Spotkanie wojewody z warszawskimi samorządowcami 11 2009

Reforma edukacyjna i projekty przebudowy dróg ? spotkanie wojewody z warszawskimi samorządowcamiWyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozpoczynanie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej przez sześciolatki oraz inwestycje drogowe – to główne tematy spotkania Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego z przedstawicielami samorządów regionu warszawskiego. Omówiono też nową koncepcję nadzoru pedagogicznego, instrumenty wspierające reformę oświaty oraz przedstawiono statystyki dotyczące funduszy sołeckich.

Budowa dróg: A-2 (Stryków ? Konotopa), S-2 (Konotopa ? Puławska), S-8 (na odcinkach: Konotopa ? Powązkowska oraz Powązkowska ? Marki) , obwodnic: A-2 (odcinek obwodnicy  Mińska Mazowieckiego), DK 50 (obwodnica Żyrardowa) i DK 50 (obwodnica wokół Mszczonowa)  oraz odnowa dróg na odcinku: Mała Wieś ? Wyszogród – Wola Czerwińska i Czerwińsk ? Zakroczym Skaryszew i Pomiechówku ? to inwestycje realizowane w regionie warszawskim przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (GDDKiA). Na etapie przygotowania znajdują się dodatkowo: budowa dróg w Opaczu – Paszkowie oraz Piotrkowie Trybunalskim, a także odnowa drogi na odcinku Wierzbica ? Łacha i budowa chodników w gminie Jabłonna i Górze Kalwarii. Program działań GDDKiA w województwie mazowieckim na lata 2008 ? 2015 obejmuje łącznie budowę: 121 km autostrady A2, 531 km dróg ekspresowych, 141 km dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego.

W okręgu warszawskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) do realizacji na 2009 rok zakwalifikowano piętnaście inwestycji. Największe z nich to: przebudowa drogi powiatowej Kamion ? Witkowice – Sochaczew na odc. Mistrzewice -Żuków, Kępina ? Goszczyn – Przybyszew oraz przebudowa drogi gminnej Skrzeszew -Chotomów.

W całym województwie, na obecny rok zostało zakwalifikowanych do dofinansowania 28 projektów powiatowych oraz 48 gminnych. Zbudowano, przebudowano i wyremontowano 230 km dróg o łącznej wartości ponad 131 mln zł ? poinformował wojewoda Jacek Kozłowski. Projekty zgłoszone na 2010 rok obejmują łącznie 848 km dróg o wartości dofinansowania ponad 314 mln zł. Najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

NPPDL 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego, jak i obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie.

Około 54% zamieszkałych na terenie działania delegatury MUW w Warszawie sześciolatków rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Najwięcej – na terenie m. st. Warszawa i Góry Kalwarii. W całym województwie odsetek ten wynosi 9%. Liczba pięciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym w regionie warszawskim stanowi 76% ogólnej liczby dzieci w tym wieku na tym terenie. Obowiązek szkolny dla sześciolatków od roku szkolnego 2012/2013 i roczne przygotowanie przedszkolne dla pięciolatków to główne założenia reformy oświaty. W okresie przejściowym (lata 2009-2011) o ewentualnym rozpoczęciu nauki i wychowania przedszkolnego przez dzieci decydują rodzice. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego wiąże się ze zmianami w programach nauczania. Dzieci będą mogły wcześniej rozpoczynać naukę języków obcych, będą lepiej przygotowane do życia w społeczeństwie informacyjnym. Reforma zakłada także edukację w zakresie bezpieczeństwa, zdrowotną oraz zajęcia artystyczne i techniczne. Celem proponowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk.

Instrumentem wspierającym reformę jest rządowy program ?Radosna szkoła?. W jego ramach Mazowsze otrzymało największe wsparcie finansowe spośród wszystkich województw ? 5,6 mln zł (14% w skali kraju) na rok 2009. W całym województwie złożono 749 wniosków, z czego 222 w Warszawie i rejonie warszawskim. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.

Na terenie działania delegatury w Warszawie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego podjęło 46 gmin. W 7 gminach zdecydowano o nieutworzeniu funduszu, zaś w 30 nie podjęto żadnej uchwały w tej kwestii. Dzięki tym środkom zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczności wiejskiej, jak np. budowa placów zabaw, zakup koszy na śmieci, naprawa chodnika, czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych, nie będzie stanowiło problemu ? powiedział wojewoda. Na fundusz sołecki składają się pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

W ramach rządowej kampanii ?Czas na oszczędzanie energii?, wojewoda przekazał przedstawicielom gmin energooszczędne świetlówki i plakaty propagujące projekt. Celem programu, stanowiącego element ?Polityki energetycznej Polski do 2030 roku?, jest promowanie zachowań energooszczędnych.

W spotkaniu z samorządowcami, oprócz wojewody mazowieckiego uczestniczyli: Karol Semik, mazowiecki kurator oświaty, przedstawiciel oddziału GDDKiA w Warszawie oraz Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Prawnego MUW. To już trzecie spotkanie wojewody Jacka Kozłowskiego z samorządowcami od jesieni 2008 r.

Ivetta Bialy

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego