Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 21:32:05

Dawno już miałem zamiar poruszyć ten temat.

A chodzi o salę posiedzeń Rady Miasta. Nie wiem czy gdzieś jeszcze w Polsce panują tak koszmarne warunki pracy radnych jak w Konstancinie . Koszmarne warunki dla mieszkańców , chcących obradom Rady się przyglądać i przysłuchiwać.

Dziś doszedłem do przekonania , że te warunki to chyba czyjaś celowa robota. Takie przysłowie jest : - w mętnej wodzie ryby lepiej biorą ! A zatem :- im gorzej tym lepiej ? :)

Przyszedłem dziś na sesję lekko spóźniony . Sala posiedzeń pełna. W korytarzu kłębi się tłum . Gorąco , duszno ! Ledwo słychać co mówią osoby zabierające głos na sali. Wystąpienie burmistrza ginie w min. w ujadaniu piesków z posesji sąsiadującej z salą posiedzeń. Ludzie wchodzą , wychodzą , trzaskają drzwiami wejściowymi strażacy z OSP też się kręca po korytarzu. Jeden wielki bajzel. Temperatura w pomieszczeniach , tak "na oko" ok. 30 st.Celsjusza. Radni siedzą z wypiekami na twarzy. Gorąco potwornie.

I do tego niektórzy z obserwatorów obrad mają włączone tel. i co chwila coś z kimś konsultują głośno.

Jakiś horror po prostu.
Pytam . Dlaczego na sali nie ma nagłośnienia ? Kto ma w tym interes aby go nie było ? Co z tego , że jest woda , kawa , herbata, ciasteczka , skoro branie udziału (choćby bierne) w obradach przypomina szkołę przetrwania ?

A teraz pozwole sobie przypomnieć.

[quote=Andrzej Zambrowicz]Czy w momencie gdy zostanie Pan burmistrzem Konstancina , spowoduje Pan , że sesje Rady przestaną się odbywać w tej ciasnej i dusznej salce przy ul.Swietlicowej ? A moze dobrym pomysłem jest aby odbywały się np. w Stocerze I nie jest ideą główną takiego rozwiązania poprawa warunków pracy dla radnych (chociaż to też ) ale stworzenie możliwości szerszego uczestnictwa w obradach rady , mieszkańcom Konstancina .[/quote]

[quote=p.Kazimierz Jańczuk]Moja propozycja od dawna to mała sala gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 2 ul. Zeromskiego , która jest nagłośniona[/quote]

Panie Burmistrzu , przypominam Pańskie deklaracje. Dziś zrezygnowałem z uczestniczenia w sesji. Nie sądzę aby Pan tez sie czuł dobrze w tych koszmarnych warunkach obradowania.

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 22:20:55

...a jeszcze w pewnym momencie zawyła syrena...ostatnio zaś pracował kserograf...
nie sądzę jednak by była to celowa robota... usprawiedliwieniem byłyby koszty wynajęcia sal...tyle, że wynajęcie sali na Żeromskiego (ta obietnica Burmistrza mi umknęła...) raczej nie kosztuje? choć wg mnie mała sala wcale nie jest nagłośniona...
a dodać jeszcze należy, ze na dzisiejszej sesji podnoszona była kwestia nagrywania posiedzeń...wg opinii nie jest potrzebna żadna uchwała RM w tym zakresie bo ogólną dostępność dyskusji gwarantuje nam Konstytucja! a jeśli sami decydujemy się w niej uczestniczyć to z pełnymi konsekwencjami tj. upublicznieniem naszego głosu!

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 22:30:44

Odnośnie nagrywania.

Posiedzenia rady gminy są otwarte
Obrady rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.
Prawo dostępu do informacji publicznych jest jednym z nadrzędnych praw zagwarantowanych obywatelom w konstytucji. Zgodnie z art. 61 ustawy zasadniczej, każdy ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, w tym również organów samorządu terytorialnego.
Prawo to potwierdza również ustawa o samorządzie gminnym, zgodnie z którym działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Obejmuje ona w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Z kolei zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy Takie brzmienie przepisów oznacza, że w zakres uprawnień obywateli wchodzi zarówno wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów (rady gminy czy powiatu), jak również dostęp do wszelkich dokumentów, sprawozdań i protokołów z ich obrad. Nikt nie musi przy tym uzasadniać powodów, dla których chce uzyskać takie informacje, gdyż te są jawne i kolegialne organy samorządu terytorialnego mają nie tylko możliwość, ale także obowiązek ich rozpowszechniania.
Rejestrowanie sesji
Równocześnie z przepisów tych wynika możliwość filmowania czy nagrywania dźwięku z takich zebrań. O takim uprawnieniu obywateli przesądziło orzecznictwo, w szczególności sądów administracyjnych. W wyroku z 9 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie sygn. akt II SA/Łd 377/2008 wskazał, że skoro katalog form dostępu do informacji nie ma charakteru zamkniętego, zasadny jest wniosek, iż przez pojęcie szeroko rozumianego prawa do informacji należy rozumieć także prawo obywatela do rejestracji obrazu z obrad kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów. W ocenie WSA pojęcie wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji użyte w art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, podobnie jak i pojęcie dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, użyte w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy interpretować szeroko. Oznacza to tylko możliwość bycia obecnym podczas obrad rady gminy, czy też posiedzeń jej komisji, ale także w kontekście art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, jako prawo obywatela do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad rady gminy i posiedzeń jej komisji. Taki wniosek jest zasady tym bardziej, gdy zakazu rejestrowania przebiegu posiedzenia organu kolegialnego w jednostce samorządu terytorialnego nie wyklucza jego regulamin, czy statut. Równocześnie należy pamiętać, że ograniczenie dostępu do posiedzeń organów z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.
Zakres informacji
Obowiązkowi udostępniania informacji publicznej podlegają bezwzględnie organy jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkańcy danej miejscowości powiatu czy regionu mają prawo zasięgać każdej wiadomości odnoszącej się do działań tych organów oraz podmiotów, którym samorząd zlecił wykonywanie funkcji publicznych, w szczególności gospodarowaniem majątkiem gminy. W konsekwencji mieszkańcy mogą zapoznać się ze sposobem stanowienia aktów publicznoprawnych, informacjami o naborze kandydatów na wolne stanowiska, trybem działania rady gminy czy powiatu i zajmowanych przez nią stanowisk w sprawach lokalnych. Należy jednak pamiętać o tym, że jawność działań podejmowanych przez radnych może być ograniczona i w praktyce mogą wystąpić sytuacje, kiedy sesje czy komisje organów samorządowych będą zamknięte dla szerszego grona publiczności. Wyłączenie jawności dopuszczalne jest wyłącznie na drodze ustawowej. Oznacza to, że jedynie przepis ustawy może decydować o ograniczeniu zasady jawności działania tych organów samorządu terytorialnego. Obecnie żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa takiego ograniczenia nie zawiera. Wobec powyższego rada gminy nie ma kompetencji do przypisania sobie oraz komisjom rady prawa do decydowania o wyłączeniu jawności. Organ stanowiący nie może również uzurpować sobie kompetencji do umieszczania w zasadach, ustalonych na podstawie art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, postanowień dotyczących wyłączenia jawności.
Posiedzenia rady gminy są otwarte
Obrady rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.
Publiczna kontrola
Urzędy wiążą pewne terminy związane z udzielaniem informacji publicznych, o które występują zainteresowani. Powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki, czyli w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Nie może on jednak przekroczyć dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jawność działalności rad gminy, powiatu czy sejmiku województwa daje obywatelom możliwość nadzorowania prawidłowości wykonywania władzy publicznej przez samorząd. Mogą oni sprawdzić, co dzieje się z ich pieniędzmi składającymi się na budżet gminy, kontrolować i zapobiegać występującym patologicznym zachowaniom funkcjonariuszy publicznych, takim jak korupcja czy kumoterstwo. Władze miast i gmin coraz poważniej traktują ustawowy obowiązek o dostępie do informacji publicznej. Często wręcz zachęcają i nawołują mieszkańców do brania udziału w sesjach organów kolegialnych. Większa przejrzystość działań organów samorządu, ciągłe, czytelne i pełne informowanie o przedsięwzięciach poczynionych na rzecz lokalnych społeczności przekładają się na większe poparcie i zaufanie ze strony obywateli, a tym samym często również wygrana w wyborach lokalnych.
Dostęp do informacji
Obywatel ma dostęp do informacji związanych z działalnością organów samorządu poprzez:
● Biuletyn Informacji Publicznej,
● wstęp na posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów,
● wniosek do urzędu,
● wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych,
● zainstalowanie odpowiednich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Informacje o działaniu rady
Jawność sesji organów kolegialnych samorządu terytorialnego i posiedzeń jej komisji zapewnia się poprzez:
● podanie do publicznej wiadomości informacji o miejscu, terminie i tematyce obrad w odpowiednim terminie przed ich rozpoczęciem,
● transmisję telewizyjną z sesji rady,
● dopuszczenie publiczności do obserwowania obrad,
● udostępnienie protokołów z obrad tych organów do publicznego wglądu,
● zamieszczanie informacji na stronach internetowych.
Podstawa prawna
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 144, poz. 1591 z późn. zm.).
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

________________________________________________________________________________

Odnośnie sali na Żeromskiego. Chyba trudno aby Urząd płacił sam sobie za wynajęcie sali. Nagłośniona jest. Z tą celową robota to oczywiście żart taki niewinny. Ale ....różnie można sobie pomyśleć.

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 22:31:21

W najbliższych dniach gminny radca prawny przedstawi pisemną opinię w sprawie zagwarantowanego konstytucyjnie (art. 61 pkt 2) prawa każdego obywatela do nagrywania sesji Rady i posiedzeń komisji oraz ustawowego prawa do umieszczania tych nagrań w internecie. Dotyczy to także, wbrew twierdzeniom niektórych osób, nagrywania wypowiedzi gości wypowiadających się publicznie na sesjach i posiedzeniach. Jeśli ktoś zabiera głos podczas takiego zgromadzenia, musi się liczyć z tym, że jego wypowiedź może zostać nagrana udostępniona w sieci w zgodzie z prawem. Uchwała w tej sprawie została uznana przez prawnika gminy za bezprzedmiotową, ponieważ gmina nie może uchwalać czegoś, co gwarantują konstytucja i ustawy sejmowe.

Od kolejnej sesji Rady będą dokonywane i udostępniane w internecie profesjonalne nagrania wideo całości sesji, z uwzględnieniem informacji w której minucie poruszano jaki temat. To powinno częściowo rozwiązać problem transparencji w gminie.

--
Nagrania z obrad RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 22:39:51

N a r e s z c i e, po tylu latach

Jeszcze [b]byłoby dobrze żeby protokoły z komisji zawisły w BIP[/b], jak tj m.in. w Lesznowoli - proszę popatrzeć do zakładki Prawo lokalne http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesznowola/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0

--
Re: Nagrania z obrad RM
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 22:54:37

No to Panie Jacku , do roboty :):):)

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 23:02:50

na dzisiejszej sesji widziałem dyktafon u przedstawiciela jednej z lokalnych gazet oraz itvPiaseczno nagrywało kawałek...choć nie wiem co ich tak dziś interesowało, że na moment (trudno nagrywać 6 godzin) postawili człowieka z kamerą...

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 23:13:49

Raczej nie ma problemu jeśli chodzi o czas nagrywania. Problemem jest zmieścić cały nagrany materiał w necie. Ale na ten temat może lepiej niech sie wypowie Jacek.

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: diabeł (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 06:43:08

Panie Zambrowicz cały budynek jest OSP a nie Biura Rady strażacy sie nie kręcą po korytarzu bo są u siebie i żaden ze strażaków na sale nie wchodził bo niemiał takiej potrzeby korzystamy tylko z sanitariatów bo po akcji trzeba sie gdzieś umyć nikt brudny do domu nie będzie wracał.

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: jacekkk (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 11:13:03

Odnośnie nagrywania sesji Rady to rzeczywiście nie ma problemu nagrania całej sesji , problem pojawia się w momencie umieszczenia go w Internecie . Zakładamy , że sesja trwa średnio 5 godzin , zgranie materiały filmowego do komputera 5 godzin dochodzi jeszcze obróbka materiału ( poprawienie dźwięku i obrazu , dodanie napisów kto zabiera głoś ) 5 godzin , przesłanie materiału do Internetu 5 godzin . Pytanie czy mieszkańcy taki materiał w całości obejrzą . Przykładowo materiał filmowy ze spotkania w szkole w Opaczy oglądali tylko zainteresowani tym problemem i pierwszą część oglądali średnia do 12 minuty filmu a część drugą prawie w całości .W drugiej części były oprócz wystąpień Radnych również wystąpienia mieszkańców. Proponuję spróbować na początek skrót jedna do półtorej godziny , wyłapać to co najciekawsze i tak jak Pan Zymer proponuje na ekranie umieszczona data i dokładna godzina ( otwarcie obrad , wystąpienia mieszkańców , dyskusja , wystąpienia Radnych i Burmistrza , głosowania ). Oczywiście cała sesja może być nagrywana i materiał przechowywany w archiwum Urzędu Miasta gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości albo skargi . Rozważam jeszcze możliwość przeprowadzenia bezpośredniej transmisji przez Internet ale jeszcze prowadzę próby nad jakością techniczną . Gdybym to ja miał to robić a zastrzegam że zrobię to społecznie informuję że może się tak zdarzyć że nie na wszystkich sesjach mogę się pojawić ( ograniczenia czasowe i rodzinne) . Mam jednak wolę być na wszystkich sesjach i materiał umieścić w Internecie wciągu 24 godzin od zakończenia sesji .

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 11:39:18

Byłoby dobrze żeby było widać naszych rajców w akcji, ale może łatwiejsze będzie tylko do odsłuchu i w każdym momencie (nie bezpośrednia relacja), tak jak to jest np. w Kolbuszowej http://www.radamiejska.kolbuszowa.pl/content/view/160/69/

A w wawa wygląda tak (audio wideo) http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/informacje/sesje/Strony/Sesjaonline.aspx

tu Gazeta Prawna o nagraniach z sesji Rady Wawa
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/482487,nagrania_z_sesji_rady_warszawy_sa_juz_dostepne_w_internecie.html

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 12:13:31

[quote=Diabeł]Panie Zambrowicz cały budynek jest OSP a nie Biura Rady strażacy sie nie kręcą po korytarzu bo są u siebie i żaden ze strażaków na sale nie wchodził bo niemiał takiej potrzeby korzystamy tylko z sanitariatów bo po akcji trzeba sie gdzieś umyć nikt brudny do domu nie będzie wracał.[/quote]

Absolutnie nie było moja intencją miec jakies pretensje do Strażaków. Jesli tak to zostało odebrane to przepraszam/

Chodziło mi o oddanie "atmosfery pracy" a raczej jej braku w tym stanie rzeczy jaki miał miejsce wczoraj.

Ja akurat wiem , że cały budynek nalezy do Straży. Ale czy wiedzą też o tym wszyscy radni ? :)

--
sesje "wyjazdowe"
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 22:27:14

Burmistrz Jańczuk pzredstawi RM propozycję, żeby sesje odbywały się w sali w Zesp. Szkół nr 2 przy Żeromskiego. Te sesje, które będą dotyczyły uchwalania mpzp danego obszaru Kcina odbywały się na miejscu - np. mpzp Kawęczyna w Kawęczynie lub w pobliżu, jeśli tam nie ma warunków lokalowych

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Mario (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 23:15:51

Brawo! To jest bardzo dobry pomysł. Urzędnicy bliżej ludzi i ludzi wiecej na sesji, jeśli sprawa ich dotyczy. Mam nadzieję, że Rada przytaknie na propozycję Pana Burmistrza i wysili się na to by podjeżdżać na sesję do mieszkańców.

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: babet (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 23:17:41

a to dlaczego mieszkancy Gminy nie mogą miec wpływu na mpzp np Kawęczyna? Czy budowa np.ociedla w Kawęczynie ,lub jekiejś nowej "asfalciarni" nie będzie miała wpływu na całą Gminę .I własciwie takie [b]sesje[/b] /ta np. w Kawęczynie/ to czy nie jakaś segregacja terytolrialna.

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 23:56:26

Pzrecież nikt nie będzie wyganiał chcących uczestniczyć w sesji mieszkanców Mirkowa, Wierzbna czy Czarnowa. Można pzrypuszczać, że mieszkańców tego przykładowego Kawęczyna będzie najwiecej i dlatego taki pomysł. Kumasz Babet?
m

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: babet (IP zapamiętane)
Data: 01.04.2011 - 00:07:20

Najgorsze ,że kumam maniu

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 01.04.2011 - 00:08:23

no to mogę iść spać, czy jeszcze coś?

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: babet (IP zapamiętane)
Data: 01.04.2011 - 00:15:42

dobranoc

--
Re: KONSTANCIŃSKI KOSZMAR .
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 01.04.2011 - 03:38:26

No niestety Babet , pomysł burmistrza z sesjami wyjazdowymi uważam za bardzo dobry.

Z wielu względów. Po pierwsze , problem danego terenu będzie rozpatrywany przy możliwie najszerszej reprezentacji mieszkańców , których sprawa dotyczy.

Po drugie , nie jest sztuką podejmowac decyzje (to do radnych) trudne będąc odwróconym do nich plecami. Trudne i odpowiedzialne jednocześnie.

Po trzecie , każdy kto stara się nie być tylko biernym kibicem na posiedzeniach Rady , dojedzie i do Kawęczyna. Ci , którym wisi i powiewa , nie przychodzą tez na Świetlicową.

Ale ! Bo jest ale. Gdyby się miało okazać , że sala w Kawęczynie będzie tak samo ciasna i duszna jak ta w/w , jesli jej pojemnośc będzie niewiele większa od w/w to po co takie ruchy pozorne ?

I czy w końcu pojawi się coś na kształt nagłośnienia ? Czy może nadal będziemy skazani na mrukliwe i szeptane wypowiedzi niektórych , powtarzam ,niektórych radnych ? Coraz częściej odnoszę wrażenie , że ci niektórzy radni zabierają głos tylko po to aby zostało to odnotowane w protokóle. Nieważne czy mają do powiedzenia coś sensownego.

Ale nie siła głosu swiadczy o mądrości przemawiającego. Dlatego proszę o nagłosnienie :)

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.