Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--12345678-->
Bieżąca strona: 4 z 8
Re: MPZP Klarysewa - spotkanie
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (193.104.164.---)
Data: 03 sie 2012 - 16:09:38

W BIP ukazało się ogłoszenie w sprawie postępowań w przedmiocie wyłonienia projektantów odnośnie do procedowanych obecnie planów. Zastanawiają mnie w tym kontekście wyznaczone terminy przedłożenia projektów - i tak np. dla Płn-Zach. części Konstancina termin został wyznaczony na grudzień 2013 r. (sic!).

Z przykrością stwierdzam, że to jakaś kpina... Projekt leży gotowy w szufladzie, a burmistrz, zastępca burmistrza p. Gadomska oraz kierownik wydz. architektury zapewniali właścicieli tych terenów, że w tzw. nowej procedurze istnieje szansa na uchwalenie tego planu do końca 2012 r.

Niestety, wygląda na to, że rzeczywiście idzie prikaz "z góry" od burmistrza żeby opóźniać to jak się da, bo gmina nie ma pieniędzy na wykup gruntów pod drogi... beznadzieja...

Ale ja to wypomnę p. burmistrzowi w najbliższej kampanii wyborczej.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-08-03 16:10 przez Thommas.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Interpelacja w sprawie mpzp Gawrońca i Klarysewa Podskarpia
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 07 wrz 2012 - 00:02:17

Konstancin-Jeziorna, 5 września 2012 roku
Tomasz Zymer
Radny Rady Miejskiej VI kadencji
ul. Mirkowska 35C, 05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: exams@orange.pl; tel. 0-504-080-170

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny
p. Andrzeja Cieślawskiego
Do wiadomości: 1) Burmistrza Gminy p. Kazimierza Jańczuka
2) Zastępcy Burmistrza p. Ryszarda Machałka

INTERPELACJA RADNEGO
Dotyczy: postępów prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Klarysewa Gawrońca oraz północno-zachodniej części miasta.


Szanowny Panie Przewodniczący,

W zgodzie z art. 31 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu Rady Miejskiej z dn. 13 września 2011 składam na Pana ręce interpelację w sprawie podstawowych założeń oraz terminów wykonania i wyłożenia planów miejscowych na terenie dzielnicy Klarysew, w formie zdefiniowanej w art. 31 pkt 3, wraz z wnioskiem o przekazanie Burmistrzowi Gminy w celu rzetelnego przedstawienia kluczowych informacji w tej sprawie przez właściwe organy Gminy, a także o skrótowe przedstawienie treści interpelacji na najbliższej sesji Rady w dniu 6 września.

OBECNY STAN FAKTYCZNY:

W dniu 13 października 2008 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr 266/V/20/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew - Gawroniec. Plan ten obejmie także rejon ul. Saneczkowej i Sadowej, mimo, że jest on już objęty obecnie obowiązującym planem miejscowym.

W dn. 23 marca 2012 Rada Miejska jednogłośnie podjęła decyzję o przystąpieniu do zmiany planu Klarysewa Zach.-Podskarpia (nazwanego obecnie planem północno-zachodniej części miasta) w nowej procedurze zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie uchylono uchwałę o procedowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia oraz Skolimowa ?C? - II etap w starej procedurze zgodnej z ustawą z 1994 roku.

Na prośby kilkunastu mieszkańców Klarysewa, po spotkaniu na moim dyżurze radnego w dn. 24 kwietnia 2012, zwróciłem się do p. burmistrza Kazimierza Jańczuka na sesji Rady Miejskiej o wyznaczenie terminu, w którym mógłby on uczestniczyć w spotkaniu mieszkańców Klarysewa i odpowiedzieć na ich pytania, przede wszystkim te związane z planami miejscowymi. Prośbę tę ponowiłem na kolejnej sesji Rady. Burmistrz ostatecznie wyznaczył termin spotkania na 28 czerwca 2012 r., obiecując także, że w związku z zapotrzebowaniem mieszkańców dotyczącym informacji o aktualnie przygotowywanych planach miejscowych w spotkaniu weźmie udział pracownik Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG.

W rozmowie telefonicznej z kierowniczką tego wydziału, panią Ewą Klimkowską-Sul, uzyskałem w kwietniu 2012 następujące informacje dotyczące prawdopodobnego terminarza prac nad wyżej wymienionymi planami:

KLARYSEW GAWRONIEC:

IV-V 2012 uzgodnienia planu z instytucjami
ok. VI-VIII 2012 wyłożenie planu
IX 2012 omówienie uwag do planu na posiedzeniach Komisji Ładu; burmistrz rozpatruje uwagi do planu
jesień 2012 - Rada Miejska rozpatruje uwagi do planu. Jeśli uwagi zostaną odrzucone, będzie można uchwalić plan na jesieni.

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA CZĘŚĆ MIASTA:

V-VI 2012 mieszkańcy składają wnioski do planu
do wakacji 2012 rozstrzygnięcie przetargu na projekt planu

Z powyższej informacji sprawdził się tylko jeden punkt ? przetarg na wykonanie mpzp płn.-zach. części miasta został rozstrzygnięty 22 sierpnia 2012 r.

W dniu 28 czerwca br odbyło się spotkanie mieszkańców Klarysewa poświęcone problemom lokalnym, na które przyszło około 80 mieszkańców, powiadomionych przeze mnie za pośrednictwem informacji wrzucanych do skrzynek pocztowych. UMiG nie powiadomił o tym spotkaniu na swojej stronie internetowej ani na tablicach ogłoszeń mimo, że odbywało się oficjalnie w sali posiedzeń Rady Miejskiej z publicznie potwierdzonym udziałem burmistrza i pracownika UMiG. W spotkaniu wzięli udział poza mieszkańcami: pan burmistrz Kazimierz Jańczuk, zastępca burmistrza p. Ryszard Machałek, przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Cieślawski, p. Elżbieta Bartoszewska z Wydziału Planowania Przestrzennego oraz p. radny Ryszard Bajkowski i ja.

W pierwszej części spotkania p. Elżbieta Bartoszewska zrelacjonowała historię i stan obecny prac nad planami miejscowymi Klarysewa Gawrońca oraz Północno-Zachodniej Części Miasta (dawniej plan Klarysewa Zachodniego - Podskarpia - Skolimowa "C"), a następnie mieszkańcy zadawali pytania odnośnie tych planów. Tu niestety spotkało ich ogromne rozczarowanie, gdyż dowiedzieli się tylko, że po planowanym spotkaniu z projektantami planu Klarysewa Gawrońca i rozmowach z nimi dotyczących kształtu projektu ? w terminie nieokreślonym - burmistrz i urzędnicy podejmą decyzję, czy projekt jest już gotowy do skierowania do uzgodnień. Z ostrożności burmistrza w kwestii terminów można było wywnioskować (choć nie zostało to otwarcie powiedziane) że nie jest pewny finału rozmów z projektantami. W sprawie drugiego planu - tego, do którego sporządzania w nowej procedurze przystąpiliśmy na sesji marcowej - mieszkańcy usłyszeli, że trwają przygotowania do wyłonienia projektanta w przetargu oraz prace nad SIWZ. Mieszkańcy domagali się informacji, jakie były powody objęcia zmianą mpzp (przy okazji sporządzania planu miejscowego Gawrońca) terenów wzdłuż ulic Saneczkowej i Sadowej, które już plan miejscowy posiadają. W odpowiedzi usłyszeli tylko krótką wzmiankę p. Bartoszewskiej o zastrzeżeniach niektórych mieszkańców dotyczących zapisów obowiązującego planu (np. takich punktach, które uniemożliwiają rozbudowę lub przebudowę istniejących domów) - jednak odpowiedź ta nie usatysfakcjonowała uczestników spotkania. Ci mieszkańcy, których interesował głównie temat planów miejscowych głośno wyrazili pogląd, że skoro tak niewiele można usłyszeć o obu planach i ich zapisach, to spotkanie było dla nich niepotrzebną stratą czasu.

WNIOSKI I ZAPYTANIA:

Z próśb mieszkańców jasno wynikało, co też komunikowałem panu burmistrzowi, że plany miejscowe będą jednym z jego głównych tematów spotkania w dniu 28 czerwca. Miałem zatem prawo sądzić, że zarówno burmistrz, jak i Wydział Planowania Przestrzennego będą potrafili przedstawić podstawowe założenia gminy dotyczące kierunków prac nad oboma planami oraz konkretnych powodów zmian obowiązującego planu miejscowego na terenie Gawrońca. Sytuacja, w której odpowiednio po 4 oraz 13 latach trwania prac nad planami zagospodarowania mieszkańcy nadal nie mogą usłyszeć żadnych konkretów, jest dla mnie całkowicie nie do przyjęcia.

Proszę zatem o jasne, konkretne i jednoznaczne odpowiedzi na następujące pytania:
1) Jakie były i są podstawowe założenia UMiG i Wydziału Planowania Przestrzennego do mpzp Klarysewa-Gawrońca dotyczące w szczególności: rozwiązań komunikacyjnych, powierzchni biologicznie czynnych i wskaźników intensywności zabudowy na działkach budowlanych, powierzchni działek budowlanych, wysokości budynków, liczby kondygnacji oraz terenów przeznaczonych pod usługi i handel?
2) Jeśli UMiG nie posiadał żadnych założeń i oczekiwań wobec tego planu, to dlaczego burmistrz wyraźnie sugerował radnym na sesji czerwcowej, że nie jest pewien, czy wykonane projekty spełnią oczekiwania gminy?
3) Jakie były konkretne i szczegółowe powody objęcia mpzp Klarysewa-Gawrońca terenów już posiadających obowiązujący plan miejscowy?
4) Kiedy konkretnie nastąpi przyjęcie gotowego projektu mpzp Klarysewa-Gawrońca przez burmistrza i UMiG oraz jego przekazanie do uzgodnień?
5) Dlaczego projekt tego planu nie został jeszcze ukończony i przyjęty, skoro od podjęcia uchwały o przystąpieniu do jego sporządzania minęły niemal 4 lata?
6) Czy w przygotowywanym projekcie mpzp Klarysewa-Gawrońca znalazł się wydzielony pas na doprowadzenie ul. Chylickiej-Bis do ul. Warszawskiej w rejonie siedziby PSE, a jeśli nie, to w jaki sposób UMiG zamierza rozwiązać problem ruchu wlewającego się z tej projektowanej zachodniej obwodnicy miasta Konstancin-Jeziorna w ul. Prawdziwka i Borową?
7) Czy w przygotowywanym projekcie mpzp Klarysewa-Gawrońca uwzględniono przebieg tzw. Trasy Mostowej alternatywny dla obecnie zapisanego w części planów miejscowych przebiegu przez centrum miasta, m.in. taki, który wyprowadza tę trasę przez teren m.st. Warszawy w rejon cmentarza w Powsinie?
8) Czy podstawowe założenia UMiG i Wydziału Planowania Przestrzennego do mpzp płn.-zach. części miasta zmienią się w stosunku do tych, które były zawarte w uzgodnionym już i wykładanym projekcie mpzp Klarysewa Zachodniego, Podskarpia oraz Skolimowa ?C? - II etap, a jeśli tak, to czym spowodowane są te zmiany założeń i jak są motywowane?
9) Na jakiej podstawie UMiG wpisał do SIWZ przy przetargu na projekt mpzp płn.-zach. części miasta termin ukończenia projektu ? rok 2013, skoro zdaniem samych pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego wykonanie planu tak ogromnego terenu w takim terminie jest nierealne? Czy wiąże się to z chęcią wykorzystania założeń i rozwiązań pochodzących z już istniejącego projektu mpzp Klarysewa Zachodniego, Podskarpia oraz Skolimowa ?C? - II etap?
10) Jakie są fundamentalne ogólne zasady, którymi kieruje się UMiG przy decydowaniu o kolejności uchwalania mpzp oraz terminach wykonania ich projektów?

Proszę o odpowiedź na moją interpelację w formie pisemnej, na każde pytanie z osobna, przy czym wystarczające będzie przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres exams@orange.pl, ponieważ przekazanie odpowiedzi listem poleconym za poręczeniem odbioru opóźnia ją o co najmniej tydzień. Proszę także o sformułowanie odpowiedzi w taki sposób, by jasno przedstawiały one mieszkańcom Klarysewa, którym przekażę w całości odpowiedź na moją interpelację, założenia obu planów i terminarz prac prowadzących do ich uchwalenia, zgodnie z zasadą transparencji działań samorządu terytorialnego oraz ze zwykłym poczuciem przyzwoitości wobec wyborców.

Zgodnie z art. 33 Regulaminu Rady Miejskiej, proszę pana Przewodniczącego o udzielenie mi głosu podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 6 września br. w celu krótkiego przedstawienia wniosków zawartych w interpelacji.

Z poważaniem,
Tomasz Zymer

Opcje: OdpowiedzCytuj
Burmistrz organizuje spotkanie z mieszkańcami Klarysewa 24 września godz. 18.00
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 17 wrz 2012 - 22:11:57

Informacja o spotkaniu burmistrza z mieszkańcami Klarysewa, skopiowana ze strony gminnej:

W poniedziałek (24 września) Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna spotka się z mieszkańcami Klarysewa Zachodniego. Początek o godz. 18.
Spotkanie z mieszkańcami ulic: Borowa, Wczasowa, Sadowa, Saneczkowa, Słoneczna, Pogodna, Pocztowa, Pocztowa "BIS", Podgórska i Warszawska - strona nieparzysta, odbędzie się w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.


Tym razem spotkanie jest organizowane z inicjatywy burmistrza, nie mojej. Burmistrz realizuje tym samym swoją obietnicę daną mieszkańcom na spotkaniu w dniu 28 czerwca. Burmistrz nie wypowiedział się jednak na temat tego, czego i w jakim stopniu będą mieszkańcy mogli się dowiedzieć na tym spotkaniu np. na temat przygotowywanych planów miejscowych.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Interpelacja w sprawie mpzp Gawrońca i Klarysewa Podskarpia
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (193.104.164.---)
Data: 26 wrz 2012 - 10:23:31


Tomasz Zymer
INTERPELACJA RADNEGO
Dotyczy: postępów prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Klarysewa Gawrońca oraz północno-zachodniej części miasta.


Panie Tomaszu,

myślę, że Burmistrz powinien odpowiedzieć na jeszcze dwa, bardzo ważne pytania dotyczące planu dla płn.-zach. części Konstancina, a mianowicie:

1) ile projektów planów oraz poprawek do projektów planów dla tego terenu zostało przygotowanych na zlecenie gminy począwszy od 1991 roku (wtedy rozpoczęto prace nad planem dla tego terenu), oraz

2) jaki koszt poniosła gmina począwszy od 1991 roku (włącznie z wynagrodzeniem dla wybranego w siepniu b.r. nowego wykonawcy projektu) na opracowanie planu dla tego terenu.

Myślę, że powyższe informacje są bardzo istotne dla mieszkańców gminy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Interpelacja w sprawie mpzp Gawrońca i Klarysewa Podskarpia
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.t-mobile.pl)
Data: 26 wrz 2012 - 14:03:04

pytania można zadawać, ale...czy akurat te 2 konkretne posuną temat do przodu? a chyba na tym zależy najbardziej mieszkańcom?

mnie nieco bardziej interesuje, czy coś konkretnego na spotkaniu 24go zostało powiedziane/ustalone...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 26 wrz 2012 - 21:21:47

Spotkanie trwało ok. 2 godzin i dotyczyło wyłącznie obszaru objętego planem Klarysewa Gawrońca. Na wstępie p. Klimkowska-Sul, kier. Wydziału Planowania, przedstawiła mieszkańcom, jakie zdaniem Urzędu są przyczyny zmiany mpzp Gawrońca w obszarze już objetym planem (rozbieżności między rysunkami a opisem planu np. w szerokości dróg, sformułowania uniemozliwiające przebudowę istniejących domów, np. takie: "dopuszcza się jedną kondygnację, W TYM poddasze użytkowe) i inne drobiazgi. Natomiast o planie płn.-zach. części miasta nie było mowy. Projekt planu Gawrońca jest na ukończeniu, gmina wniosła pewne uwagi i poprawki, w roku 2013 będzie wyłożony do publicznego wglądu. Druga część spotkania dotyczyła spraw lokalnych (przebudowa Saneczkowej, oświetlenie na Pocztowej, kosze i przystanki na Warszawskiej, budowa osiedla przy ul. Tulipanów na skarpie i in.) W trzeciej p. kier. Wydz. Ochrony Środowiska zreferowała zmiany związane z wprowadzaniem ustawy śmieciowej.

Przyszło ok. 30 mieszkańców, w większości powiadomionych przez sąsiadów. Informacji na tablicach i do skrzynek pocztowych nie było. W czerwcu ja na rowerze objechałem i zawiadomiłem cały Klarysew w ciagu 2 godzin. Teraz Straży Miejskiej nie stać było na zawiadomienie tylko mieszkańców obszaru mpzp Gawrońca. Wot i głasnost'.

Nagranie całości spotkania w formacie mp3 (nieoficjane - oficjalnej rejestracji nie było) mogę udostępnić na życzenie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 13 pa 2012 - 22:30:45

Poniżej wklejam odpowiedź p. burmistrza na moją interpelację w sprawie mpzp Klarysewa Gawrońca i płn.-zach części miasta. Odpowiedź jest niezwykle ciekawa. Można się z niej na przykład dowiedzieć, że:
- "podstawowym założeniem UMiG i Wydziału Planowania Przestrzennego do mpzp Klarysewa-Gawrońca dotyczącym w szczególności: rozwiązań komunikacyjnych, powierzchni biologicznie czynnych i wskaźników intensywności zabudowy na działkach budowlanych, powierzchni działek budowlanych, wysokości budynków, liczby kondygnacji oraz terenów przeznaczonych pod usługi i handel" jest studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gminy z roku 1999 (pyt. nr 1);
- powodem nieukończenia planu po 4 latach prac nad nim jest wejście w życie w 2010 r. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, co skutkowało koniecznością utworzenia zbiorów danych przestrzennych (pyt. nr 5);
- Chylicka-Bis będzie prowadzona do Warszawskiej na długim odcinku przez ul. Borową (jednoznaczna implikacja odpowiedzi na pytanie nr 6);
- przy decydowaniu o kolejności uchwalania mpzp UMiG kieruje się uchwałą sejmową z 2003 roku (pyt. nr 10).

Z odpowiedzi tych wynika odpowiednio, że:
- ad. 1: pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i/lub autor odpowiedzi uważa, że ja jako autor interpelacji nie znam podstawowych zasad obowiązujących przy pracy nad mpzp i trzeba mi je przypomnieć zamiast odpowiadać konkretnie i szczegółowo na moje pytanie (przypominam, że znaczna część obszaru objętego planem Gawrońca ma już plan miejscowy oparty na tym samym studium, a jednak założenia projektu planu uległy istotnym zmianom w stosunku do planu obowiązującego, mimo, że studium się nie zmieniło);
- ad. 5: te same osoby uważają, że jestem idiotą i dam sobie wcisnąć każdy kit;
- ad. 6: UMiG nie ma żadnej spójnej koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych w zachodniej części miasta;
- ad. 10. pracownicy UMiG nie potrafią czytać interpelacji ze zrozumieniem.

Dla wygody czytelników wklejam tu raz jeszcze zadane przeze mnie pytania:
1) Jakie były i są podstawowe założenia UMiG i Wydziału Planowania Przestrzennego do mpzp Klarysewa-Gawrońca dotyczące w szczególności: rozwiązań komunikacyjnych, powierzchni biologicznie czynnych i wskaźników intensywności zabudowy na działkach budowlanych, powierzchni działek budowlanych, wysokości budynków, liczby kondygnacji oraz terenów przeznaczonych pod usługi i handel?
2) Jeśli UMiG nie posiadał żadnych założeń i oczekiwań wobec tego planu, to dlaczego burmistrz wyraźnie sugerował radnym na sesji czerwcowej, że nie jest pewien, czy wykonane projekty spełnią oczekiwania gminy?
3) Jakie były konkretne i szczegółowe powody objęcia mpzp Klarysewa-Gawrońca terenów już posiadających obowiązujący plan miejscowy?
4) Kiedy konkretnie nastąpi przyjęcie gotowego projektu mpzp Klarysewa-Gawrońca przez burmistrza i UMiG oraz jego przekazanie do uzgodnień?
5) Dlaczego projekt tego planu nie został jeszcze ukończony i przyjęty, skoro od podjęcia uchwały o przystąpieniu do jego sporządzania minęły niemal 4 lata?
6) Czy w przygotowywanym projekcie mpzp Klarysewa-Gawrońca znalazł się wydzielony pas na doprowadzenie ul. Chylickiej-Bis do ul. Warszawskiej w rejonie siedziby PSE, a jeśli nie, to w jaki sposób UMiG zamierza rozwiązać problem ruchu wlewającego się z tej projektowanej zachodniej obwodnicy miasta Konstancin-Jeziorna w ul. Prawdziwka i Borową?
7) Czy w przygotowywanym projekcie mpzp Klarysewa-Gawrońca uwzględniono przebieg tzw. Trasy Mostowej alternatywny dla obecnie zapisanego w części planów miejscowych przebiegu przez centrum miasta, m.in. taki, który wyprowadza tę trasę przez teren m.st. Warszawy w rejon cmentarza w Powsinie?
8) Czy podstawowe założenia UMiG i Wydziału Planowania Przestrzennego do mpzp płn.-zach. części miasta zmienią się w stosunku do tych, które były zawarte w uzgodnionym już i wykładanym projekcie mpzp Klarysewa Zachodniego, Podskarpia oraz Skolimowa ?C? - II etap, a jeśli tak, to czym spowodowane są te zmiany założeń i jak są motywowane?
9) Na jakiej podstawie UMiG wpisał do SIWZ przy przetargu na projekt mpzp płn.-zach. części miasta termin ukończenia projektu ? rok 2013, skoro zdaniem samych pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego wykonanie planu tak ogromnego terenu w takim terminie jest nierealne? Czy wiąże się to z chęcią wykorzystania założeń i rozwiązań pochodzących z już istniejącego projektu mpzp Klarysewa Zachodniego, Podskarpia oraz Skolimowa ?C? - II etap?
10) Jakie są fundamentalne ogólne zasady, którymi kieruje się UMiG przy decydowaniu o kolejności uchwalania mpzp oraz terminach wykonania ich projektów?

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ:


Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (193.104.164.---)
Data: 16 pa 2012 - 17:22:22

Jeżeli obecny burmistrz szczyci się tytułem magistra do tego stopnia, że umieszcza to na swojej urzędowej pieczątce, to ja nie mam więcej pytań... żenujące

P.S. pierwsi właściciele terenów w płn-zach. części Klarysewa dostali warunki zabudowy i pozwolenia na budowę - tak jak myślałem, będzie więc zabudowa wg "widzimisię" właścicieli, a nie spójnej koncepcji. Jak wejdą w życie zmiany w prawie budowlanym, to w ogóle ten teren szybciej się zurbanizuje nim doczekamy się planu - a wtedy trzeba będzie naprawiać to, co można by od samego początku zaplanować.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-10-16 17:24 przez Thommas.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 16 pa 2012 - 19:14:12


Thommas
Jeżeli obecny burmistrz szczyci się tytułem magistra do tego stopnia, że umieszcza to na swojej urzędowej pieczątce, to ja nie mam więcej pytań... żenujące

Myślałem, że to standard, umieszczanie tytułu przed nazwiskiem. Muszę napisać do mojego znajomego doktora, że jest żenujący, bo podaje tę informację w swojej książce.
Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: mariamaria (---.warszawa.vectranet.pl)
Data: 16 pa 2012 - 20:59:07

owszem, używanie tytułu, o ile nie ma on związku z pracą lub obowiązkami nie powinno być raczej stosowane.
A już jak mi dali w UMiGu pieczątkę z mgr - wycinałam żyletką, bo nie zamierzałam dawać pożywki do głupich dowcipów w różnych instytucjach.
wykształcenie nic nie mówi o człowieku.
mariaZmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-10-16 21:16 przez maria.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: HammerHammer (---.opera-mini.net)
Data: 16 pa 2012 - 21:53:11

dla przypomnienia ten prezes ma tytul dr hab.prawa, a jego brat profesora.

doktor jest jednak czyms bardziej nobilitujacym.

a jak rozumiem maniu jak poznajesz nowa osobe to podajesz wszystkie te literki?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.30.159.68.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 17 pa 2012 - 00:32:29

Mi sie przypomniał dowcip
Skrót mgr inż - możesz g robić i nieźle żyć
A od tylu - żebyś nie wiem ile robił g masz smiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.dynamic.chello.pl)
Data: 22 pa 2012 - 00:28:06

Off topic, ale: wow, nie przypuszczałem, że moja uwaga tak bardzo poruszy forumowiczów - widać dotknąłem wrażliwego tematu grinning smiley


Bartek
Myślałem, że to standard, umieszczanie tytułu przed nazwiskiem. Muszę napisać do mojego znajomego doktora, że jest żenujący, bo podaje tę informację w swojej książce.

No i jeszcze sprowadzanie wszystkiego do wymiaru politycznego - najwidoczniej panom Kaczyńskiemu i Tuskowi skutecznie udało się spolaryzować społeczeństwo. Ale żeby do tego stopnia??? ;)


mania
Za komucha - wszelkie tytuły były rzeczą wstydliwą - nie tylko hrabiowskie ale i naukowe.
Gdy komuch poszedł won, tytuły wróciły do łask aż do momentu gdy pewien pan z partii PiS zaczął wymyslać niektórym Polakom od wykształciuchów.

Czy p. Thommas o zagranicznie brzmiącym nicku też jest z tej partii?

mgr inż. mania (nie Mary)

No, ale po kolei.
Gwoli wyjaśnienia, magister nie jest ani stopniem, ani tym bardziej tytułem naukowym. Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej, a tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki. Magister jest natomiast określany mianem tytułu zawodowego i posiada go każdy, kto skończy w naszym kraju wyższe studia magisterskie.

I stąd właśnie moja uszczypliwa uwaga, ponieważ o ile uważam, że można "chwalić się" stopniami i tytułami naukowymi, o tyle "chwalenie" się przez p. burmistrza Konstancina-Jeziorny faktem, że ukończył studia, naprawdę nie przystoi i wskazuje na małostkowość. Chyba, że p. burmistrz pochodzi z Galicji albo - szerzej - z dawnego Cesarstwa Austro-Węgierskiego, gdzie takie tytułowanie się jest na porządku dziennym, a jego brak traktowany jest co najmniej jako afront, jeśli nie jako obraza, czy, wręcz, zniewaga. Np. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie można przeczytać na nagrobkach: "Rejentowa" (czyli żona rejenta), "Profesorowa" (czyli żona profesora), "właściciel realności" (czyli nieruchomości), a 70-letni biegły rewident jest przedstawiany jako "Pan Magister".
W Austrii do dziś ludzie szczycą się tytułem magistra, a jeśli ktoś skończy np. 2 fakultety, to zdarzają się wizytówki "mgr mgr X".
Na Węgrzech absolwent prawa otrzymuje automatycznie tytuł "doktor" (oczywiście nie jest to odpowiednik naszego stopnia doktora), który jest wpisywany nawet do prawa jazdy (sic!).

Może ja mam inne oczekiwania, skoro razi mnie "mgr" na pieczątce p. burmistrza tak samo, jak na wizytówce notariusza, czy sędziego (przecież gdyby nie byli magistrami, to nie mogliby wykonywać tego zawodu), ale szczególnie w obecnych czasach, gdy mnóstwo wszelakich wyższych szkół "wszelkiej pomyślności", uważam, że p. burmistrzowi nie przystoi chwalenie się faktem ukończenia studiów, ponieważ to powinna być "oczywista oczywistość". grinning smiley

A co do wątku politycznego: zmartwię Panią, ale nie należę do żadnej partii Pani Maniu, aczkolwiek pamiętam uwagę p. Dorna, którą odebrałem trochę jako przejaw jego frustracji.
Czy z moim nickiem jest też coś nie tak? Może nie dość słowiański? ;)
Nieładne takie "wycieczki" personalne w dyskusji, aczkolwiek Schopenhauer pewnie znalazłby na to określenie smiling smiley

Pozdrawiam wszystkich i przepraszam tych urażonych

dr Thommas, LL.M. (Budapest/New York) ;)

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 22 pa 2012 - 23:18:23


Hammer
dla przypomnienia ten prezes ma tytul dr hab.prawa, a jego brat profesora.

doktor jest jednak czyms bardziej nobilitujacym.

a jak rozumiem maniu jak poznajesz nowa osobe to podajesz wszystkie te literki?

U cioci na imieninach nie podaję, natomiast starając się o pracę i w pracy tak, w odróznieniu od absolwenta/ki/ wyższej uczelni (jakich teraz na pęczki) z tytułem licencjata.

Wiem że mgr to nie tytuł naukowy.

Zdaje się, że bumistrz/ wójt może być licencjatem, więc co szkodzi, że p. KJ dodał mgr

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.180.130.91.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 22 pa 2012 - 23:32:39

Nic nie szkodzi....podobnie jak nic by nie szkodzilo, gdyby nie dodawał...
Jednak generalnie...po owocach go poznacie a nie literkach na wizytowce czy pieczątce...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 22 pa 2012 - 23:53:17

Jednak pewniej się czuję, gdy podczas pobytu w szpitalu podchodzi do mnie facet i mówi: dzień dobry jestem doktor (nie dr n. med.) Kowalski lub jesli ma plakietkę z nazwiskiem i przed nazwiskiem dr Kilder (np.) Wtedy wiem, że to nie salowy. - Też możnaby się czepić, że się popisuje, bo pzrecież wszyscy wiedzą że w szpitalu same doktory.
Nigdy nie widziałam żeby ktoś sobie żyletką dr czy mgr wydrapywał - chyba, że ....

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: mariamaria (---.warszawa.vectranet.pl)
Data: 23 pa 2012 - 06:47:37

"Nigdy nie widziałam żeby ktoś sobie żyletką dr czy mgr wydrapywał - chyba, że ...."


u mnie wykształcenie wyższe to był standard od iluś pokoleń a mgr na pieczątce jest nieco obciachowy - chyba że ktoś musi się chwalić nabytym w 1 pokoleniu statusem. zresztą dr też bym nie eksponowała i żadnego tytułu naukowego - a już na pewno nie u pracodawcy w UMiG - margaritas ante porcos ....
mariaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-10-23 06:53 przez maria.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 23 pa 2012 - 07:38:12


Thommas
(...) będzie więc zabudowa wg "widzimisię" właścicieli, a nie spójnej koncepcji. (...) .

czy mógłbys podac jakis przykład spójnej koncepcji w dowolnym miejscu K-J ? czy wyrazem koncepcyjnej spójności jest np zaciemnienie wsi, śmierdzący przemysł w kurorcie, brak ścieżek rowerowych ? hm ...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.ip.netia.com.pl)
Data: 23 pa 2012 - 22:52:48

Umieszczenie przeze mnie na forum odpowiedzi na moją interpelację w sprawie planów miejscowych wywołało obszerną dyskusję na temat zasadności podawania tytułów i stopni naukowych na pieczątkach i szyldach publicznych. Skutek jest taki, że mieszkańcy przede wszystkim Klarysewa, w imieniu których pisałem tę interpelację, raczej nie znajdą w tym wątku odpowiedzi na swoje pytania. Czy wobec tego byłoby możliwe umieszczenie dyskusji na temat poboczny w osobnym wątku, np. "Magister - czy brzmi dumnie?" Pytanie do moderatorów.

Opcje: OdpowiedzCytuj
MPZP MIRKOWA WNIOSKI - TERMIN MIJA POJUTRZE
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 28 lis 2012 - 18:24:43

Przypominam, że już tylko jutro i pojutrze można składać w kancelarii UMiG wnioski do nowych planów zagospodarowania przestrzennego obu części Mirkowa.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--12345678-->
Bieżąca strona: 4 z 8


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.