Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--1234-->
Bieżąca strona: 2 z 4
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.centertel.pl)
Data: 11 lip 2013 - 09:23:53

Pewnie w Polsce, w innym mieście się da. Ale nie w Konstancinie. Ale jeśli u nas na początku przyznaje się burmistrzowi możliwie najwyższe wynagrodzenie na początku kadencji.........to później jest jak jest. I co najwyżej możecie pana majstra pocałować tam gdzie słońce mu nie dochodzi !

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: HammerHammer (---.opera-mini.net)
Data: 11 lip 2013 - 09:31:43

jezeli Burmistrz nie chce tego blokowac to co zwykly urzednik ma zrobic? Zrobic Rejtana?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: awanturnikawanturnik (---.31.208.38.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 11 lip 2013 - 09:52:44

Rozumiem,ze burmistrz jest nieugietym i nieczulym na glosy gawiedzi bozkiem.
Moze ten temat nalezaloby skasowac. Po co stresowac ludzi i uswiadamiac ich co beda wdychac z uzdrowiskowym powietrzem. Lepiej zyc w nieswiadomosci skoro sprawa i tak z gory jest przegrana.

Opcje: OdpowiedzCytuj
WZÓR WNIOSKU / UWAGI MIESZKAŃCA DO SKŁADANIA DO PONIEDZIAŁKU
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 11 lip 2013 - 10:05:24

Po pierwsze: nie znamy jeszcze do końca charakteru tej inwestycji. Raport inwestora w części dotyczącej technologii oraz planowanego zasięgu terytorialnego PSZOK i ZPOW ewidentnie wymaga uzupełnień.
Po drugie: Nie ma sensu mówić o sprawie "przegranej". Mieszkańcy składają wnioski i uwagi. Mają czas do 15 lipca (najbliższy poniedziałek). Ja wczoraj złożyłem dwa wnioski, złożę jeszcze jeden (dotyczący spraw tu poruszonych - uzupełnienia dokumentacji). Może komuś umknął mój wczorajszy wpis omawiający zawartość dokumentacji i złożone wnioski (jest na pierwszej stronie). raport inwestora ma 4 MB, 90 stron, jest prosty i czytelny i w każdej chwili mogę go wysłać zainteresowanym: exams@orange.pl . Zachęcam do składania w UMiG wniosków i uwag. Oto wzór nagłówka wniosku:

Do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

WNIOSEK / UWAGA
DOTYCZĄCY / DOTYCZĄCA: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu selektywnego zbierania odpadów w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 45, na działce o nr ew. 10/42 z obrębu 02-01.

Na podstawie art. 33 ust. 6 i 7 oraz art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 24 czerwca 2013 r., składam w ustawowym terminie (mniej niż) 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko następujące wnioski / uwagi, które wymagają rozpatrzenia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia: ...


Poniżej wklejam jeszcze jeden z moich wczorajszych wniosków - może ktoś z Państwa zechce złożyć podobny. Im więcej głosów społecznych, tym większy nacisk, by procedura została przeprowadzona w sposób rzetelny:

Konstancin-Jeziorna, dn. 10 lipca 2013 roku
Tomasz Zymer
Radny Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
[adres]
tel. 504-080-170, email: exams@orange.pl

Do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

WNIOSEK
DOTYCZĄCY: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu selektywnego zbierania odpadów w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 45, na działce o nr ew. 10/42 z obrębu 02-01.

Na podstawie art. 33 ust. 6 i 7 oraz art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 24 czerwca 2013 r., składam w ustawowym terminie (mniej niż) 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko następujące wnioski, które wymagają rozpatrzenia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia:
1) Zgodnie z art. 38a. punkty 1 oraz 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw, w strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej zabrania się lokalizacji zakładów przemysłowych (punkt 1a), definiowanych w tej ustawie (art. 2e pkt 13) jako ?zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt?. Moim zdaniem działalność polegająca na przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego skutkuje powstaniem nowego produktu, definiowanego jako ?każdy obiekt wymiany rynkowej, a także wszystko to, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku? (Encyklopedia Zarządzania) lub ?zbiór cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i nabywa kupujący? (Słownik Finansowy FinDict.pl). Słownik Języka Polskiego PWN definiuje produkt jako ?to, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone na sprzedaż?. Nie ulega wątpliwości, że produkty wytworzone w w/w zakładzie w procesie przetwarzania odpadów będą przeznaczone na sprzedaż ? inaczej zakład ten nie miałby żadnych podstaw ekonomicznych. W związku z powyższym wnioskuję o uzyskanie od ustawodawcy przed wydaniem decyzji wiążącej interpretacji, czy w/w zakład przetwarzania odpadów jest, czy nie jest zakładem przemysłowym w rozumieniu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Każda decyzja wydana bez takiej wiążącej interpretacji będzie podlegała zaskarżeniu jako niezgodna z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym lub oparta na zupełnie dowolnej, uznaniowej interpretacji tej ustawy.
2) Ta sama ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym w art.. Art. 38a. 1 punkt 12 oraz punkt 3 zabrania we wszystkich strefach ochrony uzdrowiskowej ?prowadzenia działań mających negatywny wpływ na [?] właściwości lecznicze klimatu.? Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zalicza się w myśl par. 2.1 punkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Co prawda budowa takich obiektów jest zabroniona tylko w strefie ?A? ochrony uzdrowiskowej. Należy jednak stwierdzić na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy instalacja, której dotyczy decyzja, nie będzie miała istotnych skutków dla właściwości leczniczych klimatu w kontekście publikowanych badań napływu nad uzdrowisko ogromnych mas powietrza znad Wisły wzdłuż doliny rzeki Jeziorki przez teren, na którym planowana jest w/w inwestycja. Taka ocena należy moim zdaniem do organu decydującego o nadaniu i utrzymaniu statusu uzdrowiska, czyli do Ministerstwa Zdrowia. Wnioskuję zatem o uzyskanie opinii Ministerstwa Zdrowia w kwestii wpływu w/w zakładu (a także związanego z nim intensywnego transportu ciężkiego) na właściwości lecznicze klimatu gminy uzdrowiskowej.
3) Należy stwierdzić, że planowana inwestycja, zaliczająca się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także powodująca wzmożony ruch pojazdów ciężkich dostarczających i odbierających odpady wielkogabarytowe i elektroniczne przez gminę uzdrowiskową, jest sprzeczna z intencjami Rady Miejskiej dotyczącymi zagospodarowania tego regionu, wyrażonymi w przegłosowanym przez radnych wniosku intencyjnym przewodniczącego Rady, p. Andrzeja Cieślawskiego. Usytuowanie takiego zakładu bezpośrednio na tyłach zabytkowej części dawnej papierni uniemożliwi zagospodarowanie terenu po papierni w kierunkach zasugerowanych podczas debat otwartych z udziałem radnych i społeczeństwa, a także podczas warsztatów Charrette w Mirkowie. Dlatego apeluję do Pana Burmistrza, niezależnie od Pana obowiązków wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wykorzystanie wszystkich etapów proceduralnych poprzedzających ewentualne pozwolenia na budowę, emisje i użytkowanie tego zakładu celem niedopuszczenia do jego powstania. Lokalizacja zakładu przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, dla obszaru wielu różnych gmin w gminie uzdrowiskowej, która nie posiada nawet obwodnicy miasta-uzdrowiska - jest nieporozumieniem.

Z poważaniem,
Tomasz Zymer
Radny RM Konstancin-Jeziorna

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 11 lip 2013 - 11:27:48


Tomasz Zymer
Prościutka prezentacja systemu odzysku ZSEE dla nielubiących dużo czytać: [www.elektroeko.pl]

Zwracam uwagę, co wyjeżdża z zakładu przetwarzania do recyklera: freon, rtęć, kadm, PCB, etc. Pytanie: wyjeżdża w jakiej formie? Jak pakowane? W jaki sposób zapobiega się przedostaniu tych substancji do atmosfery i gleby podczas oddzielania, przetwarzania, załadunku i samego transportu przez uzdrowisko? Jeśli znajdą Państwo te informacje w ogólniedostępnym raporcie inwestora (mogę przesłać - proszę o kontakt na exams@orange.pl), to przyznam, że został on prawidłowo przygotowany.

rtęć:
Osoby obchodzące się z odpadami składającymi się z rtęci elementarnej powinny zwracać szczególną uwagę na zapobieganie wyziewom i rozprzestrzenieniu rtęci do środowiska. Takie odpady powinny być umieszczane w pojemnikach gazo- i ciekło-szczelnych, które opatrzone są odrębnym oznaczeniem, wskazującym, ze zawierają "toksyczną" rtęć elementarną.(źródło: UNEP/CHW. 10/6/Add.2/Rev.1)

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających rtęć, odbywa się w urządzeniu URL2m.
Metoda unieszkodliwiania polega na przeprowadzeniu zawartej w odpadzie rtęci do fazy gazowej, a następnie jej kondensacji w wymrażarce pracującej w temperaturze ciekłego azotu. Odpady z rtęcią nagrzewane są do temperatury, która zapewnia szybkie parowanie rtęci, nie powodując przy tym rozkładu znajdujących się w odpadzie materiałów organicznych. Odprowadzanie par rtęci z komory grzewczej odbywa się przy pomocy układu próżniowego składającego się z pomp: obrotowej i dyfuzyjnej oraz wymrażarki (pompy kriogenicznej). (źródło: Decyzja WOJEWODA MAZOWIECKI WŚR.V.6626/2/2004 - zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem zbierania i transportu odpadów)
Oznacza to że zakład w Mirkowie będzie musiał mieć nie tylko pozwolenie GIOŚ ale także Wojewody


Freon jest odsysany i przewozony w butlach

utylizacją i transportem niebezpiecznych zajmuje się Remondis, zadzwoń i zapytaj jak sie to robi, ja nie mam czasu

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: HammerHammer (---.opera-mini.net)
Data: 11 lip 2013 - 11:34:44

i zepewne takie zgody otrzymaja, bo tego typu zaklady w Polsce powstaja, ale czy koniecznie w uzdrowisku? Bo te urzedy nie beda tego braly pod uwage.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 lip 2013 - 11:44:09

myślę, że to okropne, że pojedynczy radny pilnuje reszty władz samorządowych, by nie schrzaniły zbyt bezkarnie klimatu naszej mieściny

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: daramisdaramis (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 11 lip 2013 - 11:48:50

A kto powiedział, że takich zakładów nie ma u nas lub w najbliższej okolicy w tej chwili?

Proponuję odwiedzić punkt skupu złomu, gdzie przeważnie jest "stanowisko do ręcznej rozbiórki AGD". Na pewno ma wszystkie wymienione wyżej zgody i pozwolenia, a poza tym działa całkowicie "ekologicznie".

Opis inwestycji SAUR pasowałby na GPSZOK gdyby tylko ograniczyć mu zasięg działania do naszej gminy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 11 lip 2013 - 16:09:21

Proponuję skupić się na rzetelnym przeprowadzeniu obecnego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie na skupie złomu pana Józia czy Stasia. W tym wypadku mówimy o potencjalnej instalacji regionalnej do przetwarzania ZSEiE, a nie - o gminnym punkcie SZOK, który już istnieje. Raport inwestora nie zawiera opisów unieszkodliwiania i transportu substancji niebezpiecznych takich, jakie przykładowo podaje Mania. Ergo jest niekompletny i należy wnosić o jego uzupełnienie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 11 lip 2013 - 16:24:44

JAk nie będą mieli zgody GIOŚ to będą działali jak p. Józio, który zbiera lodówki i na podwórku "odzyskuje" - robi dziurke i freon idzie do nieba, ale wtedy wojewoda nie da pozwolenia

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 lip 2013 - 18:02:11


mania
(...) freon idzie do nieba (...)

widać dobrze się sprawował za życia smoking smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 11 lip 2013 - 22:32:48

Proszę Państwa, jest nadzieja w sprawie - a pojawiła się dlatego, ze nie wszyscy tylko narzekają. Za wcześnie o tym pisać, ale znalazłem sojuszników w naszej gminie gotowych aktywnie wystąpić i z góry im serdecznie dziękuję za wsparcie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 12 lip 2013 - 08:24:07

PRZEKLEJAM ISTOTNĄ WYMIANĘ ZDAŃ Z INNEGO WĄTKU:


mania

Tomasz Zymer
jako radnego mnie w sprawach, o które pytasz (przemysł w Mirkowie) nikt nie pyta o zdanie.

Po jaką cholerę miał się ktos pytać o radnych o zdanie, powiem inaczej po co miał zawracać radnym d... jeśli do inwestycji daleko, albo wcale. Klient informuje, że coś zamierza i UMIG wystepuje o opinię. Może być pozytywna lub negatywna. Jeśli pozytywna - wtedy burmistrz zapyta rajców.

W sprawie tego zakładu przetwarzania odpadów i PSZOK w Mirkowie, nawet jeśli będą to instalacje na skalę regionalną, opinia radnych nie jest do niczego potrzebna, bo już ją raz wyrazili uchwalając taki a nie inny plan miejscowy w roku 2002. Że teraz moglibyśmy mieć już gotowy inny, bezpieczniejszy dla gminy uzdrowiskowej projekt planu, a nie mamy, bo burmistrz ponad rok zwlekał z wyłonieniem projektanta i przesłaniem dokumentów - to już inna kwestia.

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, SAUR zwróci się do starostwa o pozwolenie na budowę oraz do starostwa i innych instytucji o wymagane zgody na emisje i inne uzgodnienia. Na tym etapie gmina będzie mogła już tylko zgłosić uwagi do wydanego pozwolenia na budowę, jeśli w ogóle się dowie, że było wydane (na reakcję jest 14 dni) - ale gmina nie zakwestionuje pozwolenia, gdyż będzie ono zgodne z obowiązującym nadal planem miejscowym. Potem już będzie tylko pozwolenie na użytkowanie i wielka inauguracja regionalnej instalacji przetwórstwa odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE, w tym niebezpiecznych, na którą zjedzie kilkaset ciężarówek z lodówkami, kineskopami, kanapami itp. z połowy województwa. Na następnym etapie możemy sobie chodzić po pasach z transparentami, a pan burmistrz będzie się z boku przyglądał, jak w poprzedniej kadencji albo mówił: nie miałem żadnego wpływu, musiałem wydać pozytywną decyzję, takie jest prawo i plan miejscowy. Tymczasem prawda będzie zupełnie inna: burmistrz ma ogromnie dużo powodów natury prawnej i proceduralnej, żeby pozytywnej decyzji nie wydać. Teraz ma do wyboru: interes firmy SAUR albo interes gminy uzdrowiskowej i większości mieszkańców gminy (piszę - większości, bo jednak kilka czy kilkanaście osób dostanie pracę przy tym freonie i azbeście). Jego decyzja, co wybierze.

Nie jest oczywiście wykluczone, że burmistrz poprosi radnych na jesieni, kiedy znów się zbiorą o "wyrażenie opinii" o tej inwestycji w formie jakiegoś głosowania, żeby móc potem powiedzieć, że Rada się wypowiedziała. Jeśli nawet tak się stanie, to będzie to Czysta i Nikomu Niepotrzebna Formalność.

Trzeba zatem składać wnioski i uwagi oraz starać się o udział na prawach strony teraz (uwagi - do poniedziałku 15.-07) i teraz to właśnie stowarzyszenia oraz zaangażowani mieszkańcy to robią - nie radni, bo radnych w tej procedurze nikt nie pyta o zdanie.

OPINIA DO NOTKI PRASOWEJ

"Raport inwestora o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zawiera szczegółów technologii przetwarzania odpadów (tylko krótki opis stanowisk do ręcznej rozbiórki sprzętu) ani informacji o planowanym zasięgu terytorialnym tej instalacji (która może służyć nawet całemu województwu). Dlatego wnoszę o uzupełnienie raportu. Musimy wiedzieć, w jaki sposób środowisko będzie zabezpieczone przed infiltracją freonu, rtęci, kadmu itp. na wszystkich etapach: składowania i przetwarzania sprzętu, załadunku i transportu."

KOLEJNE SZCZEGÓŁOWE UWAGI DO RAPORTU INWESTORA WKLEJĘ PO ICH ZŁOŻENIU W UMiG.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-12 08:46 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.t-mobile.pl)
Data: 12 lip 2013 - 18:19:33burmistrz ma ogromnie dużo powodów natury prawnej i proceduralnej, żeby pozytywnej decyzji nie wydać. Teraz ma do wyboru: interes firmy SAUR albo interes gminy uzdrowiskowej i większości mieszkańców gminy
ciekawy jestem, czy ten cały Saur co to tak grał tematem ochrony środowiska przy okazji zakupu oczyszczalni (niby stare odstojniki czyszczą, ale jakoś inwestycji postępującej nie widzę...) to od razu sobie takie cudo wydumał i poinformował o fakcie 'inwestycji towarzyszących' Burmistrza?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 15 lip 2013 - 20:22:37

Dziś minął termin składania uwag i wniosków w tym postępowaniu (choć zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozdział 4, art. 44 - przystąpienie do postępowania organizacji społecznej mającej w statucie ochronę środowiska możliwe jest na każdym etapie, także w formie odwołania od decyzji w postępowaniu, nawet jeśli dana organizacja nie brała w nim udziału). Według mojej wiedzy, wnioski i uwagi złożyły co najmniej trzy podmioty, z których dwa ubiegają się jednocześnie o uczestnictwo na prawach strony. Możliwe, że będzie ich więcej. Jeśli organ prowadzący (burmistrz) odmówi tym organizacjom prawa uczestnictwa, przysługuje im prawo do zażalenia. Jeśli natomiast burmistrz zakończy postępowanie nie rozpatrzywszy ich wniosków, będzie to stanowiło przesłankę do wznowienia postępowania. Tak czy inaczej, mamy bilety na ten rejs i nie damy się tak łatwo zepchnąć z pokładu.

Składam serdeczne podziękowania p. Grażynie Matusik-Tomaszewskiej i gazecie Nasze Miasto, pani Hannie Szaflik, pani dr Czesławie Gasik i Towarzystwu Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina oraz pani Aleksandrze Ambroziewicz za wsparcie dotychczasowych działań w tej sprawie i nieocenioną pomoc. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł podziękować kolejnym osobom i organizacjom, o których wiem, że planują włączyć się w działania na rzecz kontroli zgodnego ze statusem gminy uzdrowiskowej zagospodarowania terenów pofabrycznych w Mirkowie. Mieszkańców Mirkowa zaś zapewniam, że praca w centrach handlowych i outletach, obiektach gastronomicznych, hotelowych, opiekuńczych, sportowych, biurach firm itp. jest lepsza, niż przy ręcznym przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych. Należy zrobić wszystko, żeby urealnić i przyśpieszyć perspektywę takiego właśnie zagospodarowania terenów pofabrycznych - co wobec całkowicie biernego wyczekiwania Urzędu oznacza konieczność wymuszenia postępów w procedurze planistycznej przez radnych we współpracy z NGO.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-15 23:08 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Ład na Mazowszu składa wniosek o udział w postępowaniu
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 17 lip 2013 - 21:17:01

W obronie uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, z wnioskiem o udział na prawach strony w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej dla zakładu przetwarzania odpadów - wystąpiło zasłużone mazowieckie Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza "Ład na Mazowszu": [www.ladnamazowszu.org.pl] . Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Przemysłowe uzdrowisko - artykuł w "Naszym Mieście FMK"
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 21 lip 2013 - 11:45:00

"Perspektywa budowy zakładu przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych stawia pod znakiem zapytania koncepcję zagospodarowania poprzemysłowych terenów Mirkowa, wypracowaną podczas Warsztatów Urbanistycznych Charrette. Nie na tego rodzaju inwestycje w Mirkowie liczyliśmy. [...]

? Nie można było postawić w Konstancinie kompostera, bo szkodzi środowisku, ale asfalciarnia i zakład przetwórstwa elektrośmieci są jak najbardziej na miejscu ? nie mogą nadziwić się mieszkańcy.

Lokalizacja planowanej przez spółkę Saur inwestycji w strefie C ochrony uzdrowiskowej pozostaje w sprzeczności z zapisami ustawy uzdrowiskowej, które zabraniają lokalizacji jakichkolwiek zakładów przemysłowych na terenie gmin uzdrowiskowych. Przetwarzanie wielko- i małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i sprzętu teleinformatycznego, zużytych monitorów, komputerów, telewizorów, pralek i lodówek powoduje uwalnianie dużych ilości metali ciężkich zawartych w ich podzespołach. Przy przetwarzaniu wyeksploatowanych lodówek uwalniane są gazy pochodzące z instalacji chłodniczych: freon, cyklopentan i izobutan.

[...] W jaki sposób środowisko będzie zabezpieczone przed infiltracją gazów, rtęci, kadmu itp. na etapach składowania i przetwarzania sprzętu, załadunku i transportu? Bez wpływu na środowisko. Raport inwestora o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zawiera szczegółów technologii przetwarzania odpadów. Czy zużyty sprzęt zostanie rozebrany na czynniki pierwsze, co już znacząco wpływa na środowisko, czy również odzyskiwane będą z niego surowce?

[...] ? Roczna ilość zużytego sprzętu z terenu naszej gminy nie wystarczyłaby nawet na jeden dzień pracy takiego zakładu. A to oznacza, że albo przetwórstwo odbywałoby się metodą chałupniczą, z ogromną szkodą dla środowiska, albo do zakładu w Mirkowie zwożone byłyby elektrośmiecie nie tylko z całego powiatu, ale również z Warszawy. [...]
"

Więcej na stronie tytułowej nowego numeru miesięcznika Nasze Miasto: [www.nmfmk.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Przemysłowe uzdrowisko - artykuł w "Naszym Mieście FMK"
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.dipservice.com.pl)
Data: 22 lip 2013 - 12:17:00

Niestety to dopiero początek, z takim mpzp dla mirkowa można sie spodziewać uruchomienia większej ilości takich "usług". Jakiś czas temu o tym pisałem mając na myśli robudowę falbruku, a tu taka niespodzianka. Ręce opadają sad smiley
Znajomy miał w Mirkowie w bloku instalację uzdatniania wody (podwójną osmozę). Wymagała znacznie częstszych serwisów niż standardowo. Ilość zanieczyszczeń (w szczególności kadmu) zatykał całą instalcję. Sewisanci którzy do tego przyjeżdzali mówili że nie spotkali się wcześniej z takim przypadkiem. A teraz na pewno nie bedzie lepiej.
Starostwo na pewno będzie "musiało" wydać pozwolenie na budowę. Można powiadomić Ministerstwo Zdrowia o planowanej inwestycji i szukać kruczków prawnego typu: za wąska droga, zakaz ruchu samochodów o określonej dmc.
Pozdrawiam

Opcje: OdpowiedzCytuj
List do radnych w związku z jutrzejszym posiedzeniem Komisji Uzdrowiskowej
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 22 lip 2013 - 19:25:55

Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni,

W związku z jutrzejszym posiedzeniem Komisji Uzdrowiskowej, w którym niestety nie mogę uczestniczyć, chciałbym poruszyć dwa bardzo pilne i istotne tematy. Pierwszy z nich to budowa zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE, w tym niebezpiecznych, w Mirkowie. Firma SAUR Konstancja wystąpiła do burmistrza w początkach maja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, przedstawiając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zalicza się w myśl par. 2.1 punkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Do inwestycji liczne uwagi i wnioski zgłosili mieszkańcy i stowarzyszenia:

a) inwestycja jest niezgodna z ustawą o uzdrowiskach;
b) raport inwestora nie zawiera podstawowych i niezbędnych informacji:
- brak opisu technologii przetwarzania ZSEiE, w szczególności: sposobów postępowania z substancjami niebezpiecznymi zawartymi w elektroodpadach: m.in. rtęcią, związkami bromu, PCB, kadmem, freonem oraz azbestem;
- brak informacji, jakimi konkretnie metodami składniki niebezpieczne będą (jak to określa raport) ?usuwane? z ZSEiE oraz jak będą przechowywane;
- brak informacji, jakimi technologiami wnioskodawca zamierza zapobiegać przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska (powietrza, gleby, wód, organizmów ludzi) podczas demontażu ręcznego i mechanicznego, składowania, załadunku i transportu tych substancji przez gminę uzdrowiskową;
- brak informacji o typach i wielkościach emisji substancji niebezpiecznych zawartych w ZSEiE podczas przechowywania, załadunku i transportu odpadów;
- brak dokumentacji wskazującej, czy instalacja, której dotyczy decyzja, nie będzie miała istotnych skutków dla właściwości leczniczych klimatu, od których zależy istnienie uzdrowiska; wnioskodawca ? firma Saur Konstancja Sp.z o.o. - jest zobligowany do przeprowadzenia analizy wpływu działania zakładu na uzdrowisko Konstancin-Jeziorna, a w raporcie nie uwzględniono nawet położenia planowanej inwestycji w stosunku do stref uzdrowiskowych
- SAUR wnioskuje o dwie odrębne decyzje środowiskowe dla tych samych działek nr 10/42 i 10/7 (obręb 02-01): modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę Zakładu Przetwarzania Odpadów Wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Oba przedsięwzięcia są z zasady, zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko. Rozdzielenie wniosków na dwa oddzielne (modernizacja oczyszczalni oraz budowa ZPOW i PSZOK) wydaje się nie być przypadkowe. Obie inwestycje będą prowadzone na tym samym ograniczonym terenie, w tym samym czasie i przez tego samego inwestora.
- brak informacji o planowanym zasięgu terytorialnym ZPOW i PSZOK: czy ma to być w założeniu instalacja służąca do zbiórki i przetwarzania odpadów z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, kilku gmin, powiatu, kilku powiatów czy też znacznej części województwa. Natężenie i kierunki ruchu pojazdów, a także typy pojazdów będą zależały od zasięgu terytorialnego całego przedsięwzięcia. Wszystko wskazuje na to, że instalacja będzie odbierać odpady z terenu Warszawy i wielu okolicznych powiatów;
- inwestycja ta jest niezgodna z programem odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie Konstancin-Jeziorna: Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna nie jest miejscem, gdzie należy tworzyć punkt zagospodarowania odpadów ( w tym niebezpiecznych) dla mieszkańców regionu, którego nie można ograniczyć tylko do mieszkańców gminy. Gmina uzdrowiskowa zobligowana jest do zagospodarowania odpadów tylko ze swojego terenu, a nie z jakiegoś większego obszaru.
- brak opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat oddziaływania opisanego w raporcie wnioskodawcy ZPOW i PSZOK zespół zabytków papierni w Mirkowie (wpisanych do rejestru zabytków), a także na możliwość rewitalizacji i utrzymania tego zespołu;

