chyba GNOJOWICA
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 29 lut 2012 - 19:59:37

tak też nazywa swój produkt RZD

Obwieszczenie z 17 lutego 2012r.
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zbiornika na gnojowicę wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym, dostosowanego do wymogów UE w ramach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego ? Ferma Goździe ? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wilanów Obory, na terenie części działki o nr ew. 29/7 z obrębu Obory, gm. Konstancin-Jeziorna.
[bip.konstancinjeziorna.pl]

Natomiast konroler WIOŚ nie rozróznia, chyba że co innego kontrolował, to chyba powinien powtórzyć badanie.

A może sami nie wiedzą jak się mają.

Trzeba po prostu wejść i zobaczyć - jeśli krowy stoją/ leżą na betonie, to gnojowica. Jeśli w komfortowych warunkach - na sciółce to gnojówka

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 29 lut 2012 - 20:19:56

Maniu, pani Gadomskiej chodziło, jak pisze Sprawiedliwy, o gnojownicę, a nie o gnojowicę. To taka różnica, jak między stolicą a stolnicą smiling smiley

jeszcze lepiej
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 29 lut 2012 - 22:27:26

A to znaczy, że krowy stoją/ leżą połową nóg/ jednym bokiem na betonie, a drugim na ściółce, a ogony na czym?

To się nadaje do kabaretu - nie dokończyłam, bo myslałam, że bramka - chodziło o "dialogi na cztery nogi"Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-02-29 22:42 przez mania.

Obwieszczenie starostwa - mamy czas tylko do jutra
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 29 lut 2012 - 23:03:31

Panie Robercie, proszę zwrócić uwagę na drugą część obwieszczenia:

Stosownie do przepisów art. 10, 49 oraz art. 73 § 1 K.P.A w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałami i dowodami oraz złożyć swoje ewentualne wnioski, uwagi i wyjaśnienia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Mirkowska 39 A, w godzinach pracy Wydziału Planowania Przestrzennego tj: w poniedziałki w godz. 900-1700 i piątki w godz. 800-1600.

Oznacza to, że ewentualne uwagi i wnioski co do lokalizacji zbiornika trzeba zgłosić na piśmie do naszego urzędu (na Mirkowską 39a) do dnia jutrzejszego do godz. 16ej (!!!!) jeśli w ogóle zechcą przyjąć, bo zdaje się, że wg ogłoszenia pracują w poniedziałki i piątki.

Byłoby znakomicie, gdyby Pan zdążył z tym pismem do jutra. Proszę dać znać. Jeśli nie, to ja coś pospiesznie sklecę, ale Pan zna sprawę znacznie lepiej. Piszę to samo na adres mailowy.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 29 lut 2012 - 23:16:36

Czysty przypadek, albo palec boży, że zajrzałam, bo szukałam czegoś innego.
To ogłoszenie ma datę 17.lutego i z metryczki pod - wynika że zaraz zostało powieszone:

Wytworzył(a): Elżbieta Bartoszewska
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-02-17
Data aktualizacji: 2012-02-17

Podpisała:
Z up. BURMISTRZA

Dorota Gadomska
Zastępca Burmistrza

Mógł wice R.Machałek nie wiedzieć


Żaden radny nie czyta obwieszczeń burmistrza?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-02-29 23:19 przez mania.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 29 lut 2012 - 23:44:48

Czytsam obwieszczenia burmistrza, ale nie codziennie, przyznaję.

USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.): art. 38a ust. 3. W strefie "C" ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 9, 11 i 12 oraz w ust. 2 pkt 2.

Ust. 1 pkt 12: 12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.
Ust. 1 pkt 1a: a) zakładów przemysłowych,

Art. 2 pkt 13 tej samej ustawy: DEFINICJA 13) zakład przemysłowy - zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt;

Można wykazywać, że ferma jest zakładem przemysłowym w rozumieniu ustawy uzdrowiskowej z 2011 roku, a laguna tej objętości ? urządzeniem do produkcji przemysłowej skutkującym powstaniem większego zakładu przemysłowego.
Starosta będzie twierdził, że zakład juz istniał, a to jest tylko urządzenie modernizujące produkcję, w związku z tym nie jest to lokalizacja nowego zakładu. Należałoby się zastanowić, czy ustawa zezwala na rozbudowę zakładów przemysłowych już istniejących. Moim zdaniem ? nie.
Poza tym pytanie, czy konstrukcja laguny gwarantuje zachowanie składu powietrza wokół niej, bo jeśli nie, to może to mieć wpływ na właściwości lecznicze klimatu (unoszone wiatrem opary mogą drażnić drogi oddechowe i powodować reakcje np. astmatyczne, a nasze uzdrowisko leczy przede wszystkim drogi oddechowe).

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 01 mar 2012 - 00:37:37

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOT. PROJEKTU ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ DLA RZD OBORY:

Przetarg nieograniczony nr: 5/RZD/2012 poniedziałek, 06 lutego 2012 - na zaprojektowanie i wykonanie doświadczalnego zbiornika na gnojowicę wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym, dostosowanego do wymogów Unii Europejskiej.
1)Ogłoszenie postępowania
2)SIWZ
3)Załącznik do SIWZ
4) Wyjaśnienia do SIWZ

[rzdwilanow.pl]

Zbiornik ma mieć ok. 1450 m3, tj. np. 2,5m wys. x 20m x 29m, być przykryty "pokrywą pływającą typu lekkiego". Mieszanie rozdrobnionej płynnej gnojowicy ma się odbywać np. metodą hydrauliczną. Gnojowica ma być dostarczana z przepompowni do zbiornika grawitacyjnie rurociągami przy minimalizacji kontaktu gnojowicy ze środowiskiem naturalnym (SIWZ str. 24). Nie jest to laguna takiej wielkości, jakie bywają przy fermach przemysłowych, gdzie zbiorniki mają czasem po prawie sto metrów szerokości i długości. Tym niemniej, jest to spory obiekt. Przykładowe zdjęcia zbiorników na planie koła:


Zmieniany 4 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-01 00:58 przez Tomasz Zymer.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: czaknoris (---.adsl.inetia.pl)
Data: 01 mar 2012 - 02:02:19

W obwieszczeniu mowa jest o "inwestycji celu publicznego", a nie o wniosku o wydanie "warunków zabudowy i zagospodarowania". To ważna różnica.

Czy celem publicznym jest budowa zbiornika (z przepompowniami i rurociągiem) na odchody zwierząt hodowanych przez zakład będący jednostką organizacyjną uczelni? W Polsce jest to możliwe smiling smiley. Jednocześnie bywa tak, że czasem Kowalski przydomowej oczyszczalni ścieków, a nawet szczelnego zbiornika na swoje ścieki wybudować sobie nie może smiling smiley.

Art. 2 pkt. 5 USTAWY z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
?inwestycji celu publicznego? ? należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675);

Art. 6 USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
(...)
3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

(...)
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.


Pkt. 3 nie powinien mieć zastosowania, bo to nie jest "publiczne" i nie jest to urządzenie. Pkt. 4 daje duże możliwości w związku z "obiektem i urządzeniem" oraz "ochroną środowiska", a pkt. 10 może(?) mieć zastosowanie ze względu na inne ustawy.


Należałoby ustalić czy dla tej działki obowiązuje MPZP, a jeżeli tak, to jakie są jego postanowienia.


Wszystko to gdybanie, bo nie wiemy co dokładnie jest we wniosku SGGW, na jaką podstawę się powołali (czy właśnie "ochrona środowiska" )


Co do złożenia wniosku to jakaś chora akcja z tym, że tylko w poniedziałek i piątek. Kancelaria ogólna Urzędu powinna KAŻDE pismo przyjąć, aby tylko było wiadomo, kto jest autorem i do kogo jest kierowane. W ostateczności Poczta i polecony z potwierdzeniem odbioru, bo decyduje data stempla. Poczta Główna w Warszawie czynna całą dobę, więc jak komuś bardzo zależy, to też metoda.

Decyzję z up. burmistrza wyda pewnie bezpośrednio zastępca burmistrza od tych spraw. Sądząc po odpowiedzi Urzędu na skargi mieszkańców Parceli i wnioskach z początkowej dyskusji w tym wątku... Jak by na to nie spojrzeć, to dupa z tyłu...Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-01 02:25 przez czaknoris.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data: 01 mar 2012 - 13:16:43


czaknoris
W obwieszczeniu mowa jest o "inwestycji celu publicznego", a nie o wniosku o wydanie "warunków zabudowy i zagospodarowania". To ważna różnica.

100% zgody.

Przestudiowałem troszkę temat i pozwoliłem sobie na zebranie myśli w 3 proste punkty (lubię liczbę 3 smiling smiley )

Powinniśmy się skupić na razie 3 pozycjach:

1) Czy to może być cel publiczny

a) [pl.wikipedia.org]

Zgodnie z prawem "Inwestycja celu publicznego" musi spełniać odpowiednie warunki z zamkniętej listy. Żaden nie pasuje do działalności SGGW. Być może będą się powoływali na pkt. 6 z tej listy ale to jest odwrócenie kota ogonem, bo skoro oni zatruwają środowisko to nie mogą występować o budowle spełniające warunek "budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska" tylko powinni zaprzestać produkcji/zmodyfikować reżim technologiczny produkcji.

b) [pl.wikipedia.org]

O "decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" można zgodnie z ustawą wnioskować TYLKO wtedy gdy dla danego obszaru nie ma
MPZP. Skoro jest MPZP to powinni wystąpić o pozwolenie na budowę. Ale wiadomo, że takie pozwolenie wiąże się z dziesiątkami uzgodnień, szczególnie odnośnych uzdrowiska (ministerstwo ochrony środowiska, zdrowia itp) więc aby uniknąć ciężkiej i być może przegranej batalii z procedurami myśleli, że będą "cwaniaczyć" i uda im się prześlizgnąć na zasadzie, że "ludzie są głupi i nie zauważą" !

2) musimy zadać pytanie kto jest właścicielem gruntu ("Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 53. ust 1" ) [isap.sejm.gov.pl]

Przedstawicielem Skarbu Państwa jest Starosta !!!

Jeżeli więc właścicielem gruntu jest Skarb Państwa (ale to __musi__ być tak dosłownie zapisane w księdze wieczystej) to znaczy, że Powinien był być poinformowany Starosta. Do numeru KW dla tej działki można dotrzeć przez Sąd Wieczystoksięgowy, ale to potrwa.


3) [pl.wikipedia.org]

"decyzja w obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego"

Dalej jak w pkt. 2.

Trzeba sprawdzić czy mają wszystkie potrzebne uzgodnienia. Chyba nie ma się co spieszyć z robieniem listy wymaganych uzgodnień, bo oni chcą obejść uzgodnienia poprzez "Decyzję", więc brak uzgodnień nie jest tu przedmiotem sporu.

Jednocześnie

Art. 53. (Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z:
1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z drębnymi przepisami;

Zgodnie z art. 40 ust. 4 (Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) lokalizacja inwestycji musi być uzgodniona z:
- działającymi w imieniu wojewody wojewódzkimi inspektorami: ochrony środowiska oraz sanitarnym
- w odniesieniu do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
- powiatowym inspektorem sanitarnym, w odniesieniu do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
- Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych,
- działającym w imieniu wojewody wojewódzkim konserwatorem zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

Ten zbiornik podchodzi pod każdy z tych punktów.

Przyłączam się do wezwania Roberta i jutro składam protest. Niech nas będzie wiele osób !

Na jutro wraz z Robertem postaramy się przygotować i opublikować gotowe do pobrania z tego wątku pismo, tak aby każdy mógł je pobrać podpisać i złożyć/wysłać.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: HammerHammer (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data: 01 mar 2012 - 13:29:12


Marek Wysmułek
1) Czy to może być cel publiczny

a) [pl.wikipedia.org]

Zgodnie z prawem "Inwestycja celu publicznego" musi spełniać odpowiednie warunki z zamkniętej listy. Żaden nie pasuje do działalności SGGW. Być może będą się powoływali na pkt. 6 z tej listy ale to jest odwrócenie kota ogonem, bo skoro oni zatruwają środowisko to nie mogą występować o budowle spełniające warunek "budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska" tylko powinni zaprzestać produkcji/zmodyfikować reżim technologiczny produkcji.

Po co budować oczyszczalnie ścieków? Zlikwidujmy miasto które je produkuje. To dopiero będzie ochrona środowiska.


Marek Wysmułek
2) musimy zadać pytanie kto jest właścicielem gruntu ("Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 53. ust 1" ) [isap.sejm.gov.pl]

Przedstawicielem Skarbu Państwa jest Starosta !!!

Jeżeli więc właścicielem gruntu jest Skarb Państwa (ale to __musi__ być tak dosłownie zapisane w księdze wieczystej) to znaczy, że Powinien był być poinformowany Starosta. Do numeru KW dla tej działki można dotrzeć przez Sąd Wieczystoksięgowy, ale to potrwa.

W gminie powinna być ewidencja działek z numerem księgi wieczystej. Jak znasz numer księgi wieczystej to wchodzisz sobie na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i otwierasz księgę wieczystą i sobie czytasz. Pod warunkiem, że jest prowadzona w wersji elektronicznej.

{Księgi wieczyste}

Można też iść do Starostwa i poprosić o wypis z rejestru gruntów. Będzie tam zapewne wpisane, Właściciel Skarb Państwa, ale użytkownik wieczysty SGGW. Wydawane zwykle od ręki.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-01 13:30 przez Hammer.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: KlaudiuszKlaudiusz (194.181.92.---)
Data: 01 mar 2012 - 13:56:56

Marku, nie trzeba być właścicielem by otrzymać pozwolenie na budowę. Użytkownik wieczysty występuje jak właściciel i właściciela gruntu o to pytać ani informować nie musi... oczywiście w kwestii pozwolenia na budowę. Bo przy celu publicznym już podobno tak smiling smiley))) ale na starostę to nie liczcie ...Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-01 14:16 przez Klaudiusz.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: HammerHammer (---.opera-mini.net)
Data: 01 mar 2012 - 14:36:14

przpomne, ze na asfalciarnie tez trzeba bylo sie spytac ministerstwo zdrowia. Nikt nie spytal, a ona legalna.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 01 mar 2012 - 17:42:04

W świecie, a także Polsce produkują urządzenia do czyszczenia gnojówki/gnojowicy - cos w rodzaju oczyszczalni. Sołtysowi ktoś przysłał prezentację takiego ustrojstwa - może obsługiwać zakład hodujący nawet kilka tys szt zwierzyny. Czy takie coś nie należy się uzdrowisku? Zbiornik na 15 mln litrów g... chyba emituje do atmosfery różne gazy nie tylko smierdzące ale szkodliwe dla ludzi.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 01 mar 2012 - 21:13:27

Znalazłam na stronach gov odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na pismo Marszałka Sejmu w podobnej sprawie [orka2.sejm.gov.pl].
Sprawa dotyczy interpretacji przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, w tym przypadku telefonii komórkowej i świetlic wiejskich, ale padają tam sformułowania ogólniejsze.
Cytaty:
(...)
Analiza określenia ˝publiczny˝, użytego w powyższych definicjach, musi prowadzić do wniosku, że ogólna dostępność (usług, sieci itp.) jest czynnikiem przesądzającym o przynależności do kategorii celów publicznych, określonych w przepisach Prawa telekomunikacyjnego, a w następstwie także przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami.
(...)
Odpowiednie sklasyfikowanie danej inwestycji winno być dokonane na etapie przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Jak można wnioskować z tego ostatniego zdania to UMiG - decyzją p. v-ce burmistrz dokonuje oceny czy jest to inwestycja celu publicznego. Zatem w papierach czyli "materiałach i dowodach", jak to podano w obwieszczeniu UMiG, powinny być odpowiednie przesłanki jakie wzięła pod uwagę p.burmistrz Gadomska ogłaszając, że jest to inwestycja celu publicznego.

Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest podważenie formalnego zakwalifikowania samej decyzji, jako inwestycji celu publicznego.

Przez analogię do tej decyzji: obywatel, który na pewnym obszarze zrobi sobie nielegalne składowisko odpadów mógłby sobie pobudować spalarnię odpadów jako inwestycję celu publicznego zmierzającą do ochrony środowiska.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 01 mar 2012 - 22:00:11

Panie Robercie - zgadza się, że to władze SGGW wystąpiły z takim wnioskiem, ale w obwieszczeniu UMiGu jest napisane:

(...) "zostało wszczęte na wniosek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zbiornika na gnojowicę wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym, dostosowanego do wymogów UE w ramach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego ? Ferma Goździe" (...)

Należy zatem przyjąć, że UMiG wniosek w tej części zaakceptował, skoro podejmuje postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uważam, że na tym etapie, kiedy nie ma czasu na rozpatrywanie tego, co jest przedmiotem wszczętego postępowania, trzeba skupić się na tym, że UMiG nie powinien wszczynać tego postępowania, ponieważ nie jest to inwestycja celu publicznego, bo nie służy ogółowi społeczeństwa tylko chroni interesy jakiegoś podmiotu gospodarczego.

W tej sytuacji UMiG powinien odrzucić wniosek ze względów formalnych, a nie wszczynać postępowanie.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 02 mar 2012 - 15:19:38


Hesia-Mela
Przez analogię do tej decyzji: obywatel, który na pewnym obszarze zrobi sobie nielegalne składowisko odpadów mógłby sobie pobudować spalarnię odpadów jako inwestycję celu publicznego zmierzającą do ochrony środowiska.

Dokładnie.

Złożyliśmy z Robertem wnioski o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji (niestety nie zdążyliśmy przed 15 opublikować wzoru wniosku, następnym razem może będzie więcej czasu)

- Uzgodnienia z Ministrem Zdrowia są nieaktualne więc muszą być wykonane ponownie.
- Na terenie, na którym jest planowana budowa zbiornika nie ma MPZP, dlatego tryb "decyzji" jest prawidłowy.

Oczywiście najważniejsze pytanie jakie zadaliśmy to na jakiej podstawie gmina akceptuje "cel publiczny" we wniosku SGGW.

Reszta niuansów pozwalających blokować procedowanie tego wniosku zostawiliśmy sobie na przyszłość, bo jest bardzo prawdopodobne, że gmina zgodzi się na tą inwestycję (!!!).Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-02 15:19 przez Marek Wysmułek.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.t-mobile.pl)
Data: 05 mar 2012 - 17:15:47

od początku śledzę tą dyskusję i jak najbardziej jestem za tym by wyjaśnić, czy to gospodarstwo nas truje nie przestrzegając norm wszelakich, czy jednak prowadzi...produkcję ekologiczną...bo chyba gnojówka/gnojowica (czy jak tych odchodów zwierzęcych nie nazywać) z takowymi - w przeciwieństwie do nawozów sztucznych - jest w powszechnym mniemaniu utożsamiana?
przekonany jestem, że po to są narzucane normy (również te o wykorzystaniu g...a w uprawach) by ich przestrzegać...
a jeśli nie jest to robione to jestem za tym by surowo karać - zwłaszcza jeśli ktoś chce zatruć sąsiadów!
najpierw jednak podnoszone zostało niesłuszne wylewanie gnojowicy na pola w okresach, gdy robić tego nie wolno...
wyszło, że jest to dokonywane, gdyż gospodarstwo nie dysponuje odpowiednią ilością zbiorników na gromadzenie tegoż świństewka właściwej dla posiadanego pogłowia bydła...
jak sobie tak pomyślę o intencjach ustawodawcy o nie rozlewaniu na polach gnojowicy w okresie, gdy potencjalnie ziemia jest zmrożona i wszystko spłynie wierzchem to zastanawiam się, czy lepiej jest wylewać gnojowicę w grudniu (mimo, że nie termin ku temu), gdy mamy mocno dodatnią temperaturę czy pozwolić na to, by lać w marcu, gdy ziemia rozmarzła nie więcej jak kilka centymetrów...data może się okazać tu myląca..

teraz zbiorniki...zakładam, że też jakieś normy spełniać one powinny i ktoś będzie przestrzegał - może jestem naiwny - by tak było...

pierwotnie zatem protestowaliśmy przeciw temu co jest wylewane miast być gromadzone...
nie protestowaliśmy przeciw temu co przecież już gromadzonym jest...
teraz mamy protestować przeciw temu czego się pierwotnie - poza kontrolą przestrzegania norm wszelakich - domagaliśmy?
czy, aby nie doprowadzi to ludzi do wniosku, że jednak osobom mieszkającym było nie było na wsi przeszkadza w ogóle hodowla zwierząt i związane z nią...niedogodności zapachowe?
niewątpliwie patrzeć na ręce urzędnikom w tej sprawie musimy! jednak proponowałbym bez demagogicznego przegięcia w drugą stronę...
uprzedzając - sam mieszkam obok pól SGGW i czasami cierpię z tego samego powodu...
jednak...mam wrażenie, że zaczynamy zmierzać w kierunku 'albo SGGW będzie robić to co my mu każemy, albo niech się stąd wynosi'... znowu będziemy zadawać sobie pytanie, czy stać nas na to?

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.adsl.inetia.pl)
Data: 05 mar 2012 - 23:08:47

Robert....zakładając, że wątek nie jest o bałaganie na PKP, sytuacji ekonomicznej RZD, wychowaniu jego kierownictwa i ogólnej strategii (lub jej braku) dla Gminy Uzdrowiskowej z włączeniem wszystkich niezbędnych a nierealizownych od lat inwestycji (nie tylko tych wod-kan (!) a Parcela nie jest wcale jedyną wsią bez kanalizacji - nie ma jej zdaje się także w Cieciszewie, Piaskach, Kawęczynie, Słomczynie, Turowicach, Kępie Okrzewskiej, Kępie Oborskiej, Obórkach, Okrzeszynie..)

warto chyba zwrócić uwagę na zapis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


oprócz wiodącej funkcji uzdrowiskowej jest również funkcja rolnicza a władze Gminy w swoich działaniach winny dążyć do zachowania tych funkcji i ich zrównoważonego rozwoju
obaj mieszkamy na wsi, obu nas spotykają te same niedogości z tym związane a ja nie muszę być niczyim adwokatem (mam nadzieję, że nie stosujesz retoryki pt. 'kto nie myśli jak ja jest przeciw mnie') by starać się patrzeć na tą sytuację w sposób obiektywny...

została stwierdzona wina (chwała Ci za wskazywanie nieprawidłowości!) - musi być kara! Za chamstwo również!

Jednak...czego byś nie robił i niezależnie od faktu, czy inwestycja będzie realizowana na zasadzie warunków zabudowy, czy inwestycji celu publicznego to obawiam się, że na żadnej liście obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie znajdziesz zbiornika na gnojowicę...zerknij na szczegóły (lub jak wolisz fakty) zawarte w Rozporządzeniu z 9 listpada 2010...a jeszcze pewnie należałoby stwierdzić, która dyrektywa unijna posiadanie takich zbiorników wymusza na tego typu gospodarstwach...

jak wieś przy dyskusjach kilka lat temu nie chciała być objęta uzdrowiskiem to była przekonywana zdaje się przez "miastowych", że nie będą mieli żadnych ograniczeń w produkcji rolniczej...teraz jak ta produkcja jest realizowana (było nie było na wsi) to bezrolni wskazują, że nie powinna bo śmierdzi...ups...przepraszam bo uzdrowisko...

zakład ten był, jest i pewnie będzie a rolą władz Gminy i innych organów kontrolnych jest, by funkcjonował zgodnie z obowiązującymi przepisami... a wśród tychże trudno będzie znaleźć przepis pt. 'postawiliśmy nowiuśkie domy w pobliżu leciwych krowich obór a teraz chcemy ich likwidacji'... bo chyba nie jesteśmy od tego by narzucać im profil produkcji?

Robert! Poprę piętnowanie łamania prawa! poprę wskazywanie absurdów urzędniczych! poprę domaganie się od urzędników dbania o dobro mieszkańców!
Jednak ja osobiście godzę się z tym, że na wsi czasami czuć za oknem przysłowiowy gnój...Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-05 23:15 przez Artek_Bartek.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 06 mar 2012 - 00:27:56


Artek_Bartek


Jednak...czego byś nie robił i niezależnie od faktu, czy inwestycja będzie realizowana na zasadzie warunków zabudowy, czy inwestycji celu publicznego to obawiam się, że na żadnej liście obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie znajdziesz zbiornika na gnojowicę...zerknij na szczegóły (lub jak wolisz fakty) zawarte w Rozporządzeniu z 9 listpada 2010...a jeszcze pewnie należałoby stwierdzić, która dyrektywa unijna posiadanie takich zbiorników wymusza na tego typu gospodarstwach...
(...)
Robert! Poprę piętnowanie łamania prawa! poprę wskazywanie absurdów urzędniczych! poprę domaganie się od urzędników dbania o dobro mieszkańców!
Jednak ja osobiście godzę się z tym, że na wsi czasami czuć za oknem przysłowiowy gnój...

W Rozporządzeniu z 9 listopada 2010 może o zbiornikach na gnojowicę nie ma mowy ale jest napisane:

"Par. 2.1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:
....
51) chów i hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia."

A w podanym załączniku widnieje, że 210 krów (przelicznik 1 krowa=1 DJP), albo 600 macior (przelicznik 1 maciora =0,35 DJP) albo 1500 tuczników (przelicznik 1 tucznik = 0,14 DJP), to hodowla każdej z tych wielkości wypełnia ten limit 210 jednostek.

Ja nie mieszkam na wsi, tylko w mieście Konstancin-Jeziorna (kilkadziesiąt metrów od strefy A) i smród jaki dociera do mnie w okresie, kiedy SGGW nawozi pola jest obrzydliwy. Najczęściej dzieje się tak, wtedy kiedy jest piękna pogoda i chce się korzystać z ogródka, a tymczasem trzeba zamykać okna i siedzieć w domu. Nie przypomina ten smród nawozu, jaki kiedyś rolnicy wyrzucali na pole, ten jest mdlący i drażniący , nie do zniesienia.

Zastanawiam się nad wagą prawa - kiedy w jednym ze starych bloków na Grapie odpadł kawał tynku, to żeby to załatać - trzeba było uzyskać zgodę Woj.Konserwatora Zabytków. Nie wynikało to z zabytkowości bloku, tylko umiejscowienie w strefie objętej ochroną konserwatora. Ja, żeby wyciąć starą spróchniałą jabłonkę też muszę pisać do WKZ.

......a RZD SGGW może prowadzić hodowlę mającą b.wielki wpływ na środowisko i uzyskać zgodę na budowę zbiornika na gnojowicę w trybie decyzji o realizacji celu publicznego.

Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO - WIOŚ skontrolował, zob. na str 6
Wysłane przez: sprawiedliwysprawiedliwy (---.ip.netia.com.pl)
Data: 06 mar 2012 - 07:12:44

Ma pan panie Robercie moim zdaniem bezdyskusyjną racje odnośnie nieprawidłowego sposobu działalności RZD.Swoją drogą co to za mandaty w porównaniu z powagą tych nazwę delikatnie wykroczeń,czy to nie powinni zostać ukarani pracownicy logistyczni i to w taki sposób aby doprowadzić do ładu ten bałagan?A obecnie w Oborach przy siedzibie RZD trwa na dobre wycinka drzew czy to demonstracja potęgi i bezkarności no sorry napewno mają pozwolenie!!!

Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.