Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości 15-16 XI

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
BURMISTRZ MIASTA I GMINY TARCZYN BARBARA GALICZ
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA BARBARA SAMBORSKA
WÓJT GMINY PRAŻMÓW SYLWESTER PUCHAŁA

Serdecznie zapraszają ,mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie gmin Tarczyn, Prażmów Góra Kalwaria i Konstancin Jeziorna na Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości który odbędzie się w dniach 15-16 XI 2010 r w Tarczynie i Górze Kalwarii.

Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości to przedsięwzięcie mające na celu :

Aktywizację przedsiębiorców; Rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami; Popularyzacja szkoleń wśród MMŚP; Rozszerzenie wiedzy praktycznej w zarządzaniu  MMŚP;  Wzmocnienie skuteczności działań biznesowych.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania powstało 9 marca 2010r., po rozszerzeniu składu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania o gminę Góra Kalwaria i reprezentujące ją osoby. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania zostało powołane uchwałą zebrania założycielskiego członków grupy, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2008 roku. Z inicjatywą założenia LGD wystąpiła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317853.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gminy Tarczyn (włączając miasto Tarczyn), gminy Prażmów oraz gminy Góra Kalwaria, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w następującym zakresie:

opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013),

organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, w tym:

opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

prowadzenie bezpłatnego doradztwa dotyczącego wypełniania wniosków o dofinansowanie związanych z realizacją LSR dla obszaru gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria,

współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

pozyskiwanie oraz pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny obszarów wiejskich gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria,

realizację programów wspomagających rozwój obszarów wiejskich gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria, w szczególności programów społecznych, programów zrównoważonego rozwoju oraz dotyczących produktu lokalnego

z poważaniem:

Marcin Kiliański

Kierownik Biura

Stowarzyszenie Perły Mazowsza

Lokalna Grupa Działania

tel.505169055