Biorąc pod uwagę w/w punkty, inwestycja ta może mieć znacznie poważniejszy wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców, niż wcześniej oprotestowana wytwórnia mas bitumicznych.

O status strony w toczącym się postępowaniu wystąpiły ? powołując się na Art. 44. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ? trzy stowarzyszenia: o zasięgu regionalnym ? Ład na Mazowszu, lokalnym ? Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, oraz stowarzyszenie zwykłe Uzdrowisko Dzieciom.

Zwracam uwagę, że analogiczna, choć mniej uciążliwa inwestycja w sąsiedniej gminie Góra Kalwaria wywołała natychmiastową reakcję Rady Miejskiej, zmierzającą do zablokowania przedsięwzięcia i usunięcia samowoli budowlanej: [nadwisla.pl] . To, że nasza Rada Miejska nie zdążyła się wypowiedzieć w sprawie zakładu w Mirkowie, wynika z faktu, iż ? cytując lokalną gazetę Nasze Miasto (artykuł na stronie tytułowej najnowszego numeru: [www.nmfmk.pl] ) - obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu ukazały się dopiero 24 i 25 czerwca (w BiPie ? 3 lipca), a zatem - 40 dni (w BiPie ? prawie 50 dni) po rozpoczęciu postępowania, zaś radni nie byli informowani o tej sprawie. Wydaje się jednak, że najwyższy czas, by radni miejscy odnieśli się do tej inwestycji ? i należy to zrobić na najbliższym posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, ponieważ później aż do końca sierpnia radni nie spotykają się, zaś decyzja w przedmiotowej sprawie może być wydana w każdej chwili. Po wydaniu decyzji środowiskowej wnioski o pozwolenia na budowę i emisje trafią do starostwa i innych organów i gmina (biorąc pod uwagę obowiązujący nadal plan miejscowy Mirkowa z 2002 roku) - nie będzie już miała możliwości zablokowania ani modyfikacji tej inwestycji.

W załączeniu:

a) raport inwestora o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b) obwieszczenia burmistrza z 24 czerwca oraz 25.06 (zamieszczone w BiP 3 lipca),
c) niektóre wnioski stowarzyszeń i mieszkańców.

W osobnym mailu odniosę się do sprawy miejsc do parkowania w strefie ?A?.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Tomasz Zymer

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 22 lip 2013 - 23:56:24


Po wydaniu decyzji środowiskowej wnioski o pozwolenia na budowę i emisje trafią do starostwa i innych organów i gmina (biorąc pod uwagę obowiązujący nadal plan miejscowy Mirkowa z 2002 roku) - nie będzie już miała możliwości zablokowania ani modyfikacji tej inwestycji.

zgodę na takie przedsięwzięcie musi wydać wojewoda - tak było w Radomiu [www.radkom.com.pl] i w jakiejś dzielnicy Warszawy

niżej procedury jakim musi sie poddać planujący budowę takiego zakładu:


warto obejrzeć cała prezentację: [imbigs.pl]Pierwszy z nich to budowa zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE, w tym niebezpiecznych, w Mirkowie

skąd wiadomość, że zakład ma przetwarzać odpady niebezpieczne - z magla?

Na czym polega przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i czy Radny wie co to sa odpady niebezpieczne (w odróznieniu od zsee i gabarytów) ?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-22 23:59 przez mania.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--1234-->
Bieżąca strona: 2 z 4


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.