Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy w województwie mazowieckim ? ocena sytuacji

Konieczność dalszej rozbudowy infrastruktury dla ofiar przemocy, niewystarczające wykorzystanie procedury ?Niebieskiej Karty?, potrzeba szkolenia pracowników oraz niedostateczne zastosowanie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy ? to najważniejsze wnioski z raportu o działaniu pomocy społecznej, sporządzonego przez Specjalistyczną Grupę ds. Przemocy w Rodzinie[*], działającą przy wojewodzie mazowieckim.

W 2009 r. spośród 42 powiatów tylko 15 dysponowało ośrodkami interwencji kryzysowej. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonowały w trzech powiatach, a ośrodki wsparcia dla pokrzywdzonych kobiet w siedmiu. W zakresie działań skierowanych do sprawców przemocy tylko siedem powiatów realizowało programy korekcyjno ? edukacyjne. Tworzenie wymienionej infrastruktury jest zadaniem samorządów wszystkich szczebli ? w ramach tworzonych przez nie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ubiegłym roku Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu odnotowała  46 033 interwencji w sprawie przemocy domowej, procedurę ?Niebieskiej Karty? zastosowano w 8710 przypadkach (dane nie obejmują Warszawy). Ośrodki interwencji kryzysowej na terenie Mazowsza udzieliły pomocy 7478 osobom. Z porad gminnych punktów konsultacyjnych skorzystało 9 168 osób. Ofiarami przemocy są głównie kobiety oraz dzieci.

Jednocześnie, raport wskazuje na coraz lepsze przygotowanie pracowników pomocy społecznej do prowadzenia działań na rzecz pokrzywdzonych. Ponadto, niektóre samorządy (np. m. st. Warszawa), rozpoczęły już realizację zadań wprowadzonych nowelizacją ustawy
o przeciwdziałaniu w rodzinie. Mowa przede wszystkim o lokalnych programach przeciwdziałania przemocy oraz tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych, które gwarantują spójność działań między instytucjami zapewniającymi pomoc oraz dobrą współpracę między nimi.

Raport zaprezentowano podczas konferencji ?Razem wobec przemocy w rodzinie?
z udziałem podmiotów odpowiedzialnych za organizowanie wsparcia ofiarom przemocy (przedstawicieli samorządu, kuratorów sądowych, policji itd.). Konferencja miała na celu aktywizację samorządów poprzez określenie zadań w oparciu o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Monitoring realizacji działań na terenie województwa prowadzi Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego