Forum Konstancina
sesje Rady Miejskiej
03 pa 2013 - 18:09:49
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 17 października 2013r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2013,

2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018,

3. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności
nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr nr:160/2, 160/3, 164/3, 166/22, 167/20, 168/12, 168/18, 168/19, 169/5, 169/14, 169/15, 169/20, 170/18, 170/26, 171/12, 171/36, 171/43, 171/53, 171/74, 177/8, 177/18, 177/41, 177/48, 178/12, 178/15, 179/14, 179/16, 180/3, z obrębu 0004 Czarnów,

4. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/7 w obrębie 03-12,

5. wyrażenia zgody na zmianę nieprawidłowo obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej, stanowiącej prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku przy ul. Literatów 10 w Konstancinie-Jeziornie;

6. pozbawienia kategorii drogi gminnej,

7. zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna,

8. przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-10-30 20:46 przez mania.
6.listopada - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
30 pa 2013 - 20:50:16
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2013r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. z późń. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 208, poz. 6258).

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie :
1) zmian uchwały budżetowej na rok 2013,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018,

VI. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
27.listopada XXXIX sesja Rady Miejskiej
14 lis 2013 - 15:25:31
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2013,

2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018,

3. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cegielni Chylickiej,

4. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Konstancin-Jeziorna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie
porozumienia pomiędzy miastem stołecznym Warszawa a Gminą Konstancin-Jeziorna,

5. przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014;

6. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bielawie (proj. dz. ew.1338/3 z obrębu 0001 Bielawa) ;

7. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/31 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn;

8. nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna (ul. Juliana Czarnowskiego);

9. nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna (ul. Sikorki);

10. nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna (ul. Skowronka);

11. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 154 w obrębie 0012 Kępa Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna;

12. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 76/9 w obrębie 01-29 w Konstancinie-Jeziornie;

13. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 116 w obrębie 0006 Dębówka, gmina Konstancin-jeziorna,

14. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 51 w obrębie 03-30 w Konstancinie-Jeziornie.

15. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających dróg, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 69/1, 69/2, 69/3,69/4 z obrębu 03-30;

16. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112/7 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina;

17. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112/10 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina;

18. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr nr 160/6, 166/2, 167/4, 168/4, 169/4, 170/4, 170/12, 171/17, 171/40, 171/43, 171/49, 177/18,177/19, 177/20, 177/21 i 177/22 z obrębu 0004 Czarnów;

19. wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 8 położonego w Konstancinie-Jeziornie w budynku przy ul. Sobieskiego 10A;

20. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/1 z obrębu 03-23;

21. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/3 z obrębu 03-23.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
18.XII. - XL Sesja RM
05 gru 2013 - 21:08:01
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.

VIII. Wystąpienia mieszkańców

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych oraz poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miejskiej,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019.

X. Korespondencja.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
12.lutego XLI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziornya
29 sty 2014 - 19:53:54
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych

IX. Wystąpienia mieszkańców.


X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2014,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019,

3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,

4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

5) ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego ? Zakład Gospodarki Komunalnej na rok 2014,

6) ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1m ? ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego ? Zakład Gospodarki Komunalnej na 2014r.,

7) zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

8) zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Konstancin-Jeziorna części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym,

9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Grabowej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 32 z obrębu 03-16,

10) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Oborach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 4/204 i 4/206 z obrębu 0016 Obory,

11) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 177/8 i 177/22 w obrębie 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna,

12) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości przez Gminę Konstancin-Jeziorna stanowiącej część działki ewidencyjnej numer1/5 z obrębu 03-23,

13) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na działkach numer 25/3, 126/1 i 126/2 z obrębu 01-24 polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek numer 26/2 i 46 z obrębu 01-24,

14) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 65 w obrębie 01-28 w Konstancinie-Jeziornie,

15) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 42/3 w obrębie 0013 Kierszek gmina Konstancin-Jeziorna,

16) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. nr ewid.172 w obrębie 03-23 o pow.901 m?),

17) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. ewid. nr 101 w obrębie 03-23 o pow.388m?),

18) nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 211/3, 211/5 i 211/6 z obrębu 0004 Czarnów,

19) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz udziału w własności budynku nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 15 (dz.ew. 8 z obr.5-05-03),

20) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie,

21) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr.ew. 32/5 z obrębu Obory Gm. Konstancin-Jeziorna,

22) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice,

23) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Literatów w Gminie Konstancin-Jeziorna,

24) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 81/1 z obrębu 03-28 w mieście Konstancin-Jeziorna przy ul. Granicznej,

25) zmiany uchwały Nr 77/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska,

26) zmiany uchwały Nr 73/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska,

27) zmiany uchwały Nr 85/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cieciszew i terenów przyległych,

28) zmiany uchwały Nr 82/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Wschodniego,

29) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014,

30) zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna,

31) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji,

32) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku,

33) przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014,

34) rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Izabelę Skonecką na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej,

35) rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Wincentego Modzelewskiego na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,

36) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
26.marca - XLIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziornya
14 mar 2014 - 21:38:33
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 26 marca 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania Rady Seniorów w Konstancinie-Jeziornie,

2) nadania nazwy rondu w mieście Konstancin-Jeziorna u zbiegu ulic Piłsudskiego, Prusa, Wareckiej i Gąsiorowskiego,

3) zmian uchwały budżetowej na rok 2014,

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019,

5) zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

6) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego-Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych,

7) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.,

8) zmiany nazwy Gimnazjum Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 12,

9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy.

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno ? rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna),

11) zmiany Statutu Uzdrowiska,

12) nieodpłatnego przekazania gminnej jednostce organizacyjnej Konstancińskiemu Domowi Kultury w Konstancinie-Jeziornie rzeczy ruchomych należących do Gminy Konstancin-Jeziorna, a będących na wyposażeniu odrestaurowanej willi ?Hugonówka? w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mostowej 15,

13) zmiany uchwały Nr 31/IV/3/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany organizacyjno-prawnej i nadania statutu instytucji upowszechniania kultury,

14) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,

15) wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 51 (dz. ew. nr 10/20 z obrębu 02-01),

16) nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 211/3, 211/5,211/6 z obrębu 0004 Czarnów,

17) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 160/3, 160/7,177/32, 177/42,179/14, 179/16, 180/12, 180/14, 181/11, 181/13 z obrębu 0004 Czarnów,

18) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz udziału we własności budynku nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 15 (dz.ew. nr 8 z obr. 5-05-03),

19) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 164/3, 164/6, 164/13 w obrębie 0007 Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna,

20) wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornie w budynku przy ul. Wilanowskiej 14a,

21) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na działkach numer 25/3, 126/1, 126/2 z obrębu 01-24 polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek numer 26/2 i 46 z obrębu 01-24,

22) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( dz. ew. nr 73 w obrębie 0015 Obory ?Łyczyn o pow.16,99 ha),

23) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( dz. ew. nr 55/2 w obrębie 03-03 o pow.856m?,

24) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( dz. ew. nr 78 w obrębie 03-17 o pwo.1955m?),

25) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 158 z obrębu 03-15,

26) zmiany nazwy części ulicy Mostowej w Konstancinie-Jeziornie na Bulwar imienia Profesora Stanisława Rudnickiego,

27) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,

28) rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jerzego Krzysztofa Klucza na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku z dnia 11 grudnia 2013r.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski

________________________________
podkreślenia m
21.maja - XLIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
13 maj 2014 - 21:45:09
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 21 maja 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2014,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019,

3) podjęcia współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim i przystąpienia do realizacji projektu systemowego p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

4) przystąpienia do procedury związanej ze zmianą uchwały nr 244/V/17/2008 z 8 września 2008 – Statut Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek,

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych,

7) zmiany uchwały nr 505/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej na rok 2014,

8) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

9) zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych,

10) opłat za korzystanie z systemu Konstanciński Rower Miejski.

11) przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie,

12) oceny Zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna,

13) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020,

14) uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2016,

15) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji,

16) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie,

17) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie za rok 2013,

18) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2013,

19) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Parceli oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 29/17 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn,

20) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Parceli oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 51/12 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn,

21) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16,

22) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/28 z obrębu 02-02,

23) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 22 z obrębu 01-24,

24) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 60/12 z obrębu 03-12,

25) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 39/5 z obrębu 03-12,

26) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Prusa w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 58/2 z obrębu 03-06,

27) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 7/27 z obrębu 02-02,

28) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czernidłach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 46,

29) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 w obrębie 0014, Łęg , gmina Konstancin-Jeziorna,

30) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 440/1, 439 w obrębie 0014, Łęg , gmina Konstancin-Jeziorna,

31) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 62/2 i 33/7 w obrębie 01-06 w Konstancinie-Jeziornie,

32) wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/27 w obrębie 02-02, położonej przy ul. Jaworskiego 18 w Konstancinie-Jeziornie.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
11.czerwca - XLV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
28 maj 2014 - 22:30:35
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za rok 2013.

VI. Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2014,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019,

3) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/4 z obrębu 03-23 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mieszka 1.

4) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 169/5 w obrębie 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna.

5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Rycerskiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62 z obrębu 03-218.

6) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 9/2,33/2, 33/1, 34/1, 36/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 45/1, 46/1, 47/1, 49/1, 10/2 w obrębie 01-23 , w Konstancinie-Jeziornie.

7) nadania ścieżce zdrowia imienia Tomasza Hopfera,

8) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2020”,

9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła,

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 23, 87/2, 137/4, 138/1, 182 i 183/2 z obrębu 0004 (Czarnów) Gmina Konstancin-Jeziorna,

11) zmiany uchwały Nr 75/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg, zmienionej uchwałą Nr 348/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r.,

12) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg - etap 1,

13) zmiany uchwały Nr 323/V/25/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych,

14) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych - etap 1.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
25. czerwca - XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
19 cze 2014 - 22:24:04
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

V. Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wystąpienia mieszkańców.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok:
a) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2013,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały,

2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2013 rok:
a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2013,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały,

X. Korespondencja.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
10. września XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
27 sie 2014 - 08:38:46
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 10 września 2014r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.


Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji.

VI. Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014r.,

2) zmian uchwały budżetowej na rok 2014,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019,

4) zmiany Uchwały Nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji,

5) nadania imienia Jana Meistera Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie oraz Gimnazjum Nr 4 w Słomczynie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4,

6) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10, położonych w mieście Konstancin-Jeziorna,

8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek,

9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek,

10) nadania drodze wewnętrznej nazwy Aleja Miłośników Konstancina,

11) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/6 z obrębu 03-28,

12) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 25/3, 126/1, 126/2 z obrębu 01-24 polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 45 z obrębu 01-24,

13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 25/3, 126/1, 126/2 z obrębu 01-24 polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną numer 45 z Obr. 01-24.

14) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 25/3, 126/1, 126/2 z obrębu 01-24 polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 24, 25/1, 25/2, 126/3, 126/4 z obrębu 01-24,

15) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 25/3, 126/1, 126/2 z obrębu 01-24 polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 24, 25/1, 25/2, 126/3, 126/4 z obrębu 01-24,

16) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/1 z obrębu 01-16,

17) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 125/2, 136/2 w obrębie 01-14 oraz 9/2, 40/1 w obrębie 01-23 w Konstancinie-Jeziornie,

18) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 143/10 w obrębie 0002 Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna,

19) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz TP TELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na działce ewidencyjnej numer 177/7 w obrębie 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna,

20) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Uzdrowiskiem Konstancin-Zdrój S.A. dotyczącego sposobu zagospodarowania działki ewidencyjnej nr 3/6 z obrębu 03-08,

21) przyjęcia programu „Konstancińska Karta Mieszkańca”.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
22. paździenika - XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
10 pa 2014 - 19:26:10
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 22 października 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.


Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2014,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019,
3) zmieniająca uchwalę Nr 543/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
4) zmiany uchwały nr 313/IV/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie nadania statutu Konstancińskiego Domu Kultury,
5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015.,
6) zmiany uchwały Nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji,
7) przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,
8) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w Gminie Konstancin-Jeziorna,
9) zmiany uchwały Nr 266/V/20/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec,
10) uchylenia uchwały Nr 472/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej,
11) zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr 507/VI/41/2014 r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014 r.,
12) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej nr 137 w obrębie 03-15, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Królowej Bony,
13) wyrażenia zgody na użyczenie przez Gminę Konstancin-Jeziorna na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w miejscowości Parcela stanowiącej działkę ewidencyjną numer 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn,
14) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A., na działce ewidencyjnej nr 177/7 w obrębie 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna,
15) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej nr 9/15 w obrębie 03-26, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wierzbnowskiej,
16) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 10/28 z obrębu 02-02,
17) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 5/2, 6/2, 6/4 z obrębu 03-32,
18) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Parcela oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 22/8, 33/23, 51/23 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn,
19) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 12.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
I. sesja Rady Miejskiej VII kadencji
01 gru 2014 - 12:23:22
I sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (1.12.2014)

Komisarz Wyborczy w Warszawie na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) zwołuje I sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności uchwał.
II. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
III. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
IV. Wybór Przewodniczącego Rady.
V. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
VI. Wybór Komisji Rewizyjnej.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zakończenie obrad.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk
8.grudnia - II sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
05 gru 2014 - 14:13:45
Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz.594 z późń. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
III. Sprawy różne.
IV. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
29.12.2014 - III sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
17 gru 2014 - 16:48:47
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX, I i II sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wystąpienia mieszkańców.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2014,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019,

3) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

4) uchylenia uchwały Nr 623/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek,

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek,

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie.

X. Korespondencja.
XI. Rozpatrzenie skarg.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
14.01.2015 - IV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
06 sty 2015 - 17:39:06
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

2) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych oraz poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miejskiej,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej,

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,

5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020,

3. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego –Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2015r.,

4. ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego –Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2015,

5. określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

6. zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 532/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.

VIII. Wystąpienia mieszkańców.

IX. Korespondencja.

X. Rozpatrzenie skarg.

XI. Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
25. lutego 2015 - V sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
11 lut 2015 - 21:14:17
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2015,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020,

3) zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

4) zmiany uchwały nr 21/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia przez Gminę do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego na obszarze aglomeracji Konstancin-Jeziorna”, ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach konkursu nr: 15/POIiŚ/1.1/12/2014,

5) ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna,

6) zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych,

7) zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,

8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie,

9) wyrażenia zgody na zmianę nieprawidłowo obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej, stanowiącej prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku przy ul. Wilanowskiej 4A w Konstancinie-Jeziornie,

10) wyrażenia zgody na zmianę nieprawidłowo obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej, stanowiącej prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Konstancinie-Jeziornie,

11) wyrażenia zgody na zmianę nieprawidłowo obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej, stanowiącej prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku przy ul. Wilanowskiej 18 w Konstancinie-Jeziornie,

12) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 108 i 124 w obrębie 0005 Czernidła, gmina Konstancin-Jeziorna,

13) wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wierzejewskiego 8, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 75 z obrębu 03-10,

14) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz udziału we własności budynku nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 15
(dz.ew.8 z obr. 5-05-03).

IX. Korespondencja.

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
25.03.2015 - VI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
18 mar 2015 - 22:54:39
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z V sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2015,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020,

3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki,

4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna,

5. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych,

6. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

7. przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2015,

8. zmiany uchwały Nr 203/VI/21/2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1w Konstancinie-Jeziornie,

9. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.,

10. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer: 21/14, 158/24, 157/32, 157/35, 179/5, 180/3, 181/2, 184/2, 185/13 z obrębu 0004 Czarnów,

11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie,

12. uchylenia uchwały Nr 361/V/31/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych- dla działek o nr ew. 6/6, 6/8, 6/10,7/6 i 7/5 z obrębu 02-01,

13. zmiany uchwały Nr 391/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020”,

14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 58 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie,

15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.97 i 114 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie,

16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 21 z obrębu 03-08 w Konstancinie-Jeziornie,

17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 91/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie,

18. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie – dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05,

19. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 1 - dla działek o nr ew. 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna,

20. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie,

21. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 14/1 z obrębu 03-14 w Konstancinie-Jeziornie,

22. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie,

23. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 64, 65, 66, 67 i 68 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie,

24. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie,

25. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie,

26. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 13 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie,

27. zmiany w składzie osobowym Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,

28. rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Tadeusza Strulak na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań polegających na bezpodstawnym naliczaniu odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, naruszenia zasad praworządności i interesów Skarżących oraz przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy polegającego na nieustannym kierowaniu do Skarżących wezwań do zapłaty odsetek ustawowych.

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Korespondencja.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Grażyna Chojnowska
29.kwietnia - VII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
20 kwi 2015 - 23:20:10
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

VIII.Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmian Uchwały budżetowej na rok 2015.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020.

3.Udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.

4.Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.

5. Uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019”.

6. Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku.

7. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości.

8. Nadania imienia Jana Mejstera Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie oraz Gimnazjum Nr 4 w Słomczynie, wchodzących w skład zespołu Szkół Nr 4.

9. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2014.

10. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie za rok 2014.

11. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.

12. Wyrażenia zgody na aktualizację obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej, stanowiącej prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku przy ul. Wilanowskiej 4A w Konstancinie-Jeziornie.

13. Wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 93 w obrębie 01-04.

14. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 w obrębie 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

15. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedziba w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 17/2 w obrębie 01-27, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kołobrzeskiej.

IX. Wystąpienia mieszkańców. Realizacja punktu porządku obrad „Wystąpienia mieszkańców” jest przewidywana około godziny 14.00.

X. Korespondencja.

XI. Rozpatrzenie skarg.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
27.maja - VIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
12 maj 2015 - 22:53:16
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny zawiadamia, że w dniu 27 maja 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z VII sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian Uchwały budżetowej na rok 2015,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020,

3. zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie w sprawie przejęcia od naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2014,

6. lokalizacji Przedszkola,

7. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

8. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do różnicy ceny jednego m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2015,

9. zmiany uchwały nr 17/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2015r,

10. wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej zniesienia współwłasności budynku i współużytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Emilii Plater 15 (dz.ew.8 z obr.5-05-03),

11. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 45/7 w obrębie 01-29, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kazimierza Pułaskiego,

12. wyrażenia zgody ma ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 25/3 i 126/1 w obrębie 01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej,

13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o odpłatnym korzystaniu z nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających sięgacza ulicy Kołobrzeskiej (dz.ew.42 z obr.01-28),

14. uchylenia uchwały Nr 605/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.23, 87/2, 137/4, 138/1, 182 i 183/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,

18. rozpatrzenia ponownej skargi Państwa Lilii i Zbigniewa Sokół na działanie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,

19. nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Mirkowskiej i Bielawskiej imienia Majora Włodzimierza Kozakiewicza „Barry’ego”.

X. Wystąpienia mieszkańców.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu porządku obrad „Wystąpienia mieszkańców” jest przewidywana około godziny 14.00.Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
24.06.2015 IX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
11 cze 2015 - 14:16:49
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok:
a) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2014,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały,

2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014 rok:
a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały,

3. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 56,

4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno- zachodniego - I etap- dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28.

X. Wystąpienia mieszkańców. Realizacja punktu porządku obrad „Wystąpienia mieszkańców” przewidywana jest około godziny 14.00.

XI. Korespondencja.

XII. Rozpatrzenie skarg.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski