Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Sesje RM VI kadencji - 2010-2014
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 11.12.2010 - 22:44:20

[b]I sesja[/b] VI kadencji odbyła się w dwóch terminach:
pierwsza część 2 grudnia o godz.15
druga część po wyborach burmistrza - 10 grudnia o godz 13

[b]II sesja odbędzie się we wtorek 14 grudnia o godz 16 [/b]- jak zwykle w lokalu RM przy ul. Świetlicowej.
[u]W czasie tej sesji p.Kazimierz Jańczuk - nowy Burmistrz Konstancina-Jeziorny złozy ślubowanie[/u]

[color=#0033FF]sprawozdania z obu sesji, znajdą Państwo tu:[/color] http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,69035Zmieniany 4 raz/y. Ostatnio 2010-12-21 11:44 przez mania.

--
II sesja VI kadencji RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.12.2010 - 22:54:40

II sesja, która odbyła sie zgodnie z zapowiedzią we wtorek 14 grudnia, została przez Przewodniczącego RM przerwana do piątku 17 grudnia, do godz. 15.00,

Komentarz do pierwszej częsci II sesji tu: http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,69035Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-12-21 11:49 przez mania.

--
druga część II sesji RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 18.12.2010 - 18:26:04

[color=#0033FF]Obszerny komentarz radnego Tomasza Zymera do drugiej części II sesji, która odbyła się w piątek 17 grudnia[/color]

jak i pozostałe

tu: http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,69035Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-12-21 11:51 przez mania.

--
I sprawozdanie z pracy Burmistrza
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 20.12.2010 - 09:31:17

[b][color=#FF0000]sprawozdanie nowego burmistrza, p. Kazimierza Jańczuka, z pierwszych trzech dni urzędowania, przedstawione na sesji w dniu 17 grudnia br[/color][/b].

tu: http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,69036

sporo na temat zamierzeń burmistrza w sprawozdaniu z komisji rozwoju i ładu tu:
http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,69010Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-12-21 11:58 przez mania.

--
III sesja RM - 29 XII 2010
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 25.12.2010 - 22:11:52

Konstancin-Jeziorna, dn. 22.12.2010 r.


BRM. 0050/ 167 /2010

[b]ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zaprasza do wzięcia udziału w III sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010r. o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1,[/b]

zwołanej na wniosek Burmistrza Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 480/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 163, poz. 4056).

[b]Porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Informacja Burmistrza o pracy urzędu między sesjami.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

1) w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
2) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Gminę Konstancin-Jeziorna Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącego powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

VIII. Wolne wnioski.

IX. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski

--------------------------------
źródło: http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/25/34/25344/III_sesja_nadzwyczajna_w_dniu_29.12.2010_r.pdf

--
zapowiedź sesji 26 stycznia oraz 20 lutego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 05.01.2011 - 20:02:08

[b]26.01.2011 - Sesja Rady Miejskiej[/b]

P. Andrzej Cieślawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, informuje: sesja budżetowa Rady odbędzie się dopiero ok. 20 lutego (będzie trwała ok. tygodnia), a to ze względu na nieustaloną sytuację dotyczącą środków unijnymi na Hugonówkę, Park Zdrojowy oraz kwestię wydatków przechodzących na ten rok z roku 2010. [u]Sesja 26 stycznia nie będzie w związku z tym sesją budżetową.[/u]

--
IV sesja RM - 26 stycznia 2011
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 17.01.2011 - 00:07:15

Konstancin – Jeziorna, dn. 11.01.2011r.

BRM. 0050/ 7/2011

[b]ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2011r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.[/b]

[b]Proponowany porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z XLVII, I, II i III sesji.

VI. Informacja Burmistrza z pracy urzędu między sesjami.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 8 listopada 2004r. zawartego pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa, Gminą Konstancin-Jeziorna, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego przebudowy niektórych istniejących wałów przeciwpowodziowych,

2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok,

3. uchylenia uchwały Nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna oraz nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna,

4. zmiany uchwały Nr 9/VI/2/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Wystąpienia mieszkańców.

X. Wolne wnioski.

XI. Korespondencja.

XII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
[i]Andrzej Cieślawski[/i]

______________________________________________________________________
źródło informacji - BIP K-J

--
V sesja RM - 10 lutego 2011
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.02.2011 - 20:01:17

Konstancin-Jeziorna, dn. 04.02.2011 r.

BRM. 0050/23 /2011

[b]ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zaprasza do wzięcia udziału w V sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2011r. o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1, zwołanej na wniosek Burmistrza Gminy[/b] w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin- Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 480/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 163, poz. 4056).

[b]Porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
[b]V. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2009-2013.[/b]
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski
VIII. Informacja Burmistrza o pracy urzędu między sesjami.
IX. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-02-07 21:14 przez mania.

--
VI sesja RM - 21 lutego 2011
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.02.2011 - 21:12:59

Konstancin-Jeziorna, dnia 04.02.2011r.

BRM. 0050/24 /2011

[b]ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2011 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.[/b]

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Wystąpienia mieszkańców.

VI. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII.Podjęcie uchwał w sprawie:

[b]1. uchwalenia budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011:[/b]

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych oraz poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

[b]2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2016,[/b]

3. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu z tytułu dzierżawy budynku przy ul. Słowiczej 14 dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej na rok 2011,

4. ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności gminnej należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla samorządowego zakładu budżetowego –Zakład Gospodarki Komunalnej na rok 2011,

5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Jaworskiego 21 A,

6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Letnia 14, dz. nr 46 w obrębie03-04 o pow. 0,1907 ha),

7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Chylicka 31, dz. nr 35 w obrębie 03-06 o pow. 0,3551 ha),

8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Żeromskiego 9 i 11, dz. nr 64 i 65 w obrębie 03-13 o łącznej powierzchni 0,4138 ha),

9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Kościelna 28, dz. nr 41 w obrębie 03-19 o pow. 0,1823 ha),

10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Pułaskiego 4, dz. nr 119/1 w obrębie 01-26 o pow. 1,0227 ha).

IX. Korespondencja.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
[i]Andrzej Cieślawski[/i]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-02-07 21:13 przez mania.

--
VII sesja RM - 30 marca 2011r.
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 17.03.2011 - 19:48:54

Konstancin-Jeziorna, dnia 15.03.2011r.

BRM. 0050/59/2011

[b]ZAWIADOMIENIE[/b]

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 480/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2010r. Nr 163, poz. 4056) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu [b]30 marca 2011r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.[/b][b]Proponowany porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołów z IV, V i VI sesji.

VI.Wystąpienia mieszkańców.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2011,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2011-2017,

3. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

4. dopłaty do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków komunalnych dla mieszkańców
Gminy Konstancin-Jeziorna,

5. ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej na 2011 r.,

6. przyznania dotacji budżetowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie na realizację programu zdrowotnego „Medycyna Szkolna” w 2011 roku,

7. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w projekcie budżetu Gminy Konstancin- Jeziorna na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki,

8. określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,

9. ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich,

10. zmiany uchwały Nr 541/IV/34/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych,

11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie,

12. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Mirkowskiej 39A w trybie przetargowym,

13. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (dz. nr 35 z obrębu 03-06 przy ul. Chylickiej 31 oraz dz. nr 64 i nr 65 z obrębu 03-13 przy ul. Żeromskiego 9 i 11),

14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 4 w obrębie 03-21 przy ul.Potulickich 30),

15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 6/3 w obrębie 03-23 przy ul. Wilanowskiej),

16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 58 w obrębie 03-05 przy ul. Moniuszki 13 i 13 A),

17. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Konstancin-Jeziorna nieruchomości w drodze darowizny (dz. nr 122/6, nr 122/9 i 122/12 w obrębie Kawęczynek- Borowina),

18. ustanowienia służebności (na dz. nr 7/10 w obrębie 01-18 w Konstancinie- Jeziornie przy ul. Dolnej),

19. wyrażenia zgody na zmianę umowy z dnia 26.02.1979 r. dotyczącej oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu (dz. nr 26 w obrębie 03-04 położonej
przy ul. Leśnej 35),

20. zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej Nr 724,

21. przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

XI.Korespondencja.

XI.Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
[i]Piotr Stankiewicz[/i]

_________________________________________________________________
źródło BIPZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-17 19:50 przez mania.

--
VIII Sesja RM - nadzwyczajna - 19 kwietnia
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 13.04.2011 - 16:14:39

Konstancin-Jeziorna, dn. 13.04.2011r.
BRM. 0050/ 75 /2011

[b]ZAWIADOMIENIE[/b]

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zaprasza do wzięcia udziału w VIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2011r. o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1, zwołanej na wniosek Burmistrza Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 480/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 163, poz. 4056).

[b]Porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017,
2. zmian uchwały budżetowej na rok 2011.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Wolne wnioski

VIII. Informacja Burmistrza o pracy urzędu między sesjami.

IX. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
[i]Andrzej Cieślawski[/i]

--
IX sesja RM - 28 kwietnia
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.04.2011 - 23:05:38

Konstancin-Jeziorna, dnia 13.04.2011r.
BRM. 0050/ 74/2011

[b]ZAWIADOMIENIE[/b]

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Konstancin – Jeziorna zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2011r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

[b]Proponowany porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Wystąpienia mieszkańców.

VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

[b]VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:[/b]

1. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna,

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła,

3. zmiany uchwały Nr 542/IV/34/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna,

4. zmiany uchwały Nr 179/II/29/96 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27.05.1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i stołecznego uzdrowiska Konstancin-Jeziorna (zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Nr 69/XIX/87 z dnia 29 stycznia 1987r.) w części obejmującej teren Skolimowa Północno-Zachodniego, zmienionej uchwałą nr 208/II/31/96 z dnia 16 września 1996r., uchwałą nr 417/III/51/2002 z dnia 24 września 2002r., uchwałą nr 303/IV/19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. oraz uchwałą nr 325/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r.,

5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych, zatwierdzonego uchwałą Nr 413/III/51/2002 z dnia 24 września 2002 r.,

6. udzielenia pomocy rzeczowej dla samorządu Województwa Mazowieckiego,

7. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego,

8. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

9. ustanowienia służebności ( dz. ewid. nr 21 w obrębie 03-13, dz. ewid. nr 21 w obrębie 03-10, dz. ewid. nr 17 w obrębie 03-10),

10. zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych,

11. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie,

12. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,

13. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

IX.Korespondencja.

X. Wolne wnioski.

XI.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

--
X sesja RM - 31 maja
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 17.05.2011 - 22:13:15

Konstancin-Jeziorna, dnia 17.05.2011r.
BRM. 0050/ 87/2011

[b]ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 31 maja 2011r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul.Świetlicowej 1 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji.

V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Wystąpienia mieszkańców.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

[b]IX. Podjęcie uchwał w sprawie:[/b]

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2011,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2011-2017,

3. ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin -
Jeziorna,

4. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziornie,

6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie - Jeziornie,

7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie – Jeziornie,

8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 z obrębu Habdzin gm. Konstancin – Jeziorna,

9. ustanowienia służebności,

10. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Konstancin – Jeziorna w drodze
darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. nr ewid. 67/7 w obrębie 03-12),

12. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. nr ewid. 95 w obrębie 03-12),

13. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. nr ewid. 39/32 w obrębie 03-12),

14. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. nr ewid. 39/34 w obrębie 03-12),

15. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie – Jeziornie,

16. zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna,

17. zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna,

18. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna,

19. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna,

20. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna.

X. Korespondencja.

XI. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
[i]Andrzej Cieślawski[/i]

--
XI sesja RM - 14 czerwca w Z.Szk. na Żeromskiego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 08.06.2011 - 15:40:27

Konstancin-Jeziorna, dnia 30.05.2011r.
BRM. 0050/ 99 /2011

[b]ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2011r. o godz. 14.00 [u]w Zespole Szkół Nr 2 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Żeromskiego 15[/u] w Konstancinie-Jeziornie (sala gimnastyczna) odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.[/b]

[b]Proponowany porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

[b]V. Podjęcie uchwał w sprawie:[/b]

1. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych.

VI. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wolne wnioski.

IX. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski

--
XII sesja RM = 29 czerwca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.06.2011 - 09:29:13

Konstancin-Jeziorna, dnia 13.06.2011r.
BRM. 0050/110/2011

[b]ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2011r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:[/b]

I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

VI. Wystąpienia mieszkańców.

VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

[b]IX. Podjęcie uchwał w sprawie:[/b]

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok:
a) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy za rok 2010,
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały.
2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2010 rok:
a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

3. stwierdzenia zgodności projektu [u]miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancin-Jeziorna[/u] – ETAP I z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – ETAP I,

5. przystąpienia do sporządzenia [u]zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn[/u], zatwierdzonego uchwałą Nr 483/V/44/2010 z dnia 14 czerwca 2010r.,

6. przystąpienia do [u]zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach[/u], zatwierdzonego uchwałą Nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009r.,

7. zmian uchwały budżetowej na rok 2011,

8. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

9. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2010,

10. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie za rok 2010,

11. przyznania w roku 2011 dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,

12. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Konstancin-Jeziorna nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa –Agencji Nieruchomości Rolnych,

13. opłat za [u]usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach uzupełniających („L”) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna[/u],

14. zmiany w składzie osobowym Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,

15. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w gminnym Żłobku Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie,

16. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

17. zmiany w składzie osobowym Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,

18. zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,

19. zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,

20. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

X. Korespondencja.

XI. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski

--
Wakacje radnych i termin sesji wrzesniowej
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 09.08.2011 - 15:49:25

15.07-15.08 przerwa wakacyjna w pracy Rady

8.09 (czwartek) godz. 15.00 - sesja Rady Miejskiej

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.