Stop powodzi ? projekt założeń programu dla Wisły Środkowej gotowy

Ocena obecnej infrastruktury przeciwpowodziowej, odbudowa retencji naturalnej, określenie procedur planowania przestrzennego oraz edukacja mieszkańców terenów zalewowych ? to główne punkty projektu założeń Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, opracowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Koordynatorem programu, zainicjowanego w kwietniu bieżącego roku, jest Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Stopień bezpieczeństwa powodziowego w dużej mierze zależy od stanu technicznego urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. Zgodnie z założeniami Programu, dokonana zostanie ocena efektywności i celowości utrzymania niektórych z nich. Zwiększeniu skuteczności zarządzania falą powodziową będzie służyć przegląd i weryfikacja istniejących planów zarządzania kryzysowego. Należy wyznaczyć priorytety, które ułatwią podejmowanie decyzji podczas sytuacji kryzysowych. Program zakłada także odbudowę retencji naturalnej m.in. poprzez zwiększenie powierzchni leśnej i obszarów mokradłowych.

Określone zostaną także zasady oraz procedury planowania przestrzennego i użytkowania terenu na obszarach zagrożonych zalaniem. Obecnie problematyka ta nie jest w wystarczającym stopniu uwzględniana w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Dla samorządów będą przeprowadzane szkolenia z gospodarowania przestrzenią. Mają przyczynić się przede wszystkim do ograniczenia zabudowy na terenach zalewowych.

W założenia Programu wpisano również działania edukacyjne, w celu zwiększenia świadomości bezpieczeństwa powodziowego wśród społeczeństwa. Planowane są akcje edukacyjne m.in. w szkołach i przedszkolach, z udziałem instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz organizacji pozarządowych pracujących na co dzień z dziećmi, liderami lokalnymi, czy rolnikami. Mieszkańcy terenów zalewowych będą mogli zdobyć wiedzę na temat tego jak należy zachować się w przypadku powodzi ? m.in. jak korzystać ze środków chemicznych oraz jak przeprowadzić ewakuację zwierząt. ?Takie działania są obecnie niedoceniane w programach przeciwpowodziowych. Wysoki poziom świadomości obywatelskiej jest bardzo istotny, dzięki niej mieszkańcy zagrożonych terenów mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo? ? powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Zagrożenie powodziowe w dorzeczu Wisły środkowej zależne jest również od sytuacji na górnym odcinku rzeki. Dlatego koordynowany przez wojewodę mazowieckiego Program będzie uwzględniał działania podejmowane w przyjętym przez rząd Programie Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.

Członkowie Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego ds. Opracowania i Realizacji Programu do 20 września 2011 r. będą nadsyłać swoje propozycje, wnioski i uwagi do przedstawionego projektu, po czym przygotowana zostanie ostateczna wersja założeń Programu.

W konsultacjach Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki; Aleksandra Czyżewska, pełnomocnik wojewody ds. realizacji Programu, przedstawiciele: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, organizacji pozarządowych oraz eksperci uczestniczący w realizacji Programu.

________________________________________

Głównym celem Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej jest podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w zgodzie z ochroną środowiska. Program skoordynuje działania administracji rządowej i samorządowej. Udział w nim biorą najważniejsze instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe oraz wojewodowie: mazowiecki, lubelski, podlaski, łódzki, świętokrzyski, kujawsko ? pomorski i warmińsko ? mazurski. Projekt jest przygotowywany i realizowany w sposób konsultacyjny ? wspólnie z ekspertami ze świata nauki, samorządami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska. Opracowanie jego pełnej wersji zajmie około roku. Następnie, po przeprowadzeniu strategicznej analizy, zostanie przekazany do akceptacji Rady Ministrów jako projekt rządowy o charakterze strategicznym dla kraju. Program będzie określał priorytetowe działania i cele do roku 2030.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem ?Programy przeciwpowodziowe?

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego