Partnerstwo dla Transplantacji ? podpisanie listu intencyjnego

Partnerstwo dla Transplantacji – podpisanie listu intencyjnego
Transplantacja jako metoda leczenia przeżywa kryzys. Województwo mazowieckie plasuje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem liczby dawców narządów. Zwiększeniu liczby dokonywanych przeszczepów oraz uzyskaniu społecznego poparcia dla idei dawstwa służy program Partnerstwo dla Transplantacji. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele wszystkich organów założycielskich mazowieckich szpitali, instytucji ochrony zdrowia oraz Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, jako koordynator podpisania listu.

Partnerstwo dla Transplantacji jest ogólnopolskim projektem, realizowanym we wszystkich województwach, skierowanym do wielu odbiorców. Poza szeroko rozumianym społeczeństwem, kluczowymi grupami w jego realizacji są: środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy szpitali), przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej ? zwłaszcza organy założycielskie szpitali, nauczyciele, młodzież szkolna oraz Kościół. Program  – pod patronatem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz – został zainicjowany przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w lutym 2009 roku. Dotychczas list podpisano w województwach małopolskim, podkarpackim i lubuskim.

Od 2007 roku w Polsce drastycznie spadła liczba dokonywanych przeszczepów ? o ok. 40%. W 2009 r. pobrano narządy od 420 dawców zmarłych (11 dawców na 1 mln mieszkańców, podczas gdy w Holandii wskaźnik ten przekroczył 25, a w Anglii 15) i 45 żywych. W województwie mazowieckim ? od czterdziestu trzech dawców zmarłych i pięciu żywych. Wskaźnik wyniósł 9 osób na 1 mln mieszkańców, podczas gdy np. w województwie zachodniopomorskim było 35 osób na 1 mln. W Polsce przeszczepia się dwa do trzech razy mniej narządów, w porównaniu do rzeczywistych potrzeb, a wielu chorych umiera w oczekiwaniu na przeszczep. Prawie nie wykonuje się przeszczepiania nerek od dawców żywych.

Ważną w rolę zapewnieniu chorym dostępu do leczenia transplantologicznego odgrywają koordynatorzy transplantacyjni w szpitalach. Osoby te odpowiadają za koordynację i organizację działań, zmierzających do pozyskiwania i przeszczepiania narządów. W krajach, w których stanowiska koordynatorów są powszechnie rozwijane, liczba pobieranych i wykorzystywanych narządów jest wysoka. W Hiszpanii pracuje ok. 6 koordynatorów na 1 mln mieszkańców, w Polsce – poniżej 0,5. Dlatego też jednym z działań priorytetowych programu jest przekonanie dyrekcji i organów założycielskich szpitali do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych.

Przygotowano też specjalny film ?Brat dla Brata?, który jest pokazywany na spotkaniach z rodzinami pacjentów dializowanych, ponieważ sam pacjent może czuć się skrępowany, prosząc kogoś z rodziny o oddanie mu jednej nerki. To bliski człowiek, który chce zostać dawcą nerki, powinien  przedstawić taką propozycję choremu.

Szacuje się, że na świecie codziennie umiera piętnaście osób, nie mogąc się doczekać przeszczepów, podczas gdy co czternaście minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu. Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwi powrót do zdrowia około 1-1,5 tys. osób w Polsce w skali roku. Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątroby mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

List Intencyjny podpisali:

Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele organów założycielskich mazowieckich szpitali (Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący  Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego), Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, Prezes i wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Prezes Poltransplantu.

MATERIAŁ PRASOWY dotyczący podpisania Listu Intencyjnego
Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim ? TREŚĆ LISTU

List Intencyjny

dotyczący
Partnerstwa dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim

Niniejszy List Intencyjny (zwany w dalszej części ?Listem?) został podpisany
w Warszawie, w dniu 16 czerwca 2010 roku pomiędzy:

Stowarzyszeniem Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, reprezentowanym przez Leszka Pączka, prezesa i Wojciecha Rowińskiego, vice-prezesa i krajowego konsultanta w dziedzinie Transplantologii Klinicznej

a

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji ?Poltransplant?, zwanym dalej ?Poltransplantem?, reprezentowanym przy zawarciu niniejszego Listu przez prof. dr hab. n. med. Janusza Wałaszewskiego

a

Wojewodą Mazowieckim

a

Ministrem Zdrowia ? jako organem założycielskim Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytutu Reumatologii w Warszawie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Instytutu ?Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka? w Warszawie

a

Ministrem Obrony Narodowej ? jako organem założycielskim Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie

a

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji ? jako organem założycielskim Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

a

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

a

Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy

a

Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

a

Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

a

Dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

a

Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

zwane łącznie ?Stronami?, a osobno ?Stroną? niniejszy

STRONY POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE:

1.    Strony postanawiają połączyć swoje wysiłki w celu realizacji programu działań pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim.

2.    Celem Partnerstwa dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim jest:

a.    zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych w Województwie Mazowieckim,

b.    rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w Województwie Mazowieckim.

3.    Proces osiągnięcia celów opisanych w pkt.2 określany jest dalej mianem Projektu.

4.    Strony będą prowadzić wszelkie działania w dobrej wierze.

5.    Strony deklarują chęć uzgodnienia dalszych warunków ich współpracy w umowie
o współpracy.

6.    Strony, w ramach swoich struktur organizacyjnych, powołają zespoły zajmujące się Projektem.

Koordynatorami współpracy będą:

a.    ze strony Stowarzyszenia Unii Medycyny Transplantacyjnej ? prof. Wojciech Rowiński, vice-prezes zarządu

b.    ze strony ?Poltransplantu? ? dr Jarosław Czerwiński, Zastępca Dyrektora
ds. medycznych,

c.    ze strony Wojewody Mazowieckiego ? Elżbieta Nawrocka, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Zdrowia Publicznego

d.    ze strony Ministra Zdrowia ? Anna Kamińska, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

e.    ze strony Ministra Obrony Narodowej ? prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki

f.    ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ? Marek Durlik, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

g.    ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego ? Ewa Łagońska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

h.    ze strony Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ?  Dariusz Hajdukiewicz, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy

i.    ze strony Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ? dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski, Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

j.    ze strony Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego ? Małgorzata Pajewska, Sekretarz Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

k.    ze strony Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ? Mirosław Jeleniewski, Zastępca Dyrektora ds. medycznych

l.    ze strony Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie ? dr n. med. Krzysztof Dziubiński

m.
Koordynację zespołów powołanych przez Strony zapewnia Warszawski Uniwersytet Medyczny. Strony będą wymieniały między sobą informacje o zmianach na stanowiskach powołanych przez siebie koordynatorów.

7.    Niniejszy List nie tworzy stosunku zależności czy wyłączności pomiędzy Stronami, nie kreuje stosunku zobowiązaniowego, nie jest również umową konsorcjum, umową spółki cywilnej czy umową spółki handlowej.

8.    Koncepcje opracowane wspólnie przy pracach nad Projektem mogą być wykorzystywane przez Strony w ich działalności, w tym we współpracy z innymi podmiotami.

Stowarzyszenie Unii Medycyny Transplantacyjnej

Krajowy konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do
Spraw Transplantacji ?Poltransplant?

Wojewoda Mazowiecki

Minister Zdrowia

Minister Obrony Narodowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Rektor Warszawskiego
Uniwersytetu Medyczny

Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Mazowieckiego

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia

Prezes Okręgowej
Izby Lekarskiej