Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 12 lut 2012 - 20:39:35

Komisja Ładu Przestrzennego 9 lutego omówiła wstępnie wniosek firm Metsa Tissue i Konstans z 28 grudnia 2011 o zmianę planu miejscowego. Wniosek jest w bardzo dużym stopniu zgodny z intencjami gminy i proponuje umieszczenie na byłym obszarze przemysłowym usług szkolnych, sportowych, rekreacyjnych, handlowych, gastronomicznych, hotelowych i in. oraz częściowo zabudowy wielorodzinnej. To ostatnie nie jest jednak możliwe w ramach obowiązującego studium uwarunkowań, a bez zmiany studium - nie może znaleźć się w planie miejscowym.

Burmistrz Gadomska sugeruje rozważenie zmiany planum miejscowego na całym obszarze Mirkowa, ze względu na przestarzałe i nieścisłe zapisy obecnie obowiązującego planu. Przedstawiona radnym do wglądu mapa działek będących własnością Metsy i Konstansu pokazuje następującą sytuację: zwarty prostokąt terenu Konstansu w centrum (najstarsze zabudowania fabryczne - działka 10/1), dookoła - wszędzie tereny Metsy, pas terenu Metsy także nad Jeziorką między rzeką a szkołą i betoniarnią. Poza działkami Metsy pozostają: tereny liceum im. Reymonta oraz byłego RKS Mirków, małych zakładów za szkołą (asfalciarnia, betoniarnia, fabryka styropianu), także parę małych firm i baz na tyłach papierni (Fadromex, Krupiński) oraz tereny Bielawskiej Wspólnoty Gruntowej. Z wypowiedzi burmistrza wynikło, że niepewny jest (i obecnie sprawdzany) status działki / parkingu między budynkami Mirkowska 48 i 51, a jeśli chodzi o park w Mirkowie, to gminie umowa dzierżawy skończyła się dwa lata temu i od tej pory gmina utrzymuje ten park bezumownie.

Radny Komosa wystąpił o zbadanie możliwości ustanowienia służebnościna drodze sprzedanej przez Metsę firmie Saur dla właścicieli działek z tyłu. Burmistrz poinformował, że służebności nie ma w akcie notarialnym, ale prezes firmy Saur nie stwarza żadnych przeszkód dla wspólnoty gruntowej; stawia natomiast warunki firmie Fadromex i firmie p. Krupińskiego, żeby partycypowali w planowanej przebudowie tej drogi, ponieważ ich ciężkie pojazdy wymagają podwyższonej nośności drogi.

Metsa Tissue wymówiła operatorowi telefonii komórkowej dzierżawę słynnego komina fabrycznego, motywując to ponoć jego... planowaną rozbiórką.

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 12 lut 2012 - 22:07:44

Żeby nie było tak, że pozwolimy na częściową zabudowę wielorodzinną, która ostatecznie zamieni się w "całościową" - rozdźwięk między rzeczywistością a planami (jak to nie raz u nas drzewiej bywało, np. Ogrody Bielawy czy Elsam).

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 22 lut 2012 - 17:24:50

Artykuł w Kurierze Południowym z komentarzem p. burmistrza Jańczuka do wniosku Metsa-Tissue o zmianę planu miejscowego Mirkowa: [kurierpoludniowy.pl]

pod artykułem wydawca zamieścił na stronie internetowej mój komentarz do słów burmistrza.

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 23 lut 2012 - 17:09:03

Komentarz dotyczący postawy starosty i burmistrza w sprawie wytwórni mas bitumicznych w Mirkowie - list do redakcji gazety: [nadwisla.pl]
Całość dostępna w dzisiejszym wydaniu Nad Wisłą. Dziękuję redakcji za zamieszczenie mojego listu.

Jak radny Skowroński po raz kolejny udaremnił próbę zmiany planu miejscowego Mirkowa
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 25 mar 2012 - 16:03:38

Jak radny Skowroński po raz kolejny udaremnił próbę zmiany planu miejscowego Mirkowa

W drugim dniu XXI sesji rady Miejskiej, w piątek 23 marca, radni 6 głosami za, 6 przeciw i 4 wstrzymującymi się NIE PRZYJĘLI uchwały o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego Mirkowa na obszarze tzw. pofabrycznym na wschód od ul. Mirkowskiej. Jednogłośnie przystapiono natomiast do zmiany planu części zachodniej, czyli osiedla mieszkaniowego Mirków wraz z fragmentem za rzeką obejmującym plac sportowy (projektowany skwer sportów miejskich oraz parking szkolny) na Porąbce przy ul. Bielawskiej. Głównym celem zmiany planu osiedla jest uporządkowanie kwestii dojazdów do budynków oraz miejsc parkingowych.

Głównym orędownikiem odrzucenia uchwały o przystąpieniu do zmiany planu fabrycznej części Mirkowa był radny Marek Skowroński, który specjalnie w tym celu, jak się wydaje - po raz pierwszy od początku kadencji - przybył na sesję punktualnie o godzinie 14ej (zazwyczaj pojawiał się w godzinach wieczornych, jeśli w ogóle). Radny Skowroński argumentował, że Mirków jest ostatnim terenem w gminie, na którym można prowadzić "nieuciążliwą działalność gospodarczą", która da ludziom miejsca pracy. Na argument, że wg ekspertyzy przedstawionej w grudniu na zlecenie gminy przez Kancelarię Prawną Błędowska, ta "nieuciążliwą działalność" może oznaczać bazy przeładunkowe dla tirów oraz wiele innych form bardzo uciążliwych usług i produkcji - nie odpowiedział. Rozwodził się natomiast nad losami WZP, podkreślając, jak pięknie się rozwijała i ile miejsc pracy niegdyś dawała mieszkańcom. Do faktu, że papiernia przenosi produkcję na Śląsk i że nie ma obecnie żadnych szans na kontynuację produkcji papieru w Mirkowie, nie odniósł się wcale. Następnie radny Skowroński oskarżył wnioskodawców uchwały (komisję Ładu), że wprowadzają ją wyłacznie na zamówienie Metsa Tissue w celu zabudowy całego terenu blokami deweloperskimi. Burmistrz i przewodniczący Rady przypomnieli, że obowiązujące studium uwarunkowań nie dopuszcza w ogóle zabudowy wielorodzinnej na tym terenie i że plan miał być zmieniany na wniosek radnych, ponieważ obecnie funkcjonujący plan stanowi zagrożenie dla uzdrowiskowego charakteru gminy i warunków życia mieszkańców wielu dzielnic (dopuszcza liczne formy działalności mogące znacząco wpływać na środowisko, stan powietrza, ciężki transport na drogach na terenie gminy, etc.), a Metsa Tissue w swoim wniosku przychyliła się do stanowiska gminy i zapisała możliwość umiejscowienia na swoim terenie funkcji konferencyjnych, hotelowych, sportowych, szkolnych i wielu innych niezwiązanych z deweloperką. Radny Skowroński kwestionował zeszłoroczne posiedzenie Komisji Ładu, na którym przedstawiciele Metsy krótko przedstawili swoją koncepcję zagospodarowania terenu, twierdząc, że nie był o nim poinformowany, mimo, że ogłoszenia o programie tego konkretnego posiedzenia Komisji były wysłane do wszystkich radnych i pojawiły się w BiPie na wiele dni wcześniej, a nagranie spotkania jest od wielu miesięcy dostępne w sieci, m.in. na portalu konstancin.com.

Radnego M. Skowrońskiego poparli m.in. radni A. Kafara, Wł. Wojdak i S. Kanabus, podkreślając wątek "spisku deweloperskiego". Wynik głosowania już podałem powyżej. W przerwie pan burmistrz Jańczuk podsumował głosowanie słowami "No, to mamy przemysł w Mirkowie". Zapytałem, czy burmistrz zgodzi się ponownie wnieść tę uchwałę (z uzupelnionym uzasadnieniem) pod obrady Rady na kolejnej sesji 26 kwietnia, czy też ma to zrobić grupa radnych. Burmistrz potwierdził, że będzie prawdopodobnie ponownie wnosił do Rady o przystąpienie do uchwalania tego planu.

Sytuacja jest analogiczna do tej z 10 lipca 2009, kiedy to Porozumienie Obywateli KJ przedstawiło projekt zmiany planu fabrycznej części Mirkowa, a burmistrz Skowroński namówił Radę do podjęcia zamiast tego uchwały o zmianie planu tylko na terenie tzw. "asfalciarni". Ta okrojona uchwała nie ma szans na uchwalenie ze względów prawnych (nierówne traktowanie podmiotów jest niekonstytucyjne) oraz ze względu na skutki odszkodowawcze bez gwarancji usunięcia tego zakładu. Bez zmiany planu miejscowego na całym obszarze stopniowe wygaszenie produkcji w "asfalciarni" i sąsiednich zakładach jest zdaniem prawników i planistów gminnych nierealne. Tylko zmiana całościowa pozwoli na wzrost wartości gruntu w takich proporcjach, żeby możliwe stały się negocjacje z właścicielami o przeniesieniu produkcji przy koszcie akceptowalnym dla budżetu gminy.

Burmistrz poinformował także Radę Miejską, że Szkoła Amerykańska z Ursynowa zrezygnowała z budowy szkoły i obiektów sportowych na terenie RKS Mirków i zwróciła się do gminy o rozważenie zamiany tego terenu na inny gminny, np. w Cegielni Oborskiej. Szkoła zamierza pilnie pozbyć się terenu w Mirkowie, na którym nie widzi dla siebie perspektyw. Szkoła pierwotnie planowała przenieść do Jeziorny swoją zarejestrowaną siedzibę, co dałoby istotne wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków. Również firma SAUR wycofała się z pomysłu dzierżawienia budynku przy ul. Mirkowskiej 51 na swoją siedzibę. Burmistrz zwróci się do Rady o zgodę na oddanie tego budynku w dzierżawę w drodze przetargu.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-25 16:11 przez Tomasz Zymer.

Re: Jak radny Skowroński po raz kolejny udaremnił próbę zmiany planu miejscowego Mirkowa
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.147.252.214.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 26 mar 2012 - 00:29:14

Jak dla mnie to wszystko jest dowodem na to, by zaczac toczyć poważny szeroki dyskursu o przyszłości Gminy w szerszym gronie.....tylko boje się, ze jedni drugich oskarżać bedą o sprzyjanie grom wie komu a rzeczywiste problemy pozostaną nierozwiazane...

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 26 mar 2012 - 08:07:15

W sprawie Mirkowa były otwarte konsultacje w KDK w grudniu z udziałem ponad 200 mieszkańców, zarządu osiedla, burmistrza i radnych, a także - otwarta debata na temat zagospodarowania terenu w listopadzie z udziałem kilkudziesięciorga mieszkańców. Będą dalsze konsultacje. Jest też dyskusja w sieci, m.in. na tym forum, a projekty Parku Kulturowego zostały rozprowadzone po osiedlu w formie ulotek.

Pan radny Skowroński, poza posiedzeniami swojej własnej komisji, rzadko i sporadycznie uczestniczy w pracach Rady i spotkaniach z mieszkańcami. Zapewne zmieni się to przed kolejnymi wyborami.

Re: Jak radny Skowroński po raz kolejny udaremnił próbę zmiany planu miejscowego Mirkowa
Wysłane przez: awanturnikawanturnik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 26 mar 2012 - 20:17:38

No dobrze. Mieszkańcy gadu gadu, spotkania, ulotki a Pan Skowroński blokuje zmiany. Aby zmienił zdanie trzeba zacząć wybijać mu szyby w samochodzie?

Re: Jak radny Skowroński po raz kolejny udaremnił próbę zmiany planu miejscowego Mirkowa
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 26 mar 2012 - 21:08:35

On nie jeździ samochodem.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Re: Jak radny Skowroński po raz kolejny udaremnił próbę zmiany planu miejscowego Mirkowa
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 26 mar 2012 - 21:58:21

Jeździ.

Re: Jak radny Skowroński po raz kolejny udaremnił próbę zmiany planu miejscowego Mirkowa
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 26 mar 2012 - 21:59:04

To zbić mu lusterko kieszonkowe grinning smiley

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 27 mar 2012 - 08:07:09

Pan radny Skowroński ma prawo do własnego zdania i nie zmienimy go. Radnych jest 21, potrzebujemy 11 głosów, żeby mieć pewność uchwalenia danej uchwały, a w piątek było ich tylko sześć. Ustaliliśmy z radnym Mirosławem Zimą, że przed kolejną sesją będziemy rozmawiali indywidualnie z każdym radnym i starali się wytłumaczyć cele i zasadność przystąpienia do zmiany planu pofabrycznej części Mirkowa, tak, by wynik głosowania pod koniec kwietnia mógł być inny. Wyślemy też list do wszystkich radnych i postaramy się zorganizować spotkania międzyklubowe.

Mirków jest terenem o ogromnym potencjale i nikt nie kwestionuje możliwości lokalizacji tam rozmaitych usług, firm, instytucji dających pracę mieszkańcom i wpływy z podatków gminie, o ile tylko te usługi nie stoją w sprzeczności z uzdrowiskowym charakterem gminy. Z całą pewnością nikt z radnych nie zgodzi się na zabudowanie całego czy większości terenu "blokami". Trzeba jednak pamiętać, że właścicielami terenu są prywatne firmy i zagospodarowanie terenu musi być takie, które zadowala właścicieli lub w sposób wymierny zwiększa wartość ich gruntu, jeśli nie chcemy stanąć przed perspektywą znacznych odszkodowań. Alternatywą jest niepodejmowanie żadnych działań i wówczas Mirków prawdopodobnie rozwinie swój obecny asfalciarniano-betonowo-składowo-magazynowy charakter do punktu, w którym zmiana przeznaczenia terenu nie będzie już możliwa.

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 27 mar 2012 - 10:01:21

może wszystkich radnych zaprosić na spotkanie z mieszkańcami - nie tylko Mirkowa, w dużej sali. Chyba Przewodniczący RM ma taką moc żeby naszych reprezentantów do tego zmusić. W końcu to mieszkańcy wybierali radnych, a nie radni radnych

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 27 mar 2012 - 10:22:49

Zmusić radnych do stawienia się na spotkaniu - nie, takiej mocy nie ma nikt, nawet przewodniczący Rady. Można ich tylko zaprosić. Na spotkaniu z mieszkańcami Mirkowa był burmistrz, wiceburmistrz, pracownicy UMiG i chyba pięcioro radnych. To już poważna reprezentacja. Myślę, że gdyby spotkanie miało dotyczyć wybranych kluczowych spraw mieszkańców, przyszłoby wielu radnych, ale organizacja spotkania dla ogółu mieszkańców mija się z celem, bo każde sołectwo czy dzielnica ma jednak swoje odrębne problemy i nikt z mieszkańców nie ma czasu słuchać godzinami o kanalizacji w innej wsi czy też o drodze przechodzącej 5 km od jego domu. Od tego są radni, żeby spotykać się z mieszkańcami i omawiać ich konkretne lokalne problemy. Takie spotkanie na temat planów miejscowych Klarysewa (organizowane przeze mnie na wniosek mieszkańców) odbędzie się zapewne w przyszły wtorek o 19ej, jeszcze potwierdzę termin i miejsce.

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 27 mar 2012 - 21:40:08

jeju ten Skowroński to niech się z tąd wyprowadzi\! Asfalciarnię nam zafundował a teraz tą zmianę blokuje......jeden!

a te ulotki to gdzie były jeśli mogę spytać? bo żadnych nie widziałam, a codziennie chodzę po osiedlu - spaceruję z maluszkiem, ani w sklepie ani w witrynach KDK ani nigdzie do ręki nie dostałam...

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 27 mar 2012 - 21:57:08

Mirków, to też K-J, myslę że gdyby było spotkanie poświęcone temu tylko tematowi i np Łąk Oborskich, przyszliby nie tylko mieszkańcy tego osiedla. Chcemy przecież żeby ta mieścina/gmina jakoś wyglądała, była podobna do uzdrowiska, a nie do zapyziałej wioski - nawet nie wiem gdzie, bo wiele miejscowości w woj. Lubelskim, Podlaskim, Podkarpackim wygląda miło i schludnie

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 27 mar 2012 - 21:58:56

Ulotki z mapą planowanego Parku Kulturowego i krótkim opisem były rozprowadzane podczas spotkania w KDK. W styczniu przekazałem je także do dystrybucji kilku osobom mieszkającym w Mirkowie, które były na posiedzeniu komisji Ładu. Na pewno nie dotarły wszędzie. Może to nawet lepiej, że nie zaczęliśmy wielkiej akcji informacyjnej jeszcze na tym etapie, bo plany Parku Kulturowego (jakkolwiek nadal poważnie rozważane i wstępnie ustalone z konserwatorem wojewódzkim) powinny być przedmiotem szerokiej dyskusji dopiero wówczas, kiedy zorientujemy się dokładniej co do kosztów i ryzyka (także ekonomicznego) związanego z tym przedsięwzięciem. Może się okazać, że dobrze ułożony plan miejscowy będzie działał lepiej na korzyść Mirkowa, niż park kulturowy - zobaczymy. Bardzo ważne jest, żeby przedstawić projekt zagospodarowania, który będzie dawał realną szansę na nowe miejsca pracy, niekoniecznie przy załadunku tirów czy produkcji mieszanek bitumicznych. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie wprowadzać ograniczenia. Nie mam tu na myśli przemysłu, którego nowa ustawa uzdrowiskowa i tak już nie dopuszcza (choć dla urzędników w starostwie nie ma przeszkód, których nie dałoby się obejść), ani usług transportowych, tylko m.in. biura firm, handel, gastronomię, hotele, rekreację, sport, rynek kulturalny, usługi konferencyjne i szkoleniowe, szkoły i uczelnie prywatne. Z rozmów z pracownikami biura wojewódzkiego konserwatora zabytków wynika, że park kulturowy może nakładać istotne ograniczenia w wielu dziedzinach działalności gospodarczej i że do jego planowania trzeba podchodzić z dużą wiedzą i ostrożnością. My tę wiedzę dopiero zbieramy.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-27 22:00 przez Tomasz Zymer.

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: szeptuśszeptuś (---.adsl.inetia.pl)
Data: 01 kwi 2012 - 22:49:18

Panie Tomaszu, czy wtorkowe spotkanie jest aktualne ?
Czy ma ono dotyczyć mpzp północno - zachodniej części miasta czy terenów Mirkowa ?
To spotkanie ogólnodostępne czy tylko z konkretnymi mieszkańcami na ich życzenie ?
Kiedy może być wyłożenie planu mpzp pł-zch. części miasta ?
Co jeśli do tak dużego obszaru będzie też bardzo dużo uwag ? Podział na etapy też wydłuża w czasie uchwalanie planów jak chociażby mpzp centrum - podzielone na cztery etapy i po pierwszym nie słychać o następnych. (A i tak ten jeden ma kontrowersyjne zapisy).

Re: Zagospodarowanie Mirkowa - tereny po papierni (PARK KULTUROWY)
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 02 kwi 2012 - 00:34:05

Spotkanie jest ogólnodostępne, ale z mieszkańcami Klarysewa na ich życzenie i dotyczy dwóch planów miejscowych: Klarysewa Gawrońca oraz tego, który w poprzedniej wersji nazywał się planem Klarysewa Zach. - Podskarpia - Skolimowa C (obecnie: MPZP płn.-zach. części miasta). Termin spotkania potwierdzę na forum jutro, bo na razie nie mam jeszcze potwierdzenia od głownej grupy zainteresowanych oraz z BRM (chodzi o salę).

Jeśli chodzi o wstępny kalendarz prac (wg szacunków Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG) nad tymi dwoma planami, to wrzucę go na forum po spotkaniu. Jeśli chodzi o MPZP płn.-zach. części miasta, to pracowniczki wydziału nie wierzą w jego uchwalenie w tej kadencji (do jesieni 2014). Należy jednak brać pod uwagę fakt, że przy podziale na etapy może być poważny problem ze spójnością koncepcji komunikacyjnych oraz form zagospodarowania ze względu m.in. na stale wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Liczba uwag przy nowej ustawie z 2003 nie musi wpływać znacząco na termin uchwalenia planu - uwagi burmistrz rozpatruje z zasady raz, Rada też raz. Uwzględnione mogą spowodować konieczność ponownych uzgodnień i wyłożeń, a nieuwzględnione - mogą skutkować ewentualnymi rozprawami sądowymi, które jednak nie opóźniają uchwalenia planu. W przypadku planu obwodnicy, Rada odrzuciła ok. 300 uwag w ciągu kilkunastu godzin. Nie twierdzę, że tak powinno się pracować, ale jak widać szybkie rozpatrzenie uwag bywa możliwe.

30 maja ważą się losy Mirkowa - podpisz petycję do Rady Miejskiej
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 17 kwi 2012 - 14:40:54

30 maja o 14.00 ważą się losy Mirkowa - podpisz petycję do Rady Miejskiej

Czy wiesz, że:
? 31 marca 2012 firma Metsä Tissue zakończyła działalność w Konstancinie-Jeziornie, przenosząc produkcję papieru na Śląsk; po 230-letniej historii papierni pozostało kilkadziesiąt hektarów gruntów, otoczone gęstą zabudową mieszkaniową, ok. kilometra od centrum uzdrowiska i tężni.
? Właściciele tego terenu ? firmy Metsä Tissue i Konstans ? dopuszczają dwie formy zagospodarowania terenu po papierni: mieszaną funkcję usługowo-mieszkaniową lub bazy przeładunkowe dla tirów wiozących towar do Warszawy i inne formy usług uciążliwych.
? W opinii przewodniczącego Rady Miejskiej i części radnych, na terenie dawnej fabryki powinny dominować usługi dające liczne miejsca pracy, ale nie kolidujące z funkcją uzdrowiskową, takie, jak: centra konferencyjne, sport i rozrywka, handel i gastronomia, szkoły i uczelnie, biura firm (płacących podatki w gminie), hotele i in. Wg tej koncepcji Mirków ma stać się drugim centrum konstancińskiej aglomeracji, nowoczesną dzielnicą świadczącą usługi zarówno dla mieszkańców, jak i warszawiaków; właściciele terenu w swoim wniosku z XII 2011 zgodzili się z tymi intencjami.
? Druga grupa radnych uważa jednak, że należy pozostawić bez zmian obecny plan miejscowy terenów pofabrycznych, który dopuszcza wyłącznie przemysł i usługi uciążliwe; według opinii prawnej wykonanej w styczniu 2011 na zlecenie gminy, zgodnie z obecnym planem na terenie Mirkowa mogą powstać ogromne bazy logistyczne dla samochodów ciężarowych, liczne zakłady produkcyjne takie, jak ?asfalciarnia?, składy budowlane, itp. Oznacza to ruch tysięcy tirów przez centrum miasta, hałas, znaczne zanieczyszczenie powietrza przez spaliny i wyziewy przemysłowe - i koniec marzeń o uzdrowisku. Gmina nie będzie miała na to żadnego wpływu - pozwolenia na budowę wydaje starostwo na podstawie obowiązującego planu miejscowego.
? Na marcowej sesji Rady Miejskiej, głosowanie było remisowe i nie podjęto uchwały o przystąpieniu do zmiany planu Mirkowa. W maju ? kolejne głosowanie w tej sprawie.
Chcesz mieszkać w jedynym uzdrowisku na Mazowszu czy w industrialnym piekle z tysiącami tirów, zatrutym powietrzem i ciężkim tranzytem przez środek miasta? Podpisz petycję do władz gminy na stronie: [petycje.pl] (wpisz numer: 8609). Przyjdź na sesję Rady Miejskiej, gdzie rozstrzygać się będą losy Mirkowa (30 maja godz. 14.00)

Petycja do władz gminy w sprawie planu miejscowego Mirkowa: [www.petycje.pl]

PS. DO MODERATORA: Bardzo proszę o umieszczenie w tytule tego wątku słów: "30 maja ważą się losy Mirkowa - podpisz petycję do Rady Miejskiej"

Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.