98/6 z obrębu 03-12, oraz działkach ewidencyjnych numer 6/2, 5/2 z obrębu 02-03 , położonych w Konstancinie-Jeziornie.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Turowice.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczynek.

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bielawa.

20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieciszew.

21. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

22. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

23. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

24. Korespondencja.

25. Rozpatrzenie skarg.

26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na LXIV sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały nr od 764 do 781 podjęte na LXIV sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-04-29 19:53 przez mania.
6.czerwca - XLV Sesja Rady Miejskiej
22 maj 2018 - 16:35:52
Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad
.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia mieszkańców.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie- Jeziornie.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Konstancin-Jeziorna (na dorożkach konnych).

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017.

13. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna ( ul. Batorego 51, nazwa „ Dorotka”).

14. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna ( ul. Batorego 51, nazwa „ Kuba”).

15. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna ( Opacz, dz. ew.321/3 z obrębu 0019).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wilanowskiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 98/7 z obrębu 03-12 i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 120/1 i 118/3 z obrębu 0005 Czernidła, gmina Konstancin-Jeziorna.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18, 96/18, 117/6 z obrębu 0010 Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer
70/24 z obrębu 0010 Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 9/15 i 53 z obrębu 03-26 położonych w Konstancinie-Jeziornie.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14 i 92/18 z obrębu 0010 Kawęczynek – Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

22. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych płożonych w Konstancinie Jeziornie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 145/8, 148/12 z obrębu 00-04.

23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 24/17, 20/61, 171/78, 20/51, 20/52 z obrębu 0004 Czarnów.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Od Lasu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 1/5 z obrębu 03-23.

25. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.27/1 oraz części działek o nr ew.27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.

26. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno- zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5.

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32
w mieście Konstancin-Jeziorna.

28. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

29. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2, 138/3, 140/5 z obrębu 00-04 .

30. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

31. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

32. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

33. Korespondencja.

34. Rozpatrzenie skarg.

35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej CieślawskiProjekty uchwał na XLV Sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uchwały nr od 782 do 807 podjęte na XLV Sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-06-29 09:59 przez mania.
27.czerwca XLVI sesja RM
20 cze 2018 - 09:33:18
ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziomy.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Wystąpienia mieszkańców.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

7. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za. rok 2017.

8. Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

9. Odczytanie opinii Regionałnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

11. Dyskusja.

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2017 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miej skiej Konstancin-Jezioma nr 411/VL”33/2013 z dnia 15 maja 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa— część północno — zachodnia — etap I.

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 z obrębu 01-26.

18. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczanej ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 119/li 120 z obrębu 03-29.

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części ulicy Chylickiej z obrębu 03-17.

20. Projekt uchwły w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

21. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

22. lnformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

23. lnterpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

24. Korespondencja.

25. Rozpatrzenie skarg.

26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej CieślawskiProjekty uchwał na XLVI sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwały od 808 do 829 podjęte na XLVI sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-07-04 21:48 przez mania.
17.lipca - XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
16 lip 2018 - 12:22:32
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna * zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258) zmienionej uchwałą Nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 6285).
______________________
*) pisownia oryginalna

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 784/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


projekty uchwał na XLVII sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwały od nr 830 do nr 833 podjęte na XLVII sesji RM - [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-08-22 21:24 przez mania.
5.września - XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
22 sie 2018 - 21:20:57
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 5 września 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77
odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI i XLVII sesji.

6. Wystąpienia mieszkańców.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

11. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek” w Konstancinie-Jeziornie.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole” w Konstancinie-Jeziornie.

13. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach.

14. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego przedszkolu nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka” w Konstancinie-Jeziornie.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
17. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 8 14fy11!46!201 8 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

19. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin Jeziorna, a Gminą Otwock oraz Nextbike Polska S.A. w celu realizacji wspólnego działania dotyczącego kompatybilności systemów Konstancińskiego Roweru Miejskiego i Otwockiego Roweru Miejskiego.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 29/17 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesylu na rzecz PGE Dystrybucja SpółkaAkcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 78/4 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jezioma.

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 50 z obrębu 03-12, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 3 55/3 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jezioma.

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyhi na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 48/7 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jezioma.

26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstanciri-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 13/5 i 96/1 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 7/27, 7/29, 4/10 z obrębu 02-02, polożonych w Konstaricinie-Jeziornie.

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyiu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 126/1 i 126/2 z obrębu 01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie,

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 355/3 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 3/9 z obrębu 01-09, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 853/6 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. na działce ewidencyjnej numer 67/4 z obrębu 01-22, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18,117/6,117/7, 117/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 13/5 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

35. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

36. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego Y4 części w prawie własności do zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Toczyskiego 4 (dz.ew.nr:11/1, 11/2,44/1 oraz 44/22 obr.01-27).

37. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Granicznej (proj. dz. ew. nr 8 1/5, i 81/62 obr.03-28).

38. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czamowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 13/3 z obrębu 0004 Czarnów

39. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

40. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 1,2, 3,4/1,4/2,37, 38, 39, 40/1, 40/2 i 41 z obrębu 00-21(Słomczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.

41. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

42. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

43. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

44. Korespondencja.

45. Rozpatrzenie skarg.

46. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


projekty uchwał na XLVIII sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwały od nr 834 do nr 875. podjęte na XLVIII sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]
10.października - XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
25 wrz 2018 - 19:23:09
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 10 października 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77
odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie protokołów z XLVIII sesji.

6. Wystąpienia mieszkańców.

7. Projekt uchwały sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Projekt uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

9. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.

10. Projekt uchwały sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Konstancin Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

11. Projekt uchwały sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bolesława Prusa, nazwy „Skwer im. Rodziny Prekerów”.

12. Projekt uchwały sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chylickiej, nazwy „Skwer im. Hermana Paulinka”.

13. Projekt uchwały sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Parceli oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 57/15 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn.

14. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 67 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska. gmina Konstancin-Jeziorna.

15. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 56 z obrębu 0018 Okrzeszyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

16. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 97/2 z obrębu 0010 Kawęczynek Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

17. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 2 z obrębu 01-24.

18. Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o ni ew.37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.

19. Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/l li 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

20. Projekt uchwały sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w gminie Konstancin-Jeziorna.

21. Projekt uchwały sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

22. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących ma drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

23. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

24. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

26. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

27. Korespondencja.

28. Rozpatrzenie skarg.

29. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski
13.listopada - L sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
07 lis 2018 - 22:45:29
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancina—Jeziorny zawiadamia, że w dniu 13.listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. li. z 2018r. poz. 994) oraz na podstawie 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwalą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z dnia 13 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 208. poz. 6258).

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II, Stwierdzenie kworum.

III. Powołanie Komisji Uchwal i Wniosków.

IV. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie:
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

V. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski
Projekt uchwały na L sesję RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]

uchwała nr 893 podjęta na 50. sesji RM: [bip.konstancinjeziorna.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-11-15 20:01 przez mania.
Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.
Dostępni użytkownicy
Goście: 60
Najwięcej uzytkowników: 20 19 sty 2013
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017