Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: wwysokinwwysokin (159.205.242.---)
Data: 01 gru 2016 - 12:07:44

Szanowni Państwo, jestem niezadowolony z części zapisów znajdujących się w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna. Mieszkam w obszarze nazwanym w planie MN14 i w sąsiedztwie drogi 721. Zapisy planu są bardzo krzywdzące dla części mieszkańców tego obszaru. Podobno plan ten będzie wykładany jeszcze raz, ale nie znam dokładniejszych powodów. Z uwagi, że zapisy planu jeszcze nie są ostatecznie zatwierdzone szukam osób ze wszystkich obszarów planu, które podobnie jak ja nie są zadowolone z jego zapisów. Chciałbym zorganizować spotkanie osób niezadowolonych z radnymi w celu przekazania uwag i uzyskania wsparcia. Jednocześnie chciałbym nadmienić, iż plan jest bardzo potrzebny, aby ludzie posiadający działki mogli z nich korzystać. Burmistrzowi powinno zależeć na zaspokojeniu oczekiwań jak największej ilości mieszkańców, a odnoszę wrażenie, że tak nie jest i gmina chce wydawać nasze wspólne pieniądze na liczne procesy sądowe. Będę wdzięczny za Państwa uwagi. Jeśli będzie zainteresowanie, to zorganizujemy spotkanie szerszej grupy mieszkańców z radnymi.
Pozdrawiam
Waldek

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (31.1.127.---)
Data: 01 gru 2016 - 16:01:55

Szanowny Panie,

Spotkanie z radnymi w sprawie mpzp północno-zachodniej części miasta odbyło się 5 listopada o 19.00 w restauracji Park Cafe & Rest przy ul. Sienkiewicza. Szczegółowe informacje były podawane w osobnym wątku na tym forum: [www.konstancin.com] . Uczestniczyło w spotkaniu ok. 40 mieszkańców, w tym architekci, znana planistka warszawska, przedstawiciele stowarzyszeń (m.in. TMPiZK), a także sześcioro radnych, w tym p. Jadwiga Magdziarz, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego ISK Rady Miejskiej. Omówiono uwagi do planu złożone przez obecnych. Podważono podstawowe założenia projektu jako całkowicie niezgodne ze strategią gminy i ze studium uwarunkowań. Podważono także prawną legitymację części zapisów projektu.

Pani Jadwiga Magdziarz zapowiedziała zorganizowanie w styczniu 2017 kolejnego takiego spotkania konsultacyjnego już z inicjatywy radnych i w sali Rady Miejskiej. My (tj. uczestnicy, współorganizatorzy) ze swojej strony pilnujemy, żeby ta obietnica została dotrzymana. O terminie p. Jadwiga Magdziarz będzie informowała publicznie, a ja zamieszczę z wyprzedzeniem informacje na tym forum.

Pozdrawiam serdecznie

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: wwysokinwwysokin (159.205.242.---)
Data: 01 gru 2016 - 16:33:37

Panie Tomaszu, bardzo dziękuje z informacje. Jeśli gdzieś na forum znajdują się dokładniejsze informacje w sprawie tematów poruszonych podczas spotkania będę zobowiązany za wskazane wątku na forum. Znam kilka osób, które oczekują zmian w planie, a którym Burmistrz odrzucił uwagi. Osoby te nie uczestniczyły w spotkaniu dlatego jeśli to możliwe chcielibyśmy się z Panem spotkać, jeszcze w grudniu.

Pozdrawiam,
Waldek

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.59.---)
Data: 01 gru 2016 - 17:12:03

Nie jestem chyba najbardziej kompetentną osobą do omawiania tego planu... Do tego lepsze byłoby spotkanie z radnymi, na które czekamy w styczniu. Przekażę natomiast poniżej podsumowanie spotkania z dnia 5 listopada:

LIST PODSUMOWUJĄCY Z DNIA 6.11:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obietnicą przesyłam moje uzupełnione uwagi do projektu mpzp płn.-zach części miasta, wraz z uwagą nr 4 o wykorzystaniu rezerwy 50m pod Trasę Mostową jako drogi zbiorczej ruchu lokalnego.

Jednocześnie proszę o niewysyłanie maili otwartą pocztą na całą listę mailingową, ponieważ grozi to zawirusowaniem naszych kont pocztowych. Wysyłamy wiadomości jako UDW / blind copy!

Serdecznie dziękuję inicjatorom wczorajszego spotkania, grupie mieszkańców Klarysewa i pani Marynie Ćwiklińskiej, za zaproszenie, poczęstunek i przygotowanie znakomitych dokumentów.

Pozostaje mi tylko przypomnieć, że jeśli będziemy czekali, aż projekt po uzgodnieniach wróci do Rady Miejskiej do przegłosowania uwag i uchwalenia, to sprawa jest z góry przegrana. Trzeba kuć żelazo póki gorące. Trzymamy panią Jadwigę Magdziarz za słowo w sprawie posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i SK RM w styczniu 2017. Poza tym musimy być obecni na wszystkich spotkaniach dotyczących studium uwarunkowań i nie dopuścić do przyjęcia przez Radę tego projektu planu (nazwanego, przypomnę, wczoraj przez p. Barbarę Łasińską, wybitnego i doświadczonego planistę, “bombą zegarową” i ewenementem w całym jej wielodziesięcioletnim doświadczeniu planistycznym) - zanim nie zostanie uchwalone nowe studium zgodne ze strategią uzdrowiskową. Obecny projekt studium uwarunkowań, realizujący priorytety biznesu ponadlokalnego i intensywnej deweloperki, wymaga gruntownych zmian. Należy wykorzystać słabą obecność lobby logistyczno-usługowego na sesjach i posiedzeniach i przeforsować powrót do uzdrowiskowej strategii gminy w całej planistyce gminnej oraz zmusić UMiG do intensywnej pracy nad operatem uzdrowiskowym, bez którego za 2 (maksymalnie 3) lata uzdrowiska nie będzie.

Jest obecnie duża szansa na uzyskanie wśród radnych większości (11-12 z 21) w tej konkretnej sprawie. Powinniśmy w tej kwestii zawiesić różnice szczegółowych poglądów i stworzyć jedno silne i aktywne lobby lokalne.

Pozdrawiam Państwa serdecznie,
Tomasz Zymer

LIST OD INICJATORKI SPOTKANIA:

Szanowni Państwo,

Raz jeszcze dziękuję za spotkanie z tak liczną reprezentacją mieszkańców, radnych i przedstawicieli stowarzyszeń.

Zgodnie z ustaleniami przesyłam w załączniku listę wszystkich uczestników wraz z ich adresami mailowymi, abyśmy mieli ułatwiony kontakt w przypadku kolejnych konsultacji.

W odrębnym mailu prześlę wszystkim zainteresowanym (proszę o informacje, kto chciałaby zapoznać się i ewentualnie skorzystać z uzasadnień przygotowanych przez ekspertów) przykładową treść pism, które jutro złożymy w urzędzie gminy w ramach uwag do mpzp - JUTRO JEST OSTATNI DZIEŃ NA ZGŁOSZENIE UWAG.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Maryna Ćwiklińska
administratorka osiedla przy ul. Saneczkowej 33

MOJE UWAGI DO MPZP (złożone 7 listopada):

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 roku

Burmistrz Gminy Konstancin - Jeziorna
ul. Warszawska 32
05 – 520 Konstancin - Jeziorna

Zgłaszający uwagi:
Tomasz Zymer
adres: ul. ____________________,

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy:
Obręby 01-08 i 01-10 Jeziorna Królewska, Obręby 01-02 i 01-09 Klarysew

U W A G I
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru północno – zachodniej części miasta Konstancin – Jeziorna

W związku z ogłoszeniem/obwieszczeniem Burmistrza Miasta Konstancin – Jeziorna z dnia 14 września 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno – zachodniej części miasta Konstancin – Jeziorna (dalej: „Projekt Planu”) po zapoznaniu się z jego treścią, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zgłaszam następujące uwagi do Projektu Planu.

UWAGA 1: Wnoszę o wydzielenie w ramach wszystkich zaplanowanych w Projekcie Planu dróg i ciągów komunikacyjnych ciągów pieszo-jezdnych lub chodników z równoległą ścieżką rowerową, a także pasów zieleni wysokiej (drzew i krzewów), najlepiej po obu stronach ulicy, o szerokości minimum 5 metrów pasa zieleni, w tym żywopłotów i drzew, tak, by wszystkie te drogi i ciągi miały charakter alej spacerowych, korytarzy migracji zwierząt i miejsc życia społecznego, a nie tylko stanowiły wąskie samochodowe dojazdy do działek. Nie dotyczy to wyłącznie ulic i ciągów ślepych lub wydzielonych jako drogi wewnętrzne prywatne. Moja uwaga wiąże się z zagwarantowaniem szerokości ulic wystarczającej zarówno dla samochodów, jak i dla w/w ciągów pieszo-jezdnych oraz szpalerów zieleni wysokiej. Należy ponadto zapisać w Projekcie Planu, że nasadzenia będą się składały tylko z gatunków rodzimych właściwych dla warunków lokalnych i że będą zaprojektowane zgodnie z wiedzą fachową w celu zagwarantowania bioróżnorodności oraz pożytku zagrożonych najcenniejszych gatunków zapylających, w tym pszczół. Ewentualne konieczne poszerzenia niektórych zaplanowanych w Projekcie Planu dróg i ciągów powinny odbywać się w taki sposób, by pasy zabrane pod zieleń wysoką, chodniki i ścieżki rowerowe były zabierane po równo z obu stron drogi i w sposób nie uniemożliwiający zabudowy działek.

UWAGA 2: Ponadto wnoszę o wydzielenie w ramach w/w obszarów planistycznych 01-08, 01-09, 01-10 co najmniej po dwa skwery, a w przypadku obszaru 01-02 – co najmniej jednego skweru będącego przestrzenią publiczną z urządzeniami służącymi ogółowi mieszkańców, w tym sportowymi i dla dzieci, w taki sposób, by skwery te chroniły jednocześnie wybrane fragmenty najcenniejszego istniejącego na tym obszarze drzewostanu. Oznacza to minimum siedem takich mini-skwerów o wymiarach minimum 70 x 40 metrów lub większych na całym obszarze objętym Projektem Planu. Skwery należy wydzielać w miarę możliwości tylko z dużych działek tak, by nie uniemożliwiać zabudowy ich pozostałej części.

UWAGA 3: Przy projektowaniu przestrzeni publicznej na całym terenie objętym Projektem Planu należy brać pod uwagę zachowanie części istniejącego (najstarszego) drzewostanu, szczególnie po zachodniej stronie ul. Muchomora, gdzie mimo ostatnich nielegalnych i jak dotąd bezkarnych wycinek nadal znajdują się zarówno pojedyncze stare dęby oraz wartościowe skupiska drzew. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Te zasady ochrony określono w Rozdziale 5 Projektu Planu "Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego" w niesłychanie ogólnikowy sposób, bez wskazania na to, jakie konkretnie elementy środowiska i krajobrazu należy chronić na obszarze objętym Projektem Planu oraz w jaki sposób. Rozdział ten musi zatem zostać bezwzględnie uzupełniony, m.in. o inwentaryzację i waloryzację istniejącego drzewostanu oraz projekt ochrony wybranych jego fragmentów. W uzupełnieniu rozdziału może pomóc uzyskana na zlecenie UMiG szczegółowa Ocena oddziaływania na środowisko.

UWAGA 4: Po wykreśleniu drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego oznaczonej w Projekcie Planu symbolem KDGP1 (tzw. „Trasa Mostowa”) z wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego (co może nastąpić wkrótce na wnioski mieszkańców oraz UMiG) należy zaplanować w pasie rezerwy szerokości 50 metrów zarezerwowanym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy na ten cel, drogę publiczną klasy zbiorczej zbierającą ruch z terenu objętego planem i kierującą ten ruch do ul. Warszawskiej (DW 724), zaś w przyszłości – do planowanej obwodnicy miasta Konstancin-Jeziorna (724 bis). Wymieniona tu droga klasy zbiorczej powinna służyć wyłącznie rozprowadzeniu ruchu lokalnego. Należy zatem dążyć, by nie miała ona połączenia z już zaprojektowanymi odcinkami DW 721bis w rejonie ul. Julianowskiej ani z terenami po drugiej stronie Wisły.

UZASADNIENIE: Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku – m.in. rozdział I pkt 4, rozdział 5 str. 42, rozdział VII pkt I Misja, II Cele. W szczególności pkt II str. 49, pkt V str. 52-53, pkt CI 7-9 str. 57, a także zasady tworzenia nowoczesnej przestrzeni mieszkalnej sprzyjającej integracji wspólnot lokalnych, sportowi i rekreacji oraz zachowaniu środowiska przyrodniczego. Art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778).

UWAGI MIESZKAŃCÓW UL. SANECZKOWEJ:

Burmistrz Gminy Konstancin - Jeziorna
ul. Warszawska 32
05 – 520 Konstancin - Jeziorna

oznaczenie nieruchomości,
której uwaga dotyczy: MN5 i MN11 oraz MN6 i MN12


U W A G I

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru północno – zachodniej części miasta Konstancin – Jeziorna

W związku z ogłoszeniem/obwieszczeniem Burmistrza Miasta Konstancin – Jeziorna z dnia 14 września 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno – zachodniej części miasta Konstancin – Jeziorna (dalej: „Projekt Planu”) po zapoznaniu się z jego treścią, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zgłaszam następujące osobne uwagi do Projektu Planu.


WSTĘP: Legitymacja formalna Wnioskodawcy

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości położonej w Konstancinie – Jeziornie w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego Projektem Planu. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie naruszać interesy Wnioskodawcy. Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie sądowo – administracyjnym, legitymację do zaskarżania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają także właściciele nieruchomości, które położone są w sąsiedztwie obszaru objętego miejscowym planem. Jako przykład można wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie sygn. akt: II SA/Go 58/15, którego zasadnicza teza brzmi, że nie ma podstaw w brzmieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykładnia, że „sam fakt położenia nieruchomości poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość jego zaskarżenia. Nie można przecież, w świetle przywołanej regulacji zasadnie twierdzić, że sam ten fakt przesądza, iż interes prawny skarżącego nie mógł zostać naruszony, gdy nieruchomość położona jest w sąsiedztwie obszaru objętego planem. Nie można bowiem wykluczyć, że mimo położenia nieruchomości poza obszarem objętym uchwałą, ale w jego sąsiedztwie, może dojść do naruszenia interesu prawnego właściciela (użytkownika wieczystego) takiej nieruchomości. Wiele zależy od tego w jakim stopniu ustalenia planu wpływają na sytuację prawną sąsiednich nieruchomości”.

W związku z powyższym należy przyjąć, że skoro właściciel nieruchomości, która wprawdzie nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lecz która sąsiaduje z obszarem dla którego przyjęto plan, może na podstawie art. 101 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym domagać się stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu, to tym bardziej jest on uprawniony do zgłoszenia uwag na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PROBLEM I: Ochrona skarpy wiślanej

Na podstawie map geodezyjnych, które pokazują liczne uskoki terenu oraz wizji lokalnej należy stwierdzić, że rozmiar i zasięg skarpy wiślanej jest dużo większy niż przewidziany i faktycznie nie jest ograniczony do obszarów zaznaczonych w Projekcie Planu jako tereny ZP1 i ZP2. Obszary oznaczone w Projekcie Planu jako MN5 i MN11 oraz MN6 i MN12, stanowią w istocie naturalne przedłużenie i otulinę skarpy wiślanej, która posiada niewątpliwe walory krajobrazowe i podlega ochronie.

Obszar oznaczony symbolami MN5 i MN11 oraz MN6 i MN12 od lat nie był użytkowany rolniczo (z wyjątkiem plantacji porzeczek) i stał się naturalnym siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na przedmiotowym terenie obserwuje się licznie występujące dziki, sarny, lisy, zające, dzięcioły (w tym chroniony dzięcioł zielony), sójki. W trakcie opracowania jest opinia profesorska z zakresu ochrony środowiska, której przedmiotem jest ocena wartości środowiskowych tego terenu.

Zgodnie z Oceną oddziaływania na środowisko teren ZP1 oraz ZP2 ma umożliwiać migrację zwierząt. Niewielkie rozmiary terenu ZP1 i ZP2 powodują, że teren ten nie może stanowić samodzielnego siedliska dla większych zwierząt występujących na tych obszarze. Jednocześnie położenie tego terenu pomiędzy istniejącą zabudową na północnym zachodzie oraz torami kolejowymi na północnym wschodzie powoduje, że zwierzęta nie mają dokąd migrować. Jedynym i naturalnym rozwiązaniem, które pozwoli na zachowanie siedliska zwierząt, pozostaje powiększenie obszaru chronionej skarpy wiślanej. Ograniczenie terenu zieleni urządzonej do obszarów ZP1 oraz ZP2 spowoduje, że zwierzęta zostaną pozbawione naturalnego siedliska. Odrębną kwestią jest problem grodzenia obszarów ZP1 oraz ZP2, który został omówiony poniżej.

Zasada zrównoważonego rozwoju, która jest jedną z naczelnych zasada planowania przestrzennego, nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia terenów odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Na obszarze ponad 200 hektarów, objętych Projektem Planu, Gmina nie przewidziała terenów, które mogłyby służyć odpoczynkowi i rekreacji. Podnoszony w trakcie spotkania w dniu 10 października 2016 r. argument, że na zdjęciach lotniczych widać tereny leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Lasu Kabackiego nie przekonuje. Na podstawie doświadczenia życiowego nie sposób oczekiwać, że opiekunowie dzieci z wózkami i rowerkami będą pokonywać kilka kilometrów, żeby dotrzeć do najbliższego terenu zieleni.

PROBLEM II: Niezgodność Projektu Planu z postanowieniami Studium i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

1) Chylicka bis
Jak wynika z uchwały nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin, Rozdziału I „CELE ROZWOJU I FUNKCJE GMINY”, pkt. 4) jednym z ważniejszych celów rozwoju jest problem podniesienia obsługi technicznej w zakresie komunikacji i uzbrojenia. Prawidłowa obsługa komunikacyjna, w tym przeniesienie ruchu tranzytowego poza obszar uzdrowiska oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jest naczelnym zadaniem władz gminy.

Należy wskazać, że Projekt Planu nie jest zgodny z przytoczonym powyżej założeniem wynikającym ze Studium. Z uzasadnienia do Projektu Planu wynika, że nowoprojektowana droga KDZ3 i KDZ2 (tzw. ulica Chylicka – bis) jest elementem składowym szerzej rozumianej koncepcji układu komunikacyjnego w północno – zachodniej części gminy Konstancin – Jeziorna. Zgodnie z Projektem Planu, droga ta będzie łączyć obecną ulicę Chylicką z ulicą Borową. Tego rodzaju rozwiązanie w praktyce będzie skutkować powstaniem obwodnicy dla osób podróżujących ze strony Piaseczna. Zrealizowanie tego założenia Projektu Planu będzie stało w sprzeczności z zaleceniem zawartym w Studium, w myśl którego należy dążyć do usunięcia ruchu tranzytowego poza gminę.

W orzecznictwie wskazuje się, iż związanie ustaleniami studium przy sporządzaniu planu miejscowego polega na takim kształtowaniu postanowień planu, który wynika z wcześniejszych ustaleń studium. Podkreśla się, iż warunek zachowania zgodności ustaleń planu miejscowego z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w studium tworzy ustawową zasadę sporządzania planu, której naruszenie stosownie do art. 28 ust 1 ustawy powoduje nieważność planu w całości lub jego części. Przytoczyć tu dla przykładu można wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 listopada 2010 r. II OSK 1904/10, w którym wskazano, iż chociaż studium nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, nie jest aktem prawa miejscowego, to jako akt planistyczny określa politykę przestrzenną gminy i bezwzględnie wiąże organy gminy przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planu miejscowego są konsekwencją zapisów studium. Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. II OSK 359/07 wskazał, iż przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zasadnie przyjmując, że – stosownie do niebudzącego wątpliwości brzmienia tej normy – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w myśl wymogu zawartego w art. 9 ust. 4 tej ustawy.

2) Niedopuszczalne grodzenie terenu zieleni urządzonej

W ocenie Wnioskodawcy § 37 Projektu Planu, dotyczący terenu zieleni urządzonej, pozostaje w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a mianowicie art. 5 pkt. 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zgodnie z którym przez tereny zieleni rozumie się tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym. Tymczasem w § 37 Projektu Planu przewidziano, że dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP1, ZP2 ustala się przeznaczenie terenu:

- zieleń urządzona towarzysząca zabudowie odpowiednio na terenach MN5, MN6, MN11, MN12.

Wprawdzie dla tych terenów w Projekcie Planu został ustanowiony zakaz lokalizacji zabudowy, jednak takie brzmienie przepisów umożliwia wykorzystanie terenu, który ma być przeznaczony pod zieleń urządzoną na ogródki przydomowe. Taką intencję projektodawców potwierdzili przedstawiciele Gminy w trakcie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w Projekcie Planu, które odbyło się w dniu 10 października 2016 r.

Grodzenie obszaru ZP1 i ZP2 spowoduje, że nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka definicji zieleni urządzonej zawartej w przytoczonej powyżej ustawie o ochronie przyrody, a mianowicie dostęp publiczny. Przedstawiciele Gminy w trakcie spotkania wyraźnie wskazali na taką możliwość, uznając za dopuszczalne grodzenie terenu zieleni urządzonej na poszczególne działki budowlane. Dopuszczenie możliwości grodzenia terenu zieleni urządzonej pozostaje również w sprzeczności z Prognozą oddziaływania na środowisko, która zakłada, że teren ten ma umożliwiać migrację zwierząt.

III. Szczegółowe uwagi do Projektu Planu. Są to osobne uwagi, które powinny być rozpatrywane oddzielnie.

jednostka redakcyjna
UWAGA: BRAK OZNACZENIA OBSZARÓW I NUMERÓW DZIAŁEK !!! jest obecnie proponowana zmiana uzasadnienie
§ 3 ust. 1 pkt 6) Ustala się:
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych. Ustala się:
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Art. 15), w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym;
brak powyższego audytu w materiałach planistycznych, ale na podstawie Prognozy oddziaływania na środowisko pkt 6.12 można wyciągnąć wniosek, że skarpa wiślana „zlokalizowana we wschodniej części planu na północ od torów kolejowych” jest niewątpliwie przykładem krajobrazu priorytetowego i powinna podlegać ochronie;
drugim przykładem takiego krajobrazu wymienionym w Prognozie są „stosunkowo duże połacie pól uprawnych i nieużytków”
§ 6 pkt 7) powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację oraz wodę powierzchniową na tym terenie. powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację w całości na gruncie rodzimym oraz wodę powierzchniową na tym terenie. uwarunkowania ekologiczne i dotyczące spływu wód opadowych i roztopowych nie pozwalają na budowę obszernych kondygnacji podziemnych, których realizację umożliwiałaby zawarta w planie definicja
§ 8 ust. 1 pkt 5) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP tereny zieleni publicznej urządzonej – oznaczone symbolem ZP Projekt Planu dotyczy olbrzymiego terenu (ok. 220 ha) o wymiarach ok. 2 x 2 km, na którym można się spodziewać około 1.000 nowych gospodarstw domowych, czyli około 4.000 nowych mieszkańców, dla których nie przewidziano w obszarze planu żadnych przestrzeni publicznych i rekreacyjnych. Większość z tych ludzi będzie szukała odpoczynku na terenach sąsiednich, korzystając z już istniejących terenów publicznych.
Według standardów urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych, oprócz terenów przydomowych powinno się jeszcze projektować wyższe formy terenów zielonych i rekreacji, których minimalna wielkość i maksymalny promień dojścia są szczegółowo określone. Autorzy Projektu Planu nie spełnili tego wymagania.
§ 10 ust. 1 ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, z zastrzeżeniem pkt 4;

brak punktu 4 w paragrafie
§ 12 ust. 1 pkt 2) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 nakaz realizacji ogrodzeń ażurowych bez podmurówki, umożliwiających migrację małych stworzeń (np. żaby, jeże), z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 jest to zgodne ze specyfiką obszaru planu i uwarunkowaniami ekologicznymi, a w szczególności troską o utrzymanie bioróżnorodności
§ 15 ust. 3 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego związanych z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego, obiektów infrastruktury technicznej i dróg oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego związanych z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego oraz obiektów infrastruktury technicznej i dróg oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest to zgodne ze specyfiką obszaru planu i uwarunkowaniami ekologicznymi;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie została wymieniona w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
§ 26 pkt 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych – docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków sanitarnych – wyłącznie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
jest to zgodne ze specyfiką obszaru planu i uwarunkowaniami ekologicznymi a w szczególności z konieczną ochroną wód podziemnych;
jest to zgodne z zapisami Studium dla strefy 2Ur - „Pełne uzbrojenie bezpieczne ekologicznie”
§ 26 pkt 2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych zakaz odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych, w tym szczelnych zbiorników bezodpływowych jest to zgodne ze specyfiką obszaru planu i uwarunkowaniami ekologicznymi a w szczególności z konieczną ochroną wód podziemnych;
jest to zgodne z zapisami Studium dla strefy 2Ur - „Pełne uzbrojenie bezpieczne ekologicznie”.
§ 30 pkt 2) dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających segregację odpadów, obsługujących kilka działek budowlanych dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających segregację odpadów, obsługujących kilka działek budowlanych, z wyjątkiem terenów MN i MNU wszelka własność wspólna potrzebuje administratora, łatwo sobie wyobrazić konflikt współużytkowników takiego zbiorczego pojemnika, którego efektem byłoby zanieczyszczenie środowiska
§ 33 pkt 1) ppkt b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej sprzeczna ze Studium, które przewiduje ekstensywną formą zabudowy (rezydencjalną); zabudowa bliźniacza nie spełnia kryterium zabudowy rezydencjalnej.
§ 33 pkt 2) ppkt a) tiret drugi nie więcej niż 15% nie więcej niż 15% 10% zgodne z koncepcją zabudowy rezydencjalnej określonej w Studium
§ 33 pkt 2) ppkt b) tiret drugi nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 70% 75% powierzchni działki budowlanej z uwagi na krajobraz priorytetowy wskazany większy udział powierzchni biologicznie czynnej
§ 33 pkt 2) ppkt c) tiret drugi nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,3 nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,3 0,2 zgodne z koncepcją zabudowy rezydencjalnej określonej w Studium
§ 33 pkt 2) ppkt d) tiret trzeci powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m2 powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m2; [przy czym dopuszcza się mniejsze działki, o ile są już zabudowane] zgodne z koncepcją zabudowy rezydencjalnej określonej w Studium; górna granica powierzchni działki określona w Studium
§ 33 pkt 3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 10 metrów wysokość zabudowy – nie więcej niż 8 metrów jest to zgodne z zapisami Studium dla strefy 2Ur - „Nieprzekraczalna wysokość 2 kondygnacje (1 kondygnacja z poddaszem użytkowym).”;
przy zadanym kącie nachylenia połaci dachowej (max. 40°) i trakcie budynku jednorodzinnego max. 8 m, maksymalna wysokość budynku z poddaszem użytkowym wynosi mniej niż 7 m, do czego należy dodać około 1 m na cokół parteru i warstwy dachowe
§ 33 pkt 7) realizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej realizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (stanowiącego konstrukcyjnie samodzielną całość) na działce budowlanej zgodnie z definicją w Prawie budowlanym
§ 37 pkt 1a) przeznaczenie terenu [ZP1, ZP2]: zieleń urządzona towarzysząca zabudowie odpowiednio na terenach MN5, MN6, MN11, MN12 przeznaczenie terenu [ZP1, ZP2]: zieleń publiczna urządzona (ogólnodostępna) ZP1 i ZP2 są terenami skarpy wiślanej, będącymi w obszarze planu terenami krajobrazu priorytetowego, wymagającymi szczególnej ochrony krajobrazowej, a jednocześnie udostępnienia jako zielone przestrzenie publiczne;
zgodnie z definicją w Ustawie o ochronie przyrody: tereny zieleni - tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
§ 37 pkt 1c) urządzenia infrastruktury technicznej urządzenia infrastruktury technicznej funkcjonalnie związane z terenem zieleni publicznej zgodne z zapisami Studium dla stref ochrony ekologicznej
§ 37 pkt 4) w zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości ustala się: a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 2000 m2, b) szerokość frontu nie mniejszą niż 25 m - nie ma potrzeby wprowadzania zasad scalania, ponieważ nie powinno się wykorzystywać terenów ZP1 i ZP2 w celach prywatnych, bądź zarobkowych

Wnoszę o uwzględnienie powyższych uwag w Projekcie Planu.

Z poważaniem,

_____________________________________

UWAGI P. JANA STRĘKOWSKIEGO (SKOLIMÓW PŁN) DO PROJEKTU MPZP

Konstancin-Jez., 7 listopada 2016r.


Burmistrz
Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin - Jeziorna
Zgłaszający uwagi:
Jan Strękowski
ul.__________________________
05-510 Konstancin Jez.
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: MNU1, MNU4, MN5, ZP2, ZP1,MN6, MN12, MN11, MN10, MN9, MNU15, MNU14, MN7, MNU2, MN1, MNU7, U1, KDL2, KDGP1, MN8

W związku z ogłoszeniem Burmistrza Konstancina-Jez. z dn. 14.09.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zach. części miasta Konstancin-Jeziorna na podst. art.18 ustawy z dn. 7 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgłaszam następujące uwagi do projektu planu.

Uwaga 1: dotyczy drogi KDL2 i działek leżących po obu jej stronach na całym jej odcinku. Jest to szlak rowerowo - turystyczny, a tereny przyległe do ul.Muchomora (KDL2) są wykorzystywane przez turystów do wypoczynku z uwagi na wysokie walory przyrodnicze (drzewostan - w tym stare dęby itp.) i taki powinien być charakter tych terenów, czego nie zapewnia projekt planu. Wnoszę o pozostawienie wzdłuż drogi KDL2 szerokiego (50-100 m) pasa ogólnodostępnej zieleni o charakterze parkowym, umożliwi to także przemieszczanie się zwierząt (nie tylko małych, którym wystarczy dziura w ogrodzeniu, ale np. saren, które na tych terenach przebywają stale).

Uwaga 2: dotyczy terenów ZP1 i ZP2 - podczas dyskusji nad planem z udziałem mieszkańców pani kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej stwierdziła, że będą to tereny zagrodzone. Uniemożliwi to ruch zwierząt i ludzi. A teren ten - skarpa powinien być ogólnodostępnym terenem zielonym.

Uwaga 3: dotyczy drogi planowanej KDP1 - wnoszę o dołożenie starań o wykreślenie tej tzw. Trasy Mostowej, a zastąpienie ją drogą lokalną zbierającą ruch z tych terenów i wyprowadzającą go do Warszawy a nie do Mińska Białoruskiego. Przypominam, że kilka lat temu pod wnioskiem o wykreślenie tzw. Trasy Mostowej podpisało się 4 tys. mieszkańców Konstancina-Jeziorny.

Uwaga 4: dotyczy całości planu. Z wielkim zdumieniem przeczytałem w przygotowanym do przyszłej uchwały przyjmującej plan uzasadnieniu, że teren ten „nie cechuje się wyraźnymi walorami architektonicznymi i krajobrazowymi”. Co do architektury - zgoda, trudno żeby się charakteryzował walorami tego rodzaju - skoro jej tam prawie nie ma, ale jeśli idzie o walory krajobrazowe, to chyba autorzy uzasadnienia mają na myśli inny teren - ten, który będzie wynikiem przyjęcia tego wysoce szkodliwego planu, gdzie nie zaplanowano żadnego parku, żadnych terenów zieleni dostępnych publicznie, a sarny będą musiały przeskakiwać płoty, by się przemieszczać. Ja tam widzę stare dęby, zalesiony teren z drzewami kilkudziesięcioletnimi już, piękne zagajniki, wzgórza porośnięte lasem w różnym wieku, bagna. Czy to nie są walory krajobrazowe? Zaplanowano też niewystarczającą sieć dróg wewnętrznych do obsługi przyszłych mieszkańców terenów objętych planem. Na przykład MN8 - dróg „zero”!

Uzasadnienie: Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku. Mam wrażenie, że twórcy projektu planu niezbyt się przejęli jej zapisami.

z wyrazami szacunku

Jan Strękowski

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: olaola (78.8.80.---)
Data: 01 gru 2016 - 18:44:15

ktoś może mi podlinkować ten projekt planu ? jak inaczej moge rozkodować te MNU4, KDP, ZP etc ??

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.59.---)
Data: 02 gru 2016 - 14:16:58

Link do projektu z mapą: [gsip.konstancinjeziorna.pl] . Mapę można powiększać.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (89.72.234.---)
Data: 23 sty 2017 - 12:58:50

Dzień dobry,
jestem współwłaścicielką działek na terenie, którego dotyczy ww plan, w naszym przypadku zapisy i plany są również skrajnie niekorzystne, wniesione uwagi nie zostały wzięte pod uwagę, choć nie były uwagami z gatunku "przesunąć drogę na działkę sąsiada", niestety nie udało mi się natrafić na ten wątek wcześniej, czy planowane spotkanie w styczniu już się odbyło, co jeszcze możemy zrobić?
Proszę o kontakt w tej sprawie, jesteśmy gotowe zaangażować się we wspólne działania, które ochronią ten teren przed agresywną zabudową deweloperów spoza terenu kosztem lokalnej społeczności.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (31.1.67.---)
Data: 24 sty 2017 - 08:00:24

Krótkie podsumowanie:

1) 18 stycznia odbyło się w Hugonówce posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w/s studium uwarunkowań miasta oraz planu miejscowego płn.-zach. części miasta. Było ogłaszane tu na forum przez Manię z około tygodniowym wyprzedzeniem w dziale "Posiedzenia komisji RM". Uczestniczyło ok. 60 mieszkańców. Jest mało prawdopodobne, by w najbliższych paru miesiącach doszło do kolejnego spotkania w tej sprawie, ponieważ burmistrz jest zdeterminowany, by studium wysłać w lutym do uzgodnień, a plan etapować.

2) MPZP płn.-zach. części miasta będzie ponownie dzielony na etapy. W pierwszej kolejności będą uchwalane te fragmenty, gdzie właściciele są o krok od uzyskania warunków zabudowy na podstawie tzw. pączkującego sąsiedztwa (w promieniu trzech długości frontu działki). Inne części będą czekać. Wygląda na to, że na pierwszy ogień pójdą fragmenty od strony Borowej, Prawdziwka i Klarysewa na Skarpie. Resztę uchwali się później już pod nowym studium, a zatem też z innym układem. Etapowanie wzmoże chaos przestrzenny na tym terenie.

3) Kierownik Wydz. Planowania Przestrzennego p. Ewa Klimkowska-Sul przedstawiła punkt widzenia Burmistrza i Urzędu, który jest taki, że gmina nie ma środków na wykup jakiejś przestrzeni publicznej typu skwery czy fragmentów wartościowej zieleni i dlatego nie zamierza zabierać na te cele więcej przestrzeni, niż to absolutnie niezbędne (tj. tylko pod drogi gminne), a reszta idzie po prostu pod zabudowę. Daje to jakieś tysiąc domów z wyjazdem obecnie w zasadzie tylko na Prawdziwka i Borową (chyba, że ktoś zechce się pchać w wąskie gardło na Saneczkowej), w przyszłości być może także na środkową obwodnicę Warszawy wzdłuż torów kolejki siekierkowskiej. P. Klimkowska-Sul wyraziła opinię, że ta obwodnica (tranzytowa Trasa Mostowa Europa-Rosja wokół Warszawy z mostem w Ciszycy) jest naszej gminie potrzebna. Ośmieliłem się nie zgodzić z tym zdaniem i sugerowałem zamianę tej rezerwy w lokalną drogę gminną, ale wydaje się, że po naszych urzędnikach argumenty dotyczące bezsensu cięcia gminy na pół w kierunku prostopadłym do codziennych wędrówek mieszkańców (nie wolno nam zbudować żadnego przejazdu przez Trasę Mostową bez wznoszenia wiaduktów, w praktyce eliminuje to wszelkie nowe drogi ku Warszawie) oraz zwiększania zanieczyszczenia powietrza i natężenia tranzytu - spływają jak woda. Trasa zatem znajdzie się w nowym studium, a w przyszłości rozetnie gminę na pół jak myśliwskim nożem i będą tylko dwa lub trzy zjazdy z tej trasy w całej gminie: na Mirkowską, na Warszawską w pobliżu Żeberka i być może na projektowaną Nowochylicką, która jednak nie połączy się bezpośrednio z Pułaskiego i wylotem Chylickiej, bo trzeba by rozbierać istniejące domy.

4) Powstanie Józefosławia-Bis bez przestrzeni publicznej, bez dojazdów i z chaotyczną, gęstą zabudową jest w tej sytuacji niemal pewne.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-01-24 08:06 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Właściciele działek na terenie objętym MPZP Północno-Zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (89.72.234.---)
Data: 25 sty 2017 - 12:13:31

Poszukujemy osób będących właścicielami działek na terenie objętym ww planem, wszystkich tych, którzy czują się pokrzywdzeni przez wyłożony plan, którym zależy na sprawiedliwym uwzględnieniu interesów wszystkich, a nie tylko wielkoobszarowych posiadaczy, a których uwagi spotkały się z odrzuceniem przez burmistrza gminy,
którzy chcą współpracować by wspólnie stworzyć zrównoważony plan oparty na konsultacjach lokalnej społeczności,
osób, którym zależy by gmina zachowała swój uzdrowiskowy charakter.
Proszę o niezwłoczny kontakt przez prywatną wiadomość.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Właściciele działek na terenie objętym MPZP Północno-Zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 26 sty 2017 - 09:08:08

Proszę o nie zakładanie nowych wątków na ten sam temat.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (89.72.234.---)
Data: 09 maj 2017 - 14:46:56

Zbieramy podpisy pod apelem do radnych by nie ulegali presji ze strony burmistrza i lobbystów, i nie uchwalali planu odrzuconego jednogłośnie przez Komisję Ładu Przestrzennego i Komisję Uzdrowiskową. Protestują i mieszkańcy, i właściciele działek, wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt w celu złożenia podpisu pod tym apelem.

Opcje: OdpowiedzCytuj
APEL DO RADNYCH W SPRAWIE PLANU MIEJSCOWEGO PŁN.-ZACH. CZ. MIASTA
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (31.0.2.---)
Data: 15 maj 2017 - 19:34:50

APEL DO RADNYCH W SPRAWIE PLANU MIEJSCOWEGO JÓZEFOSŁAWIA BIS - 609 podpisów mieszkańców gminy i ul. Prawdziwka

Szanowni Państwo Radni,
W dniu dzisiejszym mieszkańcy gminy złożyli w kancelarii UMiG apel do radnych RM poniższej treści, podpisany przez 609 dorosłych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (z wielu różnych jednomandatowych okręgów wyborczych, na 43 + 9 = 52 stronach) oraz ul. Prawdziwka. Co ciekawe, wśród podpisów przeciw uchwalaniu planu miejscowego w obecnym kształcie projektu mamy co najmniej 19 podpisów STAŁYCH mieszkańców ulicy Muchomora (na str. 33-35). Wynika z tego, że stanowisko mieszkańców tej ulicy w sprawie etapu II wcale nie jest tak jednoznaczne, jak wynikałoby z deklaracji grupy właścicieli blokujących obecnie tę prywatną drogę na znak protestu.

Rozumiem, że oryginał apelu wraz z podpisami wpłynie do Biura Rady Miejskiej z kancelarii UMiG jutro. Poniżej załączam pełną treść apelu. Skan złożonego pisma prześlę Państwu dziś wieczorem.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Zymer, mieszkaniec gminy, były radny

Konstancin-Jeziorna, 6 maja 2017 roku

Do Radnych Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny,
na ręce Przewodniczącego RM, p. Andrzeja Cieślawskiego.
Do wiadomości: 1) Burmistrza Gminy, 2) mediów lokalnych i społecznościowych, 3) mieszkańców gminy.

APEL DO RADNYCH

My niżej podpisani mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna i Państwa wyborcy apelujemy o nieuchwalanie żadnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego płn.-zach. części miasta w jego obecnym kształcie forsowanym przez UMiG.

UZASADNIENIE:

1) Projekt planu zakłada powstanie tysięcy domów, ale nie gwarantuje dojazdu do nowego osiedla. Cały ruch wleje się w ul. Prawdziwka, Borową i ewentualnie Saneczkową, prowadząc do paraliżu komunikacyjnego całej gminy oraz tranzytu z gmin przyległych w rejonie ronda Borowa / Warszawska. Możliwe jest szybkie rozwiązanie problemu poprzez 1) przejęcie rezerwy pod Trasę Mostową przez gminę od władz wojewódzkich, które są obecnie skłonne do takiej decyzji, a następnie budowę lokalnej drogi zbiorczej wzdłuż torów (na drogę wojewódzką nie ma środków do 2039 r. ani zaplanowanych wjazdów z osiedla); 2) budowę łącznika od ronda Sadowa / Borowa do marketu Piotra i Pawła po śladzie linii wysokiego napięcia. Te rozwiązania muszą jednak najpierw zostać wpisane w projekty mpzp.
2) Projekt planu nie przewiduje żadnej infrastruktury publicznej: szkół, przedszkoli, placów zabaw, skwerów, ciągów spacerowych itp. Argument, że pojawią się one w etapie IV jest kompletnie niewiarygodny, zważywszy dotychczasowe doświadczenia z planistyką w gminie. Nowi mieszkańcy będą zatem korzystać z istniejącej infrastruktury, co spowoduje poważne problemy z miejscami w gminnych żłobkach, przedszkolach, przepełnionymi klasami szkolnymi, itp.
3) Projekt planu nie przewiduje zachowania żadnych elementów istniejącej cennej zieleni (z wyjątkiem małego prywatnego pasa na skarpie) ani ciągów rowerowych i pieszych z wyjątkiem jednego wzdłuż kryptoobwodnicy ul. Nowochylickiej. Brak tych elementów może spowodować katastrofę biologiczną w Lesie Kabackim, spowodowaną brakiem korytarzy migracji, a także przyczynić się do degradacji całego terenu i (w powiązaniu ze zwiększonym ruchem drogowym) stanu powietrza w całej gminie. Jest to niezgodne ze Strategią Gminy.
4) Plan jest krzywdzący dla części właścicieli, których działki po zabraniu terenu pod drogi nie kwalifikują się do zabudowy. Problem można łatwo rozwiązać przez scalenia z urzędu, które zagwarantują przy okazji przestrzeń publiczną, a koszt jej powstania zostanie po równo rozdzielony między właścicieli działek łanowych za ich wiedzą i zgodą.
Musicie Państwo pamiętać, że nie jesteście Państwo zakładnikami żadnej wąskiej grupki interesów lokalnych. Odpowiadacie za ład przestrzenny w całej gminie uzdrowiskowej. W przypadku paraliżu komunikacyjnego, spadku wartości gruntów w gminie, pogorszenia stanu środowiska itp. – to wyłącznie Państwo radni będziecie obwiniani o podjęcie decyzji. Burmistrz umyje ręce i powie „radni suwerennie postanowili”, a urzędnicy nie poniosą żadnej odpowiedzialności za projekt. Radni powinni zatem wreszcie przejąć inicjatywę od Urzędu i doprowadzić we współpracy z projektantami oraz władzami województwa do powstania projektu, który będzie można uchwalić na jesieni bieżącego roku z uwzględnieniem: 1) realnej do wykonania sieci dróg dojazdowych, 2) infrastruktury publicznej, 3) zachowania równowagi w środowisku naturalnym, 4) sprawiedliwego traktowania wszystkich podmiotów właścicielskich.

Podpisani: Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wg poniższej listy, stron 43 + 9

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: maniamania (77.253.95.---)
Data: 16 maj 2017 - 14:15:50

Może zrobić petycję na stronie: [www.petycje.pl]

Łatwiej będzie mozna zdobyć więcej podpisów, bo nie do wszystkich dotrą zbierający podpisy, a tak każdy będzie mógł kliknąć
m

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: szeptuśszeptuś (87.205.171.---)
Data: 16 maj 2017 - 22:10:30

Poproszę o małe wyjaśnienie bo chyba się zgubiłem i nie wykluczone, że być może nie tylko ja.
Na ostatniej komisji (w kwietniu) dotyczącej etapów mpzp obszaru północno-zachodniej części miasta K-J stanęło na tym, że etap pierwszy przeszedł. Natomiast etapy 2 i 3 zawiesza się do czasu przedstawienia koncepcji rozwiązań komunikacyjnych tego terenu. Za to Rada Miejska miała bite brawo. Nie wiem co się działo na późniejszej sesji rady - nie mogłem być.
I co, znowu komisja na temat ww? Czyżby ktoś liczył, że tym razem nie przyjdzie "widownia"?
Panie Tomku naprawdę wierzy Pan, że mając nawet ten pas rezerwy pod trasę mostową rozwiąże to NASZE problemy komunikacyjne?
Z mojego punktu widzenia - tak. Na tydzień. Podobnie jak to było z rozbudową 724 od granicy Warszawy do obecnego gardła przy Api (Warszawa zadowolona z przesuniętego korka ze swojego terenu choć nie zawsze). Podobnie będzie przy ewentualnej przebudowie obecnej 721. Gdzie mieszkańcy gminy potrzebują tak naprawdę tylko trochę szerszego chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż całej tej drogi. Rozbudowy obecnych dróg generują tylko podwojenie aut, smogu i korki. Potrzebny jest alternatywny dojazd do Warszawy. Nową drogą.
Czy ktoś potwierdzi słowa z poprzedniej komisji, że wciąż trwa projektowanie obwodnicy 724 (potocznie obwodnicy Konstancina) ? To chyba już ze dwa lata. Długo jak na obiekt ok. 20 km. Ale droga przydałaby się. Odciążyłaby obecną Warszawską co z kolei rozluźniłoby Borową. W tym kierunku powinniśmy iść. Najpierw komunikacja nowymi drogami zanim zostaną zabudowane ostatnie wolne skrawki gruntów (a i tak pewnie nie obeszło by się bez wyburzeń).

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Krzywdzący zapisy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin Jeziorna
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.169.168.---)
Data: 17 maj 2017 - 21:29:23

W dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ładu (?!) Przestrzennego Rady Miejskiej jeszcze-przez-chwilę-uzdrowiska Konstancin-Jeziorna uczestniczyło około setki obserwatorów, przeważnie właścicieli działek z rejonu ul. Muchomora. Generalnie stanęło na tym, że radni uchwalą teraz etapy II i III planu miejscowego ogromnej północno-zachodniej części gminy, zaś problemy komunikacji, przestrzeni publicznej i korytarzy zieleni rozwiąże się w jakimś mitycznym kolejnym etapie. Każda próba całościowego spojrzenia na ład przestrzenny w tej części gminy była zagłuszana jako wypowiedź nie na temat.

Później pan burmistrz puścił wodze fantazji, opowiadając wszystkim, jak to po ponad 20 latach budowania projektów na piasku rozwiąże problemy komunikacyjne gminy puszczając szybkie szynobusy do Śródmieścia i autobusiki elektryczne buspasem na Kabaty. Józefosław Bis trzeba zbudować, jak wyjaśnił, bo osiądą tam młodzi, którzy będą płacić podatki w naszej gminie. Zapomniał dodać, że budżet gminy to co prawda w 2/3 podatki PIT i CIT, ale wcale nie od tych najbogatszych mieszkańców willi, bo oni podatków w naszej gminie nie płacą, ich biznesy są zarejestrowane zupełnie gdzie indziej. Z tym projektem szynobusa również ciekawa sprawa: promują go obecnie powiatowy PiS, partia Razem oraz gminne koło PO, powraca jak bumerang przed każdymi wyborami, a w praktyce nie miały miejsca żadne konkretne decyzje ani uzgodnienia z wyjątkiem jałowych spotkań kampanijnych z prywatnym właścicielem linii oraz przedwyborczych przejazdów na grilla.

Po przerwie pan radny Cezary Żegliński przedstawił prezentację dotyczącą rozwiązania problemów komunikacyjnych gminy. Prezentacja czytelna i znakomita. Szkoda tylko, że wnioski z niej powtarzają się dokładnie te same, które ta sama komisja w poprzedniej kadencji już kierowała do UMiG i burmistrza, i które nie doczekały się wpisania do planów miejscowych. To samo było w kadencjach IV i V na posiedzeniach, które obserwowałem jako jeszcze wtedy pełen zapału społecznik.

Generalnie - totalne déjà vu, Dzień Świstaka, pętla czasowa. Najpierw uchwalmy co się da, gdzie się da, później będziemy myśleć o całości i o skutkach, a to myślenie jest powrotem do tych samych dyskusji, które już miały miejsce 4, 8, 12 lat temu, również bez żadnych konkretnych rezultatów. Nowością był pomysł, żeby gmina budowała tunel pod ulicą Warszawską. Byłaby to pierwsza w Europie taka inwestycja drogowa budowana przez 20-tysięczne miasteczko z własnej kasy. Jak pisał Josif Brodski, "wielki plan zawalony - szkoda na to śledziony".
Raczej dość długo już mnie państwo radni na posiedzeniach nie zobaczą, bo staram się unikać czynników nasilających moje tendencje do depresji. Życzę udanego kolejnego Dnia Świstaka i żeby kac po kolejnej zmarnowanej szansie dało się zapić szybko jakimś kolejnym pyfffkiem w postaci powracających jak bumerang zamków na piasku, które części radnych wydają się nowe.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-05-17 21:43 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.