Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: <--1234
Bieżąca strona: 4 z 4
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2011 - 17:11:59

Nie biedna, tylko głupia, bo możliwość budowania na terenach zalewowych powinna być ściśle kontrolowana, co zapewniają plany miejscowe - a te tworzy właśnie gmina.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2011 - 22:51:56

Firma chce inwestować 140 mln-"T.Zymer"a nie stać ją na klapę.To klapa.Już w Wilanowie popierali radni partnerstwo publiczno-prywatne:ratusz i biblioteka .Straszą do dziś.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Mixiorek (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2011 - 22:59:45

[quote Bogusław Komosa]Firma chce inwestować 140 mln-"T.Zymer"a nie stać ją na klapę.To klapa.Już w Wilanowie popierali radni partnerstwo publiczno-prywatne:ratusz i biblioteka .Straszą do dziś.[/quote]

Rozumiem, że przykłady udanego PPP nie istnieją? Nałęczów, itp.
Ja nie widzę nadziei dla Konstancina na szybki rozwój bez inwestycji, które finansuje inwestor prywatny.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2011 - 09:27:23

Jest wiele przykładów korzystnego PPP. W Wilanowie urzędnicy podpisali kiepską umowę spółki i nie sprawdzili kontrahenta, z którym tę spółkę zawarli.

W Kcinie, w projekcie inwestycji nad Jeziorką nie mowy o żadnym PPP, to jest całkowicie kapitał własny inwestora prywatnego. Rola gminy polega na tym, aby tak zapisać plan, żeby przedstawiony radnym projekt został zrealizowany właśnie w takim zakresie.

Pan Radny Komosa znowu straszy, gmina w to przedsięwzięcie nie będzie inwestować ani jednej złotówki.

Może być problemem dla gminy, jeżeli inwestor dostanie pozwolenie na budowę, rozpocznie inwestycję, a potem zabraknie mu pieniędzy i taka rozgrzebana budowa będzie stała. W gminie są kompetentni urzędnicy i prawnicy, którzy wiedzą, że kondycję firmy można sprawdzić. Może też (na tym się nie znam) istnieje możliwość złożenia gwarancji, że inwestor jest w stanie wykonać projekt. Moje rozważania dotyczą jedynie projektu nad Jeziorką, a nie na Łąkach Oborskich.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-18 09:56 przez Hesia-Mela.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2011 - 09:36:44

[quote Hesia-Mela](...) W Wilanowie urzędnicy podpisali kiepską umowę spółki i nie sprawdzili kontrahenta, z którym tę spółkę zawarli.(...)[/quote]

... czyli to urzędnicy schrzanili robotę ?!? Niemożliwe !!! Przecież zostali starannie dobrani w długim procesie rekrutacji, ich kwalifikacje są najwyższe z możliwych, ich zwierzchnicy należą do słusznej politopcji ... Przeciez wszyscy wiedzą, że to kapitalista prywaciarz jest winny ... (oczywiście w grze "to nie my, to oni").

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2011 - 09:48:52

Przypomnę tylko że ówcześni włodarze zostali aresztowani przez CBA, a prokuratura postawiła im chyba zarzuty za ratusz.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2011 - 10:48:18

[quote]ich kwalifikacje są najwyższe z możliwych[/quote]
brutalna prawda jest taka, że ograniczenia prawne tyczące zatrudnienia w adminstracji powodują, że na pracowników z takimi kwalifikacjami urzędy pozwolić sobie nie bardzo mogą...
co nie zmienia faktu, że urzędy winny dbać o to, by zatrudniony personel był właściwie szkolony i motywowany do rzetelnej pracy!

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2011 - 11:18:51

... czyli świadomie i w glorii Prawa [u]godzimy się na wiadomą z góry bylejakość, a potem kaprysimy,[/u] że efekt końcowy różni się od naszych fantazji nt europejskich i światowych standardów ...
no ale w ustawce pod Grunwaldem znów daliśmy łupnia Niemcom !

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2011 - 12:32:44

tu nawet nie chodzi o ograniczenia prawne, co finansowe. Bo mam watpliwosci czy ktos z uprawnieniami chetnie sobie popracuje za 1,5 tys. zl.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Obserwator2 (IP zapamiętane)
Data: 04.08.2011 - 17:08:34

http://msp.gov.pl/portal/pl/250/17355/Zaproszenie_do_negocjacji_w_sprawie_nabycia_udzialow_spolki_Uzdrowisko_Konstanci.html

Prywatyzacja Uzdrowiska. Informacja Ministra Skarbu

--
MINISTER SKARBU PAŃSTWA RP zaprasza do negocjacji ws.nabycia udziałów sp.Kcin
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.08.2011 - 17:55:22

[color=#3300FF]Komunikaty prywatyzacyjne[/color]

[color=#CC0000][b]Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki „Uzdrowisko Konstancin - Zdrój” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna
Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 29 sierpnia 2011 r. o godzinie 14:00[/b]

[b]MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki

„Uzdrowisko Konstancin - Zdrój” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna[/b]

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 – tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą" oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664), [b]zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia: 16.726 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) zł każdy, stanowiących 95,25% kapitału zakładowego spółki „Uzdrowisko Konstancin - Zdrój” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, 05 – 510 Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 15, zwanej dalej „Spółką”.[/b]Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, tj. 834 udziałów. Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie udziałów nieobjętych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych udziałów.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitacyjne.

Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów Spółki, zwane dalej również Potencjalnymi Inwestorami, które po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa od poniedziałku do piątku, w terminie od dnia 5 sierpnia 2011 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki w godz. 10.00 – 15.00, po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż w ciągu trzech 3 miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, będą mogły odebrać „Memorandum informacyjne o Spółce”, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Cena za udostępnienie „Memorandum informacyjnego o Spółce” wynosi 100 (słownie: sto) złotych i jest płatna na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim nr 33 1010 1010 0025 1222 3100 0000 (potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać przy odbiorze „Memorandum informacyjnego o Spółce”).

Osobą odpowiedzialną za wydawanie „Memorandum informacyjnego o Spółce” jest Pani Paulina Warszewska, pokój 590, tel. 22 695 83 11, faks 22 695 95 29.

[u]Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:[/u]

1.Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum):
a) firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum)/ imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przez upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora,
d) statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
e) informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców,
f) dane na temat struktury i sfer działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,
g) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Potencjalnych Inwestorów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok,
h) pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik.

W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1 - Prezentacja Potencjalnego Inwestora powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.
2.Deklaracja co do ilości udziałów, jakie Potencjalny Inwestor zamierza nabyć.
3.Określenie źródeł finansowania zakupu udziałów. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
4.Proponowana cena netto za jeden udział (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) i wartość wszystkich udziałów, jakie zamierza nabyć Inwestor.
5.Deklaracja Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania udziałów Spółki nabytych od Skarbu Państwa.
6.Deklarowany przez Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.
7.Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
8.Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników.
9.Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.
10.Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora.
11.Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
12.Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie.
13.Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).
W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do ceny, inwestycji oraz podwyższenia kapitału Spółki do porównania złożonych odpowiedzi brana będzie niższa z kwot.

Uwaga: w przypadku, gdy Inwestor jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym Ministerstwo oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy).

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.

[b]Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet udziałów Spółki, a także ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.[/b]

Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za udziały przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki.

[b]Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki upływa w dniu 29 sierpnia 2011 r. o godzinie 14:00.[/b]

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku polskim, wydrukowana z numerami stron oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku oferty wstępnej złożonej przez konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Prywatyzacji, pok. 501, tel. 22 695 87 22, faks 22 695 88 18, w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez kuriera.

Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółki Uzdrowisko Konstancin - Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna – NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikacje Potencjalnego Inwestora.
Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej do dnia 16 września 2011 r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum informacyjnym o Spółce; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziałów Spółki.

Minister Skarbu informuje, że do majątku Spółki zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnianym „Memorandum informacyjnym o Spółce”.


Data publikacji : dn.4 sierpnia 2011

Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Departament Prywatyzacji[/color]

dokument w oryginale mozna przeczytać tu: http://msp.gov.pl/portal/pl/250/17355/Zaproszenie_do_negocjacji_w_sprawie_nabycia_udzialow_spolki_Uzdrowisko_Konstanci.html[color=#9900CC]Obserwatorowi2 dziekuję za podanie namiaru na treść pisma
m[/color]

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 04.08.2011 - 20:14:22

To wygląda jak żart!

Jeden dom z działką w strefie A może tyle kosztować.

To może oznaczać koniec uzdrowiska.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Klaudiusz (IP zapamiętane)
Data: 05.08.2011 - 06:40:02

Hesiu o czym ty piszesz? wartość nominalna udziałów nie musi - i raczej nie będzie - podstawą do wyceny.... udziały będą tyle warte, ile ktoś za nie zapłaci.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 05.08.2011 - 12:17:31

Ależ drogi Klaudiuszu, ja odróżniam cenę nominalną sprzedawanych udziałów w spółce, od ich wartości rzeczywistej.
Zastanawiam się właśnie w czyim interesie jest tak niska cena nominalna.

Sensem takiej sprzedaży jest między innymi zysk skarbu państwa, a co to za kwota ok.8.5 miliona złotych dla budżetu Polski, chyba na tusz do pieczątek, których używają urzędnicy. Za taką cenę ministerstwo jest gotowe sprzedać 10 ha terenów w strefie A Kcina, a to oznacza 85zł za m2. Co z tego, że nabywca oświadczy, że ma 20 mln do zainwestowania, a potem zmieni zdanie i za parę lat sprzeda po kawałku to co mu "zbywa". A przebicie na takiej transakcji, no chyba niezłe, to po co się wysilać na jakieś funkcje uzdrowiskowe.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Leki (IP zapamiętane)
Data: 05.08.2011 - 13:38:53

To jakieś nieporozumienie - wartość nominalna udziałów nie jest żadną ceną wywoławczą ani proponowaną przez MSP - to wartość wynikająca z podzielenia kapitału zakładowego (nie mającego również wiele wspólnego z wartością majątku spółki) przez liczbę udziałów i tyle.

Wartość nominalna udziału jest kategorią prawną a nie ekonomiczną. Nie ma nic wspólnego z ceną za te udziały, która zostanie zaoferowana w planowanej prywatyzacji.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Obserwator2 (IP zapamiętane)
Data: 05.08.2011 - 14:21:02

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,10065566,Slynne_teznie_w_Konstancinie_ida_pod_mlotek.html

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 05.08.2011 - 15:54:18

Jak wyjdę spod ławki, to pójdę na Kopiec Kościuszki...

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 05.08.2011 - 16:15:10

z forumowych doniesień i prywatnego nasłuchu na temat prywatyzacji sp.Uzdrowisko (sprawy wszak nienowej) odnoszę wrażenie, że "jest afera", ale nijak nie umiem ogarnąć moim rozmoczonym rozumem, na czym ta aferalność polega i którego aspektu prywatyzacji dotyczy.
... moja ciekawość nie jest ciekawością potencjalnego inwestora (bo nie zainwestuję), ani ciekawością obywatela wyborcy (bo moje zdanie się nie liczy) - ale jeśli ktoś potrafi kompetentnie wyłożyć sedno, to chętnie poczytam

ps zawsze uważałam, że atrakcyjność różnych miejsc tkwi w ich marce; nie umiem sobie wyobrazić inwestora, który na starcie robi rosół z kury, która może znosić złote jaja (nawet Faberge :) )Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-08-05 16:18 przez ola.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 05.08.2011 - 23:42:44

a może problem jest taki, że jaja nie są złote a kura...jakby to powiedzieć...wątłego zdrowia?
przy tej prywatyzacji decydował będzie na pewno rachunek ekonomiczny a nie lokalne sentymenty...życie pokaże, w którą stronę to wszystko się potoczy....

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 06.08.2011 - 07:31:25

[quote Artek_Bartek]a może problem jest taki, że jaja nie są złote a kura...jakby to powiedzieć...wątłego zdrowia? (...)
[/quote]

przykłady już sprywatyzowanych uzdrowisk pokazują, że kura dobrze reaguje na rehab i odwdzięcza się złotymi jajami.
... ale tak sobie myślę, że lwia większość mieszkańców miasta i gminy (z samorządem włącznie) nie zauważy, czy Kcin jest czy nie jest "kurortem". Zresztą, co może i zechce zrobić nowy właściciel sp.Uzdrowisko ?

--

Idź do strony: <--1234
Bieżąca strona: 4 z 4Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.