Program Maluch ? II edycja konkursu

Żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni mogą ponownie ubiegać się dofinansowanie rządowe. Gminy mają możliwość złożenia wniosków w trzech turach: do 20 czerwca, 15 lipca i 5 sierpnia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Program Maluch zakłada wsparcie samorządów w zwiększeniu dostępności i poprawie standardów opieki nad małymi dziećmi. Jest to druga edycja programu.

Kwota dotacji ? w wysokości do 50% wartości projektu – będzie adekwatna do liczby planowanych miejsc dla dzieci w danej placówce. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

? wyposażenie oraz prace wykończeniowe (żłobek 1,6 tys. zł na jedno miejsce, klub dziecięcy
9,3 tys. zł, opiekun dzienny 1,6 tys. zł),

? adaptację istniejących lokali (żłobek 3,17 tys. zł, klub dziecięcy 1,87 tys. zł, opiekun dzienny
2 tys. zł),

? budowę nowych lokali (żłobek 10,5 tys. zł, klub dziecięcy 6,13 tys. zł).

Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej (osobiście lub listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej (WPS) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44). Aplikacje przesyłane pocztą należy oznaczyć dopiskiem na kopercie ?Oferta na konkursu Maluch 2011 ? edycja II?. Szczegóły wraz z kompletem załączników są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl.

W kwietniowej edycji programu, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 8 wniosków
z 5 gmin, w tym 4 z Warszawy. Wszystkie dotyczyły dofinansowania na żłobki ? od ich utworzenia, po adaptację pomieszczeń i wyposażenie.

?Maluch? to program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych sytuacjach do lat 4). Głównymi celami programu są: poprawa standardów funkcjonowania, dostosowanie placówek do potrzeb lokalnej społeczności oraz umożliwienie rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej.

Łącznie w latach 2011-2013 na realizację programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 190 mln zł, w tym w 2011 roku 40 mln zł.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego