Rok po powodzi: co udało się zrobić

Rok po powodzi: co udało się zrobić  . 183 mln zł przekazał rząd w 2010 i w 2011 r. na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi i pomoc społeczną w województwie mazowieckim. Infrastruktura hydrotechniczna została naprawiona w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo. Odbudowano też większość infrastruktury samorządowej. Prace będą kontynuowane również w tym roku. Rozpoczęto także przygotowanie Programu Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej.

Najwięcej środków przeznaczono na odbudowę infrastruktury komunalnej ? 72,2 mln zł. Ponad 50 mln zł wyniosła naprawa zniszczonej infrastruktury hydrotechnicznej. Wydatki
z zakresu pomocy społecznej dla powodzian to prawie 34 mln zł.

Infrastruktura hydrotechniczna

Zadania z zakresu naprawy infrastruktury hydrotechnicznej realizują Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW) oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW). Wykonaliśmy prace związane m.in. z zabezpieczeniem uszkodzonego wału w Dobrzykowie na terenie gminy Gąbin oraz udrażnianiem koryta Wisły. Całkowity koszt zrealizowanych przez RZGW zadań wyniósł ponad 9 mln zł ? poinformował Leszek Bagiński, dyrektor RZGW. WZMiUW przeznaczył 28 mln zł na odbudowę wałów
i skarp, w tym na zabudowę wyrw w Świniarach (gmina Słubice)
i w Dobrzykowie. Wykonano także naprawy przepompowni, przepustów, śluzów oraz kanałów. Na rok 2011 zadania związane z odbudową infrastruktury hydrotechnicznej o łącznej wartości 44 mln zł zostały zgłoszone do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. WZMiUW otrzymał już 18 mln zł.

Program Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej

Jeszcze w 2011 roku powstanie zarys długofalowego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej wzorowany na podobnych projektach dla Odry
i górnej Wisły. Nie skupiamy się jedynie na usuwaniu skutków powodzi. Ubiegłoroczne doświadczenia pokazały bowiem, że konieczne są także działania prewencyjne, które mogłyby ograniczyć ryzyko wydarzeń, jakich doświadczyliśmy przed rokiem ? powiedział wojewoda. Program zakłada kompleksowe inwestycje w infrastrukturę powodziową przy zachowaniu istniejących form przyrody.  Założenia powstaną do jesieni tego roku. Następnie, około roku zajmie opracowanie jego pełnej wersji. Program realizowany będzie przez administrację rządową i samorządową wspólnie z ekspertami ze świata nauki i organizacjami pozarządowymi.

Wojewoda mazowiecki zawarł również porozumienie o współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym, dzięki któremu zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe. Współpraca zakłada m.in.: opracowanie rozwiązań zmniejszających zagrożenie powodziowe, szczególnie na odcinku Wisły i Bugu, badania wytrzymałości budowli hydrotechnicznych
(w tym wałów przeciwpowodziowych), prowadzenie szkoleń dla powiatów.

Infrastruktura samorządowa

Komisja powołana przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego dokonywała analizy sporządzonych przez samorządy protokołów szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej, weryfikowała rozmiary zniszczeń oraz oceniała, czy wysokość przedstawionych strat jest zgodna ze stanem faktycznym. Efektem prac komisji powołanej przez wojewodę było przekazanie samorządom promes.  W 2010 r. przyznano 38,5 mln zł, do końca marca 2011 r. 31 mln zł. Środki są wykorzystywane na najbardziej pilne potrzeby ? m.in. na remonty dróg, mostów, budynków użyteczności publicznej.

Odbudowa infrastruktury komunalnej odbywa się także w ramach rządowego Programu 3×200. Do końca 2010 roku przekazano na ten cel prawie 246 tys. zł gminom Gąbin i Słubice w powiecie płockim. W ramach tej kwoty do końca 2010 roku wykonano m.in. remont siedziby Ośrodka Zdrowia w Wiączeminie Polskim oraz odbudowano w części drogę gminną na terenie gminy Słubice. Program 3×200 realizowany
w latach 2010 – 2012 na terenie 18 samorządów w Polsce finansowany jest z trzech źródeł: Regionalnego Programu Operacyjnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (po 200 mln zł).

Trwa realizacja samorządowego programu gminy Gąbin ?Bezpieczny dom?. Jego celem jest budowa w bezpiecznych miejscach siedlisk zagrodowych, domów oraz mieszkań dla rodzin
i osób zameldowanych na terenach zalewowych. Warunkiem będzie opuszczenie dotychczasowych zabudowań i ich sprzedaż na rzecz gminy. Gąbiński samorząd wykupił już 11 ha gruntów rolnych na inwestycje komunalne.

Z inicjatywy Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego, w lutym 2011 r. podpisano porozumienie m.in. ze starostą płockim i wójtem gminy Słubice umożliwiające wykup 82 ha gruntów rolnych w Świniarach i Wiączeminie Polskim. Na mocy umów zawieranych
z rolnikami starosta będzie dokonywał zakupu gruntów, które zostaną przekazane Lasom Państwowym do zalesienia.

Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej wojewoda mazowiecki przekazał ponad
2,5 mln zł na remont zniszczonych w wyniku powodzi budynków oświatowych, boisk szkolnych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Środki otrzymało 5 samorządów (Piaseczno, Czosnów, Maciejowice, Kozienice i Słubice). Największą kwotę – ponad 1 mln zł przekazano gminie Słubice na odbudowę szkoły podstawowej w Świniarach.

Pomoc społeczna

Do końca 2010 roku w ramach pomocy społecznej z budżetu wojewody dla 2,4 tys. rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi na terenie województwa mazowieckiego wypłacono ponad 30,6 mln zł zasiłków: do 6 tys. zł, do 20 tys. zł oraz do 100 tys. zł. W roku 2011 kontynuowane są wypłaty zasiłków do 20 tys. zł i do 100 tys. zł dla gmin: Gąbin, Słubice i Jabłonna ? do końca kwietnia wypłacono ponad 1,3 mln zł (odpowiednio 115 tys. zł i 1,2 mln zł). Mieszkańcy, którzy stracili domy, zamieszkiwali w kontenerach. Ich koszt wyniósł 1,2 mln zł. Pomocą finansową objęto także dzieci i uczniów ? grupa ta otrzymała zasiłki na łączną kwotę 720 tys. zł.

Wydano także ponad 6,8 tys. opinii potwierdzających wysokości i zakres szkód w gospodarstwach rolnych. Dokument był podstawą do ubiegania się przez rolników o tzw. ?kredyt klęskowy?. Pomoc społeczna dla rodzin rolniczych przysługiwała w kwocie 2 tys. zł (gospodarstwa do 5 ha powierzchni) i 4 tys. zł (gospodarstwa powyżej 5 ha powierzchni).
Ponad 6 tys. rolników otrzymało zasiłki na łączną kwotę 12,5 mln zł.

Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego