Finał XVI Mazowieckiego Konkursu Ekologicznego 18 XI 2010

Finał XVI Mazowieckiego Konkursu Ekologicznego – Dbam o piękno mego Dom – Ziemi 2010

Serdecznie zapraszam Państwa na finał niezwykłego konkursu ? Dbam o piękno mego Domu – Ziemi 2010, który kształtuje pozytywne postawy względem środowiska przyrodniczego, zachęca do podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości życia lokalnego środowiska poprzez indywidualne i grupowe inicjatywy na rzecz przyrody.

Finał konkursu, w którym będę miał przyjemność uczestniczyć, odbędzie się w czwartek, 18 listopada, o godzinie 11.00 w Nadleśnictwie Drewnica w Ząbkach.

Poniżej przedstawiam dokładną informację o konkursie:

XVI Mazowiecki Konkurs Ekologiczny ,,Dbam o piękno mego Domu ? Ziemi 2010?

W konkursie biorą udział dzieci i młodzież w wieku 6 ? 18 lat oraz osoby niepełnosprawne (ok. 7 000 osób) z terenu województwa mazowieckiego.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, co pozwoli im podejmować właściwe decyzje dotyczące środowiska przyrodniczego poprzez:

? wzbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,

? uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody,

? wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia,

? kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy,

? poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan

? kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego,

? pogłębianie i rozwijanie zainteresowań uczniów o środowisku przyrodniczym,

? kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych,

? uświadomienie wzajemnych relacji człowiek ? środowisko,

? podnoszenie poziomu świadomości w zakresie szeroko rozumianego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych na poziomie lokalnym (aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży szkolnej),

? podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska,

? budowanie i wzmacnianie lokalnych koalicji pomiędzy partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych,

? propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,

? promowanie dobrych praktyk w obszarze edukacji ekologicznej,

? rozpowszechnianie idei życia w zgodzie z naturą.

Organizowany konkurs kształtuje pozytywne postawy względem środowiska przyrodniczego, zachęca do podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości życia lokalnego środowiska poprzez indywidualne i grupowe inicjatywy na rzecz przyrody. Jest szansą na stworzenie właściwej ?rzeczywistości wychowawczej? oraz zainicjowanie poważnej zmiany w społeczności lokalnej. Udokumentowane są przykłady praktycznych działań na rzecz przyrody, podejmowanych wspólnie przez dzieci, młodzież i wychowawców. Pozwala to na rozwijanie przedsiębiorczości, wrażliwości na otoczenie, odpowiedzialności za przyrodę oraz dziedzictwo kultury. Owocuje to wykształceniem nowego pokolenia ludzi twórczych i wrażliwych. Dotychczas w piętnastu zrealizowanych Konkursach Ekologicznych wzięło udział ponad 20 tysięcy dzieci i młodzieży z Mazowsza.

Do każdego Konkursu Ekologicznego zgłaszane są wciąż nowe grupy młodych ekologów, które starają się zaistnieć przez różne działania na rzecz ochrony przyrody.

Tworzone są ścieki ekologiczne, ostoje przyrody, ogródki zielne i kwiatowe. Dzieci budują dla ptaków karmniki na zimę, budki lęgowe i dokarmiają ptaki, latem ustawiają wodopoje. Pomagają w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Opiekują się płazami. Lokalizują dzikie wysypiska śmieci, biorą udział w corocznych obchodach ,,Święta Ziemi?, ,,Święta Drzewa?, ,,Sprzątanie Świata? i innych.

Na zajęciach ekologicznych dzieci wykonują prace i plakaty o tematyce ekologicznej, hodują zioła i inne rośliny doniczkowe, wykonuj prace z odpadów użytkowych. Grupy ekologiczne zbierają surowce wtórne, zużyte baterie, dbają o recykling śmieci. Współpracują z leśniczymi, pomagają dokarmiać leśne zwierzęta.

Działania te powodują wzmocnione poczucie tożsamości i przynależności kulturowej.

Jak wykazały wyniki poprzednich konkursów, dzieci i młodzież kontynuują zaczętą działalność przez następne lata. Przynosi im to dużą satysfakcję dając przy okazji efekt edukacyjny i ekologiczny. Dzięki tym różnorodnym działaniom dzieci kształtują nawyki efektywnyci i pozytywnych działań ekologicznych oraz rozpowszechniają szacunek do otoczenia wśród rówieśników.

Wyniki poprzednich konkursów wykazały, że nowe grupy ekologiczne kontynuują swoją działalność przez kolejne lata, kształtując nawyki efektywnych i pozytywnych działań ekologicznych oraz rozpowszechniając je wśród rówieśników.

Grupy ekologiczne współpracują z różnymi organizacjami ekologicznymi, co owocuje pozytywnym spojrzeniem na przyrodę i pozwala rozwijać przedsiębiorczość oraz wrażliwość na otaczający świat.

Efekty tych działań są potwierdzone dokumentacją, która zawiera zaświadczenia
i potwierdzenia z domków ekologicznych, od wójtów i burmistrzów, zdjęcia, albumy, opisy, dyplomy, rysunki itp.

Nowym elementem XVI Konkursu Ekologicznego są prezentacje multimedialne, które będą wykorzystywane podczas wakacyjnych obozów edukacyjnych organizowanych przez TPD.

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Organizacji Pozarządowych

Kontakt dla mediów: 0-601-622-956

www.arybustolloczko.pl