Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 17 cze 2014 - 18:38:55

PONIEDZIAŁEK 23 CZERWCA GODZ. 16.30 ul. Świetlicowa, sala obrad Rady Miejskiej - ROZSTRZYGAJĄ SIĘ LOSY MIRKOWA !!!

Na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego projektant z Wrocławia przedstawi dwie wersje (gotowe!) nowego planu miejscowego terenów po fabryce papieru (WZP) w Mirkowie:

a) Wykonaną zgodnie z zaleceniami z warsztatów Charrette z 2012 r., ale już nieaktualną (centrum handlowo-rozrywkowe, obiekty opiekuńczo-sanatoryjne, sport i kultura, niewielkie osiedle domków na obrzeżach). Ta koncepcja wymagałaby najpierw uchwalenia nowego studium uwarunkowań.

b) Projekt zrobiony według starego studium, podobno zgodnie z obecnymi intencjami właścicieli terenu: Metsy i Konstansu. Jak w studium, podstawą zagospodarowania mają być: przemysł i tzw. usługi nieuciążliwe, z "domami jednorodzinnymi" (tylko gdzie?) na osłodę. NIE OZNACZA TO JEDNAK NIESTETY ZBYT WIELU MIEJSC PRACY. Ponieważ na obrzeżach Warszawy nie ma już zapotrzebowania na wielkie zakłady produkcyjne - tylko na logistykę, bazy przeładunkowe i drobną produkcję głównie z branży budowlano-drogowej czy utylizacji odpadów, takie zapisy w planie miejscowym oznaczają:
- wielkie magazyny,
- tysiące ciężkich pojazdów na ulicach "uzdrowiska" zamienionego w przeładunkowe zaplecze Warszawy oraz
- możliwość powstania kilkunastu zakładów z gatunku "asfalciarnia" czy "zakład utylizacji odpadów niebezpiecznych"
, jak ten, który dzięki radnym i stowarzyszeniom chwilowo nie powstał tam w ubiegłym roku.

W magazynie o powierzchni prawie hektara pracuje na stałe 4-6 osób obsługi wózków widłowych, kasy, etc. Generuje on ruch rzędu 150-250 pojazdów o masie powyżej 16 ton dziennie. Takich magazynów może tam powstać kilkadziesiąt. Smród z jednego zakładu wszyscy już dobrze znamy - a jak by się Wam spodobał odór z kilkunastu podobnych lub większych? Na osłodę ma być też kilka małych marketów do 2000 m2. Pan Burmistrz aprobuje przygotowanie planu według wytycznych starego studium.

MIESZKAŃCY MIRKOWA, JEZIORNY, BIELAWY, HABDZINA:
CO CHCECIE MIEĆ PO SĄSIEDZKU W MIRKOWIE: CENTRUM SPORTOWE, OUTLET TOWARÓW WYSOKOGATUNKOWYCH, SANATORIUM, KINO -
CZY TEŻ OGROMNE HURTOWNIE, SMRÓD TYSIĄCA CIĘŻARÓWEK, WODĘ I POWIETRZE ZATRUTE DZIĘKI NOWEJ KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA "UZDROWISKA"?

TO, CO POWSTANIE, BĘDZIE MIAŁO WPŁYW NA ZDROWIE WASZE I WASZYCH DZIECI, NA WARTOŚĆ WASZYCH DOMÓW I MIESZKAŃ !!!


Teraz jeszcze macie szansę wpłynąć na losy Mirkowa. Najdalej za kilka miesięcy nowy plan zostanie uchwalony i wtedy nikt już Was nie będzie pytał o zdanie.
23 czerwca godz. 16.30, ul. Świetlicowa, sala obrad Rady Miejskiej

[www.youtube.com]

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 17 cze 2014 - 22:23:36

Komisja będzie wg moich informacji opiniowała oba projekty planu miejscowego. Ma jednak także wyrazić sugestię, który z tych projektów należy dalej procedować. Dlatego właśnie to posiedzenie komisji może być istotne dla dalszego przebiegu sprawy. Oczywiście, te plany miejscowe z obowiązku ustawowego będzie też opiniować Komisja Uzdrowiskowa, ale nie znam jeszcze terminu.

Radni nie widzieli wcześniej ŻADNEGO z tych projektów. Pokazano nam tylko "wstępną koncepcję", i to na dodatek tę, która zdaniem Burmistrza ma teraz zostać zarzucona. Jest szansa, że na poniedziałkowym posiedzeniu lub po nim dostaniemy jakieś materiały na płytach. Na razie wiemy tylko tyle, ile powiedział pan Burmistrz i ile wynika z dokumentu studium uwarunkowań.

