Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
28 wrz 2013 - 21:44:24

Antonioni

skąd ja tego gościa znam?
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
28 wrz 2013 - 21:56:19
Kompozytor taki był? ;)Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
29 wrz 2013 - 08:18:07

TZ
Kontakty Rady i burmistrza ze spółką uzdrowiskową (spotkania, zaproszenia, miłe gesty) są regularne (...)


TZ
(...) rzeczywista potencjalna współpraca ze spółką uzdrowiskową i innymi zakładami leczniczymi na naszym terenie (...) zależy przede wszystkim od burmistrza jako władzy wykonawczej (...)

"miłe gesty" nie zastąpią strategii i procedur, a burmistrz spokojnie gra w starą grę, bez kontaktu z innymi graczami, bezwolnie przyjmując cudze zasady - tak to wygląda po lekturze forum i lokalnej prasy
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
29 wrz 2013 - 11:02:40
Tomasz napisał wyżej, że burmistrz ani radny nie mogą Uzdrowisku SA kazać zrobić to czy tamto, nawet wywiązać się z obietnicy, bo oni kupili grunty, obiekty i sa ich właścicielami

Czy jakby burmistrz Cie wezwał lub przyszedł i polecił, żebyś zamiast pięknego klombu z kwiatkami zrobiła basen lub grządki z marchewką, powiedziałabyś OK! czy raczej posłałabyś na drzewo?
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
29 wrz 2013 - 22:16:22


Kompozytor taki był?
bardziej twórca filmowy...choć nie scientie-fiction ;)
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
29 wrz 2013 - 23:19:29
Konstancin-Jeziorna, 30 września 2013 r.

Tomasz Zymer
Radny RM VI kadencji
[adres]

Do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
p. Kazimierza Jańczuka

Do wiadomości: 1) Wydziału RIOŚ UMiG Konstancin-Jeziorna
2) Przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Andrzeja Cieślawskiego

WNIOSKI DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA LATA 2013-2020.

Dokument zwany Programem Ochrony Środowiska w gminie powinien zawierać następujące elementy, których brakuje w materiale przedstawionym Radzie Miejskiej pod głosowanie na sesji wrześniowej:

1) Dokładny spis najważniejszych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla środowiska naturalnego w gminie, w szczególności:
ZEWNĘTRZNYCH:
- związanych z tranzytem na drogach wojewódzkich,
- związanych z powstawaniem nowej zony przemysłowo-logistycznej na granicy gminy w Łubnej-Baniosze oraz oddziaływaniem tamtejszego zamkniętego (?) wysypiska śmieci,
- związanych z napływem zanieczyszczonego powietrza znad Piaseczna i Warszawy.
WEWNĘTRZNYCH:
- związanych z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych w Mirkowie oraz przemysłowej fermy bydła w Goździach,
- związanych z wielkimi wysypiskami odpadów, w tym niebezpiecznych, m.in. na terenie dawnej papierni w Mirkowie oraz na działkach prywatnych na granicy Bielawy i Powsina,
- związanych z poważnymi zakłóceniami stosunków wodnych, szczególnie w rejonach objętych ochroną (WOChK, rezerwaty przyrody, ChPK i jego otulina),
- związanych z niedoborami wody pitnej (lokalnymi i ogólnogminnymi),
- związanych z zanieczyszczeniem rzeki Jeziorki i jej dopływów,
- związanych z zanieczyszczeniem gleby i wód środkami ochrony roślin i nawozami sztucznymi,
- związanych z paleniem śmieci w prywatnych paleniskach oraz ogrzewaniem domów materiałami powodującymi utrzymywanie się na dużych obszarach gminy trującego smogu;
- oraz innych wskazanych przez specjalistów.

Ograniczenie się w przedstawionym Radzie dokumencie do wymienienia tylko ogólnopolskich norm emisji (str. 37-38) i hałasu (str. 39-40) jest nieporozumieniem, ponieważ nieprzekroczenie normy długookresowej emisji benzopirenu w jedynym punkcie pomiarowym przy ul. Źródlanej (Park Zdrojowy) w żaden sposób nie dowodzi, że walory klimatyczne, od których zależy funkcjonowanie gminy uzdrowiskowej, są należycie chronione. Ponadto istotne jest konkretne lokalne oddziaływanie jednoznacznie zdefiniowanych źródeł zanieczyszczeń, odorów, hałasu itp., na osiedla mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, zakłady pracy, obiekty sportowe. Intensywny ruch tranzytowy przez osiedle Grapa oraz stałe utrzymywanie się uciążliwych odorów produkcyjnych w rejonie Mirkowa i Cieciszewa-Parceli stanowią poważny problem rzutujący na jakość życia oraz funkcjonowanie placówek oświatowych i obiektów sportowych w tych rejonach. Problemów tych nie mierzy się brakiem interwencji służb miejskich czy też (w przypadku Mirkowa) bezczynnością Urzędu. Jedynym wymiernym sposobem rozpoznania rzeczywistej skali i skutków tych problemów dla mieszkańców danego terenu jest szczegółowy wywiad środowiskowy oraz (w przypadku dróg wojewódzkich i powiatowych) bieżące kompleksowe pomiary hałasu i zanieczyszczeń w i przy budynkach mieszkalnych, zaś w przypadku zanieczyszczeń pochodzących z fermy przemysłowej ? badania próbek gleby i wody na terenach chronionych i zamieszkanych. Oparcie się w przedstawionym dokumencie zaledwie na jednym pomiarze hałasu przeprowadzonym już ponad 6 lat temu w jednym tylko punkcie przy ul. Pułaskiego (str. 39), zaś w przypadku zanieczyszczeń powietrza ? wyłącznie na uśrednionych wynikach dla całej ?strefy mazowieckiej? (str. 37) ? świadczy moim zdaniem w przypadku gminy uzdrowiskowej o skrajnym lekceważeniu problemów środowiska przez władzę lokalną, która przyjęła w roku 2012 tak przygotowany przez firmę zewnętrzną ?program?.

2) Po zdefiniowaniu najważniejszych zagrożeń dla środowiska w gminie, program, powinien określić konkretne sposoby ich zwalczania i usuwania. Nie chodzi tu przy tym o humorystyczne ogólniki typu ?optymalizacja warunków ruchu drogowego? (str. 65) czy ?zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu poprzez [...] przebudowę dróg? (str. 67), tylko o listę konkretnych działań wraz z podaniem ich kalendarza. W szczególności należy opisać:
- sposoby zachęcania mieszkańców do zamiany samochodów prywatnych na komunikację publiczną,
- sposoby likwidacji oddziaływań zakładów przemysłowych w Mirkowie oraz fermy w Goździach na osiedla mieszkaniowe i placówki oświatowe oraz sportowe (np. przeniesienie zakładu za ugodą lub przymusowe przejęcie gruntu na cele publiczne, likwidacja spustów ścieków do jezior oraz szamb tymczasowych, niezbędne modyfikacje sposobu prowadzenia produkcji rolnej i zwierzęcej w sąsiedztwie terenów chronionych oraz zamieszkanych),
- organizację objazdów transportu z zony przemysłowej w Łubnej-Baniosze tak, by omijały gminę uzdrowiskową oraz współpracy z gminą Góra Kalwaria w dziedzinie minimalizacji zewnętrznych oddziaływań tej strefy,
- sposób likwidacji głównych wysypisk zawierających odpady niebezpieczne (Mirków, Bielawa),
- sposoby kontroli stosunków wodnych na terenach chronionych,
- sposób likwidacji niedoboru wody pitnej w gminie,
- program współpracy z rolnikami w celu zachęty do stopniowej zmiany sposobu gospodarki rolnej w gminie uzdrowiskowej,
- program oczyszczania rzeki Jeziorki i likwidacji nielegalnych spustów ścieków do rzek i kanałów,
- program wspierania mieszkańców przy zamianie obecnych typów paliwa grzewczego na ekologiczne (wsparcie gminy przy korzystaniu z dopłat do paneli solarnych, dopłaty do instalacji gazowej, wsparcie dla projektu elektrowni wodnej na Imberfalu przez lokalną modyfikację mpzp, ewentualne rozpoznanie w kwestii gorących źródeł).

3) Ostatnią część przedstawionego Radzie dokumentu stanowi prymitywny wyciąg z WPF-u oraz sprawozdania z realizacji budżetu w I połowie roku 2013. Takie zestawienie nie może stanowić podstawy dla określenia rzeczywistych kosztów wyżej wymienionych niezbędnych działań, ponieważ większość z tych działań nie jest obecnie wcale realizowana przez gminę i w związku z tym - nie są one ujęte w WPF. Ponieważ precyzyjne określenie kosztów działań wymienionych w punkcie 2 jest niemożliwe na tym etapie, proponuję wprowadzić zamiast tego tabelę z kalendarzem działań oraz listą prognozowanych efektów (oraz sposobu ich weryfikacji) z podziałem na dwa okresy: 2013-2016 i 2016-2020. Dla przykładu:

2013-2016:
- zwiększenie liczby mieszkańców regularnie korzystających z komunikacji publicznej z 23 do 40% poprzez: synchronizację rozkładów linii lokalnych ?L? i warszawskich, zagęszczenie rozkładów jazdy autobusów w godzinach szczytu o 30%, dopłaty do biletów okresowych lub umowę z ZTM w celu obniżenia miesięcznych kosztów biletu z min. 179 zł w dniu 1 stycznia 2014 do 130 zł w dniu 1 stycznia 2017. Sposób weryfikacji realizacji celu: ankieta przeprowadzona na reprezentatywnej grupie mieszkańców dotycząca korzystania z komunikacji miejskiej.
- zwiększenie liczby mieszkańców posiadających instalacje solarne na domach i gospodarstwach do 10% mieszkańców gminy poprzez [tu opis współudziału lub wsparcia merytorycznego gminy przy wykorzystaniu bieżących programów dopłat] oraz dopłaty do zamiany kotłów węglowych na gazowe lub inne rekomendowane w wysokości 30% kosztów standardowej instalacji odpowiedniej dla danego metrażu (wyliczonej według cen rynkowych na dzień 1 stycznia danego roku). Sposób weryfikacji realizacji celu: ankieta, spis właścicieli, którzy rozliczyli dopłaty do instalacji gazowej, spis założonych instalacji solarnych.
- usunięcie uciążliwych oddziaływań przemysłowych na osiedla i obiekty oświatowo-sportowe w rejonie Mirkowa i Bielawy poprzez: zmianę mpzp, ugodę z właścicielami lub wykup przymusowy. Termin finalizacji działań (czyli zaprzestania produkcji): 31 grudnia 2016.
I dalej na tej samej zasadzie.

Zamiana ogólnikowych sformułowań zawartych w przedstawionym Radzie Miejskiej dokumencie na konkretne listy 1) problemów, 2) działań oraz 3) rezultatów omówione powyżej będzie miała następujące skutki:

- zdefiniuje kluczowe zagrożenia oraz sposoby ich usuwania;
- wprowadzi ciągłość działań władzy samorządowej (do tej pory działania w większości z wymienionych dziedzin pozostają wyłącznie w sferze deklaracji wyborczych lub ?fikcji politycznej?, jak np. deklaracje starosty dotyczące działek zamiennych dla wytwórni mas bitumicznych, deklaracje dotyczące oczyszczania Jeziorki, likwidacji nielegalnych spustów ścieków, itp.);
- określi rzeczywistą listę niezbędnych, wymiernych i sprawdzalnych działań wraz z ich kalendarzem;
- pozwoli na weryfikację rzeczywistych rezultatów w określonych przedziałach czasowych (co nie jest możliwe w przypadku celów opisanych ogólnikowo terminami ?poprawa? czy ?optymalizacja?), a tym samym na rozliczenie władzy samorządowej z działań na rzecz ochrony powietrza, gleby, wody i warunków życia w gminie uzdrowiskowej.

Natomiast w obecnie przedstawionym kształcie dokument zwany mylnie ?Programem Ochrony Środowiska? nie przedstawia żadnej wartości dla ochrony środowiska w gminie, ponieważ nie definiuje ani konkretnych źródeł zagrożeń, ani sposobów i terminarza ich likwidacji. Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego dokument w tym kształcie przeleżał w Urzędzie Miasta i Gminy cały rok, zanim przedstawiono go radnym do uchwalenia. Czyżby władza wykonawcza uważała ochronę środowiska za formalność funkcjonującą wyłącznie na papierze?
Z wymienionych względów, w przypadku, jeśli określone w moim wniosku trzy elementy nie zostaną uwzględnione w zweryfikowanym Programie Ochrony Środowiska, będę wnioskował o odrzucenie programu przez Radę w całości w celu niedopuszczenia do funkcjonowania takiego bezwartościowego dokumentu jako aktu prawa miejscowego w naszej gminie.

Z poważaniem,
Tomasz Zymer
Radny VI kadencjiZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-09-30 00:29 przez Tomasz Zymer.
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
30 wrz 2013 - 09:36:08


dokument zwany mylnie ?Programem Ochrony Środowiska? nie przedstawia żadnej wartości dla ochrony środowiska w gminie, ponieważ nie definiuje ani konkretnych źródeł zagrożeń, ani sposobów i terminarza ich likwidacji
to pewnie ma być taki dokument jak Strategia...ich jedyną rolą jest pewnie fakt, że...mają być...
i oby ktokolwiek chciał z radnym Zymerem na ten temat w ogóle dyskutować...Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-09-30 09:38 przez Artek_Bartek.
Jak się robi POŚ
30 wrz 2013 - 10:11:42
byłysmy kiedys (chyba w 2005 r) z Hanka Budnicką w Milanówku, w referacie ochrony środowiska, żeby dowiedzieć się jak oni to robia, ze na ulicach stoją kolorowe worki ze smieciami i ktoś je zabiera, u nas udało sie to wprowadzić dopiero teraz, bo jest ustawowy obowiązek... W Milanówku ten system został wprowadzony w 1998 r.

Przy okazji pani (zapomniałam nazwisko) wspomniała o Programie Ochrony Środowiska, którego obowiązek posiadania wymusza na gminach ustawa z 2004r - u nas o czymś takim nie słyszano. Zabrano się dopiero gdy wspomniałysmy o naszej wizycie. Niestety nie tak jak w Milanówku, gdzie pracownicy referatu OŚ z burmistrzem oraz mieszkańcami tworzyli ten dokument. W Kcinie poszli na łatwiznę - wynajęto firmę (z daleka, nawet spoza Mazowsza), która na podstawie gotowca w Internecie zrobiła program (chyba za 27 tys PLN), wstawiając w rubryczki dane przekazane przez gminę, a ponieważ nie wszystkie udało się skompletować, firma posłuzyła się informacjami z powiatu, GUSu i tp.

Pzred uchwaleniem udało sie dotrzeć do POŚ, tak jak Tomek zrobiłam kilkadziesiąt poprawek, podobnie inne osoby. O ile przedstawicielki firmy były skłonne przyjąć te poprawki, to nasze panie z RiOSia broniły dokumentu jak "rejtany".
Dopiero fortel polegający na przekazaniu naszych uwag radnym spowodował, że chociaż część ich została wprowadzona.
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
30 wrz 2013 - 12:34:41
Panie Tomku,
dzięki wielkie. Wreszcie coś sensownego. Swoją drogą - burmistrz powinien chyba z własnej kieszeni zwrócić koszty przygotowania "dzieła", które nam przedstawiono, a które od początku powinno leżeć w koszu! Bo teraz chyba trzeba będzie bulić za kolejny dokument?
Jan Strękowski
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
30 wrz 2013 - 18:20:34
Dokument kosztował ok. 14 tys. zł i został przygotowany pod koniec ubiegłego roku (z wyjątkiem niektórych tabelek będących wyciągiem z priognozy finansowej). Przeleżał w szufladzie urzędu rok. Teraz zgodnie z przepisami powinien zostać szybko uchwalony.

Powyższy wniosek został od wczoraj poszerzony o zwięzłe, ale bardzo istotne wnioski p. radnej Grażyny Konitzer, które wkleję tutaj. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej nie zabrała głosu w sprawie dokumentu. Dziś mija termin wyznaczony przez burmistrza na zgłaszanie przez radnych sugestii poprawek. Teraz poprawianiem dokumentu zajmie się komisja wyznaczona przez burmistrza. Jak sądzę, materiał z niewielkimi zmianami trafi do Rady z powrotem w listopadzie pod hasłem, że teraz już trzeba uchwalić, bo mija termin ustawowy.
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
30 wrz 2013 - 20:13:42
Dlaczego. takiego dokumentu nie sa w stanie wygenerować nasi urzędnicy przy współudziale mieszkańców. Choć teraz to zdaje sie malutkie piwo, bo tylko trzeba było uaktualnić. Ciekawe, że w takim Milanówku potrafią bez firmy zewnętrznej? Są mądrzejsi czy oszczędniejsi?

Ale co tu pisać, jeśli urzędnikom nie udało się spłodzić kilkustronicowego regulaminu porządku - też musiała go wykonac firma zewnętrzna
Program Lekceważenia Środowiska w gminie
30 wrz 2013 - 22:00:38
Dołączam wnioski p. Grażyny Żmigrodzkiej-Konitzer:

"Ponadto wnioskuję o uwzględnienie w poprawionym ?Programie Ochrony Środowiska? następujących elementów, których brakuje w przedstawionym Radzie dokumencie, a na które zwróciła mi uwagę p. radna Grażyna Żmigrodzka-Konitzer:
? danych dotyczących badań jakości wody w stacji ? Borowina?,
? danych dotyczących badań oddziaływania pól elektryczno-magnetycznych,
? danych dotyczących kompleksowej realizacji zapisu (zawartego na str.60) o tworzeniu nowych zadrzewień przydrożnych i nadwodnych (jeden dąb i kwiaty wokół przystanków w ramach funduszu sołeckiego to zdecydowanie za mało),
? programu budowy ścieżek rowerowych (str.65),
? programu poprawy jakości wód gruntowych (str.66),
? szczegółowych zasad ograniczania (poprzez zapisy w planach miejscowych) zabudowy w rejonie planowanych stacji telefonii komórkowej (str.68) oraz sposobów zachowywania i odbudowy równowagi w środowisku w ramach polityki przestrzennej gminy (chodzi o listę konkretnych wytycznych środowiskowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - str.71)."
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
01 pa 2013 - 09:16:04

mania
(...) Ciekawe, że w takim Milanówku potrafią bez firmy zewnętrznej. Są mądrzejsi czy oszczędniejsi? Ale co tu pisać, jeśli urzędnikom nie udało się spłodzić kilkustronicowego regulaminu porządku - też musiała go wykonać firma zewnętrzna

wygląda na to, że - oprócz spraw uzdrowiskowych, energetycznych, wodnych i drogowych - poza zasięgiem kompetencji kcińskiego burmistrza są także umigowi urzędnicy confused smiley
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
22 lis 2013 - 11:11:47
Jak na razie cisza o budowie ,,Centrum Hydroterapii? jednak jest coś na pocieszenie Zarząd Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ciastko o nazwie Konstancja. W konkursie mogą wziąć udział pracownie cukiernicze, cukiernicy zawodowi lub amatorzy. Zwycięskie ciastko będzie wypiekane wg receptury autora w Restauracji Galeria Konstancja.smiling smiley
Urosną nam brzuszki a na basenie będziemy spalać kalorieZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-11-22 11:14 przez jacekkk.
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
22 lis 2013 - 11:39:11

jacekkk
Zarząd Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ciastko o nazwie Konstancja. smiling smiley
Urosną nam brzuszki a na basenie będziemy spalać kalorie

To pewnie inicjatywa p. Jolanty Jandy, która prowadzi Gallerię Restauracja Konstancin (poprzednio galerię Steel Forest w St. Papierni). Pani Jolanta ma mnóstwo ciekawych pomysłów: wystawy malarstwa, spotkania z ciekawymi osobami - ostatnio z Małgorzatą Niezabitowską i jej mężem Tomaszem Tomaszewskim.

Niestety, mała nadzieja, ze bedziemy tracić kalorie w basenie...
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
22 lis 2013 - 15:35:03
czyl będzie Centrum Hydroterapii bez basenu? smiling smiley
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
22 lis 2013 - 15:56:58
Jak na razie zanosi się, że będzie nie tylko bez basenu ale także bez hydroterapii czyli coś jak jak basen bez wody.

Może Zarząd Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. szuka odpowiedniego kamienia, który spełniałby rolę kamienia węgielnego?
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
22 lis 2013 - 16:29:41
Ważne że będzie placek o nazwie ,,Konstancja?
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
22 lis 2013 - 23:34:52
W całym województwie już zdaje się jest ciastko Zygmontowka...
W Górze Kalwarii wymyślili Czerlotke...
My zrobimy Konstancje i zastąpi nam to...hydroterapie....to się nazywa strategia....
Re: Komisja uzdrowiskowa RM a losy uzdrowiska
25 lis 2013 - 20:35:59
W dzisiejszej Uwadze w TVN ciekawy temat spuszczania szamb do rzek w Świeradowie Zdroju [uwaga.tvn.pl]

To co ciekawe dla nas, to że specjalistyczna firma potrafi bardzo szybko znaleźć źródło skąd rurą płyną ścieki do strumieni.

...podobnie jak w naszym pięknym uzdrowisku, gdzie od lat nie da się wyeliminować "oszczędnych" gospodarzy posesji - wylewających ścieki do Jeziorki i innych miejsc.

Może również da się tą metodą wyjaśnić, skąd takie duże przecieki do kanalizacji w ulicy Bielawskiej - jak to się określa "wód gruntowych".

... w związku z tymi przeciekami - corocznie ZGK dostaje milionową dotację do 1m3 ścieków (chyba dobrze to rozumiem?) i tak od paru lat nic się nie da z tym zrobić.

.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 24
Najwięcej uzytkowników: 20 19 sty 2013
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017