Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: <--1234-->
Bieżąca strona: 2 z 4
Kontrola umw mieciowych i patnosci rachunkw
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.01.2009 - 08:54:24

[IMG]http://img57.imageshack.us/img57/8233/skanuj0037jc6.jpg[/IMG]

[b][color=#FF0000]ODPOWIED UMiG[/color][/b]
===================================================================
RO.7661/2-3/2009
Konstancin-Jeziorna, dnia 23.01.2009 r.

[b]Jerzy Oleksiuk[/b]
.......... [i](do wiad. UMiG)[/i]
05-520 Konstancin-Jeziorna

[b]dot.: udostpnienia informacji publicznej.[/b]
Wydzia Rolnictwa i Ochrony rodowiska Urzdu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w odpowiedzi na wniosek informuje, i od drugiej poowy 2007r. prowadzone s regularne kontrole w sprawie obowizku posiadania, przez wacicieli nieruchomoci, umw na odbir odpadw komunalnych oraz oprnianie zbiornikw bezodpywowych.
Systematyczn kontrol zgodnoci postpowania wacicieli nieruchomoci wytwarzajcych odpady z obowizujcymi na terenie gminy przepisami, prowadz upowanieni przez Burmistrza, stranicy Stray Miejskiej.
Sprawozdania z kontroli umw, zawieranych przez mieszkacw z firmami wywozowymi, przekazywane s do Wydziau Rolnictwa i Ochrony rodowiska Urzdu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
[u]Do dnia 31.12.2008r. sprawdzonych zostao 189 posesji. 147 wacicieli nieruchomoci okazao wymagane dokumenty, natomiast 42 zostao pouczonych w zwizku z ich brakiem i zobowizanych do dostosowania si do obowizujcych wymogw. W roku biecym planowane s rekontrole tych nieruchomoci[/u].
Jednoczenie informujemy, e zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z pn. zm.) w/w dane nie mog zosta udostpnione do przegldania w urzdzie ze wzgldu na prywatno osb, ktrych dotycz.

Sylwia Mrozowska

Inspektor w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
Urzdu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
tel.: 22/756-40-29, 756-31-90
======================================================================

[i]podkrelenie moje
mania[/i]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-01-26 22:20 przez mania.

--
Ceny za wywz szamba, asenizacyjna strategia UMiGu
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.01.2009 - 20:05:21

----- Original Message -----
From: Eleonora Grochowska
To: Urzad Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna www.konstancinjeziorna.pl
Sent: Tuesday, July 29, 2008 7:27 AM
Subject: WNIOSEK O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Konstancin-Jeziorna, dn.29.07.2008

DANE WNIOSKODAWCY
Eleonora Grochowska
adres [i](podany do wiad. UMiG)[/i]
05-510 Konstancin
Nr tel [i](podany do wiad. UMiG)[/i]

[b]Urzd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna[/b]
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32


[b]WNIOSEK O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ[/b]
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:

1. sposoby realizacji uchway Rady Miejskiej - o grnych stawkach za wywz nieczystoci pynnych; obecnie stawki te s znacznie przekraczane

2. asenizacyjna strategia Urzdu - jakie dziaania urzd podejmuje, by zapobiec zaistniaej sytuacji: zamknite zlewnie, dwukrotny skok cen za wywz i atwe do przewidzenia skutki spoeczne. Podpowiadam wykorzystanie danych nt liczby szamb, czstotliwoci ich oprniania oraz pojemnoci okolicznych zlewni.

SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORAMCJI:*
[] dostp do przegldania informacji w urzdzie
[] kserokopia
[] pliki komputerowe - odpowiednie fragmenty

RODZAJ NONIKA:
[] dyskietka 3,5
[] CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
[] Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres: e-mail [i](podany do wiad. UMiG)[/i]
[] Przesanie informacji poczt pod adres**
[] Odbir osobicie przez wnioskodawc

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z p. zm. )


podpis wnioskodawcy

Nora Grochowska

Uwagi:
* prosz zakreli waciwe pole krzyykiem
**wypeni jeli adres jest inny ni podany wczeniej
Urzd zastrzega prawo pobrania opaty od informacji udostpnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostpie do informacji publicznej
===============================================

[b][color=#FF0033]POMIMO UPYWU KILKU MIESICY ODPOWIED NIE NADESZA !!![/color][/b]

--
Do RiO; edukacja ekolog; PGO aktualizacja; ewidencja umw smieciowych
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.01.2009 - 22:04:29

[b][color=#0033FF]WNIOSEK I ODPOWIED Wydz. RiO[/color] [/b]

----- Original Message -----
From: Wojciech Polaczek
To: UMiG
Cc: M.P.W.
Sent: Sunday, November 30, 2008 5:35 PM
Subject: informacja_publiczna-_wydzia O

[b]Prosz o udzielenie odpowiedzi na wniosek doczony do niniejszego listu.[/b]
Pozdrawiam
Wojciech Polaczek


[IMG]http://img504.imageshack.us/img504/1293/edukacjaekolpgoewidumwsyq7.jpg[/IMG]

===============================================================
[b][color=#0033FF]ODPOWIED[/color] [/b]

RO.7661/2-2/2009 Konstancin-Jeziorna, dnia 12.01.2009 r.


Wojciech Polaczek
Czarnw, ul. Szmaragdowa 9
05-510 Konstancin-Jeziorna

dot.: udostpnienia informacji publicznej.

Wydzia Rolnictwa i Ochrony rodowiska Urzdu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w odpowiedzi na wniosek informuje, i:
1. W ramach edukacji ekologicznej w 2007 i 2008r. organizowane przez gmin byy m.in.:
- konkurs "Nasza czysta wie"
- spektakle teatralne dot. edukacji ekologicznej dla gminnych szk podstawowych,
- broszury i ulotki informacyjne dot. selektywnej zbirki odpadw na terenie gminy,
- akcje Sprztania wiata (we wsppracy z gminnymi szkoami).
2. Plan gospodarki odpadami dla gminy Konstancin-Jeziorna (dostpny m.in. na stronie internetowej: www.konstancin.eobip.pl) zosta opracowany i jest aktualizowany zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z pn. zm.), czyli nie rzadziej ni co cztery lata.
3. Zgodnie z art. 9a ust.1, ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) prowadzcy dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci lub oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych jest obowizany w terminie do 15 dnia po upywie kadego miesica sporzdzi i przekaza burmistrzowi miasta wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu zawar umowy na odbieranie odpadw komunalnych, oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych, oraz wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu umowy ulegy rozwizaniu lub wygasy.
W zwizku z powyszym, w Wydzia Rolnictwa i Ochrony rodowiska, na bieco gromadzone s informacje na ten temat.

[i]Informacje przekazaa:
Sylwia Mrozowska
Inspektor w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
Urzdu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
tel.: 22/756-40-29, 756-31-90[/i]

--
na jakim etapie mpzp k Oborskich i terenu targowiska
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.01.2009 - 23:17:17

[b][color=#006600]POTWIERDZENIE WYSANIA 2 WNIOSKW[/color][/b]

----- Original Message -----
From: Wojciech Polaczek
To: UMiG
Cc: Tomasz Marszal
Sent: Sunday, December 28, 2008 11:00 PM
Subject: dwa wnioski informacja_publiczna

W zaczeniu przesyam dwa wnioski o udostpnienie informacji publicznej.
Prosz o odpowied w ustawowym terminie.

Prosz o potwierdzenie wpynicia wnioskw

Z powaaniem
Wojciech Polaczek[IMG]http://img233.imageshack.us/img233/1631/informacjapublicznalakiep5.jpg[/IMG]
=========================================
[b][color=#FF0000]POTWIERDZENIE NIE WPYNʣO[/color][/b]

--
Ile warunkw zabudowy wydano po 1 X 2008 ?
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.01.2009 - 23:25:11

[b][color=#0033FF]POTWIERDZENIE WYSANIA w wiadomoci wyej[/color][/b]
[IMG]http://img57.imageshack.us/img57/6672/informacjapublicznawzizef8.jpg[/IMG]

=================================================
[b][color=#FF0000]POTWIERDZENIA ODBIORU BRAK[/color][/b]

--
Re: Ile warunkw zabudowy wydano po 1 X 2008 ?
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 15.01.2009 - 23:27:11

Co zgino z poprzedniego wniosku.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-01-16 09:01 przez Bogusaw Komosa.

--
Re: Wnioski do UMiG oraz in. instytucji (dua grafika)
Autor: Bielau (IP zapamiętane)
Data: 16.01.2009 - 01:30:43

Pani Maniu, jakby czego brakowao w pytaniu o plan ochrony ChPK.

--
Re: Wnioski do UMiG oraz in. instytucji (dua grafika)
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 16.01.2009 - 13:27:35

TAk widz, dziekuje - zaraz wysl wnioskodawcy, eby poprawi. Musi i tak pofatygowac si do UMiGu, bo wnioski pzrysyane e-mailem urzd olewa.

Cho Art. 63 2. KPA mwi o tym, co podanie winno zawiera. Ot: "podanie powinno zawiera co najmniej wskazanie osoby, od ktrej pochodzi, jej adres i danie oraz czyni zado innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczeglnych"

Jeli taki wniosek nie jest opatrzony waciwym podpisem zgodnie rwnie z KC to urzd musi zwrci si do uzupenienia o waciwy podpis przed rozpoczciem sprawy

Urzd K-J nie zwraca sie o uzupenienie podpisem elektronicznym ani wlasnorecznym (na miejscu), wic mozna mniema e wniiosek/ podanie pzryjal

--
Kontrola umw mieciowych - odpowied UMiG
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 26.01.2009 - 22:23:24

Uwaga - odpowied wkleiam w tym watku w wiadomoci z 14 sty 2009 - 08:54:24

[b]Kontrola umw mieciowych i patnosci rachunkw[/b]
Autor: mania

--
Wodocig OKRZESZYN, KPA OKRZEWSKA
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 27.01.2009 - 23:49:53

[IMG]http://img105.imageshack.us/img105/5310/zmbkwodocigokrzeszobrkirp3.jpg[/IMG]

[b][color=#FF0000]ODPOWIED[/color][/b]

[IMG]http://img294.imageshack.us/img294/1897/zmodpdobksiewodokrzeszyog5.jpg[/IMG]

--
Pytanie o place zabaw
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 01.06.2009 - 12:11:04

[URL=http://img32.imageshack.us/my.php?image=wnplacezabaw.jpg][IMG]http://img32.imageshack.us/img32/2427/wnplacezabaw.jpg[/IMG][/URL]

--
Place zabaw w Parku Zdrojowym - odp. UMiG
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 25.06.2009 - 11:28:52

[URL=http://img134.imageshack.us/i/skanuj0006v.jpg/][IMG]http://img134.imageshack.us/img134/4618/skanuj0006v.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img145.imageshack.us/i/skanuj0007k.jpg/][IMG]http://img145.imageshack.us/img145/3645/skanuj0007k.jpg[/IMG][/URL]

--
przeznaczenie terenu cegielni w Chylicach
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 23.07.2009 - 11:14:21

From: Wojciech Polaczek
To: urzad@konstancinjeziorna.pl ; tmarszal@konstancinjeziorna.pl
Sent: Wednesday, July 22, 2009 10:31 PM
Subject: informacja publiczna- cegielnia w chylicach.pdf

W zaczeniu przesyam wniosek o informacje publiczn.
Prosz o odpowied.
z powazaniem
Wojciech Polaczek

----------------------------------------------------------------------------------
Konstancin-Jeziorna, dn. 20 lipca 2009

DANE WNIOSKODAWCY Wojciech Polaczek
xxxxxxxxxxxxxx
05-510 Konstancin Jeziorna


Urzd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32


WNIOSEK O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:

[b]Prosz o informacje czy Gmina Konstancin-Jeziorna jest wacicielem lub uytkownikiem terenu po byej cegielni w Chylicach.

Teren ten obejmuje dwa oczka wodne wykorzystywane do celw rekreacyjnych przez mieszkacw. Czy Gmina posiada jakie plany zwizane z tym terenem?

Czy prawd jest i kilka lat temu do Gminy zgosi si jaki inwestor z propozycj zagospodarowania tego terenu?

Kto jest odpowiedzialny za czysto na terenie przylegym do oczek wodnych?[/b]

SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORAMCJI:*
[] dostp do przegldania informacji w urzdzie [] kserokopia [] pliki komputerowe
RODZAJ NONIKA:
[] dyskietka 3,5 [] CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
[] Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres: .........................
[] Przesanie informacji poczt pod adres** ..........................................
.......................................................................................................
[] Odbir osobicie przez wnioskodawc

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z p. zm. )


podpis wnioskodawcy [i]Wojciech Polaczek[/i]

Uwagi:
* prosz zakreli waciwe pole krzyykiem
**wypeni jeli adres jest inny ni podany wczeniej
Urzd zastrzega prawo pobrania opaty od informacji udostpnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostpie do informacji publicznej

--
Spowalniacze Powsiska, kanalizacja Czarnw, Witacze,
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.09.2009 - 21:00:52

Wnioski wysane na adresy: bip@konstancinjeziorna.pl oraz urzad@konstancinjeziorna.pl

[color=#9933CC]Witam
W zaczeniu przesyam 3 wnioski o udzielenie informacji publicznej.
Pierwszy dotyczy oznakowania ulicy Powsiskiej.
Drugi dotyczy kosztw budowy inwestycji wod-kan na terenie Czarnowa
Trzeci dotyczy nowych totemw reklamowych.

Prosz o udzielenie odpowiedzi w wyznaczonym przepisami prawa terminie.

Jednoczenie przypominam, i w dniu 10 sierpnia zoyem wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczcej poszerzenia ul. Partyzantw w Czarnowie i do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie uzyskaem

Z powaaniem

[i]Wojciech Polaczek[/i][/color]


[color=#CC00FF][b]WNIOSEK nr 1 - spowalniacze na Powsiskiej[/b][/color]

Nazwisko i Imi / Jednostka:
[b]Wojciech Polaczek
Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna[/b]

[b]Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32[/b]

WNIOSEK
O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r. (Dz.
U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:
Prosz o informacj:

[b]1. Prosz o informacj kto jest odpowiedzialny za zainstalowanie na ul. Powsiskiej (na wysokoci osiedla Konstancja) progw spowalniajcych.
2. Dlaczego przed tymi progami brak jest dokadnego oznakowania w postaci znakw
drogowych T2 i B33.
3. Kto jest odpowiedzialny w Urzdzie Gminy za odpowiednie oznakowanie drg
gminnych?[/b]
SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORMACJI:*
dostp do przegldania informacji w urzdzie kserokopia pliki komputerowe
RODZAJ NONIKA:
dyskietka 3,5 CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres ....................................................
Przesanie informacji poczt pod adres** ........
Odbir osobicie przez wnioskodawc
Konstancin-Jeziorna 02.09.09
Podpis wnioskodawcy [i]Wojciech Polaczek[/i]

[color=#CC00CC][b]WNIOSEK nr 2 kanalizacja Czarnw[/b] [/color]

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imi / Jednostka:
[b]Wojciech Polaczek
Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna[/b]
....................

[b]Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32[/b]

WNIOSEK
O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r. (Dz.
U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:
[b]Prosz o informacj:
1. Prosz o informacj, jaka kwota pienidzy publicznych zostaa wydana na realizacj
budowy kanalizacji i wodocigu do miejscowoci Czarnw. Prosz o podanie kosztw
zwizanych z pracami projektowymi w tym z wykonaniem studium, projektw
uzyskaniem pozwolenia na budow, prac geodezyjnych oraz przeprowadzeniem
waciwej inwestycji budowlanej.[/b]
SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORMACJI:*
dostp do przegldania informacji w urzdzie kserokopia pliki komputerowe
RODZAJ NONIKA:
dyskietka 3,5 CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres ....................................................
Przesanie informacji poczt pod adres
Odbir osobicie przez wnioskodawc

02.09.09 Konstancin-Jeziorna
podpis wnioskodawcy [i]Wojciech Polaczek[/i]

[color=#CC00CC][b]WNIOSEK nr 3 Witacze[/b] [/color]

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imi / Jednostka:
[b]Wojciech Polaczek
Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna[/b]

[b]Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32[/b]

WNIOSEK
O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:
[b]Prosz o informacj:
1. Prosz o informacj, ile sztuk totemw powitalnych (tzw witaczy) zostao zamwionych i
dostarczonych do naszej gminy?
2. Ile kosztowao wyprodukowanie pojedynczej sztuki takiego totemu?
3. Kto decydowa o projekcie totemw?
4. Czy konstrukcja totemw posiada fundament?
5. Czy posadowienie totemu przy ul. Warszawskiej zostao uzgodnione z zarzdc drogi?
6. Czy lokalizacja przy ul. Warszawskiej nie koliduje z planami poszerzenia tej drogi?
7. Czy uzyskano pozwolenia na budow lub zgoszenia rozpoczcia prac budowlanych dla
planowanych montay totemw reklamowych przy drogach publicznych ?
8. Z uwagi na wypisanie na dole (totemw powitalnych) nazw miast partnerskich oraz braku
miejsca na dalsze dopisywanie nazw nowych miejscowoci, prosz o informacj czy pan
Burmistrz nie przewiduje nawizywania wsppracy z nowymi miastami partnerskimi?
[/b]SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORMACJI:*
dostp do przegldania informacji w urzdzie kserokopia pliki komputerowe
RODZAJ NONIKA:
dyskietka 3,5 CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres ....................................................
Przesanie informacji poczt pod adres** .........
Odbir osobicie przez wnioskodawc
Konstancin-Jeziorna 02.09.09
podpis wnioskodawcy [i]Wojciech Polaczek[/i]

[b][color=#FF0000]ODPOWIED UMiG - WITACZE[/color][/b]

[URL=http://img223.imageshack.us/i/totemyodp.jpg/][IMG]http://img223.imageshack.us/img223/5514/totemyodp.jpg[/IMG][/URL]Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2009-09-18 21:35 przez mania.

--
Droga do FALBRUKU
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 05.09.2009 - 11:10:19

[b][color=#0033FF]PYTANIA[/color][/b]

[URL=http://img299.imageshack.us/i/drogawmbwn.jpg/][IMG]http://img299.imageshack.us/img299/4770/drogawmbwn.jpg[/IMG][/URL]

[b][color=#FF0000]BURMISTRZ ODPOWIADA[/color][/b]

[URL=http://img299.imageshack.us/i/odp1bis.jpg/][IMG]http://img299.imageshack.us/img299/3804/odp1bis.jpg[/IMG][/URL][URL=http://img299.imageshack.us/i/odp2bis.jpg/][IMG]http://img299.imageshack.us/img299/7931/odp2bis.jpg[/IMG][/URL]

----------------------------------------------
[i]uwaga, cd. punktu 10. by na drugiej stronie urzdowego pisma - skan tej strony by wyraniejszy i razem wyglda jak podrba, ale nie jest. Jeli kto chce kopie tych pism w oryginale - niech napisze do mnie na PW.
m[/i]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-09-30 21:20 przez mania.

--
Pytanie o remont HUGONWKI
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 06.09.2009 - 23:05:47

[color=#CC0066]To: <urzad@konstancinjeziorna.pl>
Sent: Sunday, September 06, 2009 10:06 PM
Subject: wniosek udostpnienie informacji publicznej dotyczcy remontu HUGONWKI

W zaczeniu przesyam wniosek udostpnienie informacji publicznej dotyczcy remontu HUGONWKI

Prosz o odpowied w ustawowym terminie.
Z powaaniem
Wojciech Polaczek[/color]

[b]WNIOSEK:[/b]

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imi / Jednostka:
[b]Wojciech Polaczek
Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna[/b]

[b]Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32[/b]

WNIOSEK
O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.
1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:
Prosz o informacj:

[b]1. Prosz o informacje czy przed przystpieniem do przygotowania projektu remontu "Hugonwki" bya wykonana ekspertyza fundamentw?

2. Jaka firma wykonywaa projekt rewaloryzacja zabytkowego budynku "HUGONWKA"

3. Na jakich zasadach zostaa wyoniona firma przygotowujca powyszy projekt?

4. Czy projekt ten zosta sprawdzony przez kompetentne osoby w Urzdzie Miasta

5. Czy prace budowlane przy rewaloryzacja zabytkowego budynku "HUGONWKA" zostay przerwane i z jakiej przyczyny?

6. Czy wymagane bdzie sporzdzenie projektu zastpczego zwizanego z zabezpieczeniem fundamentw Hugonwki?

7. Czy zosta wyznaczony (i kto nim jest) inspektor nadzoru z ramienia Burmistrza Konstancina?

8. Czy o fakcie przerwania prac budowlanych zosta zawiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?[/b]

SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORMACJI:*
dostp do przegldania informacji w urzdzie kserokopia pliki komputerowe
RODZAJ NONIKA:
dyskietka 3,5 CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres ....................................................
Przesanie informacji poczt pod adres** ......................................................................
.........................................................................................................................................
Odbir osobicie przez wnioskodawc

Miejscowo, data podpis wnioskodawcy
Konstancin-Jeziorna 06.09.09 [i]Wojciech Polaczek[/i]

[b][color=#FF0033]ODPOWIED UMiG[/color][/b]

[URL=http://img79.imageshack.us/i/hugonwkaodp.jpg/][IMG]http://img79.imageshack.us/img79/1634/hugonwkaodp.jpg[/IMG][/URL]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-10-09 19:54 przez mania.

--
dot. dodatkowych kosztw budowy Amfiteatru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 05.11.2009 - 21:56:34

[color=#0033FF]Original Message -----
From: "Wojciech Polaczek" xxxxxxxxxxx
To: <bip@konstancinjeziorna.pl>; <urzad@konstancinjeziorna.pl>
Sent: Thursday, November 05, 2009 1:36 PM
Subject: wniosek o informacj publiczn - prace dodatkowe amfiteatr(02.11.2009)

Witam
Przesyam wniosek
pozdr
Wojciech Polaczek[/color]

[URL=http://img43.imageshack.us/i/amf1c.jpg/][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/15/amf1c.jpg[/IMG][/URL]

[color=#0033FF]wyniki przetargu na budowe amfiteatru[/color]

[URL=http://img258.imageshack.us/i/amf2.jpg/][IMG]http://img258.imageshack.us/img258/7554/amf2.jpg[/IMG][/URL]

--
Pytanie o zalegoci podatkowe w gminie
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.05.2010 - 22:51:36

Jak dotd bez odpowiedzi - mimo przypomnie telefonicznych...

[URL=http://img28.imageshack.us/i/wnoinfozalegocipodatku.jpg/][IMG]http://img28.imageshack.us/img28/6952/wnoinfozalegocipodatku.jpg[/IMG][/URL]

--
Re: Wnioski do UMiG oraz in. instytucji (dua grafika)
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 17.05.2010 - 00:02:36

Te wszystkie wnioski i interpelacje radnych to jak mwia znajoma mona o d... potuc.adnej odpowiedzialnoci, ze strony wadzy. Bez konsekwencji.Ja czekam na odpowied na kilka interpelacji.Ciekawe, e wojewoda te to ma w ..powaaniu.

--
Re: Wnioski do UMiG oraz in. instytucji (dua grafika)
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 17.05.2010 - 01:09:18

Radni skadaj interpelacje, ale nie wiadomo w jakich sprawach, a to przecie wskazwka dla wyborcw - radny aktywny czy przespa kolejn kadencj.

Wykaz interpelacji w BIP koczy si 6 lutego 2008.

Czy od tej pory aden radny o nic sie nie upomina?

--
przegld kolektora wodnego u zbiegu Kolobrzeskiej i Pulaskiego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 08.06.2010 - 21:44:07

----- Original Message -----
From: xxxxxxx
To: Urzad Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna www.konstancinjeziorna.pl ; UMiG KJ
Cc: Tomasz Marsza
Sent: Tuesday, June 08, 2010 7:29 PM
Subject: informacja publiczna


Do: urzad@konstancinjeziorna.pl, Tomasz.Marszal@konstancinjeziorna.plKonstancin-Jeziorna, dn. 08.06.2010DANE WNIOSKODAWCY

[i]dane wnioskodawcy do wiad. UMiG oraz red, konstancin.com[/i]
05-510 Konstancin-Jeziorna


[b]Urzd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna[/b]
05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Warszawska 32


[b]WNIOSEK O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ[/b]

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:

[b]1. Kiedy wykonywany by ostatnio przegld kolektora wodnego u zbiegu Kolobrzeskiej i Pulaskiego?

2. Kto wykona ten przegld (imie, nazwisko, funkcja, instytucja) ?

3. Jaka bya opinia o stanie techn i kto j podpisa ?[/b]

SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORMACJI:*
[] dostp do przegldania informacji w urzdzie [] kserokopia [X] pliki komputerowe

RODZAJ NONIKA:
[] dyskietka 3,5 [] CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
[X] Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres:


[] Odbir osobicie przez wnioskodawc


Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z p. zm. )


podpis wnioskodawcy

xxxxxxxxx

---------------------------------------
[b]ODPOWIED[/b]

From: Monika Sarnecka
To: NG [i](dane osobowe do wiad. UMiG)[/i]
Sent: Thursday, June 24, 2010 3:30 PM
Subject: odp na pismo w sprawie wniosku o udostpnienie informacji publicznej


Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczce "urzdzenia melioracyjnego" u zbiegu ulic: Koobrzeskiej i Puaskiego, ktre podczas podtopienia "nie spenio swojej funkcji", chciaabym poinformowa na podstawie uzyskanych informacji, e urzdzenie to, jak rwnie jego przegldy czy wypowiadanie opinii dotyczcych funkcjonowania w/w "urzadzenia" nie s w gestii UMiG Konstancin-Jeziorna.

Za drog nr 721 odpowiada Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich w Warszawie.

Za "urzdzenie melioracyjne" w pasie drogi odpowiada Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie.

Jednoczenie informuj, e Pani wniosek o udostpnienie informacji publicznej zosta wysany do w/w Zarzdw.

Monika SARNECKA - Zastpca Kierownika Wydziau Inwestycji

Urzd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
( +48 22 756 46 08, +48 22 756 48 85, +48 608 230 423
* Monika.Sarnecka@konstancinjeziorna.plZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-06-30 09:54 przez mania.

--
Ile wydano pieniedzy na inwestycje melioracyjne
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 08.06.2010 - 21:52:13

Data: 8 czerwca 2010 19:01
Temat: informacja publiczna
Do: urzad@konstancinjeziorna.pl, Tomasz.Marszal@konstancinjeziorna.pl

Konstancin-Jeziorna, dn. 08.06.2010

DANE WNIOSKODAWCY
[i]dane wnioskodawcy do wiad. UMiG oraz red, konstancin.com[/i]
05-510 Konstancin-Jeziorna


[b]Urzd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna[/b]
05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Warszawska 32


[b]WNIOSEK O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ[/b]

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:

[b]1. Jakie kwoty przeznaczono w budecie Gminy w ostatnich 4 latach na inwestycje melioracyjne?

2. Jaki procent wydatkw gminy stanowi ta kwota?[/b]

SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORMACJI:*
[] dostp do przegldania informacji w urzdzie [x] kserokopia [] pliki komputerowe

RODZAJ NONIKA:
[] dyskietka 3,5 [] CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
[] Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres
[X} Przesanie informacji poczt pod adres: xxxxxxxx

jw

[] Odbir osobicie przez wnioskodawc


Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z p. zm. )


podpis wnioskodawcy

xxxxxxxxxxxxxx

--
Puaskiego - Pomoc dla poszkodowanych i przeciwdziaanie zalaniu
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 08.06.2010 - 21:58:40

From: xxxxxxxx
To: UMiG KJ
Cc: Tomasz Marsza
Sent: Tuesday, June 08, 2010 6:29 PM
Subject: info publiczna


Konstancin-Jeziorna, dn. 8. 06 2010

DANE WNIOSKODAWCY
[i]dane wnioskodawcy do wiad. UMiG oraz red, konstancin.com[/i]
Konstancin - Jeziorna
ul.Puaskiego xxxx


[b]Urzd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna[/b]
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32

[b]WNIOSEK O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ[/b]
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam si z prob o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie:

[b]1. Kiedy UMiG speni obietnic SM z dn. 6.06.2010 w sprawie dostarczenia szambiary (studnie i szamba wciz podsikaj, codzienny wywz, to 240 pln kadorazowo) i kontenera na smieci wielkogabarytowe

2. Kiedy uprztnie sigacz po powodzi (piach, palety, worki)

3. Jakie konkretne dziaania podj Urzd, by zapobiec kolejnym zalaniom okolic Koobrzeskiej i Puaskiego (udronienie przepustw i kanaw, zapewnienie wysokowydajnych pomp u rda zalania, podjcie decyzji o przebudowie kolektora etc)[/b]

SPOSB I FORMA UDOSTPNIENIA INFORAMCJI:*
[] dostp do przegldania informacji w urzdzie
[] kserokopia
[X] pliki komputerowe

RODZAJ NONIKA:
[] dyskietka 3,5
[] CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
[X] Przesanie informacji poczt elektroniczn pod adres:xxxxx
[] Przesanie informacji poczt pod adres**
[] Odbir osobicie przez wnioskodawc

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z p. zm. )

podpis wnioskodawcy
xxxxxxx

--
wn. o umow na budow amfiteatru i protok odbioru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 17.06.2010 - 17:36:02

[URL=http://img651.imageshack.us/i/tomaszamfiremont.jpg/][IMG]http://img651.imageshack.us/img651/6789/tomaszamfiremont.jpg[/IMG][/URL]

--
Pytanie o koszt utrzymania amfiteatru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 23.07.2010 - 14:53:20

[URL=http://img257.imageshack.us/i/skanuj0002qu.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img257/7945/skanuj0002qu.jpg[/IMG][/URL]

--
Promocja uzdrowiska (czyt.burmistrza ) w Super Expressie - Jaki koszt?
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 23.07.2010 - 15:45:37

[color=#0000FF][b]OBYWATEL PYTA[/b][/color]

[URL=http://img101.imageshack.us/i/skanuj0003tf.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img101/8923/skanuj0003tf.jpg[/IMG][/URL]

[b][color=#FF0000]UMiG ODPOWIADA[/color][/b]

[URL=http://img442.imageshack.us/i/58937008.jpg/][IMG]http://img442.imageshack.us/img442/1026/58937008.jpg[/IMG][/URL]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-08-30 23:15 przez mania.

--
pytanie i odpowied - bezpatny odbir odpadw segregowanych
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.08.2010 - 22:08:46

[b][color=#0000FF]RADNY ZADAJE PYTANIE[/color][/b]

[URL=http://img97.imageshack.us/i/20100802wniosekoudostpn.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img97/4986/20100802wniosekoudostpn.jpg[/IMG][/URL]

[b][color=#FF0000]UMiG ODPOWIADA[/color][/b]

[URL=http://img840.imageshack.us/i/odpnawniosekjtodpady.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img840/4205/odpnawniosekjtodpady.jpg[/IMG][/URL]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-08-08 16:56 przez mania.

--
pytanie o koszty imprez
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.08.2010 - 22:13:18

[URL=http://img204.imageshack.us/i/20100802wniosekoudostpn.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img204/4986/20100802wniosekoudostpn.jpg[/IMG][/URL]

--
Ile kosztowaa wsppraca z bliniakami?
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.08.2010 - 22:15:55

[URL=http://img84.imageshack.us/i/20100802wniosekoudostpn.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img84/4986/20100802wniosekoudostpn.jpg[/IMG][/URL]

--
Re: Ile kosztowaa wsppraca z bliniakami?
Autor: Hanka (IP zapamiętane)
Data: 02.08.2010 - 22:45:54

W ocenie kosztw wsppracy , moim zdaniem , naley take uwzgldni pobyt goci w prywatnych domach oraz dofinansowanie unijne jakie uzyskaa M.Zarzycka w tym roku .

--

Idź do strony: <--1234-->
Bieżąca strona: 2 z 4Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.