Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 22 cze 2014 - 13:48:45

Proszę wszystkich zainteresowanych o komentarze i propozycje zmian do tego tekstu do wtorku do godziny 14.00. Jest on przeznaczony do podpisywania dla obecnych radnych, dla osób zaangażowanych społecznie w naszej gminie oraz kandydatów do samorządu kolejnej kadencji. Lista osób, które podpisały deklarację będzie rozpowszechniana w internecie oraz bezpośrednio do skrzynek. Deklaracja nie ma charakteru politycznego i nie wiąże się z żadnym konkretnym ugrupowaniem. Pomysł deklaracji wyszedł od Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Deklaracja radnego i społecznika na rzecz gminy uzdrowiskowej

Niniejszym deklaruję, że:

 uznaję rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jako uzdrowiskowej za strategiczny priorytet;
 innym priorytetem gminy są nowe miejsca pracy dla mieszkańców, których tworzeniu mają sprzyjać decyzje planistyczne i inwestycyjne gminy;
 tworzenie miejsc pracy będę wspierać m.in. przez sprzyjanie rozwojowi uporządkowanego handlu, usług dla mieszkańców oraz okołouzdrowis-kowych, lecznictwa, turystyki i ekologicznego rolnictwa, rekreacji i sportu;
 będę wspierać budowanie atrakcyjności gminy na bazie jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, m.in. przez stworzenie systemu informacji turystycznej, Parku Łurzyckiego i przystani wiślanej, rozwój lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych, turystyczne i sportowe wykorzystanie rzeki Jeziorki i Łąk Oborskich, budowę kompletnego i spójnego systemu ścieżek rowerowych;
 będę konsekwentnie wspierać inwestycje w transport publiczny (w tym w formy zachęty dla mieszkańców do korzystania z tego transportu) oraz inicjatywy zmierzające do zmniejszenia ruchu drogowego w strefie A ochrony uzdrowiskowej i w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych;
 uważam, że decyzje planistyczne władz gminy powinny zmierzać do wygaszenia uciążliwej produkcji przemysłowej w gminie uzdrowiskowej;
 rozwój logistyki i wielkich magazynów jest niewskazany, ponieważ mógłby skutkować istotnym zwiększeniem ruchu ciężkich pojazdów w gminie oraz pogorszeniem jakości powietrza, od której zależy istnienie uzdrowiska;
 z całą stanowczością będę przeciwstawiać się niszczeniu środowiska naturalnego zarówno na gruntach prywatnych, jak i publicznych; dotyczy to wszelkich prac wykonywanych niezgodnie z obowiązującym prawem;
 będę wspierać opiekę nad zabytkami gminy, przede wszystkim poprzez należyte bieżące utrzymanie, remonty i ochronę przed dewastacją obiektów zabytkowych będących własnością gminy;
 przy wypełnianiu powyższych zadań zgadzam się współpracować z każdą osobą bez względu na jej przekonania polityczne, społeczne i religijne.


Podpis: _________________ Data: _____________________Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-22 14:16 przez Tomasz Zymer.

Re: Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: czaknoris (159.205.248.---)
Data: 22 cze 2014 - 14:23:02

Deklaracja, deklaracją, a życie swoje. Obawiam się, że to chyba jednak będą puste slogany, a czyjś podpis pod "deklaracją", która nie rodzi żadnych konsekwencji (prawnych, karnych, a przede wszystkim finansowych i materialnych) jest tyle wart...

Moje uwagi.
1.) "Sportowe wykorzystanie Łąk Oborskich", to również budowa i funkcjonowanie pola golfowego, które dalej chyba jest przewidziane mpzp na tym obszarze... Gdyby jeszcze komuś przyszło do głowy zbudować takie pole jako gminną inwestycję... A deklarację podpisał i przecież sumiennie realizuje.
2.) "Transport publiczny", dla jasności powinien być określany jako "zbiorowy transport publiczny" i ewentualnie z określeniami: "regularny, zorganizowany", bo taksówka to dla niektórych też forma transportu publicznego. Karykaturalny rozkład z częstotliwością 6 kursów na dobę, to także nie jest wspieranie komunikacji, a topienie publicznych pieniędzy w błocie.
Wspieranie tego transportu powinno mieć też zdrowe podstawy, żeby nie rodziły się pomysły uruchomienia połączenia kolejowego za miliony złotych "torem siekierkowskim", gdzie częstotliwości kursowania i tak będzie żenująca, niewspółmierna do ponoszonych nakładów.
3.) Zmniejszenie ruchu drogowego powinno być uzupełnione informacją, że nie dotyczy to komunikacji zbiorowej i dojazdu dla mieszkańców. W niejednej wysoko postawionej głowie rodzą się pewnie pomysły jak zrobić ograniczenia w połowie miasta, zakazy, drogi jednokierunkowe, żeby do mojego domu był najlepszy dojazd, a wszystko pod przykrywką ochrony uzdrowiska.
4.) Ścieżki rowerowe tak, ale jako "budowa dedykowanych dróg dla rowerów, a nie wyznaczanie szlaków po istniejących drogach, duktach, trasach, koronach wałów bez przygotowanej nawierzchni".
5.) Przy okazji ścieżek rowerowych przydałaby się deklaracja budowy takowych na wałach Jeziorki i Wisły.
6.) Brakuje mi tutaj istotnej, z punktu widzenia ochrony środowiska (co ma chyba ścisły związek z uzdrowiskiem) deklaracji budowy systemu kanalizacji w gminie, w której dla ogromnych obszarów nie ma nawet projektu budowy kanalizacji, ani tym bardziej skonkretyzowanych zamiarów realizacji takiego przedsięwzięcia. Kanalizacji nie ma (albo ludzie ciągle się nie podłączyli) nawet w środku miasta, a co dopiero na wsiach.
Bez tego będziemy nie uzdrowiskiem, a krainą szambem płynącą. Warto chyba też zawrzeć, że kanalizacja powinna być tak budowana, aby mieszkańcy ponosili jak najniższe koszty przyłączenia (wyprowadzone przykanaliki do granicy posesji, żeby też nie trzeba było przy każdej okazji rozwalać nowych dróg) i eksploatacji (systemy ciśnieniowe i podciśnieniowe bezpośrednio z nieruchomości tylko tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne i konieczne).
7.) Przydałaby się też deklaracja rozsądnego prowadzenia inwestycji i wybicia z głowy remontów pseudo "nakładkami" tam, gdzie wiadomo, że to się nie sprawdzi (patrz ulica Mickiewicza). Rozsądek przydałby się też po to, żeby później nie niszczyć nowo wybudowanych dróg ze względu na naprawy sieci i urządzeń podziemnych lub konieczność przyłączania nieruchomości (bo "z oszczędności" nie wyprowadzono przyłącza do pustej wtedy działki, a co prawdopodobnie ma teraz miejsce w Parceli).Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-22 14:28 przez czaknoris.

Re: Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: mariamaria (37.8.225.---)
Data: 22 cze 2014 - 14:44:37

Jest taki dokument, jak strategia gminy ...

[bip.konstancinjeziorna.pl]

Mija 8 lat od jego uchwalenia - był aktualizowany - bo chyba Gmina powinna to zrobić. Choćby pod kątem nowej perspektywy UE, ale nie tylko.
Żal czytać, co miało być ...
Tak czy tak popieram Pana Panie Tomaszu- choć głosuję niestety gdzie indziej.

mariaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-22 14:44 przez maria.

DRUGA WERSJA DEKLARACJI
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 22 cze 2014 - 17:04:28

Nowa wersja deklaracji z uwzględnieniem sugestii Czaknorisa (dziękuję!):

Deklaracja społecznika, radnego i kandydata do samorządu
na rzecz gminy uzdrowiskowej

Niniejszym deklaruję, że:

 uznaję rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jako uzdrowiskowej za strategiczny priorytet;
 priorytetem gminy są także nowe miejsca pracy dla mieszkańców, których tworzeniu mają sprzyjać decyzje planistyczne i inwestycyjne gminy;
 tworzenie miejsc pracy będę wspierać m.in. przez sprzyjanie rozwojowi uporządkowanego handlu, usług dla mieszkańców oraz okołouzdrowiskowych, lecznictwa, turystyki i ekologicznego rolnictwa, rekreacji i sportu;
 będę wspierać budowanie atrakcyjności gminy na bazie jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, m.in. przez stworzenie ulicznego systemu informacji turystycznej, Parku Łurzyckiego i przystani wiślanej, rozwój lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych, turystyczne i sportowe wykorzystanie rzeki Jeziorki, publiczne inwestycje sportowo-rekreacyjne na Łąkach Oborskich oraz budowę kompletnego i spójnego systemu ścieżek rowerowych (jako dróg specjalnie dedykowanych i technicznie właściwie przygotowanych dla ruchu rowerowego, m.in. na wałach rzecznych);
 będę działać na rzecz dobrej kontroli nad inwestycjami gminnymi i racjonalnego wykorzystaniem środków, uznając kryterium jakości wykonanych prac za kluczowe;
 będę konsekwentnie wspierać inwestycje w zbiorowy transport publiczny (w tym w zachęty dla mieszkańców do korzystania z tego transportu, w zwiększanie częstotliwości kursów i racjonalizację rozkładów) oraz inicjatywy zmierzające do ograniczenia tranzytu drogowego przez strefę A ochrony uzdrowiskowej i w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych (bez ograniczeń dla mieszkańców i komunikacji publicznej);
 uważam, że decyzje planistyczne władz gminy powinny zmierzać do wygaszenia uciążliwej produkcji przemysłowej w gminie uzdrowiskowej;
 rozwój logistyki i wielkich magazynów w gminie jest szkodliwy, ponieważ może skutkować istotnym zwiększeniem ruchu ciężkich pojazdów w gminie oraz pogorszeniem jakości powietrza, od której zależy istnienie uzdrowiska;
 z całą stanowczością będę przeciwstawiać się niszczeniu środowiska naturalnego zarówno na gruntach prywatnych, jak i publicznych; dotyczy to wszelkich prac wykonywanych niezgodnie z obowiązującym prawem;
 będę popierać możliwie jak najszybszy rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic posesji jako priorytet inwestycyjny gminy;
 będę wspierać opiekę nad zabytkami gminy, przede wszystkim poprzez należyte bieżące utrzymanie, remonty i ochronę przed dewastacją obiektów zabytkowych będących własnością gminy;
 przy wypełnianiu powyższych zadań zgadzam się współpracować z każdą osobą bez względu na jej przekonania polityczne, społeczne i religijne.


Podpis: _________________ Data: _____________________

Re: DRUGA WERSJA DEKLARACJI
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.198.---)
Data: 22 cze 2014 - 17:49:25

Moze byc klopot, ze ktoś sie nie zgadza z jednym z punktów i nie będzie chciał podpisać.

Re: Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 22 cze 2014 - 18:20:22

Zawsze można umówić się z daną osobą, że podpisze deklarację bez tego jednego punktu i wydrukować dla niej stosowną wersję. Tym niemniej, będzie to wówczas zaznaczone na liście (podpisał bez punktu...)

Nie jestem szczególnym optymistą, jeśli chodzi o te podpisy, nawet mimo, iż dokument nie ma żadnej wagi prawnej. Nie wiem, czy radni i kandydaci będą chcieli sobie wiązać ręce w sytuacji, kiedy lata 2015-16 prawdopodobnie rozstrzygają o wszystkim. W Polsce albo ma się poglądy, albo udział we władzy. Posiadanie tego drugiego często zależy od rezygnacji z tych pierwszych.

Re: DRUGA WERSJA DEKLARACJI
Wysłane przez: kaankaan (178.36.38.---)
Data: 22 cze 2014 - 18:36:41


Tomasz Zymer
...................................................................................

Deklaracja .........................kandydata do samorządu
na rzecz gminy uzdrowiskowej

Formalnie - Materiały wyborcze...Drodzy internauci...?

Realnie
Trwa kadencja władz samorządowych / wkrótce wybory /.Rada Młodzieżowa /jestem pod wrażeniem aktywności RM/
występuję z propozycją deklaracji ,stanowiącej nazwijmy to umownie ,propozycją "konstytucji" dla "lokalnej ojczyzny".W tym teoretycznie szlachetnym w swym założeniu przedsięwzięciu zangażowany jest "członek" sprawującego obecnie władzę "terenowego parlamentu" ............... W zasadzie to przedsięwzięcie /deklaracja/ to jest zaproszeniem lokalnej Społeczności do pozaformalnej / pozakalendarzowej / oceny sprawującego władzę "parlamentu" . Nawet przy najlepszej ,z mej strony, woli dostrzeżenia racjonalnych racji w tym "akcie protestu wobec....." trudno nie dostrzec też innych intencji......I na koniec , tak całkiem na "luzie"- brak tu tylko propozycji samorządowego "gabinetu cieni"Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-22 18:43 przez kaan.

Re: Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 22 cze 2014 - 18:55:38

Do samorządu nie będę powtórnie kandydował. To, co zostało zapisane w powyższej "deklaracji" jest tak naprawdę powtórzeniem podstawowych punktów oficjalnej, publikowanej strategii gminy. Kto zechce, podpisze - i może liczyć także i na wsparcie licznych zwolenników prouzdrowiskowej polityki gminy - w internecie, w środowisku lokalnym. Ja sam dysponuję ponad 3 tysiącami lokalnych adresów mailowych i potrafię przekazywać informacje mieszkańcom szybko i bezpośrednio do skrzynek. Znam co najmniej kilka osób, które mi zechcą w tym pomóc. Cokolwiek zostanie postanowione w najbliższym czasie w kwestii operatu uzdrowiskowego, studium uwarunkowań, Mirkowa i innych kluczowych spraw gminnych - gwarantuje, że bardzo wielu mieszkańców dowie się o tym przed wyborami.

Ta deklaracja zawiera jednak kilka konkretów, które nie dla wszystkich muszą być wygodne. Z drugiej strony - wydawałoby się, że jest ona całkowicie zgodna z programami wyborczymi większości ugrupowań znanych z poprzednich wyborów. Nikt nikogo nie zmusza do podpisywania, ale ja osobiście będę głosował na konkretny program i na jasno sprecyzowane cele, a nie na osoby, nazwy i slogany - i innych zachęcam do tego samego.

Re: Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: kaankaan (178.36.38.---)
Data: 22 cze 2014 - 19:03:57


Tomasz Zymer
..................................................... W Polsce albo ma się poglądy, albo udział we władzy. ................[/quote

Panie Zymer ,głoszenie takiej "prawdy" przez pedagoga.......!!!! . Proponuję Panu ,chwilę "bezemocjonalnej" reflesji i "wycofanie się" z tego niegodnego i arbitalnego stwierdzenia obrażającego Tych którzy się w pańskiej "klasyfikacji nie mieszczą ".Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-22 19:11 przez kaan.

Re: Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.73.---)
Data: 22 cze 2014 - 19:09:10

W następnym zdaniu napisałem "często". To oznacza "nie zawsze". Ten wątek jest o tekście deklaracji, nie o moim pesymiźmie wobec ludzi władzy. Prosiłbym, żeby tematu wątku nie rozmydlać. Nie podejmuję tej dyskusji, panie Kaan. Mogę podyskutować o przyszłości naszej gminy.

Re: Deklaracja radnych i społeczników na rzecz gminy uzdrowiskowej
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (46.204.181.---)
Data: 22 cze 2014 - 22:35:00


T
W Polsce albo ma się poglądy, albo udział we władzy.
Przykre....

Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.