Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
30 lis 2017 - 11:40:09
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
załącznik do uchwały Nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z dnia 22 listopada 2017 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1 - Przedmiot regulaminu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.


Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.


§2 - Obowiązek pozbywania się odpadów oraz selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek systematycznego pozbywania się odpadów komunalnych poprzez ich zbieranie i przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) odpady segregowane papier,
2) odpady segregowane szkło,
3) odpady segregowane metale i tworzywa sztuczne,
4) odpady segregowane ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte opony,
8) przeterminowane leki,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne,
11) inne odpady komunalne w szczególności: chemikalia i opakowania po nich, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe itp.,
12) odpady niebezpieczne – oleje, smary itp.

3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji opisanych w ust. 2 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.

4. Frakcje odpadów wymienione w ust. 2 pkt 1-7 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością określoną w §12 Regulaminu.

5. Właściciele nieruchomości na terenie których powstają odpady biodegradowalne, zobowiązani są do ich przekazywania podmiotowi odbierającemu lub kompostowania w przydomowym kompostowniku.

6. Opakowania z materiałów wymienionych w ust.2 pkt 1 - 3 należy opróżnić z zawartości.

7. Nakrętki z opakowań należy odkręcić, a jeśli rodzaj materiału na to pozwala, opakowanie należy trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika lub worka.

8. Odpady oznaczone jako „papier” nie mogą być zanieczyszczone oraz zawierać mokrego papieru i mokrej tektury.

9. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli są obowiązane do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

10. Zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:
1) śniegu,
2) gorącego popiołu i żużla,
3) odpadów niebezpiecznych,
4) odpadów wymienionych w § 2 ust. 2.

§3 - Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, z wyłączeniem chodników na których dopuszczono płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, należy uprzątać niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast inne zanieczyszczenia - w miarę potrzeby.

2. Błoto, śnieg i lód należy gromadzić w pryzmach w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

3. Zarządcy dróg zobowiązani są do pozbywania się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników przyległych do drogi publicznej.

§4 - Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że podczas mycia pojazdów samochodowych powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ścieki tego rodzaju nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób postępowania z powstającymi w skutek naprawy odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


§5 - Wymagania ogólne dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów.

1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zgodne z Polskimi Normami.

2. Należy stosować pojemniki o pojemnościach od 0,12m3 do 0,24m3 oraz kontenery o pojemności nie mniejszej niż 5,5m3.

3. Pojemność i ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości powinny pozwalać na zbieranie całego strumienia tych odpadów, z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru określonej w §12.

4. Kolor i oznaczenie pojemników powinno spełniać następujące wymagania:
1) pojemnik do zbierania odpadów segregowanych papier – kolor niebieski lub oznaczony napisem „Papier”,
2) pojemniki do zbierania odpadów segregowanych ze szkła – kolor zielony lub widoczny napis „Szkło”,
3) pojemniki do zbierania metalu i tworzyw sztucznych – kolor żółty lub oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4) pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych – kolor czarny lub oznaczony napisem „Odpady zmieszane”,
5) pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów biodegradowalnych w tym zielonych – kolor brązowy lub oznaczony napisem „Bio”.

5. Kosze uliczne ustawione wzdłuż dróg publicznych powinny posiadać minimalną pojemność 20 litrów i posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 6 - Wymagania ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów.

1. Należy stosować worki o pojemności 120 litrów, wykonane z folii o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie z uwzględnianiem charakteru segregowanych odpadów.

2. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być oznakowane w następujący sposób:
1) odpady segregowane papier - kolor niebieski i oznaczone napisem papier,
2) odpady segregowane ze szkła - kolor zielony i oznaczone napisem szkło,
3) odpady segregowane metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty i oznaczone napisem metale i tworzywa,
4) odpady segregowane ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – kolor brązowy i oznaczone napisem bio.

§ 7 - Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Do zbierania odpadów zmieszanych należy stosować pojemniki o pojemności od 0,12 m3 do 0,24 m3, spełniające wymagania określone w § 5.

2. Pojemność pojemnika lub pojemników do zbierania odpadów zmieszanych z danej nieruchomości powinna umożliwiać zebranie całego strumienia tych odpadów, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości ich odbioru, określonej w § 12 ust 2.

3. Do zbierania odpadów segregowanych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpadów biodegradowalnych należy stosować worki spełniające wymagania określone w § 6 lub pojemniki spełniających wymagania określone w §5.

4. Pojemność i ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 3, powinna pozwalać na zbieranie całości określonego strumienia odpadów, z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru, określonej w § 12 ust. 2

§ 8 Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych papieru, szkła metali i tworzyw sztucznych należy stosować pojemniki spełniające wymagania określone
w § 5, o minimalnej pojemności 0,12 m3 chyba, że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe, wówczas dopuszczalne jest stosowanie pojemników o mniejszych pojemnościach.

2. Dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości pojemników, dopuszcza się zlokalizowanie jednego gniazda pojemników, wspólnego dla kilku nieruchomości.

3. Do zbierania odpadów biodegradowalnych zawierających odpady zielone należy stosować kontenery o pojemności nie mniejszej niż 5 m3.

§9 Szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1. Do zbierania odpadów zmieszanych na nieruchomościach niezamieszkałych, należy stosować pojemniki spełniające wymagania określone w § 5 o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości, uwzględniając poniższe ogólne wytyczne:
1) dla obiektów biurowych i zakładów usługowych: 10 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na 1 pracownika, nie mniej jednak niż 1 pojemnik 120 litrów,
2) dla obiektów gastronomicznych: 20 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na miejsce w restauracji lub stołówce,
3) dla obiektów hotelowych i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania: 20 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na łóżko,
4) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze (w tymzakładów opieki zdrowotnej, przychodni): 3 litry pojemności pojemnika tygodniowo na każdego ucznia, pacjenta,
5) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe: 50 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na 10 m2 powierzchni handlowej,
6) dla szpitali i domów pomocy społecznej: 20 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na łóżko,
7) dla targowisk: 5 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na 10 m2 powierzchni targowiska,
8) dla ogródków działkowych: 20 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 5 litrów pojemności pojemnika poza tym okresem,
9) dla domków letniskowych minimum jeden pojemnik 0,12 m3 .

2. Na nieruchomościach, na których odpady są zbierane selektywnie, pojemność pojemnika do zbierania każdego ze strumieni odpadów powinna pozwalać na zbieranie w całości każdej frakcji odpadów, z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości ich odbioru, określonej w § 12 ust 2.

§ - 10 Warunki rozmieszczania pojemników w miejscach publicznych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego w szczególności na przystankach komunikacyjnych, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych.

2. Pojemniki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza się na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód i gleby.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o czystość i porządek miejsca w którym znajdują się pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane przez właścicieli w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11 - Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych.


1. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w terminach odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady komunalne swobodny dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych, umożliwiając opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź mienia.

2. W przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, w terminach odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania odpadów przed wejście na teren nieruchomości lub umożliwienie swobodny dostęp do pojemników zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości wejścia na posesję. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

3. W przypadku gdy na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

4. Odpady należy wystawić w dniu odbioru przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem, a do tego czasu
przechowywać je na terenie nieruchomości. Nie dopuszcza się wystawiania pojemników lub worków z odpadami w dniu poprzedzającym odbiór lub wcześniej.

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane z nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne powinny być udostępnione w wyznaczonym dniu ich odbioru, w sposób umożliwiający swobodny dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

§ 12. - Minimalne wymagane częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych.

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych jest dostosowana do charakteru nieruchomości, w szczególności potrzeb mieszkańców, użytkowania terenu lub prowadzonej działalności, z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w ust. 2.

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy:
a) dla odpadów segregowanych papier – jeden raz w miesiącu,
b) dla odpadów segregowanych szkło - jeden raz w miesiącu,
c) dla odpadów segregowanych metal i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu,
d) dla odpadów wielkogabarytowych - dwa razy w roku,
e) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dwa razy w roku,
f) dla odpadów biodegradowalnych: -w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia raz na dwa tygodnie – odpady spożywcze i kuchenne, -w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz na dwa tygodnie – odpady zielone,
g) dla odpadów zmieszanych – co dwa tygodnie,
h) zużyte opony – dwa razy w roku,
i) choinki –raz w roku, w okresie poświątecznym,
j) przeterminowane leki – odbiór z pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy,

2) zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na której zamieszkują mieszkańcy:
a) dla odpadów segregowanych papier - jeden raz w tygodniu,
b) dla odpadów segregowanych ze szkła – jeden raz w miesiącu,
c) dla odpadów segregowanych z metalu i tworzywa sztucznego - jeden raz w tygodniu,
d) dla odpadów wielkogabarytowych – raz na kwartał,
e) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – raz na kwartał,
f) dla odpadów biodegradowalnych – odbiór z pojemników o pojemności do 0,30 m3- trzy razy w tygodniu,
g) dla odpadów biodegradowalnych zawierających odpady zielone - odbiór od 1 kwietnia do 30 listopada – raz na dwa tygodnie na zlecenie Zamawiającego przekazane nie później niż 48 godzin przed terminem podstawienia kontenera. Pojemność kontenera ustalana każdorazowo – odbiór odpadów w ciągu 24 godzin od podstawienia kontenera.
h) dla odpadów zmieszanych – trzy razy w tygodniu,
i) zużyte opony – raz na kwartał,
j) choinki – odbiór dwukrotny, w okresie poświątecznym z terenu przed altankami śmietnikowymi według harmonogramu.
3) na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) dla odpadów segregowanych papier - jeden raz w miesiącu,
b) dla odpadów segregowanych ze szkła – jeden raz w miesiącu,
c) dla odpadów segregowanych z metalu i tworzywa sztucznego – jeden raz w miesiącu,
d) dla odpadów biodegradowalnych: - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia - jeden raz w miesiącu – odpady spożywcze i kuchenne; w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz na dwa tygodnie – odpady zielone,
e) dla odpadów zmieszanych – trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki lub wtorki, czwartki, soboty ).

3. Ustala się następujące, minimalne częstotliwości odbioru odpadów z koszy ulicznych:
1) w okresie kwiecień-wrzesień dwa razy w tygodniu,
2) w okresie październik-marzec raz w tygodniu.

4. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6-12 Regulaminu, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są dostarczać systematycznie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są systematycznie pozbywać się odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6-12 Regulaminu.

§ 13 - Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział V - Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 14 - Przetwarzanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych.

1. W zakresie gospodarki odpadami gmina Konstancin-Jeziorna została włączona do Regionu Warszawskiego, zwanego dalej „Regionem”.

2. Odpady zmieszane, odpady biodegradowalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych należy zagospodarowywać w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku, gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
odpady komunalne z gminy Konstancin-Jeziorna należy kierować, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji zastępczych, wyznaczonych dla Regionu i zlokalizowanych na jego terenie.

Rozdział VI - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 15
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.


1. Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także innych zwierząt.

3. Na tereny publiczne psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.

§ 16 - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1. Osoby przebywające ze zwierzętami domowymi na terenach publicznych mają obowiązek bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z miejsc publicznych, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, terenów zielonych.

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na „odpady zmieszane”.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy właścicieli psów asystujących oraz służb korzystających z psów, w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Rozdział VII
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 17 - Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.


1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w granicach miasta na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Poza obszarem określonym w ust. 1 utrzymywanie zwierząt gospodarskich zabronione jest na terenach zajętych przez budownictwo wielolokalowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt gospodarskich,
2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości dla środowiska do obszaru nieruchomości, na której zwierzęta są utrzymywane.

4. Dopuszcza się hodowlę pszczół w ulach na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem, że ule są ustawione w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od granicy nieruchomości, w taki sposób, że wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowią uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia..


§ 18

1. Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:
1) budynkami wielolokalowymi,
2) obiektami o charakterze oświatowym, leczniczym, opiekuńczo-wychowawczym, hotelowym oraz zbiorowego zakwaterowania i żywienia,
3) obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do sprzedaży, przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych,
4) obiektami wykorzystywanymi do gospodarki odpadami.

3. Ustala się następujące terminy deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od 1 do 30 kwietnia,
2) w okresie jesiennym od 1 do 30 listopada.

4. W przypadku wystąpienia gryzoni deratyzację należy wykonać niezwłocznie.

Źródło: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Uzasadnienie__
do Uchwały Nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziornaz dnia22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres, na jakie zostały wydane jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Powoduje to konieczność dostosowania treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna do treści zaktualizowanej ustawy. W związku z powyższym, z mocy obowiązującego prawa, należy podjąć nową uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna".
Przedłożony projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie.
Id:Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-11-30 14:30 przez mania.
Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.
Dostępni użytkownicy
Goście: 55
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017