Zgadzam się całkowicie, że znacznie zwiększony ruch pojazdów ciężkich będzie miał zdecydowanie negatywny wpływ na całą gminę i na zdrowie wszystkich mieszkańców, także na osiedle Grapa. Natomiast ewentualne pogorszenie stanu powietrza z powodu emisji substancji szkodliwych, zwiększenie hałasu i spadek wartości nieruchomości, jeśli zostanie przyjęta koncepcja logistyczno-przemysłowa - będą na pewno największe w tych dzielnicach, które tu wymieniłem.

Poniżej zamieszczam wyciąg ze studium uwarunkowań, na podstawie którego powstał nowy plan:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 1999 – DLA TERENU MIRKOWA

Uchwała nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
1) Cały teren po papierni razem z RKS Mirków, szkołą, wytwórnią mas bitumicznych, betonu oraz magazynami po byłej wytwórni styropianu – Ua = (adaptowanej zabudowy). Opis ze studium: USTALENIA DLA FUNKCJI PRODUKCYJNEJ: 1. Obiekty produkcyjne mogą być w zasadzie lokalizowane na terenie obok Zakładów Papierniczych w Jeziornie, w rejonie Habdzina i Turowic. Opis ogólny dla obszaru Ua ze studium: Pozostałe tereny Ua:
1. Obowiązuje adaptacja istniejącej zabudowy. […]
2. Dopuszcza się realizacje zabudowy mieszkalnej – zagrodowej i jednorodzinnej oraz usług o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki.
2) Podmokła łąka za papiernią – Ur (projektowanej zabudowy) z oznaczeniem: P,S,B (= teren pod działalność gospodarczą, potencjalnego rozwoju funkcji przemysłowej: przemysł, składy, budownictwo, usługi). Opis ogólny ze studium:
„Pozostałe tereny Ur:
1. Obowiązuje realizacja w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. […]
3. Usługi i zakłady produkcyjne mogące stwarzać uciążliwość dla środowiska lokalizowane jedynie poza strefą B ochrony uzdrowiska, o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki (bez zewnętrznej strefy ochronnej).
3. Wąski pas wzdłuż wału za szkołą Reymonta (wzdłuż rezerwy pod Trasę Mostową) – WZ (tereny dla urządzeń zaopatrzenia w wodę i funkcji towarzyszących)
4. Rezerwa pod Trasę Mostową wzdłuż wału Jeziorki na całej długości aż do skrzyżowania z obwodnicą KJ w dalszej części podmokłej łąki – G
DODATKOWO teren RKS Mirków oznaczono literą „Z”, zaś teren na tyłach papierni obecnie zakupiony częściowo przez SAUR pod oczyszczalnię – jako NO.

USTALENIA STUDIUM DLA FUNKCJI PRODUKCYJNEJ:
1. Obiekty produkcyjne mogą być w zasadzie lokalizowane na terenie obok Zakładów Papierniczych w Jeziornie, w rejonie Habdzina i Turowic.
2. Inne, małe zakłady drobnej wytwórczości, przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji rolnej, mogą
być lokalizowane wyłącznie poza strefą B ochrony uzdrowiska, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic własnej działki (terenu) – bez zewnętrznej strefy ochrony sanitarnej. W uzasadnionych przypadkach wymagane opracowanie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczegółowymi.

ANALIZA ZAPISÓW STUDIUM:
1. TEREN PO PAPIERNI: Możliwa była adaptacja istniejącej zabudowy (poprzemysłowej) na różne cele (w tym handlu, rozrywki, kultury). Taki kierunek przewidywał również dokument zawierający wnioski z warsztatów Charrette 15-19.10.2012. Obecnie jednak zdecydowana większość zabudowy przewidzianej do adaptacji w tamtym dokumencie już nie istnieje, a w pozostałych obiektach (wpisanych do rejestru zabytków) postępuje dewastacja.
Zakładając, że obiekty zabytkowe uda się uratować i powstanie w nich centrum handlowo-rozrywkowo-kulturalne z elementami związanymi z funkcją uzdrowiskową (spa? sanatorium?), pozostaje 80% terenu pofabrycznego, która obecnie jest już zupełnie pusta. Na tym terenie możliwe są zgodnie ze studium tylko:
- produkcja przemysłowa;

- usługi tzw. „nieuciążliwe”, m.in. drobna produkcja i magazyny (jak to wygląda w praktyce, widzieliśmy na przykładzie wytwórni mas bitumicznych, magazynów po B-BISie oraz projektowanego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych SAUR);
- w ograniczonym zakresie zabudowa jednorodzinna (ale to nie jest zgodne z wnioskami właścicieli terenu).

2. Łąka za zakładem produkcji betonu i wytwórnią mas bitumicznych:
- rozwój funkcji przemysłowej: przemysł, składy i magazyny, budownictwo, usługi. Teoretycznie zapis ogólny studium dla Ur dopuszcza też budownictwo jednorodzinne. Ze względu na regularnie zalewowy charakter terenu jego zagospodarowanie będzie bardzo trudne bez całkowitej zmiany stosunków wodnych i naruszenia równowagi biologicznej całego obszaru.

3. Dla terenu szkolnego studium dopuszcza adaptację istniejącej zabudowy na różne niesprecyzowane cele, np. po wygaszeniu nauki w liceum Reymonta (co nastąpi w przyszłym roku).
4. Zapis dotyczący „urządzeń zaopatrzenia w wodę” stracił sens w związku z likwidacją studni przez Metsa Tissue w latach 2012-13.

PODSUMOWANIE: Funkcje założone podczas warsztatów Charrette (centrotwórcze, handlowo-rozrywkowo-kulturalne, okołouzdrowiskowe) będą według obowiązującego studium możliwe tylko na małym fragmencie terenu zajmowanym przez obiekty wpisane do rejestru zabytków, o ile w ogóle uda się je zachować (degradacja postępuje w zastraszającym tempie). Na pozostałym obszarze po papierni możliwe są tylko: produkcja, usługi tzw. nieuciążliwe oraz budownictwo jednorodzinne w ograniczonym zakresie. Trudno sobie wyobrazić 100 ha domków jednorodzinnych na zdegradowanych gruntach poprzemysłowych. Dla terenu łąki za papiernią wskazano ponadto konkretnie „rozwój funkcji przemysłowej: przemysł, składy, budownictwo, usługi.”
Wg informacji przekazanej oficjalnie przez p. Ewę Klimkowską-Sul, kierownika Wydział Planowania Przestrzennego UMiG, podczas prezentacji wstępnej koncepcji nowego studium (posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych w dn. 03.04.2014, UMiG nie posiadał jasno sprecyzowanej koncepcji, czy nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po papierni ma powstać na podstawie obecnego (obowiązującego), czy też już nowego studium uwarunkowań. Natomiast na posiedzeniu Komisji Ładu w dniu 4 czerwca p. Burmistrz Kazimierz Jańczuk zakomunikował radnym, że po rozmowach z właścicielami terenu ustalono, że można i należy uchwalić plan miejscowy w oparciu o obecnie obowiązujące studium opisane powyżej. Wg relacji Burmistrza Metsa-Tissue oraz Konstans rezygnują z planu centrum handlowo-kulturalno-sportowego na rzecz marketów do 2 tys. m2, na które pozwala stare studium. Burmistrz stwierdził także, że należy uchwalić plan tylko dla terenów Metsy i Konstansu, co oznacza, że tzw. „asfalciarnia”, betoniarnia, magazyny po B-Bisie oraz inne zakłady koło terenów szkolnych i RKS Mirków pozostaną bez żadnych zmian.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: HammerHammer (195.116.92.---)
Data: 18 cze 2014 - 06:52:58

obawiam się, że Burmistrz znowu przekona Radnych "uchwalcie ten przemysłowy szybciej, bo tamten wymaga wielu zmian, a ten będzie od ręki, a musimy teraz uchwalić bo inaczej meteoryt na głowy nam spadnie."

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 18 cze 2014 - 08:58:30

To znów będą bardzo kiepscy radni, jak się dają tak robić. Albo kiepscy, bo znaczy, że reprezentują tylko jedną grupę interesów. Zresztą doskonale pamiętam, jak tu na forum jeden radny powiedział "Moim wyborcom nie śmierdzi asfalciarnia", więc co się dziwić, że każdy swoje klepie?Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 18 cze 2014 - 09:18:11

Burmistrz i urzędnicy mogą mieć znacznie poważniejsze argumenty niż te, o których pisze Hammer. Metsa, Konstans i inni właściciele terenu mają prawa nabyte w postaci tego, co gwarantuje obecne studium. Dobrze było, dopóki (3 lata temu) sami wniosili na piśmie o zmianę przeznaczenia terenu na takie, które wymagało także zmiany studium (handel, rozrywka, budownictwo). Jeśli jednak teraz złożą nowe wnioski, że jednak wolą, by wszystko zostało po staremu (tj. logistyka i produkcja), a my się na to nie zgodzimy - to zabieramy im prawa nabyte. A to oznacza odszkodowania nieporówywalne z tymi, które można by zapłacić właścicielowi "asfalciarni". Dlatego w tym momencie najwięcej będzie zależało od oczekiwań właścicieli gruntów. Inna sprawa, że powinniśmy je poznać bezpośrednio, w postaci wniosków do planu złożonych na piśmie, a na razie znamy je tylko z mglistych relacji pana Burmistrza, który wraz z p. Cieślawskim uczestniczył w jakichś "rozmowach" na przełomie maja i czerwca.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: jacekkkjacekkk (46.186.36.---)
Data: 18 cze 2014 - 14:43:31

Tomku tak mi się wydaje, że niewiele osób przyjdzie na spotkanie, bo większość to typowi klawiszowcy, czyli osoby, które potrafią wylewać swoje żale przez komputer, ale gdy trzeba odpowiedzieć na apel i gdzieś się stawić to wolą siedzieć w domach i dalej narzekać. Kilka miesięcy temu powstała fajna grupa „Razem dla Uzdrowiska” zrobiliśmy fajne logo wydrukowaliśmy ulotki, za które zapłaciłeś. Do rozdawania tych ulotek zgłosiły się trzy osoby Ty, Krystian oraz pan Andrzej, myślałem, że to się jakoś rozkręci nawet fajnie wyszła wspólna wizyta w Starostwie, gdy staraliśmy się zablokować ruch Tirów, wszyscy mówili jednym głosem Burmistrz, Przewodniczący Rady, Radni i Mieszkańcy zapowiadało się ślicznie i wielka szkoda, że nie było wsparcia pozostałych mieszkańców. Chciałbym się mylić, ale coś mi się wydaje, że na Twój apel odpowie garstka a później znowu się zacznie narzekanie i klepanie w klawiaturę

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 18 cze 2014 - 19:16:10

Jacku, tak czy inaczej wywieszę jutro zwięzłe ogłoszenia o posiedzeniu komisji w Mirkowie, Jeziornie, Bielawie.

Co do grupy Razem dla Uzdrowiska, to może nie pod tym logo, ale kilka osób z tej grupy wciąż regularnie angażuje się w sprawy mieszkańców. Ja sam nie publikuję pod tą nazwą, bo musiałoby to zostać uzgodnione we wszystkimi. Nie mamy wcale tak mało osób zaangażowanych społecznie, jak na podwarszawską gminę. Z Krzysztofem Bajkowskim już widzę że możemy zdziałać wspólnie dużo, to samo dotyczy innych młodych ludzi z jego środowiska. Mirków to w sporym procencie ludzie starsi i rzeczywiście niełatwo ich zebrać, ale tam także są młodzi. A do młodych przez internet dotrzeć najłatwiej.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: awanturnikawanturnik (87.205.192.---)
Data: 18 cze 2014 - 21:12:54

Panie Jacku rozumiem, że według Pana wszyscy mieszkańcy powinni wziąć urlop z tej okazji?

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: jacekkkjacekkk (37.190.155.---)
Data: 18 cze 2014 - 22:01:49

Panie awanturnik źle Pan mnie zrozumiał

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: awanturnikawanturnik (87.205.192.---)
Data: 18 cze 2014 - 22:08:47

Panie Jacku, zastanawiam się tylko jak klawiszowcy mają dotrzeć z pracy na 16.30 smiling smiley

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: jacekkkjacekkk (37.190.155.---)
Data: 18 cze 2014 - 22:18:34

Ma Pan 100% racji , pozdrawiam serdecznie

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: awanturnikawanturnik (87.205.192.---)
Data: 18 cze 2014 - 22:22:02

Może taka godzina jest celowa? Tymczasem żegnamy Hiszpanię na Mundialu.

Również pozdrawiam smiling smiley

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: olaola (178.36.58.---)
Data: 19 cze 2014 - 06:31:51

w najnowszej "Polityce" jest artykuł o miejskim aktywiście, który zablokował w Krakowie olimpijską zadymę. I blokuje nadal. Ma wsparcie nie tylko mieszkańców, ale także kancelarii prawnych

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: mariamaria (37.8.225.---)
Data: 19 cze 2014 - 10:05:00

Ja 26 czerwca idę bronić Osiedla Jazdów smiling smiley
Ale kameralnie. "Cicho idziesz, dalej zajdziesz"
mariaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-19 10:29 przez maria.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 19 cze 2014 - 13:32:46

Mili Państwo,

Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, co jest łatwiejsze:
- życie w smrodzie i huku ze szkodą dla zdrowia przez kolejne dziesiątki lat,
- korzystna sprzedaż mieszkania czy domu w okolicy, gdzie właśnie powstają wielkie bazy przeładunkowe albo uciążliwy przemysł
- czy też wcześniejsze zwolnienie się z pracy 2-3 razy po to, by wziąć udział w posiedzeniu czy sesji Rady Miejskiej.

Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki wpływ na decyzje radnych ma obecnośc i głos aktywnych mieszkańców, a także obecność kamery czy mediów. Nie raz byłem świadkiem, jak radni pod wpływem nacisku społecznego szybko i gładko zmieniali zdanie. A szczególnie w roku wyborczym. Dlatego czasem warto poświęcić tę godzinkę czy dwie. Nikt od Państwa nie oczekuje, że będziecie pisali setki pism do urzędów, blokowali ulice czy wystawali na mrozie albo upale z ulotkami - to są zadania dla wolontariuszy. Tu natomiast chodzi wyłącznie o zabranie głosu w sprawie własnego miejsca zamieszkania. Chyba, że wolimy milczenie owiec.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 19 cze 2014 - 16:49:01

Ulotka informacyjna o posiedzeniu w sprawie Mirkowa (można wydrukować i umieścić w miejscach publicznych):

Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-20 12:01 przez Tomasz Zymer.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.139.---)
Data: 19 cze 2014 - 16:56:21

Tyle tylko, ze to dotyczy decyzji radnych.

sam podajesz przykłady jak Rada o czymś decyduje, a jest to sprzeczne z poglądami Burmistrza, to nie jest to wdrażane w życie...

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 19 cze 2014 - 18:56:36

Hammer, to nie dotyczy planów miejscowych. Plan miejscowy jest taki, jaki uchwalą radni. Jak im się nie podoba projekt, mogą go odrzucić na sesji nawet już po wszystkich uzgodnieniach - tyle, że jest to zawsze straszliwe marnotrawstwo czasu i środków publicznych. Radni nie mogą natomiast zmieniać treści projektu planu miejscowego już po uzgodnieniach, bo to oznacza prawie zawsze ponowne wyłożenie i ponowne uzgodnienia.

Dlatego OBECNY MOMENT JEST NAJWŁAŚCIWSZY I OSTATNI dla podjęcia strategicznej decyzji, w jakim kierunku idziemy:
- outlet lub centrum handlowe, usługi i sport-rozrywka z ograniczoną funkcją mieszkaniową,
- logistyka i przemysł
- czy np. blokowisko?
.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-19 18:57 przez Tomasz Zymer.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 20 cze 2014 - 12:09:41

Wymieniłem ulotkę informacyjną na poprzedniej stronie na nową, przeredagowaną i uzupełnioną wersję. Ulotka jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców Mirkowa, Jeziorny i najbliższych okolic.

Jeśli potwierdzi się informacja, że przygotowano nową wersję projektu planu Mirkowa w oparciu o stare studium uwarunkowań, to jest to kompletnie niezgodne z procedurą ustawową. Wnioski do planu zostały złożone dwa lata temu i nie można teraz przygotować kolejnego projektu planu na podstawie rozmów roboczych prowadzonych bez udziału publicznego przez Burmistrza K. Jańczuka i przew. RM A. Cieślawskiego z prezesami Metsa-Tissue oraz Konstansu. Nie ma żadnego zapisu tych rozmów, nie wiadomo, jakie warunki ustaliły "strony", a pan Burmistrz nie otrzymał żadnych prerogatyw Rady do zmieniania tego, co Rada uchwałą intencyjną jasno wyraziła w sprawie Mirkowa już ponad dwa lata temu. Ustawa i rozportządzenia określają wyraźnie, kiedy można składać wnioski do planu. Po wyłożeniu projektu każdy będzie mógł wnieść do niego uwagi, ale na tym etapie zmiana procedowania byłaby niezgodna z przepisami.

Re: Rozstrzygają się losy MIRKOWA - co po PAPIERNI? poniedziałek 23.06 godz. 16.30
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (37.128.88.---)
Data: 04 wrz 2014 - 08:40:10

Mirków chyba nie ma szczęścia do dobrych inwestycji. Szkoła amerykańska, która miała przenieść się z Kabat chyba zawiesiła inwestycję na kołku. Zostały betonowe słupy i stropy. Od początku szło jak krew z nosa i niestety budowa/ przebudowa padła. Sprzęt budowlany w całości zabrany.

A może dowiedzieli się, że pobliski zespół szkół zostaje zlikwidowany i nie ma potrzeba budowania nowej siedziby skoro będzie można przejąć istniejący budynek?

Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.