Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Sprawozdania i nagrania z sesji RM VI kadencji
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.12.2010 - 11:04:50

[b][color=#CC0000][u]SPRAWOZDANIA Z I I II SESJI RM[/u][/color][/b]


[b][color=#FF0000]SPRAWOZDANIE Z I SESJI RADY VI KADENCJI - 2 grudnia 2010[/color][/b]

[b][color=#3333FF]Pierwsza sesja Rady Miejskiej VI kadencji[/b] trwała tylko 16 minut. Zgodnie z ustawą, do czasu wyboru Przewodniczącego powinna ją prowadzić najstarsza wiekiem radna (p. Grażyna Żmigrodzka-Konitzer z KW Nasze Miasto), jednak nie wyraziłą zgody, w związku z czym przewodnictwo objął drugi co do starszeństwa w Radzie - p. Kazimierz Jańczuk. Radni złożyli ślubowanie, że pozostaną wierni Konstytucji RP i prawu, oraz - że będą sprawowali swoje obowiązki dla dobra gminy i jej mieszkańców. i otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu mandatu z rąk p. Joanny Żurowskiej, przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w której zwyczajowo zasiada trójka radnych zmieniających się rotacyjnie na każdej sesji (w porządku alfabetycznym). Po głosowaniu zatwierdzającym skład Komisji pan Jańczuk ogłosił, że w związku z nadchodzącą drugą turą wyborów na burmistrza gminy przerywa sesję do dnia 10 grudnia 2010 do godz. 13.00, kiedy to odbędzie się wybór Przewodniczącego Rady.
Obecnych 19 radnych, nieobecnych dwóch (pan Cieślawski z PO utknął na granicy niemieckiej, pan Skowroński - nie pojawił się).[/color]

Na życzenie mogę udostępnić nagranie wideo MP4 z całości sesji na płytce

Radny Rady Miejskiej (wybrany z listy komitetu wyborczego PO w okręgu 3)
Tomasz Zymer

Zapraszam na mój blog: http://tomaszzymer.blogspot.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[b][color=#FF0000]SPRAWOZDANIE Z II CZĘŚCI I SESJI RADY VI KADENCJI - 10 grudnia 2010[/color][/b]

[color=#0033FF]Zgodnie z ustawą, obrady prowadziła najstarsza wiekiem radna - p. Grażyna Żmigrodzka-Konitzer. Pierwszym punktem było wręczenie p. Jańczukowi zaświadczenia o wyborze na burmistrza, drugim - ślubowanie radnego, który nie był obecny na sesji w dniu 2 grudnia - pana Andrzeja Cieślawskiego.

Następnie pan Sebastian Januszko (były przewodniczący komisji budżetowej) złożył wniosek o [b]wprowadzenie na prośbę skarbnika gminy do porządku obrad dwóch projektów uchwał[/b], ze względu na pilny termin (muszą być uchwalone przed końcem roku 2010): 1) w sprawie [b]gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczeniu tych dochodów[/b] i 2) w sprawie [b]zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy[/b] Konstancin-Jeziorna. Radni przegłosowali wprawdzie wprowadzenie uchwał pod obrady (16 głosami przy 3 wstrzymujących się), ale później, w ostatniej części sesji, kiedy pan skarbnik zaczął w bardzo ogólnych słowach referować te uchwały nie przekazując radnym ich treści na piśmie, radny Piotr Stankiewicz zgłosił, że już dawno zostało ustalone, że radni nie będą dyskutowali ani głosowali nad uchwałami, których treści nie znają i nie otrzymali zawczasu do wglądu. Pan radny Bogusław Komosa poprosił w związku z tym o skserowanie uchwały i pięć minut przerwy, na co pan Przewodniczący wyraził zgodę. Panie z biura Rady zaczęły pośpiesznie kserować i rozdawać kopie projektów uchwał, jednak rozdały je tylko części radnych, a kiedy po zakończonej sesji poszedłem do biura po swoje kopie, dowiedziałem się, że nie mogę ich otrzymać, bo są "niekompletne", "nie ma podpisów" i że zostaną one radnym dostarczone w poniedziałek wraz z wezwaniem na sesję. Zrobiły tak mimo, że Przewodniczący wyraźnie nakazał rozdanie radnym tekstów uchwał.

Pan Sebastian Januszko przypomniał, że radni walczyli w poprzedniej kadencji, aby nie wprowadzać uchwał budżetowych po raz pierwszy na sesji bez ich wcześniejszego przedyskutowania. Skarbnik poprosił go przed sesją o pilne wprowadzenie tych uchwał pod obrady, ale nie było mowy o dyskutowaniu tekstu, którego radni nie dostaną do ręki. W związku z tą sytuacją p. Przewodniczący Andrzej Cieślawski zwrócił się do p. skarbnika z zapytaniem, czy głosowanie można odłożyć do wtorku i otrzymał odpowiedź twierdzącą. P. Januszko zawnioskował o [b]zdjęcie obu uchwał z porządku obrad[/b]. Rada przegłosowała jednogłośnie odłożenie dyskusji nad tymi uchwałami do najbliższej sesji w dniu 14 grudnia.

Przyznam, że byłem zbulwersowany tym wydarzeniem. Zgadzam się w pełni z Bogdanem Komosą. Uważam zachowanie pana skarbnika w tej sprawie za lekceważenie podstawowych zasad pracy Rady, ponieważ wiedział dobrze, że zdecydowana większość radnych nowej kadencji nie zna treści tych uchwał. Sprawa jest tym bardziej istotna, że, jak wyjaśnił pan skarbnik, uchwała o zwolnieniach podatkowych była już raz podjęta przez Radę, jednak została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową z uwagi na niewłaściwą treść (zwolnienia powinny być tylko przedmiotowe, a były: przedmiotowo-podmiotowe).

Po zaprzysiężeniu p. Cieślawskiego p. Konitzer złożyła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o: 1) wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady (przegłosowany jednogłośnie) i 2) uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego p. Kazimierza Jańczuka oraz 3) uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa radcy prawnego na jutrzejszą rozprawę w NSA w sprawie ze skargi mieszkańców (państwa Roszczyk) - zarzut do planu miejscowego Skolimowa Północno-Zachodniego. Obie uchwały zostały podjęte w drugiej części sesji.

Zgłoszono [b]dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady[/b]: Pan Sebastian Januszko zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Cieślawskiego, odczytując obszerne uzasadnienie wraz z profilem osobowościowym i życiorysem kandydata. Pan Andrzej Cieślawski ma 60 lat, od 10 lat mieszkańcem Czarnowa; od dzieciństwa związany rodzinnie z Konstancinem. Z wykształcenia inżynier-mechanik, od 1983 - kierownik działu technologicznego w piaseczyńskim Polkolorze, kierownik polonijnej firmy Skopol w Chylicach, od 1993 - członek zarządu i rad nadzorczych w wielu (handlowych) firmach, których jest udziałowcem. Nie prowadzi interesów na terenie naszej gminy. Założyciel lokalnego stowarzyszenia w Czarnowie, walczącego o poprawę infrastruktury i rozwiązanie spraw miejscowych osiedli. Członek Zarządu Klubu Rotariańskiego, organizator licznych akcji charytatywnych.

Pani Irena Śliwka zgłosiła kandydaturę p. Sławomira Kanabusa, informując, że jest to kandydat z Konstancina od dzieciństwa związany z gminą. Niestety nie podała więcej informacji o kandydacie.

[b]Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: p. Kafara, p. Komosa i p. Januszko[/b]. Po przerwie w głosowaniu tajnym (przez wrzucenie karty do urny) [b]Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano p. Andrzeja Cieślawskiego (zdobył 10 głosów). Jego kontrkandydat, pan Sławomir Kanabus, uzyskał 9 głosów.[/b] Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu pana Cieślawskiego na stanowisko Przewodniczącego. Pan Cieślawski przejął następnie prowadzenie obrad, podziękował za wybór, wygłosił krótką ale bardzo ważną przemowę dotyczącą stylu, w jakim pragnąłby prowadzić Radę (m.in. przesunięcie długich dyskusji i debat na posiedzenia komisji, tak, by sesje były głównie akceptacją prac komisji; przestrzeganie zasady wzajemnego szacunku;pełna transparencja działań Rady; zapraszanie na obrady oraz konsultacje uchwał z odpowiednim wyprzedzeniem z przedstawicielami wszystkich środowisk, których one dotyczą, w tym z sołtysami, oraz deklaracja dobrej współpracy z Urzędem) i zarządził krótką przerwę. Przemówienie nowego Przewodniczącego postaram się umieścić na Youtube.

Po przerwie zgłoszono [b]troje kandydatów na wiceprzewodniczących[/b]: pani Alfreda Konopka zgłosiła p. Jadwigę Magdziarz, p. Irena Śliwka - p. Sławomira Kanabusa; umknęło mi, kto zgłosił kandydaturę p. Piotra Stankiewicza. Komisja Skrutacyjna pozostała w wyniku głosowania w tym samym składzie. Głosowano przez postawienie dwóch znaków x przy nazwiskach dwóch spośród trzech kandydatów podanych na liście. G[b]łosowało nadal 19 radnych (było 19 ważnych głosów). Pani Magdziarz uzyskała 17 głosów za (1 przeciw), pan Stankiewicz - 10 głosów za (0 przeciw), pan Kanabus - 7 głosów (przeciw - 0)[/b]. W wyniku głosowania wiceprzewodniczacymi Rady zostali: p. Jadwiga Magdziarz i p. Piotr Stankiewicz. Podjęto uchwałę w tej sprawie. Wiceprzewodniczący podziękowali radnym za wybór.

Pani sołtys Czarnowa wyraziła niezadowolenie, że nikt nie powiadomił sołtysów o tej ani poprzedniej części sesji. Pan Cieślawski powiedział, że jego stanowisko w tej sprawie jest znane i że zawsze będzie zapraszał sołtysów. [b]Pan Mirosław Zima zaprosił, w imieniu dyrekcji i całej społeczności szkolnej na kiermasz i koncert kolęd organizowany w dniu 15 grudnia w Zespole Szkół Nr 1.[/b]


Pozostałe uchwały omówiłem już powyżej. [b]Przewodniczący po otwartej konsultacji z radnymi zarządził zwołanie kolejnej sesji Rady na wtorek 14 grudnia na godz. 16.00[/b] i zamknął obrady.[/color]

[i]Niezależnie od nagrania dokonanego przez obsługę sesji i dostępnego na płytce na życzenie w UMiG, dysponuję amatorskim nagraniem całej sesji w formacie .wav.[/i]

________________________________________________

[b] [color=#CC0000]Protokół i podjęte na I sesji RM uchwały są tu[/color][/b]:
http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3241&layout=1&page=text


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[b][color=#FF0000]Sprawozdanie z I części II sesji Rady Miejskiej VI Kadencji - 14 grudnia 2010[/color][/b]

Spóźniłem się dziś kilkanaście minut na sesję Rady z powodu egzaminów międzynarodowych, które organizuję w szkole.

[color=#0000FF]Sesja była bardzo krótka - po ślubowaniu i krótkim przemówieniu burmistrza, pana Kazimierza Jańczuka, ślubował także jako radny pan Marek Skowroński, któremu przewodniczący Rady, pan Andrzej Cieślawski, wręczył w imieniu Rady bukiet kwiatów z podziękowaniem za to, co udało mu się zrobić dla dobra gminy. Pan Skowroński oświadczył, że dziś wieczorem spotyka się z p. Jańczukiem w UMiG i przekazuje mu obowiązki burmistrza. Obaj panowie wkrótce wyszli.

Po przerwie pan Andrzej Cieślawski ogłosił [b]przerwę w sesji Rady do piątku 17 grudnia do godz. 15.00[/b], kiedy to nastąpi m.in. głosowanie nad składami komisji Rady. Po zakończeniu obrad Rady, w części nieoficjalnej, na wniosek p. Cieślawskiego radni po kolei dokonali autoprezentacji - zapoznania, a następnie przystąpiono do dyskusji o składach poszczególnych komisji. Dzięki wyjątkowo sprawnemu prowadzeniu spotkania przez p. Andrzeja Cieślawskiego oraz otwartej i ugodowej postawie wszystkich ugrupowań, a w szczególności p. Bogusława Komosy i p. Ryszarda Bajkowskiego z NGNP, szybko, bo już po około półtorej godzinie rozmów, osiągnięto porozumienie w sprawie składu poszczególnych komisji. Ponieważ jednak składy te będą przegłosowywane dopiero w piątek, a radni mogliby jeszcze do tego czasu zmienić zdanie, nie mogę dziś jeszcze podawać żadnych konkretnych ustaleń (choć atmosfera rozmów była naprawdę dobra i mam nadzieję, że osiągnięte porozumienie zostanie podtrzymane). Następnie obecni (oprócz panów Grzegorzewskiego i Skowrońskiego niemal wszyscy radni) zaczęli dyskusję o wynagrodzeniu burmistrza (ta uchwała również będzie głosowana w piątek), ale tutaj zdania były podzielone i debatę odłożono.

Muszę powiedzieć, że rozwiązanie polegające na przerwaniu sesji było bardzo korzystne, bo można było w nieformalny i efektywny sposób przedyskutować i ustalić składy komisji, zaczynając od pełnej listy chętnych i redukując ją następnie przez kompromisy. Jeśli pan Cieślawski będzie nadal tak prowadził prace Rady, to jest szansa na większą efektywność i krótsze sesje.

Tomasz Zymer, radny

PS. Na sesji podano wiadomość o zawiązaniu się w ramach Rady klubu PO, w skład którego weszło wszystkich siedmiu radnych startujących z listy komitetu wyborczego PO, zarówno członkowie PO (p. Lewandowska, p. Januszko, p. Cieślawski), jak i osoby nie będące członkami partii (np. piszący te słowa). Przewodniczącą klubu jest p. Anna Lewandowska. Klub jest otwarty na radnych z innych komitetów wyborczych. Rozumiem, że w najbliższym czasie powstaną także inne kluby.[/color]

-----------------------------------------------
[color=#0000CC]Na dzisiejszej sesji ślubowanie złożył nowy burmistrz Kazimierz Janczuk. Potem ślubowanie na radnego złożył Marek Skowroński. Obaj dostali bukiety kwiatów. Potem wyszła sprawa ślubowania pani Skoneckiej która wejdzie do rady na miejsce K.Janczuka. Wobec niejasnej sytuacji prawnej przewodniczący rady pan Andrzej Cieślawski przerwał posiedzenie i ustalił termin sesji na piątek na godź 15.Pozytywnym aspektem było zachowanie się radnych kobiet.Pierwszy raz będą miały na pewno dużo do powiedzenia w pozytywnym działaniu.Na pewno nie zawiedzie swoich wyborców pani Paulina Kosecka.Dobrze,że w radzie nastąpiły zmiany na lepsze.[/color]

[i]Bogusław Komosa - radny[/i]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[b][color=#FF0000]Sprawozdanie z II części II sesji Rady Miejskiej VI Kadencji - 17 grudnia 2010 [/color][/b]

[color=#0033FF]1. Powołano Komisję Uchwał i Wniosków (zwyczajowo wybrano do niej trzy kolejne osoby z listy radnych wg alfabetu: S. Januszkę, S. Kanabusa, A. Kafarę.

2. Podjęto uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy, pani Izabeli Skoneckiej, na miejsce radnego (p. Kazimierza Jańczuka) w związku z wygaśnięciem jego mandatu (wskutek wyboru na Burmistrza Gminy). Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej z 16.07.1998, na miejsce radnego, którego mandat wygasł, wstępuje kolejna osoba z listy tego samego komitetu wyborczego wg liczby uzyskanych głosów.

3. Pani [b]Izabela Barbara Skonecka złożyła ślubowanie jako radna[/b].

4. Przeprowadzono dyskusję i podjęto [b]uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy[/b].
Wg obowiązujących przepisów, wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza Gminy takiej wielkości, jak nasza, może wynosić od 4500 do 6000 zł brutto, dodatek funkcyjny - maks. 2100 zł, dodatek specjalny - od 20 do 40% sumy wynagrodz. zasadn. i dod. funkcyjnego. Do tego dochodzi dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i "trzynastka".
Poprzedni Burmistrz, p. Marek Skowroński, przed obniżką uchwaloną przez Radę Miejską w dniu 16.06.2010, zarabiał 4960 zł brutto plus 1950 zł dodatku funkcyjnego plus 40% dodatku funkcyjnego. Po obniżce dod. funkcyjny zmniejszono do 1000 zł a dod. specjalny do 20%. Burmistrz, jak wiadomo, odwołał się do sądu od tej decyzji Rady.
Pan radny Bogusław Komosa podniósł kwestię uzyskiwania przez innych pracowników Urzędu Miasta i Gminy wynagrodzeń zasadniczych wyższych niż pensja burmistrza, co, jego zdaniem, zakłóca właściwą hierarchię ważności pozycji w urzędzie. Istnieją w UMiG np. wynagrodzenia zasadnicze w wysokości 5200 zł, dod. funkcyjne - 2200 zł, dodatkowe pensje kwartalne po 2500 zł. Pan radny Marek Skowroński przyznał, że dyrektor ZOZ zarabiał ponad 10 tys. zł. Z oświadczeń majątkowych, jak wykazał pan radny Komosa, wynika, że skarbnik gminy zarabiał 9500 zł miesięcznie, kierownik ZGK p. Boguta - 9400 zł, a wiceburmistrz Paweł Rutkowski - ponad 10000 zł.
Pan Bogusław Komosa zawnioskował, aby dodatek specjalny dla burmistrza p. Kazimierza Jańczuka wyniósł 40%, czyli wartość maksymalną. Pan radny Sebastian Januszko złożył wniosek formalny, by wynagrodzenie nowego burmistrza wynosiło 5800 zł, dodatek funkcyjny 2100 zł, a dod. specjalny - 40%. Za wnioskiem głosowało 19 radnych, przeciw - 1 (p. Marek Skowroński), wstrzymał się 1 (p. Andrzej Kafara). Wniosek został przyjęty i radni podjęli uchwałę (nr 7/VI/2/2010) o przyznaniu burmistrzowi wynagrodzenia w podanej wyżej wysokości, co daje 11060 zł brutto plus standardowy dodatek za wysługę lat.
Pan Marek Skowroński oświadczył, że jego zarobki wynosiły tylko ok. 10000 zł i że decyzja Rady jest niesprawiedliwa. Pan Burmistrz Kazimierz Jańczuk podziękował Radzie za okazane zaufanie, którego obiecał nie zawieść.

5. Podjęto [b]uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy[/b]. Uchwała ta była już wcześniej podjęta przez Radę V Kadencji, jednak została uchylona[/color] [color=#0033FF]24.11.2010 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ zawierała zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe zamiast tylko przedmiotowych. Obecna uchwała obejmuje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla najemców mieszkań komunalnych (z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza); oczyszczalni ścieków i sieci rozdzielczych kanalizacji; gruntów i budynków wykorzystywanych w celach ochrony p-poż., działalności sportowej (z wyjątkiem komercyjnej), kulturalnej (w tym biblioteki), pomocy społecznej oraz świetlic i sal wiejskich.

Pani radna Anna Lewandowska, prezes spółki uzdrowiskowej, zawnioskowała, żeby ze względu na zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dn. 24.09.2010 odroczyć dyskusję nad tą uchwałą do kolejnej sesji, gdyż, jej zdaniem, nowa ustawa pozwala objąć zwolnieniami niektóre placówki ochrony zdrowia. Przypomniała, że STOCER uzyskał juz kiedyś zwolnienie podatkowe (ok. 7800 zł), a jej spółka - nigdy nie miała żadnych ulg w podatku lokalnym. Powołała się tu na znaczenie działalności spółki jako niezbędnej dla istnienia gminy uzdrowiskowej.
Skarbnik gminy przypomniał, że przy uchwale budżetowej tego typu obowiązuje 14-dniowe vacatio legis (od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym) i że uchwała musi być podjęta przed kolejnym rokiem podatkowym, gdyż inaczej nie będzie obowiązywać. Pan radny Stankiewicz zaapelował, żeby nie blokować głosowania nad uchwałą, do której będzie można wrócić w późniejszym terminie. Pan radny Komosa zawnioskował, żeby Komisja Budżetu zajęła się wnioskiem p. Anny Lewandowskiej oraz żeby zwołać sesję nadzwyczajną[/color] [color=#0033FF]Rady dla rozpatrzenia tego problemu jeszcze przed Nowym Rokiem. Poprosił także o opinię prawną do problemu zgłaszanego przez radną Lewandowską.
Głosowano wniosek formalny p. Anny Lewandowskiej o przełożenie głosowania nad uchwałą. Za była jedna osoba (wnioskodawczyni), jedna się wstrzymała (p. Izabella Skonecka. która nie otrzymała treści uchwały do zapoznania), przeciw było 18 radnych.
Następnie głosowano uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (8/VI/2/2010), która przeszła 19 głosami za przy jednym przeciw (p. Lewandowska) i jednym wstrzymującym się (p. Skonecka).

6. Głosowano [b]uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświatowe[/b] (tj. szkoły gminne) [b]na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów[/b]. Uchwała była niezbędna ze względu na zapisy nowej ustawy o finansach publicznych, w myśl których od 1.01.2011 likwidacji ulega "rachunek dochodów własnych". Uchwałę (nr 9/VI/2/2010) podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

7. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski zaproponował, żeby uzgodnione na nieformalnym spotkaniu [b]składy Komisji Rady głosować łącznie[/b] w jednym głosowaniu.

Wynikła kontrowersja związana z członkostwem w komisjach p. Andrzeja Cieślawskiego. Radca prawny gminy, p. Karol Bernat, wyjaśnił, że jego zdaniem przepisy ustawowe zabraniają Przewodniczącemu Rady pełnienia jakichkolwiek innych funkcji w Radzie poza przewodniczeniem. Pan radny Bogusław Komosa oświadczył, że skonsultował tę kwestię przez telefon z radcą z innej gminy i że jego wykładnia jest zupełnie odmienna. Pan Cieślawski zaproponował, żeby w tej sytuacji na jego miejsce w dwóch komisjach powołać osoby z jego klubu, jednak ostatecznie ustalono na zasadzie "gentlemen's agreement", że miejsca uzgodnione dla p. Cieślawskiego pozostaną chwilowo nieobsadzone do czasu ustalenia ostatecznej wykładni prawnej.[/color][b][color=#FF0000]

Powołano następujące składy Komisji Rady Miejskiej:[/color][/b]

[color=#0033FF]1) REWIZYJNA: Żmigrodzka-Konitzer (przewodnicząca), Grzegorzewski (wiceprzewodn.), Bajkowski, Januszko, Kafara

2) BUDŻETU, INWESTYCJI I SPRAW MAJĄTKOWYCH: Januszko (przewodniczący - 6 głosów za, jeden przeciw, 1 wstrzym.), Kanabus, Komosa, Konopka, Skowroński, Sowińska, Stankiewicz, Wojdak, jedno miejsce wolne

3) KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA: Kanabus (przewodniczący - 3 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzym.), Kafara (był kandydatem na przewodniczącego - 1 głos za, 2 przeciw, 4 wstrzym.), Magdziarz, Stankiewicz, Śliwka, Zymer, Żmigrodzka-Konitzer

4) KOMISJA UZDROWISKOWA, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ: Bajkowski, Kosecka, Lewandowska (była kandydatką na przewodniczącą Komisji: 2 głosy za, 2 wstrzymujące się, w tym p. Lewandowska, 2 przeciw), Magdziarz, Sowińska (nieobecna na tym głosowaniu), Skowroński (był kandydatem na przewodniczącego - 2 głosy za, w tym p. Skowroński, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się), Zima. Przewodniczącego nie wybrano. Pan Cieślawski zwołał kolejne posiedzenie tej komisji na 29 grudnia na godz. 15.00

Wokół wyborów przewodniczącego tej Komisji doszło do wymiany zdań między jej członkami. Pani Magdziarz zapytała p. Lewandowską, co miała na myśli odnosząc się na[/color] [color=#0033FF]poprzedniej sesji do prywatyzacji spółki uzdrowiskowej i czy widzi mozliwość zabudowy deweloperskiej na gruntach uzdrowiska. Pan Skowroński chciał także wiedzieć, wobec kogo byłaby lojalna jako przewodnicząca Komisji UZdrowiskowej, gdyby doszło do konfliktu między poglądami komisji a opinią Ministra Skarbu w sprawie prywatyzacji - czy wobec swojego pracodawcy, czy też - wobec Rady. Pani Lewandowska wyjaśniła, że do spółki należy 14 ha gruntu w centrum miasta, ale są to tereny pod zakładami leczniczymi, a plan miejscowy i ustawa uzdrowiskowa oraz umowa z inwestorem mają gwarantować, że ewentualny inwestor (którym może być także gmina) nie wyprzeda ich pod zabudowę wielorodzinną. Dokapitalizowanie spółki jest niezbędne, żeby nie dopuścić do ostatecznej upadłości spółki, która nie jest w stanie się utrzymać z kontraktu NFZ. Jest obecnie duża szansa na rozpoczęcie budowy w 2011 roku Centrum Hydroterapii koło tężni (jeśli uda się uruchomić na czas fundusze, o które spółka występuje - dotacja 50 mln, z tego 19 mln daje marszałek województwa, reszta od Unii), jednak innych "zastrzyków" finansowych dla spółki nie było od lat i brakuje pieniędzy na podstawowe remonty. Dofinansowanie spółki może się odbyć na drodze prywatyzacji (jednak analiza prawna w tej sprawie, którą Ministerstwo miało przygotować na 14.12.2010, nie jest i długo jeszcze nie będzie gotowa) lub usamorządowienia, tj. przejęcia przez samorząd wojewódzki (projekt m.in. marszałka województwa). Pani Lewandowska jako prezes spółki będzie w sprawie procedury prywatyzacyjnej wykonywała polecenia swojego pracodawcy, czyli Skarbu Państwa. Podkreśliła jednak, że jest przeciwnikiem zabudowy wielorodzinnej w uzdrowisku oraz zwolennikiem zachowania uzdrowiska w obecnych granicach, a nawet - rozszerzenia strefy C (słowa te wywołały spore zdziwienie na sali, ponieważ granica strefy C pokrywa się obecnie z granicami gminy). W sprawach związanych z pracami Rady, zdeklarowała pani Lewandowska, będzie reprezentowąła "stanowisko mieszkańców". Pan Cieślawski skomentował, że uzdrowisko nie świadczy usług na wysokim poziomie, przynosi straty i trzeba je ratować. Gmina może partycypować w przemianach własnościowych w uzdrowisku i stać się udziałowcem. Jeśli takich przekształceń nie będzie, to spółka może upaść a ludzie stracą pracę. Ważne jest, żeby przekształcenia były uczciwe i transparentne, a nie, żeby ich w ogóle nie było.

Z kolei pan radny Bogusław Komosa zapytał p. Marka Skowrońskiego, jakie stanowisko przedstawiał w Sejmie RP w związku z nową ustawą uzdrowiskową. Pan Skowroński wyjaśnił, że jako członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP wybrany na kolejną kadencję (2010-13) reprezentuje tę organizację na forum rozmaitych warszawskich gremiów decyzyjnych, m.in. w Sejmie zgłaszając wnioski w imieniu Stowarzyszenia m.in. w sprawie nowelizacji starej ustawy uzdrowiskowej, m.in. o to, żeby plany miejscowe obowiązywały tylko w strefie A, a takżę zapisów ustawy które zdaniem pana Skowrońskiego uniemożliwiają nawet budowę kotłowni gazowej czy kanalizacji w strefie A, gdyż na wszystko wymagany jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Stowarzyszenie wnioskowało o rozluźnienie tych przepisów.[/color]

[color=#0033FF]5) KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU: Chojnowska (przewodnicząca - 6 głosów za, 1 wstrzymujący się - samej kandydatki), Grzegorzewski, Kafara, Kosecka, Skonecka, Śliwka, Zima.

6) KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO I SPRAW KOMUNALNYCH: Komosa (przewodniczący - 5 głosów za, 1 przeciw - p. Wojdak, 2 wstrzymujące się - Komosa, Lewandowska), Bajkowski, Chojnowska, Konopka, Lewandowska, Skonecka, Wojdak, Zymer (zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego przez p. Lewandowską, nie zgodził się na kandydowanie).

Radni przegłosowali w/w składy komisji 20 głosami za i 1 wstrzymującym się - pana Komosy, który w ten sposób wyraził swój protest przeciw nieumieszczeniu p. Cieślawskiego w składach komisji (uchwała nr 10/2/VI/2/2010). Należy podkreślić, że nie ma określonego przepisami trybu powoływania składów komisji, wobec czego p. Cieślawski zarządził głosowanie en bloc jako najprostsze i najszybsze. [b]Po zamknięciu sesji rady jej Przewodniczacy zwoływał kolejno krótkie posiedzenia wszystkich komisji Rady, na których członkowie wybierali przewodniczącego swojej komisji. Z wyjątkiem posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej (opisanego powyżej), wszystkie pozostałe trwały 1-2 minuty (tylko wybór przewodniczącego komisji)[/b][/color]

[color=#0033FF]Następnie, na wniosek radnego Bogusława Komosy, przedstawiano [b]wolne wnioski[/b]:[/color] [color=#0033FF]

1. P. Komosy - o wpisanie interpelacji radnych do porządku obrad kolejnej sesji

2. P. Komosy - skarga na złe traktowanie przez strażników miejskich, którzy wyganiali radnych z parkingu koło sali posiedzeń (ze względu chyba na jakieś ćwiczenia na parkingu)

3. P. Skowrońskiego - stwierdził, że przygotowywał prjekt budżetu w wielkim pośpiechu i że uważa, że w projekcie potrzebne są duże zmiany i apeluje do radnych o uważne przyjrzenie się projektowi

4. P. Januszki - o wpisanie wypowiedzi i wniosków mieszkańców do porządku obrad kolejnej sesji

5. P. Zymera - o ewentualne włączenie do porządku obrad kolejnej sesji uchwały o zakupie i obsłudze koksowników na przystankach ZTM, o ile burmistrz dojdzie do wniosku, że uchwała ta jest niezbędna do przeprowadzenia tej inicjatywy

6. P. Komosy - o szybką reakcję burmistrza na fatalne odśnieżanie dróg gminnych, zajęcie się kwestią zasuwy na Kanale Habdzińskim (ukradzionej kilka lat temu) oraz w sprawie utwardzenia drogi Gassy-Ciszyca i braku decyzji powiatu o wykupach gruntu pod poszerzenie drogi.

7. P. Żmigrodzkiej-Konitzer - o pilną reakcję burmistrza w sprawie ul. Zaleśnej w Borowinie, która stwarza obecnie zagrożenie dla ruchu z powodu zamarznięcia przelewających się przez nią wód z obszarów podtopionych.

8. P. Kanabus stwierdził, że burmistrz musi pilnie podjąć działania w sprawie wałów wiślanych i Jeziorki, w tym w sprawie utwardzenia dróg na międzyrzeczu niezbędnych dla dojazdu sprzętu na wypadek zagrożenia powodziowego.

9. P. Konopki - w sprawie wykonania kalkulacji odnośnie kosztów budowy kotłowni w blokach na Mirkowie.

10. P. Bajkowskiego - w sprawie wykonania drugiego przepustu odprowadzającego wody z Kanału Jeziorki do Jeziorki.

Ponadto wypowiadali się mieszkańcy. P. Jacek Rowiński apelował do burmistrza o kompleksowe rozwiązanie w sprawie podtopień w rejonie Skolimowa Północnego odśnieżenie przez gminę rond wraz z wjazdami na ronda. Pan Andrzej Zambrowicz pytał, czy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w nieformalnych rozmowach o budżecie gminy w dniu 19 stycznia 2010 o godz. 16.00 (zapowiedzianych przez p. Przewodniczącego Rady) i otrzymał odpowiedź odmowną ze względu na fakt, że będą to tylko konsultacje wewnątrz Rady, będą omawiane rozmaite koncepcje i opinie, których ostatecznie nie wprowadzi się pod obrady i nie ma powodu, żeby robić "szum informacyjny". Zwracam uwagę, że jest to decyzja Przewodniczącego Rady. Mój prywatny pogląd w tej sprawie jest odmienny.[/color]

[color=#0033FF]Zapowiedziano:
1) Posiedzenie Komisji Ładu - na 20 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00
2) Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - na 29 grudnia na godz. 15.00 (dla wyboru przewodniczącego)
2) Ewentualną sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, jeśli będzie konieczna - na 29 grudnia godz. 16.00
3) Szkolenia dla radnych na 12 i 14 I (to ostatnie, budżetowe - do potwierdzenia)
4) [b]Sesję Rady z głosowaniem nad budżetem na 2011 rok - na środę 26 stycznia godz. 16.00.[/b][/color]

[color=#006600]Przed zamknięciem obrad [b]szczegółowe sprawozdanie z pierwszych dwóch i pół dnia swojego urzędowania przedstawił p. burmistrz Kazimierz Jańczuk. Sprawozdanie to dotyczyło m.in. spotkań Sztabu Kryzysowego i działań w związku z rosnącym zagrożeniem powodziowym, odśnieżania gminy, kwestii wynajmu pomieszczeń dla Urzędu Miasta i Gminy, przedłużenia umów z PKS oraz ZTM i in. Sprawozdanie to zostanie dziś wieczorem udostępnione w całości na Youtube[/color][/b].

[i]Informuję także, że ze względu na skargi niektórych uczestniczących w sesjach mieszkańców (m.in. pani sołtys Czarnowa) oraz radnych, iż nie życzą sobie filmowania (przez jednego z radnych, czyli przeze mnie), pan przewodniczący Andrzej Cieślawski poprosił mnie publicznie, żebym nie filmował sesji Rady. Oznacza to, że jeśli chcą Państwo mieć nagrania wideo niezależne od płyt audio wykonywanych przez Biuro Rady, będą Państwo musieli sami sfilmować sesję. Pan Cieślawski w rozmowie ze mną po sesji poparł zresztą gorąco ideę bezpośrednich transmisji internetowych z sesji Rady Miejskiej.[/i]

Tomasz Zymer, radny

[color=#CC0000] [b]__________________________________________________

Protokół oraz podjęte na II sesji RM uchwały sa tu[/b]:[/color]
http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3253&layout=1&page=textZmieniany 4 raz/y. Ostatnio 2011-05-07 18:49 przez mania.

--
Sprawozdania z III sesji RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 29.12.2010 - 21:58:42

[URL=http://img547.imageshack.us/i/iiisesjastr1.jpg/][IMG]http://img547.imageshack.us/img547/3987/iiisesjastr1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img814.imageshack.us/i/iiisesjastr2.jpg/][IMG]http://img814.imageshack.us/img814/8260/iiisesjastr2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img836.imageshack.us/i/iiisesjastr3.jpg/][IMG]http://img836.imageshack.us/img836/4076/iiisesjastr3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img694.imageshack.us/i/iiisesjastr4.jpg/][IMG]http://img694.imageshack.us/img694/732/iiisesjastr4.jpg[/IMG][/URL]

_________________________________________________________________

[i]sprawozdanie przysłane przez radnego Tomasza Zymera

Porządek sesji w wątku: http://www.konstancin.com/forum/read.php?22,68329

______________________________________________________

[color=#FF0000]protokół oraz podjęte na III sesji uchwały są tu:[/color] http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3259&layout=1&page=textZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-04-19 22:29 przez mania.

--
Notatki z IV sesji RM - fragmenty
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 29.01.2011 - 14:40:18

[b]Sesja odbyła się 26 stycznia 2011[/b]

[i]program sesji tu:[/i] http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/25/94/25942/Sesja_IV_w_dniu_26_stycznia_2011_r.pdf

Sesja rozpoczęła się od tradycyjnego stwierdzenia quorum i głosowania nad porządkiem obrad. [b]Złożony został wniosek, by punkt związany z wystąpieniami mieszkańców przenieść na początek sesji (powrót do właściwej tradycji!) z zastrzeżeniem, iż umożliwi się także wystąpienia mieszkańcom, którzy na sesję przybędą w godzinach późniejszych.[/b]

Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie [u]p.Sołtys Czarnowa[/u].
Zadała ona 2 pytania:

[u]Pierwsze dotyczyło celowości zakupu z funduszu sołeckiego do Domu Ludowego w Gassach zmywającego sprzętu przemysłowego.[/u] Skarbnik podkreślił, iż zakupy z tego funduszu muszą dotyczyć ‘zadań własnych gminy i być wpisane w politykę lokalną’ i na tę chwilę nie jest w stanie stwierdzić, czy planowane zakupy spełniają tę definicję.
Pytanie zostało zadane w sposób, którym poczuł się dotknięty Sołtys Gassów, a jednocześnie radny S.Kanabus. Pomijając, że zaprosił p.Sołtys Czarnowa na zmywak by przekonała się co to znaczy używać domowych urządzeń na tak dużej sali, to jednocześnie wyraźnie podkreślił, iż prowadzona przez niego firma cateringowa prowadzi działalność w stolicy i nigdy nie wykorzystywał budynku remizy na potrzeby firmy. Firma jego nie świadczy też usług na rzecz gminy (wyjątkiem było dostarczanie posiłków dla strażaków podczas ubiegłorocznej powodzi kiedy to nikt nie chciał tego robić zwłaszcza w nocy) i nie ma konfliktu interesów. A chodzi tu jedynie o zapewnienie właściwego zaplecza dla imprez wiejskich.

[u]Drugie pytanie p.Sołtys dotyczyło dostępności boiska Orlik.[/u]

- Burmistrz stwierdził, iż terenem tym zarządzają obecne władze Szkoły. Wiadomo jest, iż 8-16 zarezerwowany jest dla szkól . Później boisko funkcjonować winno zgodnie z założeniami programu Orlik (z wyznaczonym animatorem), ale nie ma obecnie wiedzy w jakim procencie korzystają z tego kluby (swego czasu na tym Forum była mowa niejako o zaborze tego boiska na rzecz szkółki piłkarskiej posła Koseckiego) a w jakim młodzież.

po problemach zgłoszonych przez p.Sołtys Czarnowa [u]wystąpiła Szefowa klubu fotograficznego F8 przy KDK, która wszystkim radnym wręczyła kalendarze przekazane przez zaprzyjaźnione koło fotograficzne z partnerskiego miasta holenderskiego Leidschendam-Voorburg .[/u] Kalendarz zdobiony zdjęciami członków obu klubów upamiętnia XX lecie partnerstwa między naszymi miastami.


[b]Następnie nastąpiła prezentacja problemu pt. Habdzin tonie[/b]

Radni zapoznali się z opisem, obrazami i filmem prezentującymi grozę sytuacji przedstawionymi przez p.Sołtys Habdzina
Mieszkańcy domagają się stanowczych działań!
Liczą, że Burmistrz będzie korzystał ze swych uprawnień w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa!


Ponieważ mamy w tej chwili do czynienia ze zniszczeniami mienia znacznej wartości oraz zachodzi wysokie prawdopodobieństwo niedopełnienia obowiązków służbowych (WZMiUW w zakresie czyszczenia Kanału, MZDW w zakresie czyszczenia przepustów) mieszkańcy rozważają złożenie zawiadomienia do prokuratury!
Choć jednocześnie mają nadzieję, że bieżące wsparcie Burmistrza wystarczy do tego, by doraźne działania pomogły przygotować się na ciężką wiosnę, która niewątpliwie nas czeka.


Następnie [u]mieszkanka Czarnowa przedstawiła odbitki fotografii z terenu tego sołectwa.[/u]
Czarnów jest zalewany bo ktoś zasypał rów a sprawa jest znana od kilku lat! Wg Przewodniczącego RM (również mieszkańca tego terenu) jest to przykład braku nadzoru nad samowolami budowlanymi!!!! Gmina powinna natychmiast interweniować i usuwać!!

- Przewodniczący powiedział, iż przedstawiony zostanie projekt działań małych kroków dla sołtysów, których celem ma być rozpoczęcie właściwego nadzoru nad rowami melioracyjnymi. W tej chwili takiego nadzoru nie ma! Wydawane są pozwolenia, gdzie zapomina się w warunkach zabudowy wpisać, iż nie wolno niszczyć istniejącej zabudowy wodno-melioracyjnej. Po stwierdzeniu nieprawidłowości osoby z urzędu winny natychmiast reagować!!! Na to nie potrzeba pieniędzy tylko właściwej organizacji!
Również w sytuacji, gdy zaniedbania powodują inne instytucje. Gmina nie ma pieniędzy płacić za cudze zaniedbania!

[u]Radny Komosa[/u] podniósł w tym momencie, iż od dłuższego czasu brak jest reakcji na jego interpelacje w tym zakresie i lekceważone zawsze były składane wnioski. To nie jest sytuacja panująca od wczoraj i gmina też jest jej winna! I nie wiadomo po co radni jeździli do Holandii skoro nie przedstawili żadnych wniosków z tych wycieczek płynących! Wnioskuje by zorganizować sesję poświęconą temu problemowi!

- Przewodniczący odparł, iż jeśli większość radnych będzie chciała takiej sesji to on ma obowiązek ją zorganizować.
Radny Komosa podnosił sprawę zasypywania torfowiska w Bielawie (kiedy wreszcie zostanie zatrzymana dewastacja torfowiska i wyciągnięte konsekwencje wobec tych, którzy nieustannie nawożą tam gruz?!), które również powoduje podtopienia mieszkańców Bielawy!

W ramach wystąpień mieszkańców poruszane były jeszcze inne tematy:

- jeden z mieszkańców pytał– czy w planach modernizacji 724 jest przewidziana [u]ścieżka rowerowa?[/u]
– odpowiedź Burmistrza – jest przewidziana od Warszawy do ulicy 1000lecia Państwa Polskiego

- ten sam mieszkaniec pytał, [u]czemu oddana tymczasowa kładka przy jest pełna b
– Burmistrz zadeklarował natychmiastowe oczyszczenie tej kładki

- jeden z mieszkańców zadeklarował przedstawienie opinii technicznej dotyczącej koniecznego remontu w Hotelu Grapa do Komisji Ładu

– Burmistrz zadeklarował, iż pozostawi na tym zadaniu ok. 80 tys. PLN

- [u]młodzież przekazała petycję dotyczącą budowy skateparku podpisaną przez 860 osób.[/u] Prośba jest do Rady o akceptację 30 tys. na projekt. Młodzież deklarowała, iż jeśli Gmina da miejsce to oni, powołując się na różne [b]„dojścia”[/b] [i](???- przyp.m[/i]), dadzą firmy i sponsorów, którzy ten obiekt zbudują! Mają dojścia do mediów! Koszty zależą od projektu i powinny wynieść do 400 tys. zł

Przewodniczący RM zauważył pewien rozdźwięk miedzy tą kwotą a podawaną wcześniej 1,5 mln, za które miał powstać skatepark w Piasecznie…
Jak twierdził młody człowiek istnieje możliwość dofinansowania (przynajmniej w roku 2011) 33 % tego przedsięwzięcia z Ministerstwa Sportu.
W ramach stwierdzenia zapotrzebowania powierzchni młody człowiek stwierdził, iż potrzeba na to ‘ok. 80-100 m2’…wzbudziło to uśmiech radnych, ale niewątpliwie było to raczej przejęzyczenie… Podobno Piaseczno jak usłyszało o tym, że ma powstać skatepark w Konstancinie natychmiast zamierza wrócić do realizacji swojego projektu.
Burmistrz widzi zasadność przeznaczenia 30 tys. na koncepcję jednak nie widzi możliwości, by w roku 2011 zostało coś więcej zrealizowane (potrzebny projekt, pozwolenie na budowę itd. Itp.)

- jeden z mieszkańców z Kołobrzeskiej w Skolimowie – cytując zdanie Burmistrza z wywiadu w Kurierze Południowym odnośnie konieczności uchwalania planów zapytał, czy Burmistrz zamierza uchwalać plany w taki sam sposób jak jego poprzednik tj. wbrew interesom mieszkańców i z naruszeniem własności.
Zarówno Burmistrz jak i Przewodniczący Rady deklarowali, że konsultacje społeczne będą się odbywać! Plan Skolimowa być może zostanie podzielony na mniejsze części by szybciej uchwalić plany tam, gdzie konfliktów nie ma. Mieszkaniec w odpowiedzi stwierdził, iż nie jest to dobry pomysł, gdyż trzeba na teren patrzeć jako na całość, by nie było takiej sytuacji jak właśnie na Kołobrzeskiej, dla której jest oczekiwanie poszerzenia bo nie można poszerzać Kabackiej, dla której plan już istnieje.
Burmistrz odparł, iż po to zatrudnił fachowca od planów, by Gmina stanowiła całość a uchwalanie kawałkami nie musi z tym leżeć w sprzeczności!

[u]- mieszkanki z Mirkowa – złożyły 3 pisma nt. budynku Mirkowska 51.[/u]

Budynek był 3 lata temu remontowany a obecnie ‘jest dno!’ Wszystko zagrzybione i odpada, pieniądze wyrzucone zostały w błoto. 140 letniego budynku, który dodatkowo osiada nie ma co remontować. Warunki w mieszkaniach ludzie mają fatalne, niektórzy wspólne łazienki albo kuchnie. Nie ma też ani kawałka chodnika, by do budynku dojść a ludzie płacą po 600 PLN komornego! Padło określenie ‘getto’…
Przewodniczący odparł, iż sytuacja jest znana, radni byli i oglądali (choć on sam jedynie z zewnątrz) i czekają na wyjaśnienia, czy nakłady na remont są uzasadnione. Ma być opinia w tej sprawie. Mieszkanka stwierdziła na to, że taka opinia już była sporządzana i stwierdzała, że budynek nie nadaje się do remontu…

- mieszkaniec W. – odnosił się do całego wywiadu z Burmistrzem w Kurierze Południowym. W powodzi zdań wyrażał niewątpliwie obawy o plany budowy niektórych obiektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.Po wystąpieniach mieszkańców nastąpiło przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Do przyjęcia były 3 protokoły w tym 1 z ostatniej sesji rady poprzedniej kadencji (niektórzy się dziwili jak mogą to akceptować…wyjaśniono, że to nazywa się kontynuacja władzy).
Radny Kafara zaproponował, by przyjąć te same rozwiązania co za poprzedniej kadencji, czyli jeśli ktoś nie zgłosił uwag na piśmie do przekazanego wcześniej protokołu wówczas głosuje się cały protokół bez dyskusji nad nim. Niektórzy nowi radni stwierdzali, iż oni o tym nie wiedzieli choć przyznają, że uwag nie mają.
Pracownicy Biura Rady przypomnieli, iż takie postępowanie jest zgodne ze Statutem, który radni powinni znać.
Wszystkie protokoły zostały przyjęte bez poprawek.


Następnie Burmistrz złożył sprawozdanie z pracy między sesjami.
[i](sprawozdanie jest w watku "Informacja o pracy burmistrza" http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,69036 - uwaga m)[/i]

Radna Skonecka podniosła, iż sprawozdanie winno być złożone na piśmie, gdyż ludzka pamięć jest ulotna…

[u]Przewodniczący RM poinformował, że [b]wielkim problemem są przecieki wód do sieci kanalizacyjnej[/b][/u] i będą toczone dyskusje, gdyż wszyscy zdają sobie sprawę z nielegalnego kosztu należnego.
W autopoprawce burmistrza są pewne działania, które są możliwe do przeprowadzenia tylko nie zrobią tego natychmiast.

W odpowiedzi dla p.Magdziarz Burmistrz powiedział, że rozpozna możliwość dłuższego pobytu w zasobach gminnych rodziny wykwaterowanej z podtopionego budynku w Habdzinie.

Na koniec tej części radny Zima zapytał o plotki, iż w Konstancinie jest już Ich Troje…przy czym nie chodzi o zespół muzyczny tylko o…powołaną nową Panią Wiceburmistrz.

[u]Burmistrz[/u] przeprosił, iż nie zrobił tego od razu.
[u]Przedstawił p. Dorotę Gadomską jako niezależnego fachowca w zakresie zagospodarowania przestrzennego, która z dniem 18 stycznia objęła obowiązki zastępcy burmistrza[/u]

Pani Dorota przedstawiła się również sama jako architekt krajobrazu, wieloletni wykładowca SGGW, osoba z uprawnieniami urbanistycznymi z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu planów zagospodarowania.
Przewodniczący w imieniu całej rady życzył p.Dorocie powodzenia na nowym stanowisku, gdyż oczekiwania wobec jej osoby są z pewnością ogromne!


[u]Później 19 głosami za podjęto Uchwałę o kontynuacji porozumienia w zakresie remontu wałów przeciwpowodziowych.[/u]
Jest to kontynuacja porozumienia od 2004 roku, które wygasa w lipcu 2011 a nie wyszło poza fazę projektową. Wojew.Zarz. planuje kolejnue 4 lata.
Na terenie naszej Gminy chodzi o remont wałów wiślanych (na terenie Warszawy jest już pozwolenie na budowę) oraz wałów Jeziorki wałości po stronie Bielawy i częściowo Ciszycy (nikt nie wyjaśnił, czemu ta strona tylko częściowo...)
Obecnie jest wydawana decyzja środowiskowa – cały projekt ma być gotowy do końca kwietnia 2011.
Porozumienie konieczne i mamy nadzieję na jego zakończenie na 2015.
Radny Komosa podnosił jednak, iż to porozumienie przedłużane było już kilkukrotnie a prac jak nie było tak nie ma. Przewodniczący Rady potwierdził, iż umowa jest niesłychanie luźna, ale podpisać ją trzeba
________________________________________________________________________

[i][u]notatki sporządził Artek_Bartek[/u], więcej będą mogli Państwo przeczytać w protokole z sesji, który zostanie upubliczniony w BIP po podpisaniu go na następnej sesji -tu: Uchwały oraz protokoły z Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VI kadencji znajdują się w dziale "Prawo lokalne"> "Uchwały".

___________________________________________________________

[color=#FF0000]protokół oraz podjęte na IV sesji uchwały sa tu:[/color] http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3281&layout=1&page=textZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-04-19 22:27 przez mania.

--
V sesja RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 19.04.2011 - 22:19:09

Protokół oraz podjęte uchwały na V sesji RM, która odbyła się 10 lutego 2011 -

sa tu: http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3301&layout=1&page=textZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-04-19 22:24 przez mania.

--
VI sesja RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 19.04.2011 - 22:22:55

Protokół oraz podjęte uchwały na VI sesji RM , w dniu 21 lutego 2011
są tu:
http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3310&layout=1&page=text

--
VII sesja RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 20.04.2011 - 22:20:23

[b]uchwały podjęte na VII sesji, która sie odbyła: 30 marca i 1 kwietnia br, są tu:[/b]
http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3361&layout=1&page=text

[b]tu także można przeczytać protokół[/b]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-07 22:57 przez mania.

--
VIII sesja RM - notatki + video
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 20.04.2011 - 22:29:38

sesja odbyła się 19 kwietnia br.

[b]uchwały i protokół z VIII sesji są tu:[/b] http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3390&layout=1&page=text


- Jak pisze nasz „korespondent wojenny” – Artek_Bartek - tj. amatorski i nieco skrócony spis tego co się działo na sesji.

[color=#3300FF][b]Po zakwestionowaniu budżetu 2011 przez RIO na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji głosowano poprawki.[/b]

Zaczęło się od tłumaczenia Skarbnika, że w ramach autopoprawki Burmistrza głosowane są zmiany w tab. 2a na str2 [i](radni nerwowo szukali właściwej kartki w materiałach)[/i] – w dziale 600, kwotę 398 637 przeprawiamy na 480 015. W innej pozycji z 705 438 na 624xxx.
[i]Padały pytania jeszcze raz jaki to wiersz?[/i]
Zmiany na stronie 7 dotyczyły tego samego...

Autopoprawka wynikała z zakwestionowania przez RIO źródeł finansowania deficytu. Konieczne było przesunięcie pozycji z kredytów do dochodów własnych...
Wszyscy byli za.

Następnie głosowano uchwałę w sprawie zmian w budżecie.
Najpierw w dziale 705 odjęto 10,5 mln PLN korygując tym samym plan sprzedaży nieruchomości.
Głosowanie: 13 za 2 wstrzymało się

W dziale 75621 - 15 głosami za i 1 wstrzymującym przegłosowano wzrost dochodów o 3,6mln z tytułu podatku od osób prawnych.

Zmiany w dochodach (zmniejszenie ok. 7 mln) pociągnąć musiały zmiany w wydatkach.

Rozpoczęto od korekty funduszu sołectwa Turowice, który nie może być realizowany bo nie jest zadaniem własnym gminy.

W dziale 60002 odjęto 50 tys. zł na kolej do W-wy. Zadanie nie będzie realizowane chyba, że dochody wzrosną...

W dziale 613 odjęto 278 552 gdyż nie będzie wykupu gruntów pod 724 bo województwo wykorzystało Specustawę. Była to różnica pozostała po zaplanowanej wcześniej kwocie 2,5 mln. Radny Kafara pytał czy było to wiadome wcześniej. Po odpowiedzi Skarbnika, że decyzja zapadła w 2010 nie mógł zrozumieć czemu w takim razie ta pozycja w budżecie w ogóle się znalazła....

W dziale 614 – zmniejszono kwotę o 300 tys. (z 1 mln do 0,7), gdyż dofinansowanie dróg powiatowych realizowane będzie w mniejszym zakresie.

Duże cięcia były w dziale 616 dotyczącym dróg gminnych m.in.-Batorego, oświetlenia Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego, Jagiellońskiej, Piasta, parkingu na Grapie.
Łącznie 7,4 mln PLN

Radny Stankiewicz proponował pozostawić parking na Grapie gdyż jest to jedynie 40 tys. (wniosek nie przeszedł)
Skarbik odpowiedział, że 'jeśli to ruszymy to się wszystko zmienia'
Burmistrz powtórzył swe uzasadnienie z komisji, iż był wnioskodawcą budowy tego parkingu, ale to najmniej bolesna zmiana, gdyż do późnej jesieni trwać będzie przebudowa drogi 724. Budowanie parkingu zatem jest mało zasadne.

Radny Grzegorzewski podnosił, iż droga przy GOSiRze jest w fatalnym stanie.
Burmistrz odpowiedział, iż na ok 200 m tej drogi zostanie położona nakładka asfaltowa w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Przewodniczący – na wątpliwości radnego Wojdaka, który podnosił, iż to nie jest rezygnacja z tych inwestycji, tylko oczekiwanie na realizację dochodów. Jeśli nastąpi sprzedaż nieruchomości w większym zakresie wówczas inwestycje będą realizowane.

W dzial 704 zdjęto 100 tys. na planowany, a niemożliwy do wykonania przez ZGK remont dachu Pułaskiego 81.
Głosowanie: 17 radnych za [i](frekwencja rosła)[/i]

W dziale 705 planowano odjęcie 500 tys. Komisja Finansów zwiększyła tę kwotę do 600 tys. (zamiast zabierać 100 tys. KDK) – są to kwoty VAT, które gmina musiałaby odprowadzić, gdyby zrealizowała sprzedaż nieruchomości...

W dziale 75075 zmniejszono o 100tys (do 477 tys.) kwotę na promocję Gminy.

W dziale 705 zmniejszono o 500 tys. (do 1,5 mln) wartość na zadaniu 'rozbudowa i remont Szkoły w Opaczy'...
200 tys. zdjęto z udziału Gminy w programie Radosna Szkoła, gdyż jedynie Opacz uzyskała dofinansowanie....
7tys zdjęto na wniosek Dyrektora szkoły integracyjnej z rozbudowy monitoringu wizyjnego.

Radny Zymer zaproponował, by pozostawić pełną 2 mln na Opacz a brakujące 500 tys. zdjąć z kwoty 1,175 mln dotacja na inwestycje ZGK
Radny Januszko stwierdził, iż Burmistrz uzasadniał na Komisji, iż prawdopodobnie nie będzie potrzeba aż tyle. Sam Burmistrz zapewnił, iż harmonogram rzeczowy inwestycji nie ulegnie zmianom! Odnośnie możliwości zdjęcia tej kwoty z ZGK powiedział, iż sytuacja wygląda nieco inaczej bo 20 tys. zł na inwestycje a 1,1 mln są to zadania związane z remontami mieszkań komunalnych i zabranie tych pieniędzy byłoby złym posunięciem. Po raz kolejny Burmistrz zapewnił, iż szkoła nie ucierpi.

Odnośnie samego ZGK, Burmistrz Machałek stwierdził, iż nie jest tajemnicą, iż nie jesteśmy usatysfakcjonowani jego funkcjonowaniem. Będą przekształcać w organizację bardziej sprawną, by efektywniej realizować inwestycje w utrzymanie majątku gminy.
Radny Zymer odniósł się, iż z zapisów budżetu nie wynika o co chodzi i redukcja tej kwoty mogłaby być zachętą dla samego ZGK do oszczędzania.
Odniósł się do tego Skarbnik polecając zajrzeć do Załącznika nr 3 gdzie zadania są przedstawione. Na co radny Zymer wskazał, iż nie ma tam nic o remontach! Skarbnik utrzymywał, że jest!
Radny Januszko przerwał dyskusję zapraszając na obrady Komisji 12 maja, gdzie temat ZGK będzie omawiany. Przewodniczący zamknął zaś dyskusję całkowicie.

Zdjęto 17 tys.zł z pozycji 81846

Kolejne 25 tys. z działu 85121, ograniczając plany szczepień (i tak podobno nie realizowane nigdy w pełni) jednocześnie zapewniając, że w razie konieczności pieniądze na ten cel się znajdą.
Radny Zima pytał czy tu aby nie chodzi o ograniczenie opieki pielęgniarskiej w szkołach. Po uzyskaniu zapewnienia, że to nie o to chodzi, przegłosowano tą poprawkę 17 głosami za i 1 wstrzymującym.

Kolejne zmiany w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i inwestycji kanalizacyjnych.
350 tys. zdjęto z opracowania odprowadzania wód opadowych oraz likwidacji awarii. Ponieważ większy udział zadeklarował WZMiUW, gmina mogła te pieniądze zdjąć.
Ponad 1,2 mln (lub ok.2...) zdjęto z kanalizacji w miejscach gdzie nie ma szans na pełną dokumentację i wykonanie.
Rezerwa na działania w tym zakresie wynosi 750 tys..

W dziale 90002 zdjęto 101 tys. w zakresie gospodarki odpadami. Zadania będą jednak realizowane, ale niższym kosztem!

W 90003 zdjęto kolejne 250 tys. w zakresie zakupów usług oczyszczania miasta zapewniając jednocześnie, iż będą prowadzone analizy po zamknięciu 1 półrocza.

200 tys. zdjęto z oświetlenia ulic, gdyż podobno rośnie udział żarówek energooszczędnych (złośliwi się uśmiechali, iż rośnie też udział żarówek, które się nie świecą )

Zrezygnowano z głosowania nad odjęciem 100 tys. z KDK. Wprawdzie Przewodniczący zachęcał Skarbnika by jednak przedstawił swoją propozycję, a Rada ją odrzuci , ale Skarbnik uznał, iż skoro uzyskano już 100 tys. na VAT to tu nie potrzeba ruszać.


W dziale 92695 tyczącym kultury fizycznej całkowicie zrezygnowano z inwestycji 20 tys. w bezpieczną nawierzchnię placu zabaw w Bielawie oraz odsunięto 30 tys ze skateparku oraz 50 tys. z projektu placu przy Bielawskiej na przyszłość.

Radny Zymer podnosił, iż plac sportowy Porąbka miał przeznaczone ponad 500 tys. PLN w latach 2004-09 i nic nie zostało zrealizowane! Zadanie systematycznie spada od 7 lat!
Podobnie Bielawa.
Radny podkreślał, iż zdaje sobie sprawę, iż pieniędzy w kasie brak jednak w okolicy jedynym obiektem jest mały plac przy Południowej będący przedmiotem częstych konfliktów. Radny zaproponował, by pokazać symboliczną deklarację wsparcia radnych dla tej dziedziny i pozostawić 30 tys., a zdjąć je z działu 75022 tj.... diety radnych!!!

Oburzył się na to Przewodniczący Cieślawski, twierdząc, iż nie lubi populizmu! I że osobiście jest przeciw samemu wnioskowi!
Radny Wojdak podniósł, iż te 100 tys. wcale nie musi być zdejmowane, gdyż stanowi ułamek całości 13 mln dokonywanych cięć.
Wywiązała się dyskusja, iż plac na Bielawie został zamieniony na wniosek mieszkańców na wymianę okien w OSP Bielawa (nie podano źródła finansowania...), na Porąbce będzie prowadzony remont Mirkowskiej a plac będzie zapleczem pod budowę a pod skatepark trzeba znaleźć spokojnie działkę i całość (po dyskusjach z wykonawcami) realizować w systemie projektuj-wykonaj...
Radny Zymer podkreślił, iż on przedstawił jedynie neutralne źródło a miejsca takie stanowią wręcz zagrożenie dla życia (Porąbka zamienia się często w dzikie parkingi dla tirów). Podnosił, iż ma nagranie z 2006 roku z rozmowy z Burmistrzem Rutkowskim, iż zawsze to była krypto pozycja, by w ramach tych prac usunąć rurę nad Jeziorką. Radny chciał poruszyć sumienia ludzi, którzy deklarują, iż sport i bezpieczeństwo SA dla nich ważne....
Radna Chojnowska odniosła się do tego podkreślając konieczność dyskusji o wizji Konstancina (co ma być gdzie umiejscowione) – jesteśmy bowiem przed sprzedażą nieruchomości i byle nie było za późno...
Burmistrz odnosząc się do dyskusji stwierdził, że skatepark (poszerzają obecnie wiedzę spotykając się z wykonawcami) w ramach spójnej wizji możliwy będzie w 2013 roku (na dziś najlepszym miejsce wydają się okolice przepompowni na Porąbce). Kosztować ma od 300 do 800 tys. PLN (w zależności od wielkości, standardu i zaplecza). Same zadania są na dziś małe kwotowo jednak mimo to nie ma sensu ich utrzymywać. Przebudowa Mirkowskiej zacznie się najwcześniej w czerwcu 2012 a jej zakres spowoduje, iż zmiana estetyki klina przy szkole możliwa będzie również dopiero w 2013 roku.

Przewodniczący uznał, iż najpierw głosowany będzie wniosek Komisji Budżetu (ucięcie całych 100 tys.zł), jeśli on nie przejdzie wówczas wniosek radnego Wojdaka (by zostawić całe 100 tys.) a na końcu ewentualnie wniosek radnego Zymera...
Komentarze na sali były takie, że kolejność winna być całkowicie odwrotna...wtedy nikt by nie miał wątpliwości odnośnie intencji...

W budżecie zapewniono też środki na spłatę 1,2 mln długu wobec Pragma Inkaso, która wykupiła długi ZGK wobec MT

Po przerwie głosowano autoporawkę WPF na lata 2011-17. Zmniejszono wydatki i dochody.
Wysokość kredytu – 13 mln.


W ramach interpelacji i zapytań m.in. Radny Zymer wyraził zaniepokojenie, iż w ciągu kilku lat nie zmienia się kwota 350 tys. na zapewnienie komunikacji busikowej w Gminie na wspólnym bilecie ZTM. Burmistrz odpowiedział, iż Wydz.Dróg Gminnych prowadzi rozpoznanie w ZTM i ma przedstawić koncepcję i koszty. Przetarg ma się odbyć w okolicy sierpnia. Będzie to pilotaż, który będą chcieli utrzymać.

Wywiązała się raz kolejny dyskusja o Parku Zdrojowym. Ustalono, iż zaproszona zostanie projektantka by podyskutować o tym, czy np. alejkami da się spacerować w butach na cienkiej podeszwie (o szpilkach nie wspominając!) czy też jeździć na wózkach...
Jedna z radnych stwierdziła wręcz, iż nawet zdrowa osoba może się przewrócić i się zabić!
Radny Wojdak podnosił by nie oceniać prac teraz, bo...pracownik urzędu zapewniał go, że na koniec będzie dobrze...
Radny Skowroński stwierdził, iż dyskusja o zastrzeżeniach wobec projektantów i wykonawców odbędzie się na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej.
Niezależnie Burmistrz zakomunikował, iż trwają negocjacje z wykonawcami w sprawie przesunięcia programu rzeczowego i finansowego. Około 1,2 – 1,3 mln. zł chce przesunąć na rok 2012.
29 kwietnia mają być wybrane ławki i kosze do śmieci. Zmiana kostki jest na obecnym etapie nierealna!

Radna Żmigrodzka-Konitzer pytała co dalej z porozumieniem z 2 właścicielami poboczy ulicy Topolowej i Zaleśnej w sprawie wykupu tych gruntów pod oświetlenie, na które mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki. Czy gmina przewiduje wykup lub inne rozwiązanie? Tu Burmistrz obiecał odpowiedź na piśmie w terminie około 1 tygodnia.

Radna Śliwka pytała do kogo należy sprzątanie placu zabaw w sołectwie? Ponieważ radna wyszła, nie słyszała udzielonej przez Burmistrza odpowiedzi, iż terenami tymi ma zarządzać GOSiR, ale niekoniecznie pracownik tej instytucji będzie fizycznie je sprzątał. Burmistrz będzie rekomendował, by sołtysi znaleźli osoby do sprzątania tych placów za ustaloną opłatą.

Radna Chojnowska dopytywała o szczegółowy harmonogram dla Opaczy. Jest deklaracja Starostwa użyczenia terenu (na razie ustna z ostatniego piątku).
Burmistrz mówił o tym, iż z pracownikami Wydziału Inwestycji wizytowali budynki szkoły na Mirkowskiej, gdzie ma się na rok przeprowadzić szkoła w Opaczy i część Urzędu. Wydział Inwestycji ma przedstawić kosztorysy remontu budynku C.
Szczegółowego harmonogramu jednak na razie nie ma...

Poruszano też kwestię niefortunnie umiejscowionych słupów na Warszawskiej oraz obaw o przyłącza wod-kan, które należy tu jeszcze wykonać przed wykonaniem nowej nawierzchni.
Gmina wysłała pisma do Województwa w sprawie słupów i na dziś nie ma jeszcze odpowiedzi, czy da się je przesunąć. Odnośnie zaś kanalizacji to nie ma dokumentacji i raczej nie da się skoordynować tak prac by zdążyć przed zamknięciem inwestycji 724...

Przewodniczący przedstawił na ręce Burmistrza opinię prawną dotyczącą wykorzystywania mechanizmu służebności (w miejsce wykupu – np. by domknąć spinki kanalizacji) w sytuacji istotnych inwestycji. Art 124 daje np. Staroście możliwość ustanowienia służebności przymusowej w przypadku zagrożenia sanitarnego i pożarowego.
Burmistrz stwierdził, iż Gmina jako finansowo niewydolna może być zmuszona do korzystania z tego mechanizmu.

Przewodniczący odczytał też odpowiedź na zarzuty p.Sołtys Czarnowa wobec konfliktu interesów radnej Lewandowskiej...w skrócie....nie ma tematu...

W sprawie Łąk Oborskich – SN w składzie 7. sędziów nakazał ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd Rejonowy. Sprawa jeszcze długo się nie zakończy...

Zasiedlenie budynków komunalnych na Mirkowskiej - rożne przypadki. Z budynku M51 niektórzy lokatorzy nie chcą się przeprowadzać mimo zadłużenia po kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych...
Burmistrz rozważa rozwiązanie 'siłowe' i nie rozumie, ze niektórzy wybrzydzają mimo, iż mają pójść na nowe mieszkania...

Toczą się negocjacje o odszkodowania za grunty przejęte pod drogi. Zaplanowana kwota 1,6 mln jest dalece niewystarczająca. Do tej pory tylko jedne negocjacje zakończyły się sukcesem. W większości oczekiwania są 2 razy wyższe niż kwoty przeznaczone...

Burmistrz powtórzył informacje odnośnie remontów wałów Jeziorki i Wisły oraz remontów ostróg na Piaskach i Gassach. Nie na wszystko są obecnie pieniądze jednak ma być podpisane porozumienie, a prace mają być realizowane w ramach posiadanych przez WZMiUW i ZGW środków.

W ramach zmian planu Okrzeszyna w zakresie umożliwienia realizacji szamb szczelnych (kanalizacji tam bowiem brakuje!). Będzie to możliwe o ile Powiatowy Inspektor Sanitarny zmieni swoje zdanie w tym zakresie. Jeśli jego opinia będzie pozytywna będzie mogła zostać dokonana zmiana w części opisowej.

Na koniec optymistycznie – w zakresie utrzymania dróg gminnych rozstrzygnięto przetarg. Jeszcze w tym tygodniu mają się rozpocząć roboty![/color]

_________________________________________________
tekst umieszczony w tym dziale po uzgodnieniu z Artkiem_Bartkiem

[b][color=#993300]Rejestracja video tu:

I część sesji[/color]:[/b] http://www.youtube.com/watch?v=lLFPFnJSNgM

[b][color=#993300]II część sesji[/color]:[/b] http://www.youtube.com/watch?v=flnh4-jScj4

[b][color=#993300]III część sesji:[/color] [/b] http://www.youtube.com/watch?v=GNyhPVA6q2o

[b][color=#993300]IV część sesji:[/b] http://www.youtube.com/watch?v=9FPjGkJ_DcA

[b]V część sesji:[/b] [/color] http://www.youtube.com/watch?v=wH1r5Pvfq2U
____________________________________________

zapis sesji udostępnił uczestnik forum Jacekkk, zob. jego stronkę www.puls-konstancina.plZmieniany 5 raz/y. Ostatnio 2011-07-07 22:55 przez mania.

--
IX Sesja RM - 28 kwietnia 2011
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 30.04.2011 - 19:37:43

[b]uchwały podjęte na IX sesji można zobaczyć tu:[/b] http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3388&layout=1&page=text

protokołu do dziś nie ma !!!!

[b]rejestracja video:

[color=#CC0000]Wystąpienia mieszkańców[/color][/b] http://www.youtube.com/watch?v=qlMgT5DqmJY

[b] [color=#CC0000]Burmistrz przedstawia [u]Raport otwarcia gminy na kadencję 2010-2014 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010)[/u][/b] [/color] - http://www.youtube.com/watch?v=vBQX3pqwypk

[b][color=#CC0000]Informacja o pracy burmistrza między sesjami:[/color] [/b] http://www.youtube.com/watch?v=pUlYRz-TP2o

[color=#CC0000][b]Interpelacje i zapytania radnych:[/b][/color] http://www.youtube.com/watch?v=uPIi-KLaX-U

____________________________________________
obejrzeć i posłuchać możemy dzięki zaangażowaniu uczestnika forum JackkkaZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-07 22:52 przez mania.

--
X sesja RM - 31 maja
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2011 - 22:47:03

uchwały podjęte na tej sesji sa tu: http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=258&news_id=3418&layout=1&page=text

protokołu na razie nie ma

--
XI sesja RM - 14 czerwca w Z.Szk. na Żeromskiego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2011 - 23:03:14

na razie nie ma w BIP informacji jakie uchwały RM podjęła. Uzupełnię niebawem

--
XII sesja RM - 29 czerwca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2011 - 23:13:51

Krótki komentarz radnego T. Zymera:

Sesja RM skończyła się po 22.00. Podjęto wszystkie uchwały z porządku obrad, z wyjątkiem uchwał o zmianach w składach komisji, które zostały wycofane, ponieważ p. Mirosław Zima wycofał swoją rezygnację z członkowstwa w Komisji Ładu. Tym samym skład komisji RM pozostaje bez zmian.

11 głosami za, przy dwóch przeciw i dwóch wstrzymujących się, Rada Miejska uchwaliła plan miejscowy Centrum - etap 1.

Rada podjęła także jedną uchwałę wprowadzoną do porządku obrad na początku sesji przez głosowanie na wniosek przewodniczącego RM, a wynikłą z wczorajszych ustaleń z Radą Powiatu: o dofinansowaniu przez gminę KJ budowy nawierzchni asfaltowej na powiatowej drodze przywałowej Gassy-Ciszyca w 50% wartości inwestycji i przeznaczeniu na ten cel kwoty 540 tys. zł z budżetu gminy. Za było 10 radnych, przeciw 1 (T. Zymer), wstrzymała się jedna osoba.

W najlepszych momentach było 17 radnych, kończyliśmy sesję po 9 godzinach pracy przy dwunastoosobowym składzie. Część radnych wyszła nieco wcześniej. Natomiast p. burmistrz Jańczuk i p. v-burmistrz Machałek byli obecni przez cały czas i jeszcze zostali na krótką rozmowę przed salą obrad po sesji ok. 22.30.

[b][color=#CC0000]Nagranie fragmentu XII sesji - wystąpienia mieszkańców:[/color] [/b]http://www.youtube.com/watch?v=8xpDhXUkLp8

autorem nagrania jest Jacekkk

--
wakacje radnych i termin XIII sesji RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2011 - 23:17:04

[b]15.07-15.08 przerwa wakacyjna w pracy Rady

8.09 (czwartek) godz. 15.00 - sesja Rady Miejskiej[/b]

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.