Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 17.05.2011 - 09:20:19

Wczoraj wieczorem otrzymałem od p. radnej Grażyny Chojnowskiej, przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej, email (adresowany do wszystkich radnych) z
[b][color=#FF0000]omówionymi przez Komisję propozycjami zmian w Statucie Gminy[/color][/b]. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na dzień 30 maja 2011r.na godzinę 17.00. Pani Przewodnicząca prosi radnych o [b]przysyłanie wniosków dotyczących propozycji zmian statutowych do 25 maja 2011 r.[/b]

Oto propozycje zmian w Statucie omawiane przez komisję. Proszę o uwagi i sugestie mieszkańców. Pełny tekst obecnie obowiązującego Statutu z dnia 27 października 2003 można znaleźć pod adresem: www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/24/249.pdf, zaś tekst załącznika do Statutu, jakim jest Regulamin Rady Miejskiej - pod adresem http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/30/96/3096/Regulamin_Rady_Miejskiej_Konstancina-Jeziorny.pdf

[b][color=#FF0000]PROPOZYCJE KOMISJI:[/color][/b]

[b][i]Statut Gminy.[/i][/b]

[i]Rozdział III
§ 21
1. bez zmian
2. Każdy radny powinien być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych.
3. Ramowy zakres działania komisji,o którym mowa w ust.1 oraz ich skład osobowy ustala Rada w uchwale o ich powołaniu.

[b]Regulamin Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna[/b]


§ 2
1.Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.

§ 5

1.O terminie,miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóżniej na 14 dni przed ustalonym terminem obrad. Powiadomienie każdego z radnych winno być dokonane w formie pisemnej. Gdy radny wyrazi na to pisemnie zgodę,doręczenie powiadomienia może być zrealizowane poprzez włożenie zawiadomienia i materiałów na sesję do skrytki radnego w Biurze Rady Miejskiej,przy jednoczesnym powiadomieniu w sposób uzgodniony z radnym .
Dopuszcza się powiadamianie i przekazywanie radnym materiałów na sesję w formie elektronicznej,pod warunkiem złożenia przez radnego w Biurze Rady Miejskiej pisemnego oświadczenia woli otrzymywania powiadomienia i materiałów na sesję w takiej formie.

§ 12

4.Porządek obrad sesji nadzwyczajnej lub uroczystej nie musi przewidywać punktów wymienionych w ust.3.

§ 17

1.Przewodniczący może udzielić głosu w trakcie sesji osobom spoza Rady. Czas wystąpienia osoby spoza Rady ograniczony jest do 5 minut.

§ 35

2.Nieobecność radnego na Sesji lub Komisji powoduje obniżenie diety zgodnie z przyjętą przez Radę uchwałą.
3.Obniżka diety wynikająca z punktu 2 nie dotyczy nieobecności spowodowanej oddelegowaniem radnego przez Przewodniczącego Rady lub Prezydium Rady Miejskiej.


§ 39

1. Przewodniczący Komisji z wyprzedzeniem 5 dni zwołuję jej posiedzenia,ustala porządek obrad,listę osób zaproszonych i przygotowuje niezbędne materiały merytoryczne. Komisje są zwoływane co najmniej raz w miesiącu,nie dotyczy to Komisji Rewizyjnej.
Punkty 2-12 bez zmian
13.Radni- członkowie Komisji , winni otrzymać materiały w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Komisji najpóżniej na 5 dni przed terminem takiego posiedzenia pod rygorem konieczności odroczenia posiedzenia Komisji na dzień umożliwiający zachowanie powyższego terminu, na wniosek któregokolwiek z członków Komisji.

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej

Rozdział I
§ 5
1. bez zmian
2. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i sporządza wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. W tym celu Komisja rozpatruje i dokonuje analizy: sprawozdania z wykonania budżetu, łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu; sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Wniosek w sprawia absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
3. Najpóżniej do 15 czerwca Komisja przesyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazuje wniosek Przewodniczącemu Rady.
4. Bez zmian[/i]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-17 09:27 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 19.05.2011 - 09:47:22

jakoś tak wątek bez komentarza...
a tu...pasztecik?
[quote]§ 17
1.Przewodniczący może udzielić głosu w trakcie sesji osobom spoza Rady. [b]Czas wystąpienia osoby spoza Rady ograniczony jest do 5 minut[/b]. [/quote]

jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć czemu ma to służyć?
w czym przeszkadza obecny zapis tego paragrafu umożliwiający Przewodniczącemu zarówno udzielanie głosu jak i jego odbieranie?
Mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i ta zmiana zostanie przez samych radnych odrzucona.
Mają bowiem chyba tą świadomość, że to oni są dla nas? Nie wyobrażam sobie, by na początku 6 minuty wystąpienia mieszkańca w jakimś ważnym temacie odbierano mu głos na zasadzie 'dalej nas już nie interesuje bo czas minął!'
Osobiście przypominam sobie tylko jedno długie wystąpienie mieszkańców z prezentacją w sprawie podtopień...
Nie chodzi chyba o to, by o wszystkim decydować w miłej i sympatycznej atmosferze w zaciszu gabinetów w trakcie odbywania nieformalnych spotkań a posiedzenia Rady sprowadzać do momentu przyklepywania tych decyzji?

Jeśli ograniczać mamy mieszkańcom to może i w Statucie ograniczmy czas na wystąpienie Radnych i Burmistrza? ;)

[offtopic]
podobno punkt pojawił się bo niektórzy mają dość tematu szkoły w Opaczy ;)
ale...czy aby na pewno tędy droga do rozwiązania tego problemu? znam takich co i tak zawsze głośno domagać się będą tego, co się dzieciom słusznie należy...
[/offtopic]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-19 09:49 przez Artek_Bartek.

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.05.2011 - 22:53:55

[quote=Czas wystąpienia osoby spoza Rady ograniczony jest do 5 minut.][/

I bardzo dobrze - w 5 minut mozna wyłozyć swoją kwestie pod warunkiem, że człowiek będzie przygotowany i nie będzie truł o .....
I że radni, sąsiedzi, urzędnicy - dadza mu się wypowiedzieć do końca, tzn nie będą mu "wpadać w słowo?

Podobna zasadę wprowadziłabym w stosunku do radnych, bo czasem żal słuchać.
Obserwując obrady widać, że niektórzy radni sa nieprzygotowani,rozwlekają wypowiedzi,szukają materiałów albo ktoś nie daje się do końca wypowiedziec. Tak jak to było na początku ostatniej komisji uzdrowiskowej (nagranie Jackkka) gdy radna p.Magdziarz (chyba - nie znam, pani w żółtym żakiecie) usiłowała powiedzieć swoją kwestię a przew. Skowroński ciągle jej przeszkadzał.


Krótkie, rzeczowe wypowiedzi, nawet pzreczytane z kartki - w ten sposób sesje/ komisje przebiegałyby sprawnie i nie trwałyby po kilka czy kilkanaście godzin. Po wielu godzinach wyczerpującej pracy, zmęczeni radni nie wiedza o czym mowa i czasem mogą mylić się przy podejmowaniu decyzji.

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 21.05.2011 - 23:53:53

z reguły faktycznie nie potrzeba więcej jak 5 minut by temat wyłuszczyć...
jednak powtórzę - Przwodniczący jest od 'regulowania' przebiegu obrad RM...i zdaje się obecnie oobrady są zdecydowanie krótsze... życie pokaże, czy bardziej - z punktu widzenia mieszkańców - efektywne...
wprowadzanie zapisów ograniczających udział mieszkańców w obradach co najwyżej rodzić może obawy, czy aby na pewno RM jesta dla mieszkańców...
czemu np. nie ograniczyć w Statucie np. wystąpienia Burmistrza? Przecież składa on sprawozdanie ze swej pracy na piśmie czyli mógłby przekazać dokument radnym przed sesją a na niej przedstawić streszczenie?

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 22.05.2011 - 07:35:15

z powyższych uwag wynika, że w RM nikt nie słyszał o facylitatorze - zebrania [u]nie może[/u] prowadzić ktoś, kto w jego przebiegu chce realizować swoje cele !
Polecam książeczkę wydaną przez FRDL "Sposób na dobre zebranie" i/lub szkolenie radnych i urzędników w tym temacie - bo najwidoczniej trzeba słono opłaconego szkolenia, by ukrócić ględzenie nie na temat

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 22.05.2011 - 21:39:04

Na prośbę p. Grażyny Chojnowskiej, przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej, przypominam, że Regulamin Rady Miejskiej w rozdziale 2 mówi: § 15. 1. W trakcie obrad czas wystąpienia Radnego ograniczony jest do 5 minut. 2. W czasie sesji poświeconej uchwaleniu budżetu czas wystąpienia Radnego może wynosić 10 minut.

W związku z tym, skoro czas wystąpienia radnego na sesji jest ograniczony regulaminowo do 5 minut, to jest logiczne, że czas wystąpienia gościa nie powinien być dłuższy. Z drugiej strony, taki zapis pozwala gościowi prosić Przewodniczącego o możliwość wykorzystania całych tych 5 minut w uzasadnionych przypadkach.

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 22.05.2011 - 23:43:47

może i logiczne... tylko mam wrażenie, że ta Gmina ma zdecydowanie większe problemy niż nazbyt rozbudowane wystąpienia mieszkańców...
a już całkiem nie rozumiem czemu mieszkaniec miałby się 'prosić o możliwość wykorzystania' całego przysługującego mu czasu i kto miałby decydować, że 'przypadek jest uzasadniony'... zdrowy rozsądek...tylko to może nas uratować... zarówno radny jak i mieszkaniec winni wiedzieć, iż dyskusja powinna być merytoryczna... a jeśli nie jest Przewodniczący może zrobić co chce i przy obecnych zapisach, więc po co je zmieniać? by wzbudzać niepotrzebne komentarze?

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 23.05.2011 - 07:33:19

[quote Artek_Bartek](...)... zdrowy rozsądek...tylko to może nas uratować... (...)[/quote]

zdrowy rozsądek jest zdecydowanie przereklamowany. Dlatego istnieją zasady :P
Chaos zebrań (opisywany na forum) odpowiada chaosowi znacznie ogólniejszemu.
Żeby zebranie miało sens, [u]musi[/u] być przygotowane, czyli z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem [u]musi[/u] być rozdany/wysłany uczestnikom program:
* temat i konkretne cele
* punkty z szacunkowym czasem na poszczególne sprawy

[u]Musi[/u] być prowadzący z zewnątrz (czyli facylitator, znam tylko to niezręczne spolszczenie), który pilnuje w/w programu, a nominalny szef uczestników zebrania ma głos taki, jak inni.

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: Gosia (IP zapamiętane)
Data: 24.05.2011 - 01:33:03

5 min to raczej za mało. Tak dla porównania na wizytę u Burmistrza mieszkaniec ma przeznaczone 15 min. Nie każda sprawa jest łatwa, czasem trafiają temamty, które ciągną się od lat i wówczas czas takiej prezentacji przez nieszkańca jest dłuższy niż 5 min. Dobrze jest jednak wprowadzić ramy czasowe, uważam, że max 10 min, ale z zastrzeżeniem, że Przewodniczący może w wyjątkowych sytuacjach wydłużyć ten czas. Wprowadzenie limitu minut ma jednak swoje dobre strony, bo mieszkańcy zaczną się przyzwyczajać, że maja okreslony czas na swoją wypowiedź.

Jeszcze mam pytanie czy ten "przewidiany czas wystapienia mieszkańca 5 min" to jest to 5 min jego wypowiedzi,w którym prezentuje sprawę i wprowadza Radnych i zebranych do tematu? Czy wlicza się w to czasem też czas dyskusji,gdy Radni np. będą dopytywać mieszkańca dalej,bo będą potrzebować jakiś dodatkowych informacji,aby zająć odpwiednie stanowisko?. Obawiam się po prostu takiej sytuacji gdy przewodniczący zarządzi w trakcie dyskusji, że czas minął. Może warto to sprecyzować.

--
Re: Propozycje zmian w Statucie Gminy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 24.05.2011 - 08:54:09

jest to kolejny powód do tego, by żadnym przepisem tego nie precyzować!
Przewodniczący zawsze może skorzystać ze swych uprawnień i wystąpienie/dyskusję po prostu zakończyć...

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.