Kazimierz Jańczuk – Program wyborczy

ZMIANY W DOBRYM KLIMACIE -Program wyborczy Kazimierza Jańczuka burmistrza Konstancin Jeziorna


Konstancin potrzebuje zmian. Ostatnie osiem lat, zarządzania Gminą okazało się stracone. Zaniedbania widoczne są we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. Nie da się ich naprawić jednocześnie, tak jak nie da się zaspokoić oczekiwań wszystkich grup społecznych w tym samym czasie. Zmiana wymaga czasu, ale im wcześniej rozpoczniemy tym szybciej odczujemy korzyści. Nadszedł już najwyższy czas, żeby ruszyć z miejsca i zrobić to czego nie zrobiono dotychczas. Do tego potrzeba wizji, kompetencji i determinacji. To właśnie chcę zaoferować.

Proponuję konsekwentną, długookresową wizję rozwoju naszej gminy. Proponuję również nowe standardy zarządzania dające społeczności kontrolę nad władzami Gminy. Pierwszym ich elementem będzie ?kadencyjność działań? czyli przyjęcie kalendarza zadań wraz z terminami ich realizacji na początku kadencji władz Gminy. Dzięki temu każdy mieszkaniec gminy będzie wiedział kiedy i gdzie będą realizowane określone zadania. Stworzy to przejrzystość i da możliwość rozliczenia burmistrza i jego ekipy z wziętych na siebie zobowiązań. Drugim elementem będą standardowe w rozwiniętych społecznościach ?konsultacje społeczne?, które zamierzam wprowadzić i traktować jako ważny czynnik opiniotwórczy przy wyborze ostatecznych rozwiązań.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem wykorzystania uzdrowiskowego charakteru naszej gminy. Uważam za obowiązek przywrócenie Konstancinowi historycznie uzasadnioną pozycję perełki uzdrowiskowej Mazowsza, chętnie odwiedzanej przez kuracjuszy i mieszkańców Warszawy.

Moja wizja gminy to:
?Silna gmina czerpiąca korzyści ze swojego położenia i uzdrowiskowego charakteru, inwestująca z myślą o rozwoju i obecnych oraz przyszłych potrzebach swoich mieszkańców ze sprawną i kompetentną administracją i władzą rozliczającą się z realizacji przyjętych zadań.?

Żeby zacząć realizować tą wizję musimy już dzisiaj zacząć działać w dwóch obszarach. Po pierwsze zająć się natychmiast poprawą podstawowych obszarów naszego życia, takich jak: komunikacja, służba zdrowia, oświata, kultura i dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej czy też poprawa obsługi mieszkańców w naszym Urzędzie Gminy. Po drugie musimy przyjąć i wdrożyć długookresową strategię odbudowania i rozwoju uzdrowiskowo-leczniczego charakteru naszej gminy. To określi ramy naszych działań i uporządkuje priorytety inwestycyjne.

W przypadku przejęcia odpowiedzialności za przyszłość naszej Gminy zamierzam:

ODBUDOWAĆ, WŁAŚCIWIE PROMOWAĆ I WYKORZYSTYWAĆ UZDROWISKOWY CHARAKTER NASZEJ GMINY.
To cel strategiczny. Gmina Konstancin-Jeziorna, jako jedyna na Mazowszu gmina uzdrowiskowa. Uzdrowisko powinno być dźwignią rozwoju. Skoro w takiej gminie nie może rozwijać się przemysł i usługi uciążliwe dla środowiska, to trzeba postawić na to, co pozwoli korzystać z naszego potencjału czyli np. usług uzdrowiskowych, medycznych czy turystycznych. Inne miejscowości uzdrowiskowe robią to od dawna, np. Krynica, Ciechocinek czy Busko. Tych, którzy tu przyjeżdżają z racji uzdrowiskowych i przyrodniczych walorów Konstancina – kuracjuszy, turystów, mieszkańców Warszawy, musimy przyciągać dobrą ofertą. Dlatego uwzględniając charakter naszej gminy należy poszukiwać także inwestorów prywatnych. Nie możemy się ich bać. Musimy stworzyć im przejrzyste warunki do inwestowania w przedsięwzięcia o charakterze pro-uzdrowiskowym i w ten sposób zapewnić mieszkańcom, szczególnie młodzieży nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

Niezbędne zadania:
– stworzyć stylową infrastrukturę właściwą dla uzdrowiska w pobliżu Parku Zdrojowego (przebudować ulice, chodniki i oświetlenie w tym rejonie),
– wspomagać działania Spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój zapewniające kuracjuszom i mieszkańcom zabiegi przyrodolecznicze,
– znowelizować w trybie pilnym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego i zapewnić w nim rejon doliny rzeki Jeziorki od strony Wisły i Łąki Oborskie jako naturalny korytarz do ?przewietrzania? centrum Uzdrowiska; teren Łąk Oborskich docelowo przeznaczyć jako teren rekreacyjny, sportowy i rejon odpoczynku,
– w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnić zabudowę tradycyjną dla Konstancina, a w obszarach wyznaczonych kontrolowane budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne do 4 pięter,
– doprowadzić do wycofania ciężkiego transportu samochodowego z centrum Konstancina,
– podjąć rzeczowe rozmowy z właścicielem wytwórni mas bitumicznych (asfalciarni) nawet za cenę poniesienia pewnych kosztów lub zmian w mpzp, zmierzające do przeniesienia zakładu w inne miejsce,
– zapewnić wszystkim mieszkańcom gminy bieżącą wodę i dostęp do sieci kanalizacyjnej rozpoczynając od rejonów najbardziej zaludnionych,
– stworzyć profesjonalne centrum informacji turystycznej i promować uzdrowiskowy charakter gminy i zabytkowy charakter Konstancina,
– dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej w soboty i niedziele wprowadzić na ulice tramwaj kołowy i melexy, uruchomić wypożyczalnię rowerów, a na rzece Jeziorce przywrócić kajaki,
– sprzyjać i wspomagać w rozwoju agroturystyki w malowniczych wsiach nadwiślańskich,

POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ I ROZPROSZYĆ RUCH KOŁOWY.
Jest to obecnie najbardziej uciążliwy problemem. Wiedzą to wszyscy, którzy codzienni muszą dojeżdżać do stolicy: do pracy, uczelni lub szkoły. Rozpoczęta przebudowa drogi nr 724 do Warszawy jedynie fragmentarycznie poprawi komfort przejazdu i na pewno nie rozwiąże problemu komunikacji z Warszawą. Przesunie się jedynie miejsce powstawania korka i to w kierunku centrum Konstancina. Budowa obwodnicy i kontrowersje z nią związane odsuwają jej realizację w daleką przyszłość. Trzeba więc natychmiast wdrożyć rozwiązania realne, o których będzie decydować gmina, które przyczynią się do szybszego dotarcia do Warszawy.

Niezbędne zadania:
rozproszyć ruch drogowy
– położyć nakładkę asfaltową na drodze Gassy- Ciszyca i ruch samochodowy z rejonu Brześć, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Słomczyna, Dębówki skierować na drogę przywałową Gassy- Ciszyca ? Okrzeszyn ? Powsin i dalej do Warszawy,
– poszerzyć Aleję Wojska Polskiego,
– utwardzić drogę Obory ? Grapa (Pod Skarpą) i ruch samochodowy wprowadzić na Aleję Wojska Polskiego w rejonie obecnej myjni samochodowej i skierować go w kierunku Mirkowa,
– ruch samochodowy z ulicy Prawdziwka skierować na drogę 724 w rejonie PSE (nie wprowadzać ulicą Borową do Warszawskiej),

zmienić organizacje ruchu drogowego
– zlecić profesjonalnej firmie propozycję zoptymalizowania zmian organizacji ruchu w mieście i gminie; wprowadzić na niektórych ulicach ruch jednokierunkowy co poprawi jego płynność i wyeliminuje część samochodów ze strefy A (trzeba się liczyć z pojedynczymi protestami ale dobro wspólne musi być nadrzędne),
– wspierać i aktywnie uczestniczyć w pracach zmierzających do wprowadzenia szynobusu do Warszawy,
– wprowadzić komunikację prywatnymi mikrobusami (z dofinansowaniem gminy) do Metra Kabaty z Grapy ulicami: Al. Wojska Polskiego, Mirkowską, Warszawską, Borową, Opieńki, Gąsek w godzinach szczytu (6.00-9.00, 15.00-18.00),
– w rejonach wiejskich (po uprzedniej konsultacji z sołtysami, radami sołeckimi) wprowadzić komunikację ?busikową? z dowiezieniem pasażerów do pętli na Mirkowie lub Grapie,
– poprawić standard drogi 721 poprzez wybudowanie chodników i ścieżek rowerowych i dobre oznakowanie przejść dla pieszych,
– rozważyć przedłużenie ulicy Chylickiej przez Kierszek do zbiegu Prawdziwka i Borowej.

ZADBAĆ O POTRZEBY MIESZKAŃCÓW WSI.
Gmina to także rejony wiejskie. Dotychczas zaniedbane i zapomniane pod każdym względem wymagają przyśpieszenia działań zmierzających do wyrównania szans na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Niezbędne zadania:
– uchwalić wszystkie mpzp w tej kadencji (co jest realne) i zapewnić w nich drugą linię zabudowy siedliskowej,
– wprowadzić komunikację na terenach wiejskich (minibusy),
– czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpowodziowym i we współpracy z zarządcami określonych obiektów prowadzić określone prace w tym zakresie,
– stworzyć system społecznych konsultacji z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami dotyczący funkcjonowania strefy C w sołectwach nadwiślańskich,
– rozbudować i wyremontować szkołę w Opaczy,
– zapewnić bieżąca wodę i dostęp do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom wszystkich sołectw
– podnieść bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonach wiejskich poprzez budowanie chodników i ścieżek rowerowych,
– wspierać inicjatywy sportowe i uaktywnić w obszarach wiejskich Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
– rozszerzyć opiekę nad lokalną kulturą i wspierać inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, OSP w tym zakresie przez Konstanciński Dom Kultury
– młodzieży tworzyć warunki do rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań, a tym samym pokazać jak można spędzać pożytecznie czas wolny.

POPRAWIĆ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ.
Opieka zdrowotna jest ważnym elementem bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy. I w tym obszarze niezbędne jest podjęcie szybkich działań.

Niezbędne zadania:
– poprawić warunki podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wybudowanie w partnerstwie publiczno-prywatnym, nowej przychodni zdrowia,
– zwiększyć dostęp do usług zdrowotnych we współpracy z istniejącymi zakładami służby zdrowia takimi jak STOCER, CKR, Uzdrowisko Konstancin-Zdrój,
– ułatwić dostęp do lekarza pierwszego kontaktu,
– wspomagać placówki służby zdrowia w ich rozwoju i dążyć do zapewnienia opieki w porze nocnej,
– doprowadzić do nocnego dyżuru jednej z aptek,

POPRAWIĆ SYSTEM OŚWIATY I WYCHOWANIA I ZADBAĆ O ROZWÓJ MŁODZIEŻY.
To obszar zadań własnych gminy, który w budżecie pochłania duże środki finansowe – około 30 mln zł rocznie. Czy to dużo czy mało? Problemem jest nie ilość środków lecz ich prawidłowe wykorzystanie. Pracując wiele lat w oświacie odczułem wstrzemięźliwość tych którzy dają pieniądze na oświatę. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że w edukację dzieci i młodzieży warto inwestować, mimo iż poniesione nakłady zwrócą się społeczeństwu w sposób pośredni dopiero za kilkanaście lat. Profesjonalne zarządzanie oświatą gminną i właściwy nadzór nad prawidłowym, przemyślanym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych to klucz do poprawy jakości oświaty w gminie.

Niezbędne zadania:
– zwiększyć swobodę w podejmowaniu decyzji przez dyrektorów szkół i przedszkoli czyniąc ich prawdziwymi i odpowiedzialnymi gospodarzami obiektów,
– systematycznie wspomagać doskonalenie zawodowe nauczycieli,
– motywować nauczycieli do poszukiwania nowych form nauczania,
– przeznaczyć większe środki finansowe na naukę języków obcych, matematykę i komputeryzację szkół,
– systematycznie modernizować bazę oświatową i wyposażać ją w sposób zaplanowany w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
– tworzyć lepsze warunki do rozwijania zainteresowań i zamiłowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych,
– uwzględnić w programie edukacyjnym wprowadzenie form nauczania poza murami szkoły (np.: w teatrach, muzeach, kinach itp.),
– zapewnić młodzieży miejsca i możliwości spędzania czasu wolnego
– dążyć do zapewnienia miejsca wszystkim przedszkolakom:
a) ułatwiać i sprzyjać otwieraniu przedszkoli prywatnych i punktów przedszkolnych,
b) w oparciu o analizę danych demograficznych opracować harmonogram budowy nowych przedszkoli w rejonach największego zaludnienia,
– przeprowadzić reorganizację systemu zarządzania gminną oświatą.

ROZWINĄĆ WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIAMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I KLUBAMI SPORTOWYMI.
Jedną z miar społeczeństwa obywatelskiego jest dobra współpraca ze stowarzyszeniami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.

Niezbędne zadania:
– wspierać merytorycznie i finansowo ich działania zgodnie z oczekiwaniami gminy,
– tworzyć warunki do prezentowania ich dorobku,
– zintensyfikować współpracę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z miejscowymi klubami sportowymi,
– działalność Konstancińskiego Domu Kultury nakierować bardziej na statutową działalność na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, nie zapominając także o rejonach wiejskich,
– pozyskiwać sponsorów dla organizacji koncertów i innych imprez masowych,

WSPÓŁPRACA GMINY Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
Współpraca ta powinna rozwijać się w sposób zaplanowany i uzgodniony z partnerami zagranicznymi. Wyjazdy zagraniczne powinny być dofinansowywane, a nie w pełni finansowane jak dotychczas i pełnić rolę motywacyjną ? nagrody dla tych, którzy na nią zasługują.

Niezbędne zadania:
– dążyć do zminimalizowania wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji ograniczając zakres ich działania do organizacji wyjazdów innych grup,
– zmienić dotychczasowy model współpracy i nakierować go na młodzież, plastyków, muzyków, sportowców itp.

SENIORZY
To grupa społeczna, która w pełni zapracowała i zasłużyła sobie na godną jesień swego życia.

Niezbędne zadania:
– zapewnić im godne warunki spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich zamiłowań,
– zapewnić odpowiednie warunki lokalowe dla rozwoju swojej działalności,
– dążyć do stworzenia Uniwersytetu III Wieku,

ZBLIŻYĆ URZĄD MIASTA I GMINY DO OBYWATELA.
Zmienić standardy pracy tak aby obywatel przestał czuć się w urzędzie jak petent.

Niezbędne zadania:
– zapewnić profesjonalną obsługę klientów,
– uprościć procedurę i skrócić czas otwierania działalności gospodarczej,
– stworzyć plan kadencyjny i konsekwentnie go realizować.

GOSPODARKA ODPADAMI
To temat, który nie może poczekać. Konstancin musi być czysty i posiadać nowoczesna oraz efektywną gospodarkę odpadami, która nie będzie generować dodatkowych kosztów dla klienta.

Niezbędne zadania:
– przygotować system segregacji śmieci,
– zagospodarować bioodpady poprzez stworzenie gminnej kompostowni,
– rozpocząć szeroko zakrojoną akcję informacyjną-edukacyjną,
– wyegzekwować od wszystkich mieszkańców zawarcie umów na odbiór śmieci,

NAPRAWIĆ ZANIEDBANIA POPRZEDNICH WŁADZ.
Należy zlikwidować problemy, które są znane, a nie doczekały się odpowiednich działań.
Niezbędne zadania:
– wybudować gminną oczyszczalnię ścieków w partnerstwie publiczno-prywatnym,
– dla mieszkańców osiedla Mirków zapewnić ciepło i energię elektryczną,
– przenieść targowisko na teren Łąk Oborskich od strony Grapy a na jego obecnym miejscu stworzyć parking,
– wzmocnić właściwy nadzór nad pracą Straży Miejskiej: rozbudować i uaktywnić całodobowo monitoring miejski,
– rozwiązać problem lokalizacji ratusza i rozpocząć jego budowę.