Program Maluch – dofinansowanie dla samorządów

Program Maluch – dofinansowanie dla samorządów – Żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni mogą uzyskać dofinansowanie rządowe. Do 20 kwietnia br gminy mają czas na składanie wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Maluch. Zakłada on wsparcie samorządów w zwiększeniu dostępności i poprawie standardów opieki nad małymi dziećmi. Jest to pierwsza edycja programu.

Kwota dotacji ? w wysokości do 50% wartości projektu – będzie adekwatna do liczby planowanych miejsc dla dzieci w danej placówce. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

? wyposażenie oraz prace wykończeniowe (żłobek 1,6 tys. zł na jedno miejsce, klub dziecięcy 9,3 tys. zł, opiekun dzienny 1,6 tys. zł),

? adaptację istniejących lokali (żłobek 3,17 tys. zł, klub dziecięcy 1,87 tys. zł, opiekun dzienny 2 tys. zł),

? budowę nowych lokali (żłobek 10,5 tys. zł, klub dziecięcy 6,13 tys. zł).

Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej (osobiście lub listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej (WPS) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44). Aplikacje przesyłane pocztą należy oznaczyć dopiskiem na kopercie ?Oferta na konkursu Maluch 2011?. Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1700.

Nabór wniosków może ruszyć dzięki wejściu w życie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.  W celu usprawnienia przygotowania wniosków, 17 marca br, WPS wysłał informację do samorządów o założeniach projektu.

?Maluch? to program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych sytuacjach do lat 4). Głównymi celami programu są: poprawa standardów funkcjonowania, dostosowanie placówek do potrzeb lokalnej społeczności oraz umożliwienie rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej. Zgłoszone projekty powinny zostać zrealizowane w 2011 roku.

Łącznie w latach 2011-2013 na realizację programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 190 mln zł, w tym w 2011 roku 40 mln zł.